Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Gemeente Hoogezand-Sappemeer

Archiefverordening gemeente Hoogezand- Sappemeer 2011

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OverheidsorganisatieGemeente Hoogezand-Sappemeer
Officiële naam regelingArchiefverordening gemeente Hoogezand- Sappemeer 2011
CiteertitelArchiefverordening gemeente Hoogezand- Sappemeer 2011
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpalgemeen
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. artikelen 30, eerste lid, en 31 van de Archiefwet 1995
Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerking-

treding

Terugwerkende

kracht tot en met

Datum uitwerking-

treding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

11-04-201101-01-2018Nieuwe regeling

21-11-2011

Regiokrant, op 11 januari 2012

Rv 17, 21 november 2011

Tekst van de regeling

Archiefverordening Gemeente Hoogezand-Sappemeer

Hoofdstuk I. Algemene bepalingen

Artikel 1

In deze verordening en de daarop berustende voorschriften wordt verstaan onder:

 • a.

  de wet: de Archiefwet 1995;

 • b.

  gemeentelijke organen: de overheidsorganen, bedoeld in artikel 1, onder b 1°, van dewet, voor zover behorende tot de gemeente;

 • c.

  de archiefbewaarplaats: de overeenkomstig artikel 31 van de wet aangewezenarchiefbewaarplaats;

 • d.

  beheerder: degene die op grond van artikel 3 is belast met het beheer van dearchiefbescheiden van de gemeentelijke organen, die niet zijnovergebracht naar een archiefbewaarplaats;

 • e.

  beheereenheid: een door burgemeester en wethouders als zodanig aan te wijzenorganisatieonderdeel;

 • f.

  f.informatiesysteem: systeem van documentatie, procedures, apparatuur enprogrammatuur, met behulp waarvan archiefbescheiden kunnenworden vervaardigd, bewerkt, verzonden, ontvangen engeraadpleegd.

Hoofdstuk II. De zorg van burgemeester en wethouders voor de archiefbescheiden

Artikel 2

Burgemeester en wethouders dragen zorg voor het inrichten en instandhouden van eenarchiefbewaarplaats als bedoeld in artikel 31 van de wet en voor voldoende en doelmatigearchiefruimten.

Artikel 3

Burgemeester en wethouders dragen zorg voor het aanwijzen van de beheerder.

Artikel 4

Burgemeester en wethouders dragen zorg voor de aanstelling van voldoende en deskundigpersoneel voor de werkzaamheden, verbonden aan het beheer van alle gemeentelijkearchiefbescheiden en documentaire verzamelingen, ongeacht hun vorm.

Artikel 5

 • 1. Burgemeester en wethouders dragen er zorg voor, dat de vervaardiging en de bewaring van de archiefbescheiden geschieden op zodanige wijze, dat het behoud van deze bescheiden voldoende is gewaarborgd.

 • 2. Het eerste lid is van overeenkomstige toepassing ten aanzien van de vervaardiging van bescheiden bestemd voor een overheidsorgaan of andere belanghebbende, van welke bescheiden redelijkerwijze kan worden aangenomen, dat zij voor dezen als archiefbescheiden voor blijvende bewaring in aanmerking komen.

Artikel 6

Burgemeester en wethouders dragen er zorg voor, dat jaarlijks op de gemeentebegrotingvoldoende middelen worden geraamd ter bestrijding van de kosten die aan de zorg voor dearchiefbescheiden zijn verbonden.

Artikel 7

Burgemeester en wethouders stellen voor het beheer van de archiefbescheiden van degemeentelijke organen, die niet zijn overgebracht naar de archiefbewaarplaats voorschriften in een Besluit Informatiebeheer vast.

Artikel 8

Burgemeester en wethouders doen ten minste éénmaal per jaar aan de raad verslag over wat zij hebben verricht ter uitvoering van artikel 30 van de wet.

Zij leggen daarbij de verslagen over, die door de beheerder aan hen zijn uitgebracht over het beheer van dearchiefbewaarplaats.

Hoofdstuk III Slotbepalingen

Artikel 9

De Archiefverordening van de gemeente Hoogezand-Sappemeer, vastgesteld bij raadsbesluit van 25 november 1997 no. 121, wordt ingetrokken.

Artikel 10

Deze verordening treedt in werking met ingang van 11 april 2011

Artikel 11

Deze verordening wordt aangehaald als

Archiefverordening Gemeente Hoogezand- Sappemeer 2011