Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Gemeente Liesveld

GBA-Privacyreglement

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OverheidsorganisatieGemeente Liesveld
Officiële naam regelingGBA-Privacyreglement
CiteertitelGBA-Privacyreglement
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Wet gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerking-

treding

Terugwerkende

kracht tot en met

Datum uitwerking-

treding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

11-05-201217-03-2014Nieuwe regeling

24-04-2012

Het Kontakt, 10-05-2012

LSV1217435/INT14643

Tekst van de regeling

Intitulé

Privacyreglement GBA

Toelichting op het GBA privacyreglement van de gemeente Liesveld

Met ingang van 1 april 2007 is de wet gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens (GBA) op een aantal punten gewijzigd. Afnemers worden verplicht de in het Besluit GBA aangewezen authentieke persoonsgegevens te gebruiken bij hun beslissingen en bij gerede twijfel omtrent de juistheid van deze gegevens dit aan gemeenten terug te melden.

Voor de binnengemeentelijke verstrekking van GBA-gegevens dient een verordening aanwezig te zijn. Deze verordening bevat ook een voorziening voor de verstrekking aan zogenaamde vrije derden, bedoeld in artikel 100 van de wet GBA.

Er is op 6 juli 2009 een nieuwe verordening vastgesteld waarin de gemeenteraad het college van burgemeester en wethouders aanwijst om in een apart reglement deze zaken te regelen. De bepalingen in deze Verordening worden in onderstaand Reglement uitgewerkt, waarbij rekening is gehouden met het feit dat de ambtelijke organisatie van de gemeente Liesveld met ingang van 1 juli 2009 opgedragen is aan het openbaar lichaam Werkorganisatie De Waard. Dit op artikel 8 van de Wet gemeenschappelijke regelingen gebaseerde openbaar lichaam, voert de taken uit van de gemeenten Graafstroom, Liesveld en Nieuw-Lekkerland, zoals vermeld in artikel 7 van de gemeenschappelijke regeling Werkorganisatie De Waard. Een van de taken betreft de uitvoering van de wet GBA.

PRIVACYREGLEMENT GBA

Burgemeester en wethouders van de gemeente Liesveld

gelet op de Wet gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens en op de Verordening gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens

besluiten:

Het Reglement voor de gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens van de gemeente vast te stellen

Artikel 1 Begripsbepalingen

Dit reglement verstaat onder:

 • a.

  wet: de Wet gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens;

 • b.

  verordening: de Verordening gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens, vastgesteld door de gemeenteraad d.d. 6 juli 2009;

 • c.

  GBA: de gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens;

 • d.

  de Werkorganisatie De Waard: het openbaar lichaam dat op grond van artikel 8 wet gemeenschappelijke regelingen met ingang van 1 juli 2009 is ingesteld om namens en onder verantwoordelijkheid van de gemeenten Graafstroom, Liesveld,en Nieuw-Lekkerland de werkzaamheden uit te voeren die zijn genoemd in artikel 7 van de gemeenschappelijke regeling Werkorganisatie de Waard;

 • e.

  beheerder: een daartoe ingevolge de beheerregeling, bedoeld in artikel 14 van de wet, aangewezen medewerker van Werkorganisatie De Waard of diens plaatsvervanger die is belast met het beheer van de GBA;

 • f.

  bewerker: bewerker als bedoeld in artikel 15 van de wet;

 • g.

  afnemer: een bestuursorgaan als bedoeld in artikel 1:1, eerste lid van de Algemene wet bestuursrecht;

 • h.

  binnengemeentelijke afnemer: elke afnemer die een orgaan is van de gemeente Liesveld en van de Werkorganisatie de Waard;

 • i.

  medewerkers Burgerzaken: alle medewerkers van de Werkorganisatie De Waard die voor de gemeenten Graafstroom, Liesveld en Nieuw-Lekkerland belast zijn met werkzaamheden op het terrein van Burgerzaken;

 • j.

  ingeschrevene: degene ten aanzien van wie een persoonslijst als bedoeld in artikel 1 van de wet, in de GBA van de gemeente Liesveld is opgenomen;

 • k.

  authentieke gegevens: een in de GBA opgenomen gegeven dat op grond van artikel 3a van de wet als authentiek wordt aangemerkt;

 • l.

  derde: elke andere persoon, instelling of rechtspersoon dan een afnemer en de ingeschrevene;

Artikel 2 Beheer van de gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens

  • 1.

   Bewerker van de GBA is de Werkorganisatie De Waard, team Burgerzaken;

  • 2.

   Beheerder van de GBA is de functionaris als bedoeld in artikel 1 onder e.;

  • 3.

