Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Gemeente Menterwolde

VERORDENING VROM-STARTERSLENING

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OverheidsorganisatieGemeente Menterwolde
Officiële naam regelingVERORDENING VROM-STARTERSLENING
CiteertitelVerordening Vrom-starterslening
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpvolkshuisvesting en woningbouw
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Gemeentewet, artikel 147
 2. Gemeentewet, artikel 149

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerking-

treding

Terugwerkende

kracht tot en met

Datum uitwerking-

treding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-201201-01-2015nieuwe regeling

15-12-2011

Tussenklappen, 21 december 2011

vrom starterslening

Tekst van de regeling

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders;

gelet op het feit dat de op 27 januari 2011 vastgestelde verordening VROM-Starterslening (no. 9b/1) op 1 januari 2012 vervalt;

gelet op de artikelen 147 en 149 van de Gemeentewet;

 

B E S L U I T :

 

de volgende verordening vast te stellen:

 

Hoofdstuk 1 Begripsbepalingen

Artikel 1

In deze verordening wordt verstaan onder:a. SVn: stichting Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse gemeenten;b. Gemeenterekening VROM-Starterslening: het fonds waaruit de gemeente, op grond van haar deelnemingsovereenkomst met SVn, Startersleningen kan toekennen, en waarin de rente en de aflossingen over het gemeentelijk deel van deze leningen worden teruggestort;c. VROM-Starterslening: een lening die ten doel heeft om voor huishoudens met beperkte fi-nanciële mogelijkheden de ruimte te vergroten om een eigen woning te kopen, en die worden verstrekt op basis van de productspecificaties zoals vastgelegd in de SVn-informatiemap en de Gemeentelijke Uitvoeringsregels VROM-Starterslening;d. Aanvrager: de aanstaande eigenaar die de aanvraag doet. Bij twee of meer aanstaande eigena-ren gelden beiden gezamenlijk als aanvrager;e. Huishouden: het huishouden van de aanvrager, bestaande uit een natuurlijk persoon en zijn eventuele niet duurzaam gescheiden levende echtgenoot of geregistreerd partner, of degene die met hem op de ontvangstdatum van de aanvraag voor de Starterslening een gezamenlijke huishouding voert of zal gaan voeren in de aan te kopen woning, niet zijnde kinderen of pleegkinderen; f. Verwervingskosten: koopsom of de koop/aanneemsom met daar bovenop bijkomende kosten als overdrachtsbelasting, notariskosten, makelaarskosten en afsluitkosten voor de lening. Voor de bijkomende kosten geldt een standaardpercentage: bij bestaande bouw is dit 12% van de koopsom en bij nieuwbouw 8% over de koop/aanneemsom. 

Hoofdstuk 2 Algemene bepalingen

Artikel 2

 • 1 De gemeenteraad van Menterwolde heeft een Gemeenterekening VROM-Starterslening inge-richt waaruit aan in artikel 6, lid 1, sub a. bedoelde huishoudens Startersleningen kunnen worden toegekend voor de verwerving van in artikel 6, lid 1, sub b. bedoelde woningen.

 • 2 De Gemeenterekening VROM-Starterslening is ondergebracht bij SVn.

Artikel 3

 • 1 Op deze verordening is het bepaalde in de gesloten deelnemingsovereenkomst tussen de ge-meente Menterwolde en SVn van toepassing.

 • 2 De als bijlage opgenomen Gemeentelijke Uitvoeringsregels VROM-Starterslening maken deel uit van deze verordening.

Artikel 4

 • 1 Burgemeester en wethouders zijn bevoegd om met inachtneming van het bepaalde in deze verordening een VROM-Starterslening toe te kennen.

 • 2 Burgemeester en wethouders stellen de hoogte van de Starterslening vast op basis van de als bijlage opgenomen Gemeentelijke Uitvoeringsregels VROM-Starterslening.

 • 3 De hoofdsom van de VROM-Starterslening bedraagt maximaal 20% van de kosten voor het in eigendom verkrijgen van de woning (verwervingskosten) met een maximum van € 30.000,--.

 • 4 De VROM-Starterslening dient te worden verstrekt met Nationale Hypotheek Garantie (NHG).

 • 5 Burgemeester en wethouders kunnen bij hun beslissing op grond van het eerste en tweede lid rekening houden met financiële steun die op grond van enige andere regeling is of kan wor-den toegekend.

 • 6 Burgemeester en wethouders kunnen aan de toekenning van VROM-Startersleningen nadere voorschriften verbinden.

 • 7 Burgemeester en wethouders zijn bevoegd het in het derde lid genoemde bedrag aan te pas-sen.

Artikel 5

 • 1 Uit de Gemeenterekening VROM-Starterslening kunnen slechts leningen worden verstrekt voorzover het budget niet is uitgeput.

 • 2 Alle aanvragen op voet van deze verordening worden in volgorde van binnenkomst afgehan-deld.

 • 3 Aanvragen welke in verband met het eerste en tweede lid niet kunnen worden toegekend, worden door burgemeester en wethouders afgewezen.

