Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Gemeente Menterwolde

Algemene inkoopvoorwaarden gemeente Menterwolde

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OverheidsorganisatieGemeente Menterwolde
Officiële naam regelingAlgemene inkoopvoorwaarden gemeente Menterwolde
CiteertitelAlgemene inkoopvoorwaarden
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpalgemeen
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Gemeentewet, art. 149

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerking-

treding

Terugwerkende

kracht tot en met

Datum uitwerking-

treding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

24-11-201101-08-2013nieuwe regeling

27-10-2011

Tussenklappen, 16 november 2011

algemene inkoopvoorwaarden

Tekst van de regeling

Algemene inkoopvoorwaarden gemeente Menterwolde

Artikel 1 Definities

In deze algemene inkoopvoorwaarden wordt verstaan onder:• Algemene Voorwaarden: deze Algemene Inkoopvoorwaarden die van toepassing zijn op en deel uitmaken van de Overeenkomst;• Bijlage: het aanhangsel bij de Overeenkomst, dat deel uitmaakt van de Overeenkomst;• Derden: niet zijnde Partijen bij de Opdracht;• Diensten: de door Opdrachtnemer op basis van de Overeenkomst ten behoeve van Opdrachtgever te verrichten werkzaamheden, niet zijnde Werken of Leveringen in de zin van dit definitieartikel;• De gemeente Menterwolde: de gebruiker van deze Algemene Voorwaarden;• Goederen: te leveren stoffelijke objecten;• Leveringen: de door Opdrachtnemer op basis van de Overeenkomst ten behoeve van Opdrachtgever te leveren Goederen; • Opdracht: de Opdracht tot het leveren van Goederen en/of het verrichten van Diensten en/of het uitvoeren van Werken;• Opdrachtgever: de gemeente Menterwolde;• Opdrachtnemer: de contractuele Opdrachtnemer van de gemeente Menterwolde;• Overeenkomst: de Overeenkomst tussen de Opdrachtgever en de Opdrachtnemer tot het leveren van Goederen en/of het verrichten van Diensten en/of het uitvoeren van Werken waarop deze voorwaarden van toepassing zijn;• Partijen: de Opdrachtgever en Opdrachtnemer gezamenlijk;• Prestatie: de te verrichten Leveringen van Goederen en/of het verrichten van Diensten en/of het uitvoeren van Werken;• Werken: het tot stand brengen/ realiseren van bouw- dan wel wegenbouwkundige Werken.

 

Artikel 2 Algemeen

 • 1 Deze inkoopvoorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, opdrachten en overeenkomsten met betrekking tot de levering van goederen en/of diensten aan de gemeente Menterwolde (hierna te noemen Opdrachtgever) door de leverancier (hierna te noemen Opdrachtnemer). Onder diensten is in deze algemene voorwaarden de aanneming van werk begrepen.

 • 2 Afwijkingen op deze Algemene Voorwaarden zijn slechts rechtsgeldig indien en voorzover zij tussen Partijen uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.

 • 3 De toepasselijkheid van eventuele Algemene Voorwaarden of andere voorwaarden van de Opdrachtnemer wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

 • 4 Indien enige bepaling van deze Algemene Voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen volledig van kracht blijven.

 • 5 Indien de Opdrachtnemer derden inschakelt bij de uitvoering van een overeenkomst, zoals een onderaannemer, toeleverancier dan zal Opdrachtnemer van deze derden bedingen dat zij eveneens aan deze algemene voorwaarden zullen zijn gebonden. Onder uitsluiting van voorwaarden van (deze) derden.

 • 6 Indien en voorzover van belang gelden in aanvulling op deze algemene voorwaarden de bijzondere voorwaarden van de Wet ketenaansprakelijkheid en de Verleggingsregeling belasting toegevoegde waarde (BTW).

Artikel 3 Totstandkoming van de overeenkomst

1. De Overeenkomst is tot stand gekomen, indien een schriftelijke onherroepelijke aanbieding van de Opdrachtnemer door de Opdrachtgever, dan wel een daartoe bevoegd organisatieonderdeel van de Opdrachtgever, schriftelijk is aanvaard of hetgeen overeengekomen is op andere wijze door Partijen schriftelijk is bevestigd.

Artikel 4 Prijs

 • 1 De overeengekomen prijs is exclusief omzetbelasting (BTW) doch inclusief alle kosten en rechten, transport(verzekering), adequate verpakking, reis- en verblijfkosten, keuringen, beproevingen, certificaten, gebruiksaanwijzingen in de Nederlandse of Engelse taal, en dergelijke. De overeengekomen prijs is vast voor de duur van de overeenkomst en luidt in euro’s.

