Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Koninkrijksdeel Curaçao

LANDSBESLUIT, HOUDENDE ALGEMENE MAATREGELEN, van de 10de februari 2003 ter uitvoering van artikel 2 van de Statistieklandsverordening (P.B. 1976, no. 145 ) juncto de artikelen 16 en 17 van de Landsverordening Organisatie Landsoverheid (P.B. 2001, no. 75), regelende de organisatie en taakstelling van het Centraal Bureau voor de Statistiek

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OverheidsorganisatieKoninkrijksdeel Curaçao
Officiële naam regelingLANDSBESLUIT, HOUDENDE ALGEMENE MAATREGELEN, van de 10de februari 2003 ter uitvoering van artikel 2 van de Statistieklandsverordening (P.B. 1976, no. 145 ) juncto de artikelen 16 en 17 van de Landsverordening Organisatie Landsoverheid (P.B. 2001, no. 75), regelende de organisatie en taakstelling van het Centraal Bureau voor de Statistiek
CiteertitelLandsbesluit Organisatie en Taakstelling Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS)
Vastgesteld doorGouverneur van de Nederlandse Antillen
Onderwerpautomatisering en informatisering
Eigen onderwerppersoneel en organisatie

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Landsverordening Organisatie Landsoverheid, art. 16 en 17
 2. Statistieklandsverordening, art. 2
Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerking-

treding

Terugwerkende

kracht tot en met

Datum uitwerking-

treding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

10-10-2010bestendiging Antilliaanse regelgeving in Curaçao

10-10-2010

A.B. 2010, no. 86 en A.B. 2010, no. 87

onbekend

Tekst van de regeling

Intitulé

LANDSBESLUIT, HOUDENDE ALGEMENE MAATREGELEN, van de 10de februari 2003 ter uitvoering van artikel 2 van de Statistieklandsverordening (P.B. 1976, no. 145 ) juncto de artikelen 16 en 17 van de Landsverordening Organisatie Landsoverheid (P.B. 2001, no. 75), regelende de organisatie en taakstelling van het Centraal Bureau voor de Statistiek

Artikel 1

 • 1. De organisatie van het CBS is als volgt:

  • a.

   Aan het hoofd van het CBS staat een Directeur.

  • b.

   De Directeur wordt bijgestaan door een Adjunct-Directeur.

  • c.

   Het maximum aantal formatieplaatsen van het Bureau is: 41.

 • 2. De Directeur stelt als onderdeel van het beleidsplan, bedoeld in artikel 16, lid 6, juncto 13, lid 5, van de Landsverordening organisatie Landsoverheid, een werkprogramma op, waarin wordt vastgesteld welke onderzoeken en diensten het CBS in het komende jaar zal verrichten.

 • 3. De Directeur bepaalt de methoden, waarmee de in het werkprogramma opgenomen onderzoeken zullen worden uitgevoerd, alsmede de wijze waarop de resultaten van die onderzoeken openbaar zullen worden gemaakt. De minister geeft hem hiertoe geen aanwijzingen.

Artikel 2

De taken van het CBS zijn de volgende:

Het verrichten van statistisch onderzoek ten behoeve van overheidsinstellingen, wetenschap en particuliere instanties en het (doen) bekend maken van de op grond van zodanig onderzoek tot stand gebrachte statistieken en andere statistische producten.

Artikel 3

 • 1. Het CBS bestaat uit 5 afdelingen:

  • a.

   Een afdeling Algemene Zaken en Managementondersteuning;

  • b.

   Een afdeling Statistieken;

  • c.

   Een afdeling Statistische Ondersteuning;

  • d.

   Een afdeling Bonaire;

  • e.

   Een afdeling Sint Maarten.

 • 2. Aan het hoofd van een afdeling staat een afdelingshoofd.

 • 3. Bij ministeriële beschikking met algemene werking worden de taken, de organisatorische structuur en het maximum aantal formatieplaatsen per afdeling vastgelegd, met inachtneming van de artikelen 1 en 2 van dit landsbesluit en het overigens bij of krachtens de Landsverordening organisatie Landsoverheid bepaalde.

Artikel 4

Het CBS kan, al dan niet tegen betaling, onderzoeken en diensten ten behoeve van derden verrichten. De minister ziet er op toe dat zulks niet leidt tot concurrentievervalsing ten opzichte van private aanbieders van dergelijke onderzoeken en diensten.

Artikel 5

 • 1. Het CBS is bevoegd om ten behoeve van in het werkprogramma opgenomen onderzoeken gebruik te maken van gegevens uit registraties bij een Ministerie, Uitvoerende Dienst, Coördinator of Secretariaat, zulks in overeenstemming met de Minister onder wiens verantwoordelijkheid het Ministerie, de Uitvoerende Dienst, de Coördinator of het Secretariaat ressorteert.

 • 2. Het CBS is bevoegd om ten behoeve van in het werkprogramma opgenomen onderzoeken gebruik te maken van gegevens uit registraties bij diensten en instellingen van een Eilandgebied, zulks in overeenstemming met het Bestuurscollege van het betrokken Eilandgebied.

 • 3. Het CBS is bevoegd om, ten behoeve van in het werkprogramma opgenomen onderzoeken, opgaven en inlichtingen te verkrijgen van natuurlijke en rechtspersonen.

Artikel 6

Het CBS kan wat betreft afhandeling van de financiële, ICT-, personele, faciliterende, documentaire, materiële en andere ondersteunende taken desgewenst gebruik maken van het Ondersteuningsbureau van het Ministerie van Economische en Arbeidszaken.

Artikel 7

 • 1. De Directeur en de Adjunct-Directeur worden benoemd, geschorst en ontslagen door de Gouverneur, op voordracht van de Minister van Economische en Arbeidszaken.

 • 2. Het overige personeel wordt benoemd, geschorst en ontslagen door de Gouverneur, op voordracht van de Directeur.

 • 3. De Directeur kan, binnen de grenzen gesteld door de Minister van Economische en Arbeidszaken en relevante regelgeving, de aan hem bij of krachtens de Landsverordening Materieel Ambtenarenrecht en andere daarmee samenhangende rechtspositionele regelingen toekomende bevoegdheden uitoefenen.

 • 4. De Directeur kan, binnen de grenzen gesteld door de Regering en relevante regelgeving, zoals de Staatsregeling, de Landsverordening Organisatie Landsoverheid en de Comptabiliteitslandsverordening, overeenkomsten met derden aangaan.

Artikel 8

Dit landsbesluit kan worden aangehaald als Landsbesluit Organisatie en Taakstelling Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Artikel 9

Dit landsbesluit treedt in werking met ingang van de dag na die van uitgifte van het Publicatieblad waarin het is geplaatst en werkt terug tot en met 1 februari 2002.