Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Gemeente Bussum

De verordening op de heffing en invordering van leges 2012 (inclusief de eerste wijziging)

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OverheidsorganisatieGemeente Bussum
Officiële naam regelingDe verordening op de heffing en invordering van leges 2012 (inclusief de eerste wijziging)
CiteertitelLegesverordening 2012 (inclusief de eerste wijziging)
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

De ingangsdatum van de heffing is 1 januari 2012. Deze verordening is goedgekeurd door het college van Gedeputeerde Staten van Noord-Holland op 22 november 2011.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Gemeentewet, art. 229, lid 1 aanhef onderdeel b.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerking-

treding

Terugwerkende

kracht tot en met

Datum uitwerking-

treding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

15-12-201101-01-2013Nieuwe regeling

08-11-2011

BussumNieuws, 14-12-2011

RV2011-106

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening op de heffing en de invordering van leges 2012.

De raad van de gemeente Bussum;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van Bussum d.d.

13 oktober 2011, nummer RV2011-106;

gelet op artikel 229, eerste lid, aanhef onderdeel b, van de Gemeentewet;

vast te stellen de volgende verordening:

Verordening op de heffing en de invordering van leges 2012.

Artikel 1 Belastbaar feit

Onder de naam “leges” worden rechten geheven voor:

 • a.

  het genot van door of vanwege het gemeentebestuur verstrekte diensten;

 • b.

  het verrichten van handelingen ten behoeve van een aanvraag van een Nederlandse identiteitskaart als bedoeld in artikel 2, tweede lid, van de Paspoortwet;

een en ander zoals genoemd in deze verordening en de daarbij behorende tarieventabel.

Artikel 2 Belastingplicht

Belastingplichtig is de aanvrager van de dienst of van de Nederlandse identiteitskaart, dan wel degene ten behoeve van wie de dienst is verleend of de handelingen zijn verricht.

Artikel 3 Vrijstellingen

Leges worden niet geheven voor:

 • a.

  het raadplegen van de bij de gemeente berustende registers, leggers en plankaarten van het gemeentelijk kadaster en de openbare registers door ambtenaren, in de uitoefening van hun functie;

 • b.

  het in behandeling nemen van aanvragen van verklaringen omtrent inkomen en vermogen;

 • c.

  het afgeven van beschikkingen op verzoek- en bezwaarschriften terzake van plaatselijke belastingen;

 • d.

  het afgeven van beschikkingen op verzoek- en bezwaarschriften terzake van subsidie uit de gemeentekas;

 • e.

  vergunningen/ontheffingen e.d. voor het in gebruik nemen van gemeente-grond waarvoor precariobelasting of marktgeld verschuldigd zijn;

 • f.

  het afgeven van een grafakte;

 • g.

  activiteiten, die in het kader van nationale feest- en gedenkdagen (30 april, 4 en 5 mei) op die dagen worden georganiseerd.

Artikel 4 Maatstaven van heffing en tarieven

 • 1. De leges worden geheven naar de maatstaven en tarieven, opgenomen in de bij deze verordening behorende tarieventabel.

 • 2. Voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het nemen van een projectuitvoeringsbesluit als bedoeld in artikel 2.10 van de Crisis- en herstelwet bedraagt het tarief de som van de bedragen die op grond van deze verordening verschuldigd zouden zijn voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een vergunning, ontheffing, vrijstelling of enig ander besluit in het kader van de ontwikkeling en verwezenlijking van het project, voor zover het projectuitvoeringsbesluit strekt ter vervanging van deze besluiten, zoals bedoeld in artikel 2.10, derde lid, van de Crisis- en herstelwet.

 • 3. Voor de berekening van de leges wordt een gedeelte van een in de tarieventabel genoemde eenheid als een volle eenheid aangemerkt.

Artikel 5 Wijze van heffing

 • 1. De leges worden geheven door middel van een aanslag, een gedagtekende schriftelijke kennisgeving, waaronder mede wordt begrepen een stempelafdruk, zegel, nota of andere schriftuur, dan wel door middel van een mondelinge kennisgeving.

 • 2. Het gevorderde bedrag wordt door toezending of uitreiking van de schriftelijke kennisgeving, de aanslag dan wel mondeling aan de belastingschuldige bekendgemaakt.

Artikel 6 Termijnen van betaling

 • 1. In afwijking van artikel 9, eerste lid van de Invorderingswet 1990 moet de leges worden betaald binnen een maand na de dagtekening van het aanslagbiljet.