   De beheerder is bevoegd nadere invulling te geven aan:

  • a.

   (te leggen) verbanden met andere registraties binnen de Werkorganisatie;

  • b.

   (rechtstreekse) toegang tot de basisadministratie middels andere geautomatiseerde toepassingen;

  • c.

   verstrekkingen aan binnengemeentelijke afnemers of daaraan gelijkgestelden, die geen rechtstreekse toegang hebben tot de basisadministratie;

Artikel 3 Authentieke gegevens

Met inachtneming van het bepaalde in de artikelen 4, 5 en 6, worden gegevens verstrekt aan alle binnengemeentelijke afnemers die gegevens uit de GBA nodig hebben voor de vervulling van hun taken, zodanig dat deze afnemers aan hun verplichtingen krachtens de artikelen 3b en 62 van de wet kunnen voldoen.

Artikel 4 Rechtstreekse toegang tot de bevolkingsadministratie

 • 1. Rechtstreekse toegang tot de GBA hebben:

 • a. de beheerder;

 • b. de door de beheerder aangewezen medewerkers van het team;

 • c. met inachtneming van de artikelen 88 en 89 van de wet de in Bijlage 1 bij dit reglement vermelde binnengemeentelijke afnemers. De in bijlage 1 genoemde binnengemeentelijke afnemers hebben rechtstreekse toegang tot de in die bijlage vermelde gegevens. Zij mogen deze gegevens slechts gebruiken voor de uitvoering van de hun bij wet of door het gemeentebestuur opgedragen taken.

 • 2. de in lid 1, sub b en c genoemde binnengemeentelijke afnemers dienen de richtlijnen van de beheerder met betrekking tot beveiliging en bescherming van de persoonlijke levenssfeer op te volgen.

Artikel 5 Verstrekking aan binnengemeentelijke afnemers

Met inachtneming van de artikelen 88 en 89 van de wet worden aan de in Bijlage 2 vermelde binnengemeentelijke die geen rechtstreekse toegang hebben tot de gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens de in die tabel aangegeven gegevens systematisch verstrekt ten behoeve van de eveneens in die tabel aangegeven doeleinden.

Artikel 6 Verbanden met andere gemeentelijke registraties

 • 1. Op grond van artikel 96 van de wet, met het oog op het met elkaar in verband brengen, van verwerkingen van persoonsgegevens, worden aan de in Bijlage 3 genoemde beheerders van andere registraties van de gemeente Liesveld en van de Werkorganisatie De Waard gegevens verstrekt.

 • 2. De betreffende gegevens kunnen in een convenant worden vastgelegd.

Artikel 7 Telefonische verzoeken om gegevensverstrekking

Aan buitengemeentelijke afnemers, verplichte derden, als bedoeld in artikel 98 van de wet, en andere gemeenten worden telefonisch slechts in bijzondere omstandigheden, ter beoordeling van de beheerder, inlichtingen verstrekt.

Artikel 8 Overige verstrekkingen en de gegevens die kunnen worden verstrekt

Met inachtneming van artikel 100, eerste en tweede lid van de wet kunnen, in andere gevallen dan bedoeld in de artikelen 98 en 99 van de wet, aan de in Bijlage 4 bij deze verordening aan te geven derden gegevens worden verstrekt.

Artikel 9 Terugmeldplicht

 • 1. Een binnengemeentelijke afnemer die gerede twijfel heeft over de juistheid van een authentiek gegeven dat hij verstrekt heeft gekregen uit de basisadministratie, doet hiervan mededeling aan de beheerder.

 • 2. In Bijlage 5 worden de binnengemeentelijke afnemers aangewezen die tevens mededeling doen in verband met andere dan authentieke gegevens die aan hen verstrekt zijn. Aangegeven wordt welke gegevens het betreft.

Artikel 10 Beveiliging

De beheerder treft ten behoeve van de technische en organisatorische beveiliging de maatregelen als vermeld in het vastgestelde beveiligingsplan.

Artikel 11 Slotbepaling

 • 1.

  Dit reglement wordt aangehaald als “GBA privacyreglement gemeente Liesveld”.

 • 2.

  Dit reglement treedt in werking op de dag na publicatie.

 • 3.

  Het reglement ligt ter inzage in het gemeentekantoor.

Burgemeester en wethouders van de gemeente ,Liesveld

de secretaris, de burgemeester,

ir. J.C. van Ginkel MCM, Mr. drs. W. Gradisen

BIJLAGE 1

Lijst van binnengemeentelijke afnemers van de gemeente Liesveld met een raadpleegmogelijkheid.

