Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Koninkrijksdeel Curaçao

MINISTERIËLE BESCHIKKING van de 2de juni 1972 ter uitvoering van artikel 6 lid 3 van het Radioamateurbesluit (P.B. 1972, no. 93)

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OverheidsorganisatieKoninkrijksdeel Curaçao
Officiële naam regelingMINISTERIËLE BESCHIKKING van de 2de juni 1972 ter uitvoering van artikel 6 lid 3 van het Radioamateurbesluit (P.B. 1972, no. 93)
CiteertitelBeschikking examen radioamateur
Vastgesteld doorMinister van Verkeer en Vervoer
Onderwerponderwijs
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Radioamateurbesluit een reglement vast te stellen voor het examen ter verkrijging van een bewijs van bevoegdheid als radioamateur, alsmede de eisen vast te stellen, waaraan voldaan moet worden ter verkrijging van dit bewijs, artikel 6 derde lid

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerking-

treding

Terugwerkende

kracht tot en met

Datum uitwerking-

treding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

10-10-2010bestendiging Antilliaanse regelgeving in Curaçao

10-10-2010

A.B. 2010, no. 86 en A.B. 2010, no. 87

onbekend

Tekst van de regeling

Intitulé

MINISTERIËLE BESCHIKKING van de 2de juni 1972 ter uitvoering van artikel 6 lid 3 van het Radioamateurbesluit (P.B. 1972, no. 93)

Artikel 1

In deze beschikking wordt verstaan onder:

„Commissie”: de commissie als genoemd in artikel 6 lid 1 van het Radioamateurbesluit (P.B. 1972, no. 93;

„bewijs”: het bewijs van bevoegdheid zoals genoemd en onderscheiden in artikel 7 lid 2 van het Radioamateurbesluit (P.B. 1972, no. 93);

„Directeur”: de Directeur van de Lands Radio- en Telegraafdienst.

Artikel 2

Aanmelding voor het examen dient schriftelijk te geschieden bij de voorzitter van de Commissie, waarbij dient te worden aangegeven of aan het examen zal worden deelgenomen ter verkrijging van het bewijs A, B of C.

Artikel 3

 • 1. De Commissie bepaalt de plaatsen en tijden waar en waarop het examen zal worden gehouden.

 • 2. De commissie legt aan de Directeur van het Departement van Onderwijs een verklaring over omtrent de uitslag van het examen.

 • 3. Bij een gunstige uitslag van het examen overeenkomstig de beslissing van de Commissie, wordt een door de Directeur ondertekend toepasselijk bewijs aan de kandidaat uitgereikt.

 • 4. het examen kan geheel of gedeeltelijk worden bijgewoond door één belangstellende, behorende tot een rechtspersoonlijkheid bezittende radioamateurvereniging, mits de kandidaat geen bezwaren hiertegen heeft kenbaar gemaakt.

Artikel 4

Voor deelname aan het examen of een gedeelte daarvan is aan de openbare rechtspersoon, de Nederlandse Antillen een retributie van Naf. 25,00 verschuldigd. dit bedrag dient bij vooruitbetaling te worden voldaan bij en der Ontvangers der Nederlandse Antillen. Het bewijs van betaling dient aan de Commissie te worden overgelegd.

Artikel 5

Een kandidaat wordt tenminste acht dagen v??r de dag waarop hij zal worden geëxamineerd, door de voorzitter van de Commissie schriftelijk tot deelneming aan het examen opgeroepen, welke examen voor elke kandidaat op één dag plaats vindt. Iedere kandidaat wordt geëxamineerd door tenminste twee examinatoren.

Artikel 6

 • 1.

  Het examen bevat de onderdelen Voorschriften, Techniek, Seinen en Opnemen, welke onder II van deze beschikking nader zijn omschreven.

 • 2.

  Voorschriften en techniek worden schriftelijk afgenomen; de voor Seinen en Opnemen benodigde teksten worden door de Commissie opgesteld.

 • 3.

  De examens ter verkrijging van de onderscheidenlijke bewijzen worden op de navolgende wijzen afgenomen:

Bewijs A: Voorschriften (maximaal 30 minuten) Techniek, sub A tot en met sub V (maximaal 1 uur)

Seinen, snelheid 12 woorden per minuut (5 minuten)

Opnemen, snelheid 12 woorden per minuut (5 minuten)

Bewijs B: Voorschriften (maximaal 30 minuten)

Techniek, sub A tot en met sub V (maximaal 1 uur)

Seinen, snelheid 8 woorden per minuut (5 minuten)

Opnemen, snelheid 8 woorden per minuut (5 minuten)

Bewijs C; Voorschriften (Maximaal 30 minuten)

Techniek, sub A tot en met sub V (maximaal 1 uur).

Artikel 7

Het oordeel over de kennis of de vaardigheid van de kandidaat wordt voor elk onderdeel uitgedrukt door één der cijfers 1 tot en met 10, waaraan de volgende betekenis moet worden gehecht:

1 zeer slecht 2.slecht 3.zeer onvoldoende 4.onvoldoende 5.bijna voldoende6.voldoende 7.ruim voldoende 8.goed 9.zeer goed 10.uitmuntend

Artikel 8

Kandidaten die voldoende hebben verkregen voor alle onderdelen van het examen waarvoor zij zich hebben opgegeven, zijn geslaagd voor dit examen.

De uitslag van het examen wordt onmiddellijk na het examen aan de kandidaat medegedeeld.

Artikel 9

Kandidaten die onvoldoende hebben verkregen voor Seinen en/of Opnemen worden toegestaan deze onderdelen, onmiddellijk na het onderhavige examen, nog een maal af te leggen.

