Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Deelgemeente Amsterdam - Zuid

Heffingsverordening marktgelden en staanplaatsgelden buiten de markt stadsdeel Zuid 2011

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OverheidsorganisatieDeelgemeente Amsterdam - Zuid
Officiële naam regelingHeffingsverordening marktgelden en staanplaatsgelden buiten de markt stadsdeel Zuid 2011
CiteertitelHeffingsverordening marktgelden en staanplaatsgelden buiten de markt stadsdeel Zuid 2011
Vastgesteld doordeelraad
Onderwerp
Eigen onderwerp

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Gemeentewet, art. 216, 219 lid 1, 229 lid sub a en b

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerking-

treding

Terugwerkende

kracht tot en met

Datum uitwerking-

treding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

07-10-201101-01-2012Ingetrokken

 

Stadsdeelkrant Zuid, jaargang 2, nummer 24, 15 december 2011

-

Tekst van de regeling

Verordening

Begripsomschrijvingen
Artikel 1

Voor toepassing van deze verordening wordt verstaan onder:

 • a.

  kwartaal: een kalenderkwartaal;

 • b.

  maand: een kalendermaand;

 • c.

  week: een kalenderweek;

 • d.

  dag: een tijdvak van vierentwintig opeenvolgende uren, aanvangende te 0.00 uur;

 • e.

  gemeentegrond: de voor de openbare dienst bestemde gemeentegrond;

 • f.

  gemeentewater: waterpercelen voor de openbare dienst bestemde gemeentegrond;

 • g.

  losse plaats: een plaats die per dag wordt toegewezen;

  vaste plaats: een plaats die voor onbepaalde tijd wordt toegewezen;

 • h.

  tabel: de bij deze verordening behorende tabellen

Belastbaar feit
Artikel 2
 • 1. Onder de naam marktgelden worden rechten geheven:

 • 1 ° ten aanzien van de dagmarkt Albert Cuyp en de weekmarkten Stadionplein en Zuidermarkt wegens:

  a. het innemen of het doen innemen van een plaats dan wel het hebben van een vaste plaats op als markt aangewezen gemeentegrond voor de verkoop van goederen waarvoor de desbetreffende markt is bestemd;

  b. het genot van, door of vanwege het Dagelijks Bestuur verstrekte diensten; waaronder ook begrepen reclame- en promotie activiteiten ten behoeve van de Albert Cuyp

 • 2 ° wegens het gebruik maken van gemeentegrond of gemeentewater voor het venten met goederen dan wel het opkopen van goederen, alsmede voor het uitoefenen van kadraaier;

 • 3 ° wegens het innemen of doen innemen van een plaats dan wel het hebben van een plaats buiten als markt aangewezen gemeentegrond of gemeentewater;

 • 4 ° wegens het innemen of doen innemen van een plaats dan wel het hebben van een plaats op als markt aangewezen gemeentegrond of gemeentewater buiten de markturen.

 • 2. Deze verordening is mede van toepassing op de door het Dagelijks Bestuur aangewezen hulpmarkten.

Belastingplicht
Artikel 3

De in artikel 2, eerste lid, onder 1° tot en met 4°, bedoelde rechten worden geheven van degene die:

 • een plaats inneemt of laat innemen;

 • een vaste plaats heeft;

 • gebruik maakt van gemeentegrond of gemeentewater.

Tarief
Artikel 4
 • 1. De rechten worden berekend volgens de tarieven, opgenomen in de bij deze verordening behorende tabellen:

 •             tabel 1 :  tarieven dagmarkt Albert Cuyp;

 •             tabel 2  : tarieven weekmarkten Stadionplein en Zuidermarkt; en

 •             tabel 3  : tarieven staanplaatsen buiten de markt.

 • 2. De in de bij deze verordening behorende tabellen vermelde dagtarieven vinden uitsluitend toepassing ten aanzien van losse plaatsen. De in de bij deze verordening behorende tabellen vermelde kwartaal- en maandtarieven vinden uitsluitend toepassing ten aanzien van vaste plaatsen.

 • 3. Het tarief opgenomen in de bij deze verordening behorende tabel 1, Tariefstelling Albert Cuypmarkt onder 6, wordt berekend per dag voor iedere dag waarop een losse of vaste plaats is ingenomen (of op verzoek van de vergunninghouder ingenomen is geweest).

 • 4. Voor de berekening van de rechten wordt een gedeelte van een eenheid van tijd of afmeting voor een geheel gerekend.

Ontstaan belastingschuld; Ontheffing
Artikel 5
 • 1. De rechten zijn verschuldigd bij de aanvang van het belastingtijdvak of, indien dit later is, op het tijdstip waarop de belastingplicht aanvangt.

 • 2. Bij beëindiging van de belastingplicht wordt, in geval er is geheven naar een kwartaaltarief, ontheffing verleend tot het bedrag dat na toepassing van het desbetreffende maand- of dagtarief verschuldigd zou zijn geweest.

 • 3. Ontheffing wordt slechts verleend, indien het bedrag van de ontheffing tenminste €25,-- is.

Wijze van heffing
Artikel 6

De rechten worden geheven bij wege van een mondelinge- of een schriftelijke kennisgeving, waaronder mede wordt begrepen een nota.

Betaling
Artikel 7

De rechten moeten worden betaald indien de kennisgeving als bedoeld in artikel 6:

 • mondeling wordt gedaan: op het moment van het doen van de kennisgeving;

 • schriftelijk wordt gedaan: op het moment van het uitreiken van de kennisgeving of indien de kennisgeving wordt toegezonden binnen veertien dagen na dagtekening hiervan.

Artikel 8

Van de marktgelden wordt geen kwijtschelding verleend.

Artikel 9

Het Dagelijks Bestuur kan nadere regels geven met betrekking tot de heffing en de invordering van de marktgelden.

Inwerkingtreding; overgangsbepaling en citeerartikel
Artikel 10
 • 1. De Heffingsverordening marktgelden stadsdeel Oud Zuid 2010 vastgesteld bij besluit van de stadsdeelraad van 25 november 2009 en de Verordening op de heffing en invordering van staanplaatsgelden van het stadsdeel Zuideramstel 2010 vastgesteld bij besluit van de stadsdeelraad van 15 december 2009 vervallen met ingang van de in het derde lid vermelde datum, met dien verstande dat deze van toepassing blijven op de belastbare feiten die zich voor deze datum hebben voorgedaan.

 • 2. Deze verordening treedt in werking met ingang van de eerste dag na die van de bekendmaking.

 • 3. De datum van ingang van de verordening is 1 oktober 2011.

 • 4. Deze verordening kan worden ingehaald als ‘Heffingsverordening marktgelden en staanplaatsgelden buiten de markt stadsdeel Zuid 2011'.