De volgende dienstonderdelen van de gemeenschappelijke regeling de Werkorganisatie De Waard hebben toegang tot de basisadministratie:

Organisatie onderdeelWettelijk kaderGegevensset
Afdeling Klantcontact Team BurgerzakenWet GBA, Kieswet, Besluit Burgerlijke Stand, Burgerlijk wetboek, Nationaliteitswetgeving, Wet op de lijkbezorging, Wet justitiële documentatie, Vreemdelingenwet, Paspoortwet en regelgeving rijbewijzen. Verordening lijkbezorgings-rechten, privacyreglement CRIB, WegenverkeerswetAlle gegevens op PL en verwijsgegevens
Team FrontofficeMeldingen Openbare Ruimten Paspoortwet en regelgeving rijbewijzenAlle gegevens op PL en verwijsgegevens
Team VoorzieningenWet maatschappelijke onder-steuning, Wegenverkeerswet, Verordening voorziening gehandicapten gemeente HuisvestingPersoons-, Nationaliteit-, Ouders-, Huwelijk-, Kind-, Overlijden-, Inschrijvings-, Verblijfplaats-, Verblijfstitel-, Reisdocument en Gezaggegevens
 LeerlingenvervoerPersoons-, Nationaliteit-, Ouders-, Huwelijk-, Kind-, Overlijden-, Inschrijvings-, Verblijfplaats-, Verblijfstitel-, Reisdocument- en Gezaggegevens
 InburgeringswetPersoons-, Nationaliteit-, Ouders-, Huwelijk-, Kind-, Overlijden-, Inschrijvings-, Verblijfplaats-, Verblijfstitel-, Reisdocument- en Gezaggegevens
Team VergunningenDrank- en Horecawet, APV, Kansspelen, WinkeltijdenPersoons-, Huwelijk-, Overlijden-, Inschrijving- en Verblijfplaatsgegevens
 Woningwet en het BWPersoons-, Huwelijk-, Overlijden-, Inschrijving- en Verblijfplaatsgegevens.
 Handhaving o.a. woningwetPersoons-, Verblijfplaats- en Overlijdensgegevens
Afdeling Ontwikkeling    
     
Team ProjectenWettelijk verplicht horizontale verantwoording, WMO-, mantelzorg- en vrijwilligersbeleid en –projectenPersoons-, Verblijfplaats- en Overlijdensgegevens
Team RegelingenVolkshuisvesting, Ruimtelijke OrdeningPersoons-, Huwelijk-, Overlijden-, Inschrijving- en Verblijfplaatsgevevens.
Team Beleid & ProgrammeringGemeentelijke opsporingsambtenaren WMO LeerplichtPersoons-, Verblijfplaats- en Overlijdensgegevens NAW gegevens Persoons-, Nationaliteit-, Ouders-, Huwelijk-, Kind-, Overlijden-, Inschrijvings-, Verblijfplaats-, Verblijfstitel-, Reisdocument- en Gezaggegevens
Afdeling Buitenruimte    
Team VoorbereidingBegraafplaatsenadministratiePersoons-, Huwelijks-, Overlijdens-, Inschrijving-, Verblijf- en kindgegevens
Afdeling Middelen    
Team Informatie & systeembeheer Het waarborgen van een juiste werking van de computer, het netwerk en de applicatiesToegang tot alle in het systeem aanwezige gegevens.
Team P&O, staf & administratieInvorderingswet, Gemeentewet, Pensioenen. Wachtgeld gemeentepersoneelPersoons-, Ouder- Huwelijks-, Overlijdens-, Inschrijving-, Verblijf-, Gezag- en Kindgegevens
Team Facilitaire zakenDecosadministratie (archiefwet) Mozardadministratie (archiefwet) Bodedienst huwelijkenPersoons-, Huwelijks-, Overlijdens-, Inschrijving- en Verblijfplaatsgegevens
Team Financiële administratieWet WOZ, BelastingenNAW-gegevens
Afdeling Bestuursondersteuning    
Team Juridische kwaliteit/OOVBijzondere opnemingen in psychiatrische ziekenhuizenPersoons-, Ouder- Huwelijks-, Overlijdens-, Inschrijving-, Verblijf-, Gezag- en Kindgegevens
Team BestuurssecretariaatToekennen van onderscheidingen. Wet 29/09/1815 Instelling van de Orde van de Nederlandse Leeuw Wet 29/9/1815 instelling van de Orde van Oranje-Nassau en het Besluit van 10 mei 1995, nadere regels Orde van de Nederlandse Leeuw.NAW-gegevens

Daarnaast heeft iedere medewerker van Werkorganisatie De Waard de mogelijkheid autorisatie aan te vragen voor de NAW-gegevens indien dit noodzakelijk is voor de uitvoer van de publiekrechtelijke taken.