 • 2 De prijzen zijn gebaseerd op de leveringsconditie Franco Inclusief Rechten (Delivery Duty Paid) op de overeengekomen plaats van levering.

Artikel 5 Uitbesteden aan derden

 • 1 Indien de Opdrachtnemer een Opdracht krijgt te vervullen die ook Prestaties op een ander dan zijn eigen vakgebied met zich meebrengen, kan de Opdrachtnemer nadat toestemming is verkregen van de Opdrachtgever voor eigen rekening en risico daarvoor andere deskundigen inschakelen.

 • 2 Bij het uitvoeren van de Overeenkomst kan de Opdrachtnemer slechts na schriftelijke toestemming van Opdrachtgever gebruik maken van de Diensten van Derden. Deze toestemming wordt niet op onredelijke gronden onthouden. Aan de toestemming kunnen door Opdrachtgever voorwaarden worden verbonden.

 • 3 De door Opdrachtgever verleende toestemming laat onverlet de verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid van Opdrachtnemer voor de nakoming van de krachtens de Overeenkomst op hem rustende verplichtingen en de krachtens de belasting- en sociale verzekeringswetgeving op hem als werkgever rustende verplichtingen. De Opdrachtnemer vrijwaart de Opdrachtgever tegen elke aansprakelijkheid inzake de Wet Ketenaansprakelijkheid.

Artikel 6 Betaling en factuur

 • 1 De betaling zal geschieden binnen 30 dagen nadat de Opdrachtgever de goederen en de facturen heeft ontvangen, onverminderd het bepaalde over kwaliteit, garantie en keuring in deze voorwaarden.

 • 2 Opdrachtnemer zal de door Opdrachtgever te betalen bedragen –zo mogelijk digitaal- factureren en de factuur aan Opdrachtgever in tweevoud toezenden onder vermelding van in ieder geval de factuurdatum, het nummer van de opdracht, het factuuradres en het artikelnummer gespecificeerd naar het aantal.

 • 3 Kredietbeperkingstoeslagen van de Opdrachtnemer worden door de Opdrachtgever niet aanvaard.

 • 4 De bij de goederen behorende bescheiden, zoals certificaten, attesten, paklijsten, instructieboeken, reservedelen lijsten, onderhoudsvoorschriften en dergelijke dienen met de op- of aflevering van de goederen meegeleverd te worden. Indien de bij de goederen behorende bescheiden ontbreken heeft Opdrachtgever het recht de betaling op te schorten.

 • 5 Betaling door de Opdrachtgever houdt op geen enkele wijze afstand van enig recht in.

Artikel 7 Levering en verpakking van goederen

 • 1 De levering zal geschieden conform de toepasselijke bepalingen van ‘Incoterms’, laatste versie, uitgegeven door de internationale Kamer van Koophandel.

 • 2 Indien de Opdrachtgever, voordat de levering heeft plaatsgevonden, verlangt dat de Goederen op een andere dan in de order vermelde plaats worden geleverd, is de Opdrachtnemer verplicht hieraan te voldoen.

 • 3 De Opdrachtgever heeft het recht, niet overeengekomen deellevering(en) voor rekening en risico van de Opdrachtnemer te retourneren. In geval niet overeengekomen hoeveelheden worden afgeleverd en de afwijking is groter dan in de betreffende branche gebruikelijk, is de Opdrachtgever gerechtigd het meerdere en in geval van minder de gehele aflevering te weigeren en/of voor rekening en risico van de Opdrachtnemer te retourneren.

 • 4 De Opdrachtnemer dient ernaar te streven de goederen zo milieuvriendelijk mogelijk te verpakken.

 • 5 Retourzending van de leenemballage geschiedt voor rekening en risico van de Opdrachtnemer naar een door deze op te geven bestemming.

 • 6 De Opdrachtnemer is er voor verantwoordelijk dat de (inter)nationale voorschriften inzake verpakking en vervoer door hem alsmede door de namens hem gecontracteerde vervoerders worden nageleefd.

Artikel 8 Tijdstip van aflevering van goederen

 • 1 Aflevering vindt plaats op de overeengekomen plaats van bestemming en op het in de Overeenkomst bepaalde tijdstip.

 • 2 De levertijd vangt aan op de dag waarop door de Opdrachtgever schriftelijk of per telefax de Opdracht wordt gegeven; in geval van mondelinge of telefonische Opdracht(en), de dag waarop de Opdrachten schriftelijk of per telefax word(t)(en) bevestigd.

