Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Gemeente Naarden

Regeling afkoop onderhoud openbaar gebied

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OverheidsorganisatieGemeente Naarden
Officiële naam regelingRegeling afkoop onderhoud openbaar gebied
CiteertitelRegeling afkoop onderhoud openbaar gebied
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpvolkshuisvesting en woningbouw
Eigen onderwerpRegeling afkoop onderhoud openbaar gebied

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen.

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerking-

treding

Terugwerkende

kracht tot en met

Datum uitwerking-

treding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

16-04-2017Nieuwe regeling

16-04-2017

Regeling afkoop onderhoud openbaar gebied

Tekst van de regeling

Artikel 1

Regeling afkoop onderhoud openbaar gebied

Inleiding

Bij de ontwikkeling van bouwlocaties behoort ook de inrichting van het openbaar gebied. Openbaar gebied is normaliter in eigendom bij de gemeente Naarden en wordt ook door haar onderhouden. Openbaar gebied moet in dit geval worden gezien in de ruimste zin van het woord. Wegen, stoepen, parkeerplaatsen, openbare verlichting, groenstroken, speelplaatsen, riool, etc.

Bij de ontwikkeling van een locatie kan op twee wijzen worden omgegaan met het openbare gebied.

a. De ontwikkelaar heeft het openbare gebied in haar eigendom en levert deze aan de gemeente.

b. De gemeente heeft het totale perceel in haar bezit en levert uitsluitend te bebouwen kavels aan een ontwikkelaar. Het openbaar gebied wordt dan wel ingericht door de ontwikkelaar.

Aanleiding

Het is wenselijk om bij elke ontwikkeling van een bouwlocatie een standaardregeling voor het openbaar gebied ter beschikking te hebben zodat alle partijen weten welke richtlijnen de gemeente Naarden hanteert.

Werkwijze bij overdracht openbaar gebied, optie a hierboven

Bij de overdracht van het openbaar gebied van een gerealiseerde bouwlocatie, zoals wegen, openbare parkeerplaatsen en openbaar groen gelden voor wat betreft de gemeente Naarden de volgende uitgangspunten:

• Ontwikkelaar richt openbaar gebied in conform afspraken gemaakt en vastgelegd onder toezicht van de gemeente Naarden.

• Ontwikkellaar doet melding van “voor oplevering gereed”.

• Gemeente Naarden en ontwikkelaar voeren vooroplevering uit, waarvan proces-verbaal wordt opgemaakt.

• Ontwikkelaar handelt alle punten van het proces-verbaal af.

• Ontwikkelaar voert conform standaard RAW bepalingen een half jaar onderhoud uit op het opgeleverde openbaar gebied.

• Na het halfjaar wordt een eindschouw uitgevoerd door de gemeente Naarden en ontwikkelaar waarvan wederom een proces-verbaal wordt opgemaakt.

• Ontwikkelaar zorgt voor uitvoering van de eventuele geconstateerde tekortkomingen.

• Ontwikkelaar laat akte van levering opstellen door notaris.

• College van de gemeente Naarden geeft goedkeuring aan de leveringsakte.

• Gronden worden aan de gemeente Naarden teruggeleverd voor het symbolische bedrag van 1 euro kk plus afkoopsom onderhoud voor een periode van 10 jaar.

• De hoogte van de afkoopsom voor het toekomstige onderhoud wordt berekend door de in het bestek genoemde hoeveelheden van de te gebruiken materialen en aan te leggen groenvoorzieningen te vermenigvuldigen met de desbetreffende normbedragen per eenheid. De normbedragen zijn hieronder vermeld.

• Voor de afkoopsom wordt een termijn van 10 jaar aangehouden.

Werkwijze bij uitsluitend inrichting openbaar gebied, optie b hierboven

Bij enkel de inrichting van het openbaar gebied van een gerealiseerde bouwlocatie, zoals wegen, openbare parkeerplaatsen en openbaar groen gelden voor wat betreft de gemeente Naarden de volgende uitgangspunten:

• Ontwikkelaar richt openbare ruimte in conform afspraken gemaakt en vastgelegd onder toezicht van de gemeente Naarden.

