Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Gemeente Hoogezand-Sappemeer

verordening Marktgelden 2012

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OverheidsorganisatieGemeente Hoogezand-Sappemeer
Officiële naam regelingverordening Marktgelden 2012
CiteertitelVerordening Marktgelden 2012
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerpBelastingen

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

artikel 229 van de gemeentewet Onbekend

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerking-

treding

Terugwerkende

kracht tot en met

Datum uitwerking-

treding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-12-201101-01-2013Onbekend

07-11-2011

Regiokrant, 23 november 2011

7-11-2011 Rv 057

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening of de heffing en invordering van marktgelden in de gemeente Hoogezand-Sappemeer 2012

Gelezen het voorstel van burgemeester en wethouder d.d. 4 oktober 2011- afdeling Publiekszaken;

gelet op de artikelen 229, aanhef en onderdeel a, van de Gemeentewet,

besluit vast te stellen de

VERORDENING OP DE HEFFING EN INVORDERING VAN MARKTGELDEN IN DE GEMEENTE HOOGEZAND-SAPPEMEER 2012

Verordening marktgelden 2012

Artikel 1 Aard van de heffing en belastbaar feit

In de gemeente Hoogezand-Sappemeer wordt onder de naam 'marktgeld' overeenkomstig de bepalingen van deze verordening een recht geheven op het innemen van standplaatsen op de plaatsen, die in de verordening tot regeling van de weekmarkten in genoemde gemeente voor het houden van markten zijn aangewezen.

Artikel 2 Belastingplicht

Het recht wordt geheven van degene, aan wie een standplaats is toegewezen.

Artikel 3 Tarief

  • 1. Het marktgeld wordt per dag of gedeelte daarvan berekend en bedraagt voor elke kraam, wagen, tafel of voor een andere stellage van welke aard ook ter uitstalling van koopwaren of voor uitstalling van deze waren op de grond, per strekkende meter € 1,52 met een minimum van € 7,60

  • 2. Een gedeelte van een strekkende meter wordt voor een strekkende meter gerekend.

  • 3. Het aantal strekkende meters wordt bepaald door meting van de frontbreedte van de in het eerste lid aangegeven uitstallingen

Artikel 4 Wijze van heffing

  • 1. Het marktgeld wordt per kalenderkwartaal geheven door middel van een factuur, waarin het verschuldigde bedrag wordt vermeld.

  • 2. Burgemeester en wethouders stellen het model van de in eerste lid bedoelde factuur vast.

Artikel 5 Tijdstip van betaling

Het marktgeld wordt verschuldigd en moet worden betaald binnen twee weken na de dagtekening van de factuur.

Artikel 6 Ontruiming standplaats bij gebreke van betaling

Bij gebreke van betaling van het in artikel 3 genoemde marktgeld zal, indien reeds een standplaats is ingenomen, tot onmiddellijke ontruiming moeten worden overgegaan. Indien hieraan na gedane aanzegging door de marktmeester niet mocht worden voldaan, zal ontruiming van gemeentewege, op kosten van de betrokkene, geschieden.

Artikel 7 Geen teruggave

Indien de toegewezen plaats niet of slechts gedurende een gedeelte van de voor de markt bepaalde tijd wordt ingenomen, heeft geen teruggave van betaald recht plaats.

Artikel 8 Rente

  • 1. Het bepaalde in Hoofdstuk V van de Invorderingswet inzake invorderingsrente vindt toepassing op de invordering van de marktgelden.

  • 2. De ministriele regeling bedoeld in artikel 31 van de Invorderingswet 1990 vindt daarbij overeenkomstige toepassing.

Artikel 9 Kwijtschelding

Bij de invordering van martkgelden wordt geen kwijtschelding verleend.

Artikel 10 Overgangsrecht

De 'Verordening marktgelden 2011' van 13 december 2010, wordt ingetrokken met ingang van de in het vierde lid genoemde datum van ingang van de heffing, met dien verstande dat zij van toepassing blijft op de belastbare feiten die zich voor die datum hebben voorgedaan.

Artikel 11 Inwerkingtreding

  • 1. Deze verordening treedt in werking met ingang van de achtste dag na die van de bekendmaking.

  • 2. De datum van ingang van de heffng is 1 januari 2012.

Artikel 12 Citeertitel

Deze verordening wordt aangehaald als 'Verordening marktgelden 2012'