Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Koninkrijksdeel Curaçao

MINISTERIËLE BESCHIKKING MET ALGEMENE WERKING van de 6de januari 2009 ter uitvoering van artikel 14, tweede lid, van de Landsverordening funderend onderwijs betreffende regeling van het schoolontwikkelingsplan in het funderend onderwijs

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OverheidsorganisatieKoninkrijksdeel Curaçao
Officiële naam regelingMINISTERIËLE BESCHIKKING MET ALGEMENE WERKING van de 6de januari 2009 ter uitvoering van artikel 14, tweede lid, van de Landsverordening funderend onderwijs betreffende regeling van het schoolontwikkelingsplan in het funderend onderwijs
CiteertitelBeschikking voorschriften schoolontwikkelingsplan funderend onderwijs.
Vastgesteld doorMinister van Onderwijs en Cultuur
Onderwerponderwijs
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Landsverordening funderend onderwijs, artikel 14, derde lid

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerking-

treding

Terugwerkende

kracht tot en met

Datum uitwerking-

treding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

10-10-2010bestendiging Antilliaanse regelgeving in Curaçao

10-10-2010

A.B. 2010, no. 86 en A.B. 2010, no. 87

onbekend

Tekst van de regeling

Intitulé

MINISTERIËLE BESCHIKKING MET ALGEMENE WERKING van de 6de januari 2009 ter uitvoering van artikel 14, tweede lid, van de Landsverordening funderend onderwijs betreffende regeling van het schoolontwikkelingsplan in het funderend onderwijs

Artikel 1

In het schoolontwikkelingsplan wordt ten minste een beschrijving gegeven van de zaken die zijn aangegeven in de artikelen 2 tot en met 9, met inachtneming van hetgeen in die artikelen is vermeld.

Artikel 2

De missie van de school geeft bondig aan wat de school als onderwijsresultaat nastreeft, met welk oogmerk dat gebeurt, wat de school doet om het beoogde resultaat te bereiken, hoe dat gebeurt, door wie dat gebeurt en met wie dat gebeurt. Bij de formulering van de missie kunnen ouders, leerlingen, personeelsleden en zo mogelijk de wijk worden betrokken.

Artikel 3

Het onderwijskundig beleid beschrijft in algemene termen het basismodel dat ten grondslag ligt aan het gegeven onderwijs. In ieder geval kenmerkt de school zich door:

 • -

  een ontwikkelingsgerichte benadering;

 • -

  een ononderbroken ontwikkeling;

 • -

  een authentieke evaluatie;

 • -

  een kwalitatieve rapportage;

 • -

  een professionele samenwerking;

 • -

  een participatie van ouders en de gemeenschap;

 • -

  een uitwerking van de voorzieningen die zijn getroffen voor leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften, waaronder mede worden begrepen de onderwijsbehoeften van leerlingen die de instructietaal niet of onvoldoende beheersen.

Artikel 4

Het pedagogisch beleid geeft aan vanuit welke opvoedkundige principes binnen de school wordt geleefd en gewerkt en sluit aan bij de uitgangspunten, zoals vermeld in artikel 9, en de doelstellingen van het funderend onderwijs, zoals vermeld in artikel 2 van de Landsverordening funderend onderwijs.

Artikel 5

Het didactisch beleid gaat uit van de visie van het funderend onderwijs op het leren en richt zich mede op:

 • -

  de uitwerking van de wettelijke opdrachten voor het onderwijs en van de door het bevoegd gezag opgenomen eigen opdrachten voor het onderwijs, te vinden in het basiscurriculum en het schoolcurriculum;

 • -

  kern- en tussendoelen;

 • -

  geïntegreerd curriculum;

 • -

  evaluatie en toetsing;

 • -

  rapportage;

 • -

  elektronische leerruimte, en

 • -

  doorstroming.

Artikel 6

De onderwijsorganisatie en het beleid daaromtrent hebben betrekking op de wijze waarop leerlingen en leerkrachten worden georganiseerd in eenheden en omvatten zaken als:

 • -

  schooltijd;

 • -

  planningstijd;

 • -

  organisatie van onderwijsleersituaties en management;

 • -

  groepering van leerlingen;

 • -

  groepsgrootte;

 • -

  leraren in het funderend onderwijs, c.q. onderwijsondersteunend personeel dat bijdraagt aan de ontwikkeling en uitvoering van het beleid, en

 • -

  leerlingenzorg.

Artikel 7

De schoolorganisatie die zich richt op zaken als:

 • -

  onderwijzend personeel;

 • -

  interne begeleiding;

 • -

  onderwijsassistent(en);

 • -

  schoolbeleidsplan;

 • -

  schoolcurriculum;

 • -

  schoolreglement;

 • -

  schoolgids;

 • -

  deskundigheidsbevorderingplan;

 • -

  actieve betrokkenheid van ouders;

 • -

  schoolinfrastructuur, en

 • -

  kwaliteitszorg.

Artikel 8

Het beleid met betrekking tot de bewaking en verbetering van de kwaliteit van het onderwijs omvat in elk geval de wijze waarop het bevoegd gezag bewaakt dat die kwaliteit wordt gerealiseerd en welke maatregelen ter verbetering van de kwaliteit nodig zijn.

Artikel 9

Het beleid met betrekking tot de dienstverlening richt zich op het aanbieden van diensten aan leerlingen, hun ouders en de buurt teneinde de school een educatief centrum te laten zijn voor de bevolking van een bepaalde buurt.

Artikel 10

 • 1. Deze beschikking wordt aangehaald als: Beschikking voorschriften schoolontwikkelingsplan funderend onderwijs.

 • 2. Deze beschikking treedt in werking met ingang van de dag na die der uitgifte van het Publicatieblad, waarin de afkondiging is geschied.