• Ontwikkellaar doet melding van “voor oplevering gereed”.

• Gemeente Naarden en ontwikkelaar voeren vooroplevering uit, waarvan proces-verbaal wordt opgemaakt.

• Ontwikkelaar handelt alle punten van het proces-verbaal af.

• Ontwikkelaar voert conform standaard RAW bepalingen een half jaar onderhoud uit op de opgeleverde openbare ruimte.

• Na het halfjaar wordt een eindschouw uitgevoerd door gemeente en ontwikkelaar waarvan wederom een proces-verbaal wordt opgemaakt.

• Ontwikkelaar zorgt voor uitvoering van de eventuele geconstateerde tekortkomingen.

• Een afkoopsom voor het onderhoud voor een periode van 10 jaar wordt in rekening gebracht.

• De hoogte van de afkoopsom voor het toekomstige onderhoud wordt berekend door de in het bestek genoemde hoeveelheden van de te gebruiken materialen en aan te leggen groenvoorzieningen vermenigvuldigen met de desbetreffende normbedragen per eenheid. De normbedragen zijn hieronder vermeld.

• Voor de afkoopsom wordt een termijn van 10 jaar aangehouden.

 

Berekening afkoopsom 10 jaar onderhoud

Voor afkoop van het onderhoud kan de volgende rekenregel worden gehanteerd:

Normbedragen per m2 bestrating respectievelijk groen per jaar.

Normbedragen per stuks straatmeubilair per jaar.

Normbedragen per 100m2 voor reiniging per jaar.

Het geld dat hierdoor wordt ontvangen wordt in de voorziening “onderhoud wegen” gestort en gebruikt voor de bekostiging van het te plegen onderhoud.

Kostenoverzicht afkoop onderhoud

Hieronder vind u de normbedragen voor de afkoop van het onderhoud bij overname van de openbare ruimte per eenheid per jaar gedefinieerd.

Verharding: Prijs per eenheid:

• asfaltverharding in rijweg: € 1,00 per m2

• asfaltverharding in voet- en fietspad € 0,90 per m2

• bestrating in rijweg: € 0,50 per m2

• bestrating in voet- en fietspad: € 0,40 per m2

• wegmarkering: € 1.00 per m2

Openbare verlichting: Prijs per eenheid:

• mast incl. aansluiting, incl. armatuur, lamp en stroom: € 27,00 per mast

Straatmeubilair: Prijs per eenheid:

• banken: € 22,00 per stuk

• afvalbakken: € 2,30 per stuk

• afsluitpalen: € 0,70 per stuk

• hekwerken: € 0,45 per m1

• fietsenstallingen: € 2,00 per stuk

• palen voor borden: € 3,00 per stuk

• verkeersborden: € 4,00 per stuk

• straatnaamborden: € 2,00 per stuk

• verwijsborden: € 3,00 per stuk

Groenvoorziening (basis BOR 2004): Prijs per eenheid:

• bomen in beplanting € 19,92 per stuk

• bomen in bestrating € 30,16 per stuk

• bomen in gras € 27,10 per stuk

• leibomen € 71,59 per stuk

• bosplantsoen € 0,37 per m2

• heesterbeplanting € 3,31 per m2

• bodembedekkende heesters € 5,13 per m2

• solitaire heesters € 17,69 per stuk

• hagen (breedte 0,4 meter en hoogte 0,8 meter) € 4,15 per m1

• borderbeplanting € 14,77 per m2

• gazon € 0,88 per m2

• gazon met bollen € 1,56 per m2

• ruig gras € 0,58 per m2

• bloemenberm € 0,18 per m2

Reiniging: Prijs per eenheid:

• vegen € 12,50 per 100 m1

• onkruidbestrijding € 2,50 per 100 m2

Jaarlijkse onderhoudskosten per eenheid, prijspeil 01 april 2012 (betreft geen vervangingskosten).

Deze lijst wordt jaarlijks geïndexeerd, voor het eerst per 01-01-2014.

Normbedragen zijn tot stand gekomen dmv overleg met de afdeling CWG van de gemeente Naarden.

 

Ondertekening

Vastgesteld door burgemeester en wethouders van de gemeente Naarden op 16 april 2012