Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Deelgemeente Amsterdam - Zuid

Verordening op de heffing en invordering van leges van het stadsdeel Zuid 2012

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OverheidsorganisatieDeelgemeente Amsterdam - Zuid
Officiële naam regelingVerordening op de heffing en invordering van leges van het stadsdeel Zuid 2012
CiteertitelLegesverordening stadsdeel Zuid 2012
Vastgesteld doordeelraad
Onderwerp
Eigen onderwerpBelastingen, retributies en heffingen

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2012.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Gemeentewet, art. 216, 229

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerking-

treding

Terugwerkende

kracht tot en met

Datum uitwerking-

treding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

16-12-201101-01-2013nieuwe regeling

16-12-2011

Stadsdeelkrant Zuid, jaargang 2, nummer 25, 15 december 2011

-

Tekst van de regeling

Verordening

Artikel 1 Aard van de heffing en belastbaar feit

Onder de naam leges worden rechten geheven voor:

 • a.

  diensten die door of vanwege de gemeente worden verleend;

 • b.

  het verrichten van handelingen ten behoeve van een aanvraag van een Nederlandse Identiteitskaart als bedoeld in artikel 2, tweede lid, van de Paspoortwet; en die worden vermeld in deze verordening en de daarbij behorende tarieventabel.

Artikel 2 Belastingplicht
 • 1. De leges worden geheven van de aanvrager van de dienst dan wel van degene ten behoeve van wie de dienst wordt verleend.

 • 2. Het moment van in behandeling nemen van een aanvraag vangt aan op het moment dat de aanvraag door het stadsdeel is ontvangen tenzij in deze verordening of de daarbij behorende tarieventabel anders is bepaald.

Artikel 3 Vrijstellingen

De leges worden niet geheven voor:

 • a.

  het raadplegen van de bij het stadsdeel berustende openbare registers door ambtenaren in de uitoefening van hun functie;

 • b.

  stukken die ter voldoening aan wettelijke voorschriften kosteloos moeten worden afgegeven.

Artikel 4 Tarieven
 • 1. De leges worden geheven volgens de maatstaven en de tarieven die zijnopgenomen in de bij deze verordening behorende tabel.

 • 2. Voor de berekening van de leges wordt een gedeelte van een in de tabel genoemde eenheid voor een volle eenheid gerekend tenzij in de bij de verordening behorende tabel met betrekking tot een bepaalde rubriek anders is vermeld.

Artikel 5 Wijze van heffing

De leges worden geheven door middel van:

 • a.

  een mondelinge kennisgeving;

 • b.

  een gedagtekende schriftelijke kennisgeving waaronder mede wordt begrepen een stempelafdruk, zegel, nota of andere schriftuur;

 • c.

  een aanslag.

Artikel 6 Termijnen van betaling

In afwijking van artikel 9, eerste lid van de Invorderingswet 1990 moeten de leges als volgt worden betaald:

 • a.

  als de kennisgeving als bedoeld in artikel 5 mondeling wordt gedaan, op het moment van het doen van de kennisgeving;

 • b.

  als de kennisgeving als bedoeld in artikel 5 schriftelijk wordt gedaan, op het moment van het uitreiken van de kennisgeving dan wel, in het geval van toezending daarvan, binnen dertig dagen na de dagtekening van de kennisgeving.

 • c.

  als de leges door middel van een aanslag worden geheven, in één termijn, die vervalt binnen dertig dagen na de dagtekening van het aanslagbiljet.

Artikel 7 Teruggaaf

Van de leges wordt geen teruggaaf verleend tenzij in de bij de verordening behorende tabel met betrekking tot een bepaalde rubriek anders is vermeld.

Artikel 8 Kwijtschelding

Van de leges wordt geen kwijtschelding verleend.

Artikel 9 Nadere regels

Het dagelijks bestuur kan nadere regels stellen met betrekking tot de heffing en de invordering van de leges.

Artikel 10 Inwerkingtreding, overgangsbepaling en citeertite
 • 1. De Legesverordening stadsdeel Zuid 2011, vastgesteld bij deelraadsbesluit wordt ingetrokken met ingang van de in het derde lid vermelde datum, met dien verstande dat zij van toepassing blijft op belastbare feiten die zich vóór die datum hebben voorgedaan.

 • 2. Deze verordening treedt in werking met ingang van de eerste dag na die van de bekendmaking.

 • 3. De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2012.

 • 4. Deze verordening kan worden aangehaald als ‘Legesverordening stadsdeel Zuid 2012'.