Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Gemeente Maasdonk

Verordening kwijtschelding gemeentelijke belastingen 2012 gemeente Maasdonk

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OverheidsorganisatieGemeente Maasdonk
Officiële naam regelingVerordening kwijtschelding gemeentelijke belastingen 2012 gemeente Maasdonk
CiteertitelVerordening kwijtschelding gemeentelijke belastingen 2012 gemeente Maasdonk
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerpBelastingen

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

artikel 255 Gemeentewet, artikel 26 Invorderingswet 1990 alsmede uitvoeringsregeling Invorderingswet 1990

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerking-

treding

Terugwerkende

kracht tot en met

Datum uitwerking-

treding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

14-04-201201-01-2012Onbekend

27-03-2012

Streekwijzer 6 april 2012

Raad/12-00036

Tekst van de regeling

De raad van de gemeente Maasdonk;

gezien het voorstel van het college van Burgemeester en Wethouders van 6 maart 2012;

gezien het advies van de opiniërende raad van 27 maart 2012;

gelet op artikel 255 van de Gemeentewet, artikel 26 van de Invorderingswet 1990 alsmede de Uitvoeringsregeling Invorderingswet 1990;

Besluit:De “Verordening kwijtschelding gemeentelijke belastingen 2012 gemeente Maasdonk” vast te stellen.

Artikel 1. Toepassingsgebied

 • 1. Bij de invordering van de volgende belastingen en rechten kan kwijtschelding worden verleend voor:

  • a.

   Onroerende zaakbelasting;

  • b.

   Afvalstoffenheffing, waarbij de raad via de verordening afvalstoffenheffing de maximale hoogte bepaald;

  • c.

   Rioolheffing.

 • 2. Bij de invordering van de volgende belastingen en rechten wordt géén kwijtschelding verleend voor:

  • a.

   Legesverordening;

  • b.

   Toeristenbelasting;

  • c.

   Forensenbelasting;

  • d.

   Marktgelden;

  • e.

   Hondenbelasting;

  • f.

   Aansluiting riolering.

Artikel 2. Verruimde kwijtscheldingsbepaling.

Bij het verlenen van kwijtschelding als bedoeld in artikel 26 van de Invorderingswet vindt het bepaalde in hoofdstuk 2 van de Uitvoeringsregeling Invorderingswet 1990 toepassing met dien verstande dat:

 • 1.

  de kosten van bestaan als bedoeld in artikel 16 dienen te worden gesteld op 100% van de genormeerde bijstandsuitkeringen;

 • 2.

  de regels voor het verlenen van kwijtschelding eveneens van toepassing zijn voor ondernemers, dit voor wat betreft hun privé-belastingen;

 • 3.

  bij de beoordeling van het kwijtscheldingsverzoek rekening wordt gehouden met de netto kosten voor kinderopvang.

Artikel 3. Inwerkingtreding en citeertitel

 • 1.

  De “kwijtscheldingsregeling uit 1993“ en de verruimingen van het kwijtscheldingsbeleid uit 1995 en 1997 worden ingetrokken met dien verstande dat zij van toepassing blijft op de belastbare feiten die zich voor de datum van inwerkingtreding hebben voorgedaan;

 • 2.

  Deze verordening treedt in werking met terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2012;

 • 3.

  Deze verordening is van toepassing op belastbare feiten die zich vanaf 1 januari 2012 hebben voorgedaan;

 • 4.

  Deze verordening kan worden aangehaald als “Verordening kwijtschelding gemeentelijke belastingen 2012".

Aldus besloten in de openbare vergadering van de raad van 27 maart 2012.

De raad voornoemd,

de griffier, de voorzitter,

drs. M.J.H.N. Collombon                 drs. R.H. Augusteijn