Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Koninkrijksdeel Curaçao

MINISTERIËLE BESCHIKKING van de 29ste augustus 1984 ter uitvoering van artikel 16 van de Landsverordening basisonderwijs (P.B. 1984, no. 28) en van artikel 26 van de landsverordening voortgezet onderwijs (P.B. 1979, no. 29)

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OverheidsorganisatieKoninkrijksdeel Curaçao
Officiële naam regelingMINISTERIËLE BESCHIKKING van de 29ste augustus 1984 ter uitvoering van artikel 16 van de Landsverordening basisonderwijs (P.B. 1984, no. 28) en van artikel 26 van de landsverordening voortgezet onderwijs (P.B. 1979, no. 29)
Citeertitel
Vastgesteld doorMinister van Onderwijs en Cultuur
Onderwerponderwijs
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Landsverordening basisonderwijs, art. 16;
 2. Landsverordening voortgezet onderwijs, art. 26
Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerking-

treding

Terugwerkende

kracht tot en met

Datum uitwerking-

treding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

10-10-2010bestendiging Antilliaanse regelgeving in Curaçao

10-10-2010

A.B. 2010, no. 86 en A.B. 2010, no. 87

onbekend

Tekst van de regeling

Intitulé

MINISTERIËLE BESCHIKKING van de 29ste augustus 1984 ter uitvoering van artikel 16 van de Landsverordening basisonderwijs (P.B. 1984, no. 28) en van artikel 26 van de landsverordening voortgezet onderwijs (P.B. 1979, no. 29)

Artikel 1

Deze beschikking verstaat onder:

School:een school voor basisonderwijs, respectievelijk voor voortgezet onderwijs;
Openbare school:een door een eilandgebied in stand gehouden school;
Bijzondere school:een door een natuurlijke persoon of door een privaatrechtelijke rechtspersoon in stand gehouden school;
Inspecteur:de inspecteur van het onderwijs, belast met het toezicht op school;
Bestuurscollege:het bestuurscollege van het desbetreffende eilandgebied;
Bevoegd gezag:voor wat betreft:
   a.een openbare school: het bestuurscollege;
   b.een bijzonder school: het schoolbestuur

Artikel 2

 • 1. Jaarlijks vóór 15 oktober zendt het bevoegd gezag het leerplan van een school in drievoud ter goedkeuring aan de inspecteur.

 • 2. Binnen zes weken na ontvangst van het leerplan aan de bij of krachtens de Landsverordening basisonderwijs, respectievelijk voortgezet onderwijs gegeven voorschriften.

 • 3. Indien het leerplan wordt goedgekeurd, zendt de inspecteur een exemplaar van dit leerplan aan het bevoegd gezag onder vermelding van de datum, waarop goedgekeurd is, terwijl een exemplaar naar het bestuurscollege gezonden wordt en een door hem wordt behouden.

 • 4. Indien het leerplan niet wordt goedgekeurd, zendt de inspecteur dit ter wijziging aan het bevoegd gezag, onder vermelding van de termijn, binnen welke het gewijzigde leerplan wordt teruggezonden.

Artikel 3

Bij de opening van een school zendt het bevoegd gezag het leerplan, in drievoud, binnen twee maanden na opening van die school aan de inspecteur. Het bepaalde in artikel 2, tweede tot en met vierde lid, is daarbij van overeenkomstige toepassing.

Artikel 4

 • 1. Indien een, in een schooljaar goedgekeurd leerplan voor een nieuw schooljaar niet gewijzigd is, zendt het bevoegd gezag het leerplan vóór de aanvang van dat schooljaar in enkelvoud aan de inspecteur, met het verzoek het ongewijzigde leerplan voor het komende schooljaar goed te keuren.

 • 2. De inspecteur keurt binnen twee weken het leerplan goed door daarvan aantekening te doen op het leerplan, dat hem is toegezonden en op het bij hem berustende exemplaar en zendt hij het toegezonden exemplaar aan het bevoegd gezag, terwijl hij het bestuurscollege hiervan in kennis stelt.

Artikel 5

 • 1. Jaarlijks vóór 15 september zendt het bevoegd gezag de lesrooster van een school, tezamen met het overzicht van de uitgetrokken tijden voor de vakken, in drievoud ter goedkeuring aan de inspecteur.

 • 2. Binnen vier weken na ontvangst van de lesrooster en het overzicht beoordeelt de inspecteur deze aan de bij of krachtens de Landsverordening basisonderwijs, respectievelijk voortgezet onderwijs gegeven voorschriften.

 • 3. Het bepaalde in artikel 2, derde en vierde lid, is daarbij van overeenkomstige toepassing.

Artikel 6

 • 1. Bij de opening van een school zendt het bevoegd gezag een voorlopig lesrooster vóór de datum van opening van de school in enkelvoud ter kennisneming aan de inspecteur, terwijl binnen twee maanden na opening van de school de lesrooster en een overzicht van de uitgetrokken schooltijden voor de vakken in drievoud ter goedkeuring aan de inspecteur.

 • 2. Het bepaalde in artikel 5, tweede en derde lid, is van overeenkomstige toepassing.

Artikel 7

Bij wijziging van de lesrooster gedurende het schooljaar is het bepaalde in artikel 5 van overeenkomstige toepassing.

Wijzigingen kunnen pas ingaan na goedkeuring van de inspecteur.

Artikel 8

De inspecteur stelt nadere regels vast met betrekking tot de tijd waarbinnen en de wijze waarop verzoeken tot roosterafwijking ingediend worden.

Artikel 9

De lesrooster, het overzicht van de uitgetrokken tijden voor de vakken en het verzoek tot wijziging van de lesrooster wordt ingericht overeenkomstig de door mij vast te stellen modellen, die per eilandgebied kunnen verschillen.

Artikel 10

Deze beschikking, welke in het Publicatieblad zal worden geplaatst, treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Publicatieblad.