Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Gemeente Sint-Oedenrode

Verordening winkeltijden Sint-Oedenrode 2012

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OverheidsorganisatieGemeente Sint-Oedenrode
Officiële naam regelingVerordening winkeltijden Sint-Oedenrode 2012
CiteertitelVerordening winkeltijden Sint-Oedenrode 2012
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Vervangt de verordening inzake winkeltijden Sint-Oedenrode 1999

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Winkeltijdenwet
 2. Vrijstellingenbesluit Winkeltijdenwet
Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerking-

treding

Terugwerkende

kracht tot en met

Datum uitwerking-

treding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-06-201223-11-2017nieuwe regeling

26-04-2012

Midden Brabant 23-05-2012

27/2012

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening winkeltijden Sint-Oedenrode 2012

Verordening winkeltijden SINT-OEDENRODE 2012

De raad van de gemeente Sint-Oedenrode

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders 6 maart 2012, nr. 27/2012;

gelet op de Winkeltijdenwet en het Vrijstellingenbesluit Winkeltijdenwet;

besluit vast te stellen de volgende verordening:

Verordening winkeltijden Sint-Oedenrode 2012

Artikel 1. Begripsbepalingen

In deze verordening wordt verstaan onder:

 • a.

  de wet: de Winkeltijdenwet;

 • b.

  winkel: een winkel als bedoeld in artikel 1 van de wet;

 • c.

  feestdag: Nieuwjaarsdag, tweede Paasdag, Hemelvaartsdag, tweede Pinksterdag, eerste Kerstdag en tweede Kerstdag;

 • d.

  college: het college van burgemeester en wethouders.

Artikel 2. Beslistermijn

 • 1. Het college beslist op een aanvraag om een ontheffing binnen acht weken.

 • 2. Het college kan de beslissing voor ten hoogste acht weken verdagen.

Artikel 3. Overdracht van de ontheffing

 • 1. Een ontheffing op grond van deze verordening is overdraagbaar na verkregen toestemming van het college.

 • 2. In geval van een voorgenomen overdracht doet de houder van de ontheffing hiervan onmiddellijk schriftelijk mededeling aan het college onder vermelding van de naam en het adres van de voorgestelde rechtverkrijgende.

Artikel 4. Intrekken of wijzigen van de ontheffing

Het college kan een ontheffing intrekken of wijzigen indien:

 • a.

  ter verkrijging daarvan onjuiste of onvolledige gegevens zijn verstrekt;

 • b.

  veranderde omstandigheden of gewijzigde inzichten dit noodzakelijk maken in verband met het belang of de belangen ter bescherming waarvan de ontheffing is vereist;

 • c.

  het gebruik van de winkel of de uitoefening van een bedrijf anders dan in een winkel gevaar oplevert voor de openbare orde, de veiligheid of het woon- en leefklimaat ter plaatse;

 • d.

  de aan de ontheffing verbonden voorschriften en beperkingen niet zijn of worden nagekomen;

 • e.

  van de ontheffing geen gebruik wordt gemaakt binnen een daarin gestelde termijn of, bij gebreke van een dergelijke termijn, binnen een redelijke termijn;

 • f.

  de houder of zijn rechtverkrijgende dit aanvraagt.

Artikel 5. Zon- en feestdagenregeling (koopzondagen)

 • 1. De verboden genoemd in artikel 2, eerste lid, aanhef en onder a en b van de Winkeltijdenwet, gelden niet op ten hoogste twaalf, door het college aan te wijzen, zondagen of feestdagen per kalenderjaar.

 • 2. De in het eerste lid bedoelde bevoegdheid geldt voor elk deel van de gemeente afzonderlijk.

 • 3. In het aanwijzingsbesluit wordt de openstelling van de winkels geregeld. De openstelling mag in ieder geval niet plaats vinden voor 06.00 uur en niet later dan 19.00.

Artikel 6. Openstelling van avondwinkels op zon- en feestdagen

 • 1. Het college kan op aanvraag ontheffing verlenen van de in artikel 2, eerste lid, aanhef en onder a en b van de wet genoemde verboden ten behoeve van winkels

  • a.

   waarvoor een ontheffing is verleend als bedoeld in artikel 9 van deze verordening, en

  • b.

   waar hoofdzakelijk eetwaren en drinkwaren plegen te worden verkocht met uitzondering van sterke drank als bedoeld in artikel 1, eerste lid, van de Drank- en Horecawet.

 • 2. Het college kan de ontheffing voor ten hoogste één winkel verlenen, gelegen in het winkelconcentratiegebied.

 • 3. Aan de ontheffing worden de volgende voorschriften verbonden:

  • a.

   De ontheffing wordt voor de duur van 1 jaar verleend.

  • b.

   De winkel dient op de zon- en feestdagen gesloten te zijn tussen 00.00 uur en 16.00 uur en tussen 22.00 uur en 24.00 uur.

  • c.

   Er dienen uitsluitend of hoofdzakelijk eet- en drinkwaren te worden verkocht, met uitzondering van sterke drank als bedoeld in artikel 1, eerste lid, van de Drank- en Horecawet.

  • d.

   Er mogen geen laad- en losactiviteiten op zondag plaatsvinden.

  • e.

   Alle door bevoegde ambtenaren van de gemeente en politie te geven aanwijzigingen moeten onmiddellijk worden opgevolgd.

  • f.

   Indien er door bevoegde ambtenaren van de gemeente en/of politie overlast wordt geconstateerd, naar aanleiding van de openstelling van de winkel op zon- en feestdagen, kan het college de ontheffing intrekken of wijzigen (andere of nadere voorschriften stellen).

 • 4. De ontheffing kan worden geweigerd indien de woonsituatie of de leefsituatie, de veiligheid of de openbare orde in de omgeving van de winkel op ontoelaatbare wijze nadelig wordt beïnvloed door de openstelling van de winkel.

Artikel 7. Ontheffing zon- en feestdagenregeling voor bijzondere situaties

 • 1. Het college kan voor wat betreft zon- of feestdagen ontheffing verlenen van de in artikel 2 van de wet genoemde verboden, ten behoeve van:

  • a.

   bijzondere gelegenheden van tijdelijke aard;

  • b.

   het uitstallen van goederen;

  • c.

   tentoonstellingen in kunstateliers en galeries

 • 2. De ontheffing kan worden verleend in geval van feestelijkheden, bijeenkomsten, veilingen of beurzen.

Artikel 8. Verbod straatverkoop bepaalde goederen op zon- en feestdagen

Het college kan bepalen dat de vrijstelling genoemd in artikel 12 van het Vrijstellingebesluit Winkeltijdenwet niet geldt voor de gehele gemeente of voor één of meer delen van de gemeente.

Artikel 9. Openstelling op werkdagen tussen 22.00 en 06.00 uur (nachtwinkels)

 • 1. Het college kan op aanvraag ontheffing verlenen van het verbod, bedoeld in artikel 2, eerste lid, onder c, van de wet.

 • 2. De ontheffing kan worden geweigerd indien de woonsituatie of de leefsituatie, de veiligheid of de openbare orde in de omgeving van de winkel op ontoelaatbare wijze nadelig wordt beïnvloed door de openstelling van de winkel.

Artikel 10. Toerisme

 • 1. Het college kan op aanvraag een ontheffing verlenen van de verboden, bedoeld in artikel 2, eerste lid van de wet, om reden van op de gemeente gericht toerisme, voor zover zij betrekking hebben op de zondagen en de feestdagen.

 • 2. Het college kan beperkingen stellen en voorschriften verbinden aan de ontheffing.

 • 3. De verboden, bedoeld in artikel 2, eerste lid van de wet gelden, om reden van op de gemeente gericht toerisme, voor zover zij betrekking hebben op de zondagen en de feestdagen, niet

  • a.

   voor het kampeerterrein aan de Zwembadweg;

  • b.

   gedurende het kalenderjaar;

  • c.

   op de volgende dagen en tijdstippen: tussen 06.00 uur en 19.00 uur;

  • d.

   voor de verkoop van eet- en drinkwaren met uitzondering van sterke drank als bedoeld in artikel 1, eerste lid, van de Drank- en Horecawet en van artikelen, welke benodigd zijn voor het verblijf op de camping.

Artikel 11. Intrekking voorgaande regeling

De Verordening inzake de winkeltijden Sint-Oedenrode, d.d. 16 maart 1999 wordt ingetrokken.

Artikel 12. Inwerkingtreding

Deze verordening treedt in werking op 1 juni 2012.

Artikel 13. Citeertitel

Deze verordening wordt aangehaald als: Verordening winkeltijden Sint-Oedenrode 2012.

Ondertekening

Aldus vastgesteld in de openbare raadsvergadering van 26 april 2012.

De griffierM.H.J.van Els
De voorzitterP.M.Maas