Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Gemeente Liesveld

Verordening op het correctief raadgevend referendum

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OverheidsorganisatieGemeente Liesveld
Officiële naam regelingVerordening op het correctief raadgevend referendum
CiteertitelReferendumverordening
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Gemeentewet, Tijdelijk Referendumwet

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerking-

treding

Terugwerkende

kracht tot en met

Datum uitwerking-

treding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

07-03-200203-06-2013nieuwe regeling

27-05-2003

het Kontakt, 26 juni 2003

08-1490

Tekst van de regeling

VERORDENING OP HET CORRECTIEF RAADGEVEND REFERENDUM

Artikel 1 Begripsbepalingen

Deze verordening verstaat onder:

 • a.

  de wet: De Tijdelijke referendumwet;

 • b.

  een referendum: Een correctief raadgevend referendum als bedoeld in de Tijdelijke referendumwet over de in artikel 8 van de wet genoemde besluiten van de gemeenteraad.

Artikel 2 Uitzonderingen

Een referendum kan niet worden gehouden over:

 • a.

  een besluit van de gemeenteraad inhoudende een algemeen verbindend voorschrift dan wel in de intrekking daarvan, dat uitsluitend betrekking heeft op:

  • ·

   de rechtspositie van ambtsdragers of gewezen ambtsdragers als zodanig dan wel hun nagelaten betrekkingen of hun rechthebbenden;

  • ·

   de gemeentelijke belastingen, als bedoeld in hoofdstuk XV van de Gemeenteweg;

 • b.

  een besluit van de gemeenteraad, als bedoeld in artikel ! eerste en derde lid, artikel 51 eerste en derde lid, artikel61 eerste en derde lid, artikel 73 eerste en derde lid en artikel 96 van de Wet gemeenschappelijke regelingen.

Artikel 3 Budget

Na de vaststelling dat er een referendum zal worden gehouden als bedoeld in artikel 105 van de wet, stelt de raad budget ter beschikking voor de voorlichting en de organisatie van een referendum.

Artikel 4

Dit besluit treedt in werking op de achtste dag na die van de bekendmaking en werkt terug tot en met 7 maart 2002.

Artikel 5

Deze verordening wordt aangehaald als “Verordening op het correctief raadgevend referendum.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de raad van de gemeente Liesveld d.d. 18 december 2001 en gewijzigd d.d. 27 mei 2003.