Artikel 10

Kandidaten die onvoldoende hebben verkregen voor Seinen en/of Opnemen, doch voldoende voor Voorschriften en Techniek, kunnen in aanmerking komen voor het verkrijgen van een bewijs C.

Artikel 11

Kandidaten in het bezit van het bewijs C die zich hebben opgegeven voor het examen ter verkrijging van het bewijs A binnen zes maanden na de dag waarop zij zijn geslaagd voor het examen ter verkrijgen van het bewijs C, worden alleen geëximineerd in Seinen en Opnemen.

Artikel 12

In alle gevallen, waarin dit reglement niet voorziet, beslist de voorzitter van de Commissie.

II. De navolgende eisen vast te stellen waaraan moet worden voldaan ter verkrijging van een bewijs van bevoegdheid als radioamateur.

a. Voorschriften

Kennis van de wetgeving van de Nederlandse Antillen betreffende radioamateurs, alsmede kennis van de internationale voorschriften op telecommunicatie-gebied, voorzover deze betrekking hebben op radioamateurs.

b. Techniek

 • A.

  Gelijkstroom: geleiders en niet-geleiders. De begrippen stroomsterkte, spanning, weerstand en vermogen. De wet van Ohm en haar toepassingen. Weerstanden in serie en parallel,

 • B.

  Stroombronnen: elementen, accumulatoren en generatoren. De begrippen EMK, klemspanning en inwendige weerstand. Smeltveiligheden.

 • C.

  Magnestisme: permanente en electromagneten, magnetisch veld en krachtlijnen. Remanent magnetisme.

 • D.

  Wisselstroom: de begrippen periode, frequentie, amplitude en faseverschil, Maximale, effectieve en gemiddelde waarden van een sinusvormige wisselspanning.

 • E.

  Capaciteit: de condensator, dielektrische constante. Gedag condensator bij wisselstroom, reactantie. Serie en parallel schakeling.

 • F.

  Inductie: spoelen, zelfinductie. Reactantie. Principe van de elektromotor, dynamo en relais.

 • G.

  Transformator: constructie en werking van laag- en hoofdfrequent transformatoren.

 • H.

  Gelijkrichter: schakeling en werking van een dubbelfazige gelijkrichter met afvlakking.

 • I.

  Resonantie: serie- en parallel-resonantie. Gekoppelde kringen, de begrippen resonantiebreedte en kwaliteitsfactor. Laag- en hoog-door-laat filters.

 • J.

  Kennis van de voornaamste typen weerstanden, condensatoren, spoelen en transformatoren

 • K.

  Buizen: kennis van constructie en eigenschappen van elektronenenbuizen. Schakeling en werking van diode detector en triode versterker.

 • L.

  Meters: kennis van het gebruiken van spanning-, stroom- en weerstandmeters. Golfmeters.

 • M.

  Antennes: kennis van de voornaamste typen antennes en voedingslijnen en van de voortplanting van radiogolven. Het verband tussen golflengte, frequentie en voortplantingssnelheid.

 • N.

  Werking verklaren van een twee-traps kristalgestuurde telegrafie zender en van een eenvoudige superheterodyne telegrafie ontvanger.

 • O.

  Kennis van de voornaamste sleutelings-systemen bij telegrafie.

 • P.

  Kennis van de maatregelen ter onderdrukking van ongewenste uitstralingen en inschakeleffecten en van de veiligheidsmaatregelen met betrekking tot hoge spanningen.

 • Q.

  Karakteristieken van electronenbuizen; de begrippen steilheid, inwendige weerstand en versterkingsfactor. klasse A, B en C instelling. Spanningstabilisator. Kathode-, rooster- en anodebasisschakelingen; koppelelementen tussen buizen.

 • R.

  Voornaamste oscillator schakelingen voor laag en hoogfrequent.

Frequentie-stabiliteit

 • S.

  Voornaamste versterker- en meng-schakelingen voor laag- en hoogfrequent. Amplitude- en frequentiemodulatoren en demodulatoren.

 • T.

  Kennis van de opwekking en demodulatie van een enkelzijblad signaal en van lineare hoogfrequent versterkers.

 • U.

  Schakeling, constructie en werking van eenvoudige zenders voor telegrafie en telefonie, met en zonder frequentietransformatie. Aanpassing aan de antenne.

 • V.

  Schakeling, constructie en werking van eenvoudige ontvangers voor telegrafie en telefonie, met en zonder frequentietransformatie.

Seinen

Het met de hand seinen in morsetekens van een tekst in verstaanbare taal (met cijfers) met een minimum snelheid van 8 of 12 woorden per minuut. Een kandidaat heeft voldoende voor dit onderdeel verkregen als zijn seinschrift voldoende leesbaar is en het aantal niet-verbeterde fouten niet meer dan 8 bedraagt.

Fouten worden als niet-verbeterd beschouwd als na het geseinde vergissingsteken niet opnieuw begonnen werd met het laatst goed geseinde woord. Bij de beoordeling van het seinschrift wordt in één woord niet meer dan één fout geteld.

Opnemen

Het op het gehoor opnemen van een in morstekens geseinde tekst in verstaanbare taal (met cijfers) met een seinsnelheid van 8 of 12 woorden per minuut.

Een kandidaat heeft voldoende voor dit onderdeel verkregen als zijn schrift voldoende leesbaar is en als het aantal fouten in zijn opneemwerk niet meer dan 8 bedraagt. voor te telling van het aantal fouten wordt de tekst in groepen van vijf morstekens als één woord verdeeld en per groep niet meer dan één fout geteld.

III.Te bepalen dat de beschikking van de 9de november 1968, opgenomen in Publicatieblad 1963 no. 173 vervalt en dat deze beschikking, welke kan worden aangehaald als „beschikking examen radioamateur”, in het Publicatieblad zal worden opgenomen.