 • 3 De in de order vermelde levertijd is bindend en geldt als een fatale termijn. Indien de Opdrachtnemer een overschrijding van de levertijd verwacht zal hij dit zonder uitstel schriftelijk onder opgaaf van reden aan de Opdrachtgever mededelen, onverminderd het bepaalde in lid 4.

 • 4 Indien de Opdrachtnemer op enigerlei wijze vervroegd wenst na te komen, is daarvoor schriftelijke toestemming van de Opdrachtgever vereist. Indien vervroegd wordt nagekomen, zal betaling echter plaatsvinden conform de oorspronkelijke overeengekomen betalingstermijn(en).

 • 5 Indien de Opdrachtgever tijdig aan de Opdrachtnemer kenbaar maakt dat zij om welke reden dan ook niet in staat is de Goederen in ontvangst te nemen op het overeengekomen tijdstip, en deze gereed zijn voor verzending, zal de Opdrachtnemer op eigen kosten de zaken bewaren, beveiligen, en alle redelijke maatregelen treffen om achteruitgang in de kwaliteit te voorkomen, totdat zij geleverd zijn, een en ander tenzij dit in redelijkheid niet van de Opdrachtgever kan worden gevergd. De Opdrachtnemer komt niet in schuldeiserverzuim door uitstel van aflevering.

 • 6 Uitstel van aflevering als bedoeld in het zesde lid van dit artikel geeft de Opdrachtnemer nimmer aanspraak op verhoging van de overeengekomen prijs. De Opdrachtgever kan bij een uitstel van aflevering alleen aanspraak maken op vergoeding van gevolgschade indien er aan de zijde van de Opdrachtgever sprake is van opzet, grove schuld of extreme nalatigheid.

 • 7 Het risico van verlies of beschadiging van de goederen, die voorwerp zijn van een overeenkomst, gaat op Opdrachtgever over op het moment waarop deze in de feitelijke beschikkingsmacht van Opdrachtgever gebracht zijn.

Artikel 9 Kwaliteit, garantie en keuring

 • 1 De Opdrachtnemer garandeert dat alle geleverde goederen, prestaties en toebehoren voldoen aan de algemeen geldende specificaties, voorts dat zij met goed vakmanschap vervaardigd zijn, van goede kwaliteit zijn, vrij van constructie-, fabricage- en materiaalfouten zijn en dat hun werking voldoet aan de door de Opdrachtgever gestelde normen en specificaties en aan de in Nederland geldende wetten of andere van overheidswege gegeven voorschriften, zoals die onder andere met betrekking tot de gezondheid, milieuhygiënische- en elektromagnetische storingen gelden.

 • 2 De Opdrachtnemer zal voor zijn rekening en risico alle voorkomende zichtbare en verborgen gebreken, die zich aan de geleverde goederen en/of prestaties voordoen na op- of aflevering of voltooiing, binnen de door de Opdrachtgever bij eerste aanzegging gestelde redelijke termijn wegnemen door herstel, vervanging of aanvulling, tenzij blijkt dat deze gebreken het gevolg zijn van een normale slijtage of onoordeelkundig gebruik.

 • 3 Afhankelijk van de soort geleverde goederen en/of prestaties dient na op- of aflevering een garantietermijn overeengekomen te worden tussen de Opdrachtgever en de Opdrachtnemer van tenminste 12 maanden.

 • 4 Deze garantie laat onverlet de aansprakelijkheid van de Opdrachtnemer zoals opgenomen in artikel 10.

 • 5 De Opdrachtgever is te allen tijde gerechtigd tot keuring van de goederen. De keuring kan plaatsvinden zowel voorafgaand aan de levering als tijdens of na de levering.

 • 6 Bij afkeuring na de levering wordt de levering geacht niet te hebben plaatsgevonden en blijft het risico en eigendom bij de Opdrachtnemer.

 • 7 Bij afkeuring zijn alle daardoor veroorzaakte kosten voor rekening van de Opdrachtnemer.

 • 8 En heeft de Opdrachtgever het recht om, onverminderd al zijn overige rechten, waaronder opschorting van betaling, de Opdrachtnemer alsnog in de gelegenheid te stellen om voor behoorlijke levering te zorgen.

Artikel 10 Aansprakelijkheid

 • 1 De Opdrachtnemer, die toerekenbaar tekort komt in de nakoming van zijn verplichting(en), is tegenover de Opdrachtgever, alsmede zijn personeel, door de Opdrachtgever ingeschakelde hulppersonen en vennootschappen, aansprakelijk voor vergoeding van alle geleden en/of te lijden schade

 • 2 De Opdrachtnemer vrijwaart de Opdrachtgever tegen eventuele aanspraken van derden op vergoeding van schade op grond van aansprakelijkheid als bedoeld in het vorige lid.

