Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Koninkrijksdeel Curaçao

MINISTERIELE BESCHIKKING MET ALGEMENE WERKING van de 12de december 2005 inhoudende aanwijzing van het bestuurscollege van het eilandgebied Sint Maarten tot beheerder als bedoeld in artikel 2, tweede lid, van de Landsverordening opruiming schepen en wrakken (P.B. 2002, no. 69) (Aanwijzing bestuurscollege Sint Maarten tot beheerder opruiming van schepen en wrakken)

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OverheidsorganisatieKoninkrijksdeel Curaçao
Officiële naam regelingMINISTERIELE BESCHIKKING MET ALGEMENE WERKING van de 12de december 2005 inhoudende aanwijzing van het bestuurscollege van het eilandgebied Sint Maarten tot beheerder als bedoeld in artikel 2, tweede lid, van de Landsverordening opruiming schepen en wrakken (P.B. 2002, no. 69) (Aanwijzing bestuurscollege Sint Maarten tot beheerder opruiming van schepen en wrakken)
CiteertitelAanwijzing bestuurscollege Sint Maarten tot beheerder opruiming van schepen en wrakken
Vastgesteld doorMinister van Verkeer en Vervoer
Onderwerpruimtelijke ordening, verkeer en vervoer
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Landsverordening opruiming van schepen en wrakken (P.B. 2002, no. 69), artikel 2, tweede lid

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerking-

treding

Terugwerkende

kracht tot en met

Datum uitwerking-

treding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

10-10-2010bestendiging Antilliaanse regelgeving in Curaçao

10-10-2010

A.B. 2010, no. 86 en A.B. 2010, no. 87

onbekend

Tekst van de regeling

Intitulé

MINISTERIELE BESCHIKKING MET ALGEMENE WERKING van de 12de december 2005 inhoudende aanwijzing van het bestuurscollege van het eilandgebied Sint Maarten tot beheerder als bedoeld in artikel 2, tweede lid, van de Landsverordening opruiming schepen en wrakken (P.B. 2002, no. 69) (Aanwijzing bestuurscollege Sint Maarten tot beheerder opruiming van schepen en wrakken)

Artikel 1

Het bestuurscollege van het eilandgebied Sint Maarten wordt aangewezen als beheerder van de territoriale zee rond het eilandgebied Sint Maarten, met inachtneming van de in het kader van de Landsverordening opruiming van schepen en wrakken (P.B. 2002, no. 69) aan de beheerder toegekende beheerdersbevoegdheden.

Artikel 2

De aanwijzing, bedoeld in artikel 1, vindt plaats onder de volgende voorschriften:

  • a.

    bij de opruiming van een schip of wrak worden maatregelen genomen ter bescherming van het mariene milieu;

  • b.

    het bestuurscollege informeert de minister voor 1 juni van elk kalenderjaar over het gedurende het voorgaande kalenderjaar gevoerde beheer;

  • c.

    het bestuurscollege informeert de minister over het voornemen de beheerdersbevoegdheid te mandateren aan een instantie of rechtspersoon als bedoeld in artikel 2, vierde lid, van de Landsverordening opruiming van schepen en wrakken, en stelt de minister in de gelegenheid op dit voornemen te reageren.

Artikel 3

Indien in een concreet geval het bestuurscollege ten gevolge van de gestelde voorwaarden geen beslissingen kan nemen, vallen de beheerdersbevoegdheden ten aanzien van dat concrete geval automatisch terug aan de minister.

Artikel 4

De in artikel 1 genoemde aanwijzing tot beheerder kan worden ingetrokken indien de beheerdersbevoegdheden niet adequaat worden uitgevoerd.

Artikel 5

Deze beschikking wordt bekend gemaakt in het Publicatieblad en treedt in werking met ingang van de dag na die der uitgifte van het Publicatieblad, waarin het geplaatst is.

Artikel 6

Deze beschikking kan worden aangehaald als: Aanwijzing bestuurscollege Sint Maarten tot beheerder opruiming van schepen en wrakken.