Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Koninkrijksdeel Curaçao

MINISTERIËLE BESCHIKKING van de 22ste juli 1982 ter uitvoering van artikel 19 eerste lid van de Landsverordening basisonderwijs (P.B. 1979, no. 28)

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OverheidsorganisatieKoninkrijksdeel Curaçao
Officiële naam regelingMINISTERIËLE BESCHIKKING van de 22ste juli 1982 ter uitvoering van artikel 19 eerste lid van de Landsverordening basisonderwijs (P.B. 1979, no. 28)
Citeertitelbeschikking leeftijd kinderen basisonderwijs
Vastgesteld doorMinister van Onderwijs en Cultuur
Onderwerponderwijs
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling bevat geen bepaling over haar inwerkingtreding. Aangenomen is dat zij in werking is getreden met ingang van de dag nadat zij in het Publicatieblad is opgenomen.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Landsverordening basisonderwijs (P.B. 1979, no. 28), art. 19, eerste lid

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerking-

treding

Terugwerkende

kracht tot en met

Datum uitwerking-

treding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

10-10-2010bestendiging Antilliaanse regelgeving in Curaçao

10-10-2010

A.B. 2010, no. 86 en A.B. 2010, no. 87

onbekend

Tekst van de regeling

Intitulé

MINISTERIËLE BESCHIKKING van de 22ste juli 1982 ter uitvoering van artikel 19 eerste lid van de Landsverordening basisonderwijs (P.B. 1979, no. 28)

Artikel 1

 • 1. De kinderen, die bij de algemene toelating tot het eerste leerjaar van een school voor basisonderwijs worden toegelaten, moeten voor 1 oktober van het kalenderjaar, waarin de toelating geschiedt de leeftijd van zes jaar bereiken of hebben bereikt.

 • 2. Bij tussentijdse toelating moeten de kinderen die leeftijd bereiken of hebben bereikt voor 1 oktober van het kalenderjaar waarin dat leerjaar is aangevangen.

Artikel 1A

 • 1. In afwijking van het bepaalde in het eerste lid van het vorig artikel kunnen bij de algemene toelating tot een school voor basisonderwijs worden toegelaten kinderen, die in de periode lopende van 1 oktober tot en met 31december van het kalenderjaar, waarin de toelating geschiedt, de leeftijd van zes bereiken, tenminste anderhalf jaar kleuteronderwijs hebben gevolgd en blijkens een schriftelijke verklaring geschikt zijn bevonden voor het volgen van een school voor basisonderwijs.

 • 2. De in het vorige lid genoemde schriftelijke verklaring wordt op verzoek van de ouders, voogden of verzorgers van het kind, na een geschiktheidsonderzoek afgegeven door een commissie, die tenminste bestaat uit de kleuterleidster van het betreffende kind, het hoofd van de ontvangende school voor basisonderwijs en een psycholoog, pedagoog of onderwijskundige.

  De commissie kan aangevuld worden met een geneeskundige en/of een maatschappelijke werker.

 • 3. In afwijking van het bepaalde in het tweede lid wordt in het eilandgebied Curaçao de in het eerste lid bedoelde schriftelijke verklaring op verzoek van de ouders, voogden of verzorgers van het kind, na een geschiktheidsonderzoek afgegeven door een commissie die tenminste bestaat uit drie terzake kundigen:

  Psychologen c.q. pedagogen met diagnostische bevoegdheid. Desgewenst kan de commissie aangevuld worden met een deskundige op het terrein van het kleuteronderwijs.

  De leidster en hoofdleidster van betreffende kind dienen in deze gehoord te worden.

 • 4. Het bestuurscollege van het desbetreffende eilandgebied geeft nadere voorschriften omtrent de uitvoering van dit artikel.

Artikel 2

 • 1. De kinderen, die niet voldoen aan de in artikel 1 gestelde eisen, mogen tot het eerste leerjaar van een school voor basisonderwijs worden toegelaten, indien zij voor vestiging in de Nederlandse Antillen in een ander land tenminste drie maanden onderwijs, dat gelijk is te stellen met basisonderwijs in de Nederlandse Antillen, hebben genoten en zij bij de aanvang van het schooljaar, waarvoor toelating wordt gevraagd, de leeftijd van vijf jaar hebben bereikt.

 • 2. De toelating kan slechts geschieden na overlegging van de desbetreffende bescheiden over het voorgaand schoolbezoek

Artikel 3

De kinderen, die lijden aan een besmettelijke ziekte, worden niet toegelaten tot een school voor basisonderwijs.

Artikel 4

 • 1. Leerlingen die in de loop van een schooljaar de leeftijd bereiken van vijftien jaar en geplaatst zijn in een school voor basisonderwijs met een cursusduur van zes jaren, moeten die school verlaten aan het einde van dat schooljaar

 • 2. Eveneens moeten aan het einde van een schooljaar een school voor basisonderwijs verlaten, de leerlingen, die in de loop van dat schooljaar de leeftijd van zestien jaar bereiken en geplaatst zijn in een school voor basisonderwijs met een cursusduur van zeven jaren.

Artikel 5

 • 1. In zeer bijzondere gevallen kan van het bepaalde in artikel 4 worden afgeweken.

 • 2. Op verzoek van de ouders, voogden of verzorgers kan het bestuurscollege van het desbetreffende eilandgebied, de inspecteur van het onderwijs, belast met het toezicht op de school gehoord, beslissen dat een leerling nog een jaar lang het basisonderwijs volgt.

Artikel 6

Deze beschikking welke in het Publicatieblad zal worden opgenomen kan worden aangehaald als ,,beschikking leeftijd kinderen basisonderwijs”.