Artikel 11 Verzekering

Opdrachtnemer verplicht zich vanaf het aangaan van de Overeenkomst voor de uitvoering van de Overeenkomst afdoende verzekerd te zijn en zich verzekerd te houden voor beroepsaansprakelijkheid en andere aansprakelijkheden die van toepassing zijn.

Artikel 12 Intellectuele eigendom

 • 1 De Opdrachtnemer garandeert dat de gekochte diensten,goederen en toebehoren vrij zijn van alle bijzondere lasten en beperkingen, zoals bijvoorbeeld octrooirechten, merkrechten, modelrechten, auteursrechten of andere rechten van derden.

 • 2 De Opdrachtnemer vrijwaart de Opdrachtgever tegen alle aanspraken van derden, die verband kunnen houden met enige schending van de Opdrachtnemer van het in lid 1 gestelde en zal de Opdrachtgever alle schade vergoeden die daarvan het gevolg is.

 • 3 Ten aanzien van de door de Opdrachtgever verstrekte tekeningen, ramingen, schema’s, ontwerpen en dergelijke behoudt de Opdrachtgever zich het eigendoms- en auteursrecht voor. Deze mogen zonder de uitdrukkelijke toestemming van Opdrachtgever noch geheel noch gedeeltelijk worden gekopieerd en of aan derden worden getoond of ter hand gesteld, of door de Opdrachtnemer worden gebruikt ter vervaardiging van goederen of uitvoering van werken waarop deze betrekking heeft. Digitale bestanden dienen bewerkbaar overgedragen te worden.

Artikel 13 Cessieverbod en verrekening

 • 1 Partijen zijn niet gerechtigd de uit de Overeenkomst voortvloeiende rechten en verplichtingen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de andere partij aan een derde over te dragen, te vervreemden of te bezwaren, dit met uitzondering van het recht op honorarium. Partijen kunnen aan deze toestemming voorwaarden verbinden

 • 2 Alleen met voorafgaande schriftelijke toestemming van de Opdrachtgever is Opdrachtnemer gerechtigd om rechten met betrekking tot de Overeenkomst binnen het concern over te dragen bij een overname of bij een overdracht van de aandelen. Indien Opdrachtnemer het voornemen heeft een dergelijke situatie te creëren of een dergelijke situatie voorziet, meldt hij dit terstond aan de Opdrachtgever.

 • 3 De Opdrachtgever is steeds bevoegd, al hetgeen de Opdrachtgever schuldig is aan de Opdrachtnemer, te verrekenen met hetgeen de Opdrachtnemer, al dan niet opeisbaar, onder voorwaarde of tijdsbepaling aan de Opdrachtgever schuldig is/zijn. De Opdrachtnemer is tot enige verrekening slechts bevoegd na schriftelijke toestemming van de Opdrachtgever.

Artikel 14 Geheimhouding en contacten met de pers

 • 1 Opdrachtnemer heeft kennis genomen van het bepaalde in artikel 2:5 van de Algemene wet bestuursrecht. Opdrachtnemer zal ervoor zorgdragen dat de personen, die zijn belast met de uitvoering van de Overeenkomst, eveneens worden geïnformeerd over de hiervoor bedoelde geheimhoudingsplicht. Behoudens voorafgaande schriftelijke toestemming van de andere partij, zal ieder der Partijen informatie en gegevensdragers die haar ter beschikking staan niet aan Derden kenbaar maken.

 • 2 Partijen verplichten zich over en weer tot geheimhouding van al hetgeen hen in verband met de uitvoering van de Overeenkomst aan informatie wordt verschaft. Zij verplichten zich over en weer deze informatie slechts te gebruiken in het kader de uitvoering van de Overeenkomst. Dit houdt onder meer in dat zij deze informatie niet aan Derden zullen verstrekken, niet zullen kopiëren anders dan noodzakelijk ter uitvoering van de Overeenkomst, alsmede dat zij geen commercieel gebruik zullen maken van de informatie.

 • 3 Partijen zullen ervoor zorg dragen dat de in het voorgaande lid omschreven verplichtingen nauwkeurig worden nageleefd door allen die voor hen werkzaam zijn, inclusief de door hen ingeschakelde Derden in de zin van deze Overeenkomst.

