Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Gemeente Hoogezand-Sappemeer

Lesgeldverordening instrumentaal/vocaal onderwijs het Kielzog kunstencentrum Hoogezand- Sappemeer 2012

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OverheidsorganisatieGemeente Hoogezand-Sappemeer
Officiële naam regelingLesgeldverordening instrumentaal/vocaal onderwijs het Kielzog kunstencentrum Hoogezand- Sappemeer 2012
CiteertitelLesgeldverordening instrumentaal/vocaal onderwijs het Kielzog kunstencentrum Hoogezand- Sappemeer 2012
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerpBelastingen

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

artikel 149 van de Gemeentewet

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerking-

treding

Terugwerkende

kracht tot en met

Datum uitwerking-

treding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-08-201201-08-2013Nieuwe regeling

07-11-2011

Regiokrant, 23 november 2011

Geen

Tekst van de regeling

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

 • instelling : het Kielzog kunstencentrum te Hoogezand

 • leerling : hij/zij, die als leerling van de school staat ingeschreven

 • instrumentale/ : wekelijkse lessen volgens een met de leerling

  vocale scholing afgesproken rooster

 • directeur : de directeur van het Kielzog

 • lesseizoen : een tijdvak, dat begint op 1 augustus en eindigt op

  31 juli daaropvolgend

Artikel 2 Inschrijving / plaatsingsvolgorde

 • 1. Inschrijving kan alleen schriftelijk door middel van een

  inschrijfformulier. Plaatsing voor instrumentale/vocale scholing, Algemene Muzikale Vorming, ensemble/kinderkoren geschiedt altijd in de volgorde:

  • a.

   ingezetenen van de gemeente Hoogezand-Sappemeer die nog

   geen 9 jaar les bij het Kielzog kunstencentrum volgden;

  • b.

   ingezetenen van de gemeente Hoogezand-Sappemeer die al

   9 jaar les bij het het Kielzog kunstencentrum volgden;

  • c.

   niet-ingezetenen van de gemeente Hoogezand-Sappemeer.

 • 2. Leerlingen kunnen zich te allen tijde inschrijven voor instrumentale/vocale scholing. Plaatsing bij instrumentale/vocale scholing is afhankelijk van beschikbare tijd op het rooster van de docent. Zodra er ruimte is neemt de docent contact op voor een eerste lesafspraak.

 • 3. Inschrijving voor lessen op een tweede en volgende instrument is alleen mogelijk door middel van een knipkaart. Voorwaarde is dat de betrokken docent voldoende ruimte op zijn rooster heeft.

Artikel 3 Lesgeldplichtige

 • Voor elke leerling is lesgeld verschuldigd voor het volgen van lessen overeenkomstig de bepalingen van deze verordening. Het lesgeld is verschuld voor:

 • 1

  • a.

   een leerling, staande onder de oudelijke macht: door de vader of moeder;

  • b.

   een leerling, staande onder de voogdij van zijn vader of moeder: door degene die de voogdij uitoefent. 

 • 2 Pleegouderlijke zorg vervult in dit opzicht de plaats van de ouderlijke macht of de voogdij van de vader en de moeder. Onder pleegouderlijke zorg wordt verstaan de zorg voor onderhoud en opvoeding van het kind van anderen als ware het een eigen kind, onafhankelijk van enige verplichting daartoe of van het genieten van een vergoeding daarvoor.

 • 3 Indien een rechtspersoon verzoekt om inschrijving van één van haar leden als leerling is de rechtspersoon lesgeld verschuldigd.

 • 4 Indien met toepassing van de vorige leden niemand kan worden aangewezen die het lesgeld is verschuldigd, is het lesgeld door de leerling zelf verschuldigd.

Artikel 4 Tarief

 • 1. Het lesgeld is verschuldigd naar de tarieven, opgenomen in de bij deze verordening behorende bijlage.

 • 2. De tarieven voor instrumentale/vocale scholing worden voor leerlingen vanaf 21 jaar verhoogd met het wettelijk verplichte percentage voor af te dragen BTW.

 • 3. Leerlingen die ingezetenen zijn van de gemeente Hoogezand-Sappemeer en na 9 jaar les hun wekelijkse instrumentale/vocale lessen willen continueren betalen een toeslag van 50% op de voor hen geldende tarieven.

 • 4. Niet-ingezetenen van de gemeente Hoogezand-Sappemeer die wekelijkse instrumentale/vocale lessen willen volgen betalen een toeslag van 50% op de voor hen geldende tarieven.

 • 5. Indien een leerling in de loop van het lesseizoen voor wekelijkse lessen instrumentale/vocale scholing wordt ingeschreven dan is lesgeld verschuldigd naar rato van de nog te volgen volle kalendermaanden die in het cursusjaar overblijven.

Artikel 5 Betaling

 • 1. Het lesgeld voor instrumentale/vocale scholing kan worden voldaan op een wijze zoals op een te verzenden gedagtekende nota is aangegeven en wel in ten hoogste vijf termijnen, waarvan de eerste vervalt vier weken na dagtekening van de nota. De tweede acht weken later.