Hoofdstuk 3 Toepassingsbereik

Artikel 6

 • 1 Deze verordening is uitsluitend van toepassing op leningaanvragen:

  a. Van in Nederland woonachtige verblijfsgerechtigde personen, in de leeftijd van minimaal 18 jaar en maximaal 40 jaar, die in sociaal dan wel economische zin zijn verbonden met de gemeente Menterwolde en die voor de eerste keer een woning willen kopen. In geval van twee aanstaande eigenaren dient tenminste één een sociaal en of economische binding te hebben met Menterwolde. Van sociale gebondenheid is sprake indien:- Aanvrager op het moment van de aanvraag minimaal één jaar zelfstandig een huur-woning bewoont in Menterwolde of één jaar inwonend is in Menterwolde; of- De directe familie van de aanvrager thans én gedurende tenminste de 10 afgelopen ja-ren als ingezetene van de gemeente Menterwolde is ingeschreven geweest in de Ge-meentelijke Basis Administratie en gedurende deze periode permanent woonachtig is geweest in Menterwolde (in huur- dan wel eigen woning). Onder directe familie wordt verstaan: (groot)ouder(s), schoonouder(s), kind(eren), broer(s), zus(sen); of- Aanvrager in het verleden gedurende minimaal 10 jaren in de gemeente Menterwolde heeft gewoond en gedurende deze periode ook als ingezetene van de gemeente Men-terwolde ingeschreven is geweest in de Gemeentelijke Basis Administratie.

  Van economische gebondenheid is sprake indien:- Aanvrager thans werkzaam is in de gemeente Menterwolde, danwel schriftelijk kan aantonen, binnen drie maanden werkzaam te zullen zijn in de gemeente Menterwolde. Onder werkzaam wordt verstaan:- (mede)eigenaar zijn van een bedrijf dat in de gemeente is gevestigd; of- in loondienst zijn van een bedrijf/(overheids)instelling in de gemeente - én door deze werkzaamheid het hoofdinkomen voor het huishouden wordt verkregen c.q. zal worden verkregen;- én sprake is van een vast dienstverband.

  In geval van twee aanstaande eigenaren dienen beiden voor de eerste maal een woning te willen kopen.

  b. Voor het verwerven van een nieuwe of bestaande koopwoning c.q. te koop aangeboden huurwoning in Menterwolde waarvan de kosten voor het verkrijgen in eigendom van de woning niet hoger zijn dan € 200.000,--.

 • 2 Burgemeester en wethouders zijn bevoegd het in het eerste lid, sub b. genoemde bedrag aan te passen.

Hoofdstuk 4 Aanvraag en toekenning

Artikel 7

 • 1 Huishoudens die, op grond van artikel 6 en gelet op artikel 1, lid e, in aanmerking komen voor een Starterslening kunnen bij burgemeester en wethouders om een op naam gesteld aanvraag-formulier verzoeken.

 • 2 Burgemeester en wethouders toetsen of het in lid 1 bedoeld huishouden voldoet aan de in arti-kel 6, lid 1 opgenomen criteria en sturen binnen 5 werkdagen na ontvangst van het verzoek het aanvraagformulier toe. Tegelijkertijd sturen burgemeester en wethouders SVn een kopie van het voorblad van dit aanvraagformulier

 • 3 De verdere afhandeling vindt plaats conform de als bijlage opgenomen Gemeentelijke Uitvoe-ringsregels VROM-Starterslening en de Productspecificaties VROM-Starterslening die zijn vastgelegd in de SVn-informatiemap.

Hoofdstuk 5 Intrekken van de Starterslening

Artikel 8

Burgemeester en wethouders kunnen een toewijzing waarin wordt voorzien in de toekenning van een VROM-Starterslening geheel of gedeeltelijk intrekken als:a. Er niet is voldaan aan de bij of krachtens deze verordening gestelde voorschriften en/of bepalingen;b. De VROM-Starterslening is toegekend of vastgesteld op grond van onjuiste gegevens.2. Burgemeester en wethouders trekken een toewijzingsbrief in ieder geval in als de koop-overeenkomst wordt ontbonden.3. Bij de intrekking kunnen burgemeester en wethouders de contante waarde van het reeds genoten en/of toekomstige rentevoordeel geheel of gedeeltelijk (terug)vorderen, eventueel met de mogelijkheid van beslaglegging. 4. In het geval dat bij overtreding van de voorschriften in deze verordening de eigenaar ver-schoonbaar is, kunnen burgemeester en wethouders besluiten de bovengenoemde sancties geheel of gedeeltelijk achterwege te laten.

Hoofdstuk 6 Aflossing van de Starterslening

Artikel 9

 • 1 Aflossingen worden verricht volgens het in de leningsovereenkomst met SVn bepaalde.

 • 2 Extra aflossing op de VROM-Starterslening is altijd en zonder boete mogelijk.

 • 3 Bij verkoop van de woning wordt de restant schuld ineens en volledig afgelost.

Hoofdstuk 7 Hardheidsclausule, slot- en overgangsbepalingen

Artikel 10

Burgemeester en wethouders zijn bevoegd in gevallen, waarin de toepassing van deze verordening naar hun oordeel tot een bijzondere hardheid leidt, ten gunste van de aanvrager af te wijken van deze verordening.

Artikel 11

Deze verordening vervalt op 1 januari 2013 of eerder in het geval het gemeentelijk budget als be-doeld in artikel 5, lid 1 is uitgeput.

Artikel 12

Deze verordening treedt in werking op 1 januari 2012.

Artikel 13

Deze verordening kan worden aangehaald als "Verordening VROM-Starterslening".

Ondertekening

Muntendam, 15 december 2011.

De raad voornoemd,

De voorzitter, De plv. griffier,

(E.A. van Zuijlen) (J.R. Boltendal)