 • 2. In afwijking van artikel 9, eerste lid, van de Invorderingswet 1990 moeten de leges worden betaald ingeval de kennisgeving als bedoeld in artikel 5:

  • a.

   mondeling wordt gedaan, op het moment van het doen van de kennisgeving;

  • b.

   schriftelijk wordt gedaan, op het moment van het uitreiken van de kennisgeving dan wel in geval van toezending daarvan, binnen een maand na dagtekening van de kennisgeving.

 • 3. De Algemene termijnenwet is niet van toepassing op de in het eerste lid gestelde termijnen.

Artikel 7 Vermindering of teruggaaf

Gehele of gedeeltelijke vermindering of teruggaaf van leges voor een in de bij deze verordening behorende tarieventabel omschreven dienst wordt verleend overeenkomstig een met betrekking tot die dienst in die tarieventabel opgenomen bepaling.

Artikel 8 Overdracht van bevoegdheden

Het college van burgemeester en wethouders is bevoegd tot het wijzigen van deze verordening, indien de wijzigingen:

 • a.

  van zuiver redactionele aard zijn;

 • b.

  een gevolg zijn van nieuwe of gewijzigde rijksregelgeving die in werking treedt binnen drie maanden na de officiële bekendmaking van de inwerkingtreding ervan in het Staatsblad of de Staatscourant en het de volgende onderdelen van titel 1 van de tarieventabel betreft:

  • 1)

   hoofdstuk 1.2:

   • a)

    verstrekkingen op grond van de Wet bescherming persoonsgegevens (1.2.1 t/m 1.2.3);

   • b)

    papieren verstrekking uit gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens (1.2.4.1 t/m 1.2.4.6);

   • c)

    verklaring omtrent het gedrag (1.2.5.1);

   • d)

    rijbewijzen (1.2.5.4);

   • e)

    reisdocumenten (1.2.5.7 t/m 1.2.5.14)

  • 2)

   hoofdstuk 1.3:

   a)kansspelen (1.3.7.9 en 1.3.7.10)

een en ander voor zover met deze wijzigingen niet reeds bij het vaststellen of latere wijziging van deze verordening bij raadsbesluit rekening is gehouden.

Artikel 9 Nadere regels door het college van burgemeester en wethouders

Het college van burgemeester en wethouders kan nadere regels geven met betrekking tot de heffing en invordering van de leges.

Artikel 10 Overgangsrecht

 • 1. De “legesverordening 2011” van 2 november 2010 wordt ingetrokken met ingang van de in artikel 11, tweede lid, genoemde datum van ingang van de heffing, met dien verstande dat zij van toepassing blijft op de belastbare feiten die zich voor die datum hebben voorgedaan;

 • 2. Indien de datum van inwerkingtreding van deze verordening ligt na de in artikel 11, tweede lid, opgenomen datum van ingang van de heffing, blijft de in het eerste lid genoemde verordening gelden voor de in de tussenliggende periode plaatsvindende belastbare feiten voor zover de heffing van de leges hiervoor in die periode plaatsvindt.

Artikel 11 Inwerkingtreding

 • 1. Deze verordening treedt in werking met ingang van de eerste dag na die van de bekendmaking.

 • 2. De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2012.

Artikel 12 Citeertitel

Deze verordening kan worden aangehaald als ‘Legesverordening 2012’.

Deze verordening is samengesteld uit het raadsbesluit van 8 november 2011 en het B&W besluit van 29 november 2011.

TARIEVENTABEL 2012, LEGESVERORDENING 2012

(inclusief eerste wijziging van de Legesverordening 2012)

TARIEVENTABEL 2012, LEGESVERORDENING 2012

(inclusief eerste wijziging van de Legesverordening 2012)

                                                                                                                                            Blz.