 • 4 De verplichtingen genoemd in de voorgaande leden gelden niet voor zover de betreffende informatie:  aantoonbaar reeds in het bezit was van één van de Partijen op het moment dat die informatie aan die partij werd verstrekt;  van algemene bekendheid is of is geworden en deze bekendheid niet het gevolg is van de niet-nakoming door één der Partijen van de verplichting als omschreven in dit artikel;  zonder verplichting tot geheimhouding is meegedeeld aan één der Partijen door een derde die het recht had die informatie te verstrekken;  op grond van de Wet Openbaarheid van Bestuur dient te worden verstrekt;  die met toestemming van de Opdrachtnemer aan Derden ter beschikking wordt gesteld, al dan niet onder voorwaarden. 

 • 5 Opdrachtnemer conformeert zich aan de werkwijze van de Opdrachtgever ten aanzien van het informeren van de pers. Dit houdt in dat de Opdrachtnemer geen informatie mag verstrekken aan de pers die verband houdt met de aan de Opdrachtnemer verleende Opdracht door de Opdrachtgever, zonder medeweten van de Opdrachtgever. Wanneer de pers de Opdrachtnemer benadert, dient de Opdrachtnemer voor beantwoording allereerst contact op te nemen met de woordvoerder van Opdrachtgever die gerechtigd is in deze de Opdrachtgever te vertegenwoordigen. Vervolgens maakt de Opdrachtnemer met hem afspraken over verdere afhandeling van het verzoek van de pers.

 • 6 Mocht de Opdrachtnemer de woordvoerder of zijn achtervang niet kunnen bereiken dan dient de Opdrachtnemer het verzoek te bespreken met de contactpersoon van de betrokken dienst.

 • 7 Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. Het is de Opdrachtnemer verboden bedoelde informatie aan te wenden voor eigen gebruik of gebruik door derden.

Artikel 15 Wijzigingen

 • 1 De Opdrachtgever is op redelijke gronden gerechtigd te verlangen dat de ordergrootte en/of de hoedanigheid van de te leveren goederen en/of prestaties word(t)(en) gewijzigd. De Opdrachtgever is gerechtigd modificaties aan te brengen in tekeningen, modellen, instructies, specificaties en dergelijke met betrekking tot de te leveren goederen en/of prestaties.

 • 2 Indien een wijziging, naar het oordeel van de Opdrachtnemer, gevolgen heeft voor de overeengekomen prijs en/of de levertijd zal de Opdrachtnemer, alvorens aan die wijziging gevolg te geven, de Opdrachtgever hieromtrent zo spoedig mogelijk doch ten hoogste binnen 8 dagen na de kennisgeving van de verlangde wijziging schriftelijk informeren. Indien deze gevolgen voor de prijs en/of de levertijd naar het oordeel van de Opdrachtgever onredelijk zijn ten opzichte van de aard en de omvang van de verlangde wijziging heeft de Opdrachtgever het recht de overeenkomst te ontbinden, tenzij dit gelet op de omstandigheden onredelijk zou zijn.

 • 3 De Opdrachtnemer mag geen wijzigingen aanbrengen of uitvoeren zonder schriftelijke order of schriftelijke toestemming van de Opdrachtgever.

Artikel 16 Ontbinding

 • 1 Onverminderd alle andere rechten kan de Opdrachtgever een overeenkomst geheel of gedeeltelijk ontbinden indien door de Opdrachtnemer of een van zijn ondergeschikten of vertegenwoordigers enig voordeel is of wordt aangeboden of verschaft aan een persoon, die behoort tot het personeel van de Opdrachtgever of een van zijn vertegenwoordigers.

 • 2 Alle vorderingen, die de Opdrachtgever in deze gevallen op de Opdrachtnemer mocht hebben of verkrijgen, zijn terstond en ten volle opeisbaar.

 • 3 Ingeval de Opdrachtgever of de Opdrachtnemer door overmacht langer dan dertig dagen verhinderd is een overeenkomst na te komen kan zowel de Opdrachtgever als de Opdrachtnemer door middel van een schriftelijke verklaring de overeenkomst ontbinden tegen vergoeding van de pro-rata prijs voor de reeds geleverde zaken of prestaties.

Artikel 17 Toepasselijk recht

 • 1 Op de Overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.

 • 2 Alle geschillen die tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer bestaan zullen uitsluitend worden berecht door de bevoegde rechter in het arrondissement waar Opdrachtgever is gevestigd.

Artikel 18 Slotbepaling

 • 1 Opdrachten tot levering van Goederen en/of Diensten en/of het uitvoeren van Werken worden uitsluitend schriftelijk verstrekt.

 • 2 De Opdrachtgever kan nadere aanwijzingen geven voor de uitvoering van de Overeenkomst.