 • 2. Indien het schoolgeld niet op de vervaldag is betaald, komen alle gerechtelijke en buitengerechtelijke inningskosten voor rekening van de schoolgeldverschuldigde.

Artikel 6 Ontheffing van betaling van lesgelden

 • 1. Op schriftelijk verzoek wordt door de directeur ontheffing van (een gedeelte van) het lesgeld voor instrumentale/vocale scholing verleend in de volgende gevallen:

  • a.

   Bij inschrijving verbindt de lesgeldplichtige zich in principe voor één lesseizoen. Tussentijdse opzegging is alleen mogelijk indien schriftelijk wordt opgezegd voor 1 januari. De verbintenis wordt vervolgens per 1 februari beëindigd.

  • b.

   bij verhuizing naar elders (dat wil zeggen buiten de gemeente) of bij overlijden van de leerling: naar rato van de na beëindiging van de inschrijving nog overgebleven volle kalendermaanden;

  • c.

   indien een leerling wegens ziekte gedurende langer dan zes achtereenvolgende weken de instelling niet heeft kunnen bezoeken: over de periode dat de instelling niet kan worden bezocht. De ziekte dient aangetoond te worden door een medische verklaring.

Artikel 7 Uitsluiten van lessen

De directeur is bevoegd een leerling van het volgen van lessen uit te sluiten, indien het lesgeld, ondanks aanmaning, niet binnen de gestelde termijn of termijnen is voldaan.

Artikel 8 Hardheidsclausule

Het college van burgemeester en wethouders is bevoegd voor bepaalde gevallen of groepen van gevallen tegemoet te komen aan onbillijkheden van overwegende aard, welke zich bij de toepassing van deze verordening mochten voordoen.

Artikel 9 Niet voorziene omstandigheden

In niet bij deze verordening voorziene omstandigheden beslist het college van burgemeester en wethouders.

Artikel 10 Inwerkingtreding en citeertitel

 • 1. Deze verordening treedt in werking op 1 augustus 2012.

 • 2. Met ingang van 1 augustus 2012 vervalt de "Lesgeldverordening instrumentaal/vocaal onderwijs 't Kielzog centrum voor Kunst en Cultuur, vastgesteld bij raadsbesluit van 6 december 2010.

Artikel 11 Benaming/vaststelling verordening

Deze verordening kan worden aangehaald als:

Lesgeldverordening instrumentaal/vocaal onderwijs het Kielzog kunstencentrum Hoogezand-Sappemeer

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de raad der gemeente Hoogezand-Sappemeer d.d. 7 november 2011.

BIJLAGE BEHORENDE BIJ DE LESGELDVERORDENING INSTRUMENTAAL/ VOCAALONDERWIJS AAN het KIELZOG KUNSTENCENTRUM

Artikel I

 • 1.

  • a.

   Het lesgeld bedraagt per leerling per schooljaar voor individueel onderwijs per wekelijkse les van25 minuten € 472,35

  • b.

   Het lesgeld bedraagt per leerling per schooljaar voor individueel onderwijs per wekelijkse les van20 minuten € 377,90

  • c.

   Het lesgeld bedraagt per leerling per schooljaar voor onderwijs voor een groep van twee leerlingen per wekelijkse les van 40 minuten € 377,90

  • d.

   Het lesgeld bedraagt per leerling per schooljaar voor onderwijs voor een groep van drie leerlingen per wekelijkse les van 60 minuten € 377,90

  • e.

   Het lesgeld bedraagt per leerling per schooljaar voor onderwijs voor een groep van twee leerlingen per wekelijkse les van 30 minuten € 283,40

  • f.

   Het lesgeld bedraagt per leerling per schooljaar voor onderwijs voor een groep van drie leerlingen per wekelijkse les van 45 minuten € 283,40

  • g.

   Het lesgeld bedraagt per leerling per schooljaar voor onderwijs voor een groep van vier leerlingen per wekelijkse les van 60 minuten € 283,40

Artikel II

 • a. Het lesgeld bedraagt voor groepsonderwijs voor drie leerlingen aan harmonie- en fanfare korpsen, per leerling, per schooljaar per wekelijkse les van 60 minuten € 141,90

 • b. Het lesgeld bedraagt voor groepsonderwijs voor twee leerlingen aan leden van harmonie- en fanfarekorpsen per leerling per schooljaar per wekelijkse les van 60 minuten € 208,30

Artikel III

Het lesgeld bedraagt per leerling per schooljaar voor klassikaal onderwijs per wekelijkse les van 60 minuten

 • a.

  Algemene Muzikale Vorming € 102,45

 • b.

  Samenspel ingeval leerling niet tevens het individueel onderwijs, het groepsonderwijs dan wel het klassikaal onderwijs volgt € 54,15

 • c.

  Kinderkoor € 54,15