 

TITEL 1 Algemene dienstverlening

HOOFDSTUK 1.1. ALGEMEEN                                                                                                 3

HOOFDSTUK 1.2. AFDELING BURGERZAKEN                                                                         4

HOOFDSTUK 1.3. AFDELING VERGUNNINGEN EN HANDHAVING                                            8

HOOFDSTUK 1.4. AFDELING RUIMTE                                                                                   11

HOOFDSTUK 1.5. AFDELING BESTUURS EN MANAGEMENT ONDERSTEUNING                    14

HOOFDSTUK 1.6. AFDELING FINANCIEN                                                                              15

HOOFDSTUK 1.7. POLITIE                                                                                                    15

                                                                                                                                               

TITEL 2 Dienstverlening vallend onder fysieke leefomgeving/omgevings-vergunning

HOOFDSTUK 2.1. begripsomschrijvingen                                                                     16

HOOFDSTUK 2.2. Vooroverleg/beoordening conceptaanvraag                            17

HOOFDSTUK 2.3. Omgevingsvergunning                                                                       17

HOOFDSTUK 2.4. VERMINDERING                                                                                        23

HOOFDSTUK 2.5. teruggaaf                                                                                             23

HOOFDSTUK 2.6. intrekking omgevingsvergunning                                                  24

HOOFDSTUK 2.7. wijziging omgevingsvergunning door wijziging project         24

HOOFDSTUK 2.8. bestemmingswijzigingEN zonder activiteiten                              24

HOOFDSTUK 2.9. Sloopmelding                                                                                      24

HOOFDSTUK 2.10. IN DEZE TITEL NIET BENOEMDE BESCHIKKING                                      24

 

           

TITEL 3 Dienstverlening vallend onder Europese dienstenrichtlijn

HOOFDSTUK 3.1. DRANK EN Horeca                                                                                  25

HOOFDSTUK 3.2. Seksinrichting                                                                                     25

HOOFDSTUK 3.3. SPITSINGSVERGUNNING WOONRUIMTE                                                  25

HOOFDSTUK 3.4. IN DEZE TITEL NIET BENOEMDE BESCHIKKING                                        26

 

 TARIEVENTABEL 2012, LEGESVERORDENING 2012 

Titel 1 Algemene dienstverlening

 

 HOOFDSTUK  1.1.  ALGEMEEN

 

 Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag voor de afgifte van:    
Gedruktestukken, af-schriften,beschik-kingen enz.(algemeen)1.1.1gewaarmerkte afschriften van stukken (al dan niet overgebracht naar de gemeentelijke  archiefplaats), voor zover daarvoor niet elders  in deze titel of in een andere wettelijke regeling een tarief is opgenomen, per bladzijde        €    4,90
 1.1.2afschriften, doorslagen, fotokopieën of uittreksels uit besluiten, akten of andere stukken, voor zover daarvoor niet elders in deze titel of in een andere wettelijke regeling een tarief is opgenomen, per bladzijde: - op formaat A-4 - op formaat A-3          € €          0,30 0,60 
 1.1.3een beschikking op een verzoek, voor zover daarvoor niet elders in deze titel of in een  andere wettelijke regeling een tarief is opgenomen      €    15,50  
 1.1.4stukken of uittreksels, welke op verzoek van de aanvrager/aanvraagster moeten worden opgemaakt, voor zover daarvoor niet elders in deze titel of in een andere wettelijke regeling een tarief is opgenomen        €      15,50  
 1.1.5opgaven, voor zakelijke of persoonlijke doeleinden, omtrent in de gemeente gevestigde onderwijsinrichtingen, omtrent de namen en adressen van leden van de gemeenteraad, omtrent de namen van de straten in de gemeente en andere soortgelijke opgaven, per bladzijde          €          4,90
Verordening1.1.6een exemplaar van de verordening, per bladzijde  0,30
A.P.V.1.1.7een exemplaar van de Algemene plaatselijke verordening (A.P.V.)    €  15,50 
 Het tarief bedraagt voor:   
Nasporingen archief1.1.8het doen van nasporingen, ongeacht het resultaat, in de in het gemeentearchief berustende stukken door een ambtenaar van het gemeentearchief per kwartier      €      13,40 
Afschrift c.a. uit archief1.1.9Onverminderd het in 1.1.8 bepaalde, bedraagt het tarief voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een afschrift of uittreksel (fotokopie) van een in het gemeentearchief berustend stuk, per bladzijde        €        0,30 
             

 

HOOFDSTUK  1.2.  AFDELING BURGERZAKEN

 Wet bescherming persoonsgegevens    
Beschermingpersoons-gegevens Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag voor een bericht als bedoeld in artikel 35 van de Wet bescherming persoonsgegevens:    
 1.2.1bij verstrekking op papier, indien het afschrift bestaat uit:    
   1.2.1.1  ten hoogste 100 pagina’s, per pagina met een maximum per bericht van € €0,23 4,50
   1.2.1.2  meer dan 100 pagina’s 22,50
   1.2.1.3  bij verstrekking anders dan op papier4,50
