Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Gemeente Het Bildt

Beleidsregel uitstallingen en losse (reclame)objecten in winkelstraten

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OverheidsorganisatieGemeente Het Bildt
Officiële naam regelingBeleidsregel uitstallingen en losse (reclame)objecten in winkelstraten
CiteertitelBeleidsregel uitstallingen en losse (reclame)objecten in winkelstraten
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpopenbare orde en veiligheid
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Onbekend.

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerking-

treding

Terugwerkende

kracht tot en met

Datum uitwerking-

treding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

03-03-2011nieuwe regeling

17-02-2011

Bildtse Post 2 maart 2011

Onbekend.

Tekst van de regeling

Beleidsregel uitstallingen en losse (reclame) objecten in winkelstraten

Artikel 1 Begripsbepaling

In deze beleidsregel wordt verstaan onder:

a. uitstallingen: uitstallingen voor handelswaar, zijnde voorwerpen op of aan de weg zoals bedoeld in artikel 2:10 Apv;

b. losse (reclame) objecten: voorwerpen op of aan de weg zoals bedoeld in artikel 2:10 van de Apv zoals reclameborden, plantenbakken, andere reclameobjecten etc.;

c. winkelstraat: openbare straten en wegen waarlangs de meeste panden uit winkels bestaan;

d. Weg: weg, als bedoeld in artikel 1, eerste lid, onder b, van de Wegenverkeerswet 1994.

Artikel 2 Handhaving

a. Tegen uitstallingen en losse (reclame) objecten, welke in strijd met deze beleidsregel zijn geplaatst, kan handhavend worden opgetreden;

b. Aan de overtreder wordt de mededeling gedaan dat de uitstalling of het losse (reclame) object binnen één dag verwijderd moet zijn en tegelijkertijd wordt de overtreder de mogelijkheid geboden zijn zienswijze te geven;

c. Indien niet voldaan wordt aan de mededeling wordt aan de overtreder een last onder dwangsom opgelegd om de uitstalling of het losse (reclame) object binnen één dag te verwijderen;

d. Indien de reclame-uiting na afloop van de begunstigingstermijn van één dag nog niet verwijderd is, verbeurt de overtreder een dwangsom van € 250,- per iedere volgende dag dat de reclame-uiting niet is verwijderd. Er wordt een maximaal te verbeuren dwangsom vastgesteld.

Artikel 3 Aanwezig zijn van een uitstalling

Een uitstalling mag aanwezig zijn op de weg indien:

1. de uitstalling tot maximaal 1,5 meter uit de gevel aanwezig is op de weg, en

2. de uitstalling een hoogte heeft van niet meer dan 2,0 meter, en

3. de uitstalling een minimale afstand van 1 meter heeft tot de, voor gemotoriseerd wegverkeer bedoelde rijweg, en

4. de uitstalling enkel aanwezig is op de weg op tijden dat de in dat pand gevestigde onderneming voor het publiek geopend is.

5. voor een terras bij een horecabedrijf geldt niet het bepaalde in lid 1 van dit artikel.

Artikel 4 Vrije doorgang verkeer

1. Een uitstalling mag uitsluitend op de weg die niet begaanbaar is voor gemotoriseerd verkeer op meer dan twee wielen aanwezig zijn indien een vrije doorgang van ten minste 1,5 meter gewaarborgd is;

2. Indien de toegankelijkheid van de weg belemmerd wordt door de aanwezigheid van een uitstalling op de weg, is sprake van strijdigheid met deze beleidsregel;

3. De toegankelijkheid van de weg moet altijd gewaarborgd blijven voor hulpdiensten;

4. De toegankelijkheid van de onderneming moet altijd gewaarborgd blijven voor minder valide verkeersdeelnemers.

5. een uitstalling mag geen hinder veroorzaken ten aanzien van het gebruik van de weg en de daarvoor bedoelde objecten zoals verkeersborden, fietsenstallingen, afvalbakken.

Artikel 5 Inwerkingtreding

Deze beleidsregel treedt in werking op de dag na bekendmaking.

Artikel 6 Citeertitel

Deze beleidsregel wordt aangehaald als ‘Beleidsregel uitstallingen en losse (reclame)objecten in winkelstraten’.