Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Koninkrijksdeel Curaçao

MINISTERIËLE BESCHIKKING MET ALGEMENE WERKING van de 19de maart 2004 ter uitvoering van de artikelen 8 en 54, vierde lid, van de Algemene Verordening I. U. en D. 1908 (P.B. 1949, no. 62) alsmede ter uitvoering van artikel 1, vierde lid, van het Landsbesluit Vrije Zones (P.B. 1976, no. 104)

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OverheidsorganisatieKoninkrijksdeel Curaçao
Officiële naam regelingMINISTERIËLE BESCHIKKING MET ALGEMENE WERKING van de 19de maart 2004 ter uitvoering van de artikelen 8 en 54, vierde lid, van de Algemene Verordening I. U. en D. 1908 (P.B. 1949, no. 62) alsmede ter uitvoering van artikel 1, vierde lid, van het Landsbesluit Vrije Zones (P.B. 1976, no. 104)
CiteertitelBeschikking Enig Document 2004
Vastgesteld doorMinister van Financiën
Onderwerpruimtelijke ordening, verkeer en vervoer
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Algemene Verordening I. U. en D 1908, artikelen 8 en 54, vierde lid en Landsbesluit Vrije Zones, artikel 1, vierde lid.

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerking-

treding

Terugwerkende

kracht tot en met

Datum uitwerking-

treding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

10-10-2010bestendiging Antilliaanse regelgeving in Curaçao

10-10-2010

A.B. 2010, no. 86 en A.B. 2010, no. 87

onbekend

Tekst van de regeling

Intitulé

MINISTERIËLE BESCHIKKING MET ALGEMENE WERKING van de 19de maart 2004 ter uitvoering van de artikelen 8 en 54, vierde lid, van de Algemene Verordening I. U. en D. 1908 (P.B. 1949, no. 62) alsmede ter uitvoering van artikel 1, vierde lid, van het Landsbesluit Vrije Zones (P.B. 1976, no. 104)

Artikel 1

Het model van het aangifteformulier “Enig Document” voor het doen van de schriftelijke aangifte ten in-, uit-, door- of vervoer van goederen in de zin van de Algemene Verordening I.U. en D 1908 (P.B. 1949, no 62) of het Landsbesluit Vrije Zones (P.B. 1976, no. 104), wordt vastgesteld overeenkomstig de bij deze beschikking behorende bijlagen.

Het aangifteformulier “Enig Document” bestaat uit een basisset en een bislijst.

Zowel de basisset als de bislijst bestaan uit 4 bladen:

een kantoor-exemplaar (blad 1);

een aangever-exemplaar (blad 2);

een geleide/terugzendings- exemplaar (blad 3);

een extra-exemplaar (blad 0).

Artikel 2

Als document als bedoeld in artikel 84, tweede lid, van de Algemene Verordening I.U. en D. 1908, afgegeven op een op elektronische wijze gedane aangifte, geldt de uit het ASYCUDA++ systeem geprinte harde kopie van de aangifte met eventueel bijbehorende formulier waardebepaling en andere bescheiden.

Artikel 3

Bij het bij deze beschikking vastgestelde aangifteformulier “Enig Document” behoort een toelichting op de invulling ervan die ter inzage ligt bij de Inspectie der Invoerrechten en Accijnzen.

Artikel 4

De Beschikking Enig Document (P.B. 1993, no. 27) wordt ingetrokken.

Artikel 5

Deze ministeriële beschikking treedt in werking met ingang van de dag na die van de uitgifte van het Publicatieblad, waarin deze geplaatst is.

Artikel 6

Deze beschikking kan worden aangehaald als: Beschikking Enig Document 2004.

Bijlage

Nota van toelichting behorende bij de Ministeriële Beschikking met algemene werking van de 19de maart 2004 ter uitvoering van de artikelen 8 en 54, vierde lid, van de Algemene Verordening I. U. en D. 1908 (P.B. 1949, no. 62) alsmede ter uitvoering van artikel 1, vierde lid, van het Landsbesluit Vrije Zones (P.B. 1976, no. 104)

De onderhavige ministeriële beschikking met algemene werking beoogt zowel de basisset als de bislijst van het aangifteformulier “Enig Document” opnieuw samen te stellen teneinde aansluiting te kunnen krijgen met het door het geautomatiseerde Douane aangifteverwerkende systeem"ASYCUDA" (Automated System of Customs Data) te produceren aangifteformulier.

Douaneaangiftegegevens worden ingevoerd en verwerkt in het geautomatiseerde systeem voor het verwerken van aangifte "ASYCUDA". Momenteel maakt de Douane gebruik van het systeem "ASYCUDA": versie 2.7. In de huidige situatie moet de aangever een aangifte opmaken (formulier "Enig Document"), welke vervolgens bij de Douane wordt aangeboden om ingevoerd te worden in het ASYCUDA systeem.

Per 1 april 2004 zal een geavanceerde versie van "ASYCUDA" geïmplementeerd worden namelijk de versie ASYCUDA++. Met de ingebruikneming daarvan wordt naast de huidige vorm van het doen van aangifte een nieuwe vorm geïntroduceerd namelijk Direct Trader Input (DTI). Hiermee wordt invulling gegeven aan de in artikel 54, vijfde lid, van de Algemene Verordening I.U. en D. 1908, geboden mogelijkheid voor elektronische aangiften. DTI is een faciliteit die het de aangever mogelijk maakt de aangiftegegevens in de ASYCUDA++ module in te voeren en deze daarna direct elektronisch in het douanesysteem in te voeren zonder directe tussenkomst van de douanebeambten.

In feite, wordt door de DTI faciliteit het intoetsen van de aangiftegegevens door de Douane verlegd naar intoetsen door de aangever. Hierdoor kan een aangever met DTI faciliteiten op elk moment, zelfs na kantooruren, zijn aangifte op zijn kantoor opmaken, bekijken, uitprinten en elektronisch doorsturen naar het douanesysteem.

Gelet op het vorenstaande en mede gelet op het feit dat het ASYCUDA++ systeem een ingebouwd aangifteformulier bevat, is het noodzakelijk het formulier dat door de niet DTI-gebruikers wordt gebezigd uniform te maken aan datgene welke door het systeem zal worden uitgeprint.

De toelichting op het Enig Document bevat, naast een limitatieve opsomming van de verplichte codes zoals voor landen, type aangifte en vervoerswijze, ook aanwijzingen voor de invulling van de overige vakken. Het voor het publiek opstellen en toegankelijk maken van een toelichting is de eerste stap naar een beter aangiftegedrag.