De verantwoordelijke (= het College van B&W) kan, indien noodzakelijk nadere aanwijzingen geven met betrekking tot beveiliging en ter bescherming van de persoonlijke levenssfeer.

Alle binnengemeentelijke afnemers beschikken hooguit over een beperkte gedeeltelijke inzage.

BIJLAGE 2

Lijst van binnengemeentelijke afnemers van de gemeente Liesveld en de dienstonderdelen van de gemeenschappelijke regeling de Werkorganisatie De Waard waar systematisch gegevens aan worden verstrekt uit de GBA:

WieWaarvoorGegevensset
Afdeling Bestuursondersteuning Team BestuurssecretariaatJubilea RampenbestrijdingNAW-gegevens Geboortedatum Huwelijksdatum NAW-gegevens
Afdeling Ontwikkeling Team Beleid & ProgrammeringLeerplichtwet Horizontale verantwoording, WMO, mantelzorg- en vrijwilligersbeleid en –projecten Periodiek klant-tevredenheids-onderzoekMutaties overlijden, verhuizing en vertrek NAW gegevens NAW gegevens NAW gegevens
Afdeling Klantcontact, Team VoorzieningenInburgeringswet WMONAW gegevens Mutaties overlijden, verhuizing en vertrek NAW gegevens
Afdeling BuitenruimteBroemcursusNAW gegevens

BIJLAGE 3

Lijst van binnengemeentelijke afnemers van de gemeente Liesveld en de dienstonderdelen van de gemeenschappelijke regeling de Werkorganisatie De Waard waaraan, met het oog op het met elkaar in verband brengen van verwerkingen van persoonsgegevens, gegevens worden verstrekt.

WieWaarvoorGegevensset
Via koppeling Basisregistratiesyteem (BRS)Het in verband brengen van de volgende gegevensverwerkingen:Alle mutatiegegevens
     
Afdeling Middelen Decos en Mozard Ten behoeven van de registratie van de poststukkenPersoonsgegevens, verblijfplaatsgegevens en verwijsgegevens
Afdeling Middelen Gouwe ITGemeentelijke BelastingenPersoonsgegevens, verblijfplaatsgegevens en verwijsgegevens

BIJLAGE 4

Lijst van vrije derden waaraan gegevens mogen worden verstrekt uit de GBA van de gemeente Liesveld.

WieWaarvoorWelke categorieWelke gegevensGeheimhoudingLegesBasis
             
Crematoria, begraafplaatsen (niet-gemeentelijke)Voor de bijhouding van registraties verband houdende met het begraven en cremeren. Vrije derdeMaximaal de gegevens genoemd in art. 100, lid 2 Wet GBAMogelijkJaArt. 100 Wet GBA
Natuurlijke personen Vooraf schriftelijke toestemming betrokkene (persoon/gezaghouder)Vrije derdeMaximaal de gegevens genoemd in art. 100, lid 2 Wet GBAMogelijkJaArt. 100 Wet GBA
Verenigingen t.bv. bejaardenwerkT.b.v. ouderenzorgVrije derdeMaximaal de gegevens genoemd in art. 100, lid 2 Wet GBAMogelijkJaArt. 100 Wet GBA
Thuiszorgorganisaties Voor de aan deze organisaties opgedragen taken.Vrije derdeMaximaal de gegevens genoemd in art. 100, lid 2 Wet GBAMogelijkJaArt. 100 Wet GBA
Woningbouwverenigin-gen/woningcorporaties (plaatselijke)Ten behoeve van de bijhouding van de huurdersadministratien de woningtoewijzingVrije derdeMaximaal de gegevens genoemd in art. 100, lid 2 Wet GBAMogelijkJaArt. 100 Wet GBA
ZiekenhuizenVoor het uitoefenen van patiëntenzorg, het verlenen van medische zorg en het innen van rekeningen ivm die zorgVrije derdeMaximaal de gegevens genoemd in art. 100, lid 2 Wet GBAMogelijkJaArt. 100 Wet GBA
Gemeentelijke basisscholenVoor bijhouding leerlingenadministratieVrije derdeMaximaal de gegevens genoemd in art. 100, lid 2 Wet GBAMogelijkJaArt. 100 Wet GBA

BIJLAGE 5

De binnengemeentelijke afnemers van de gemeente Liesveld en de dienstonderdelen van de gemeenschappelijke regeling de Werkorganisatie De Waard die worden in een nader te bepalen tijd aangewezen om mededeling te doen in verband met andere dan authentieke gegevens die aan hen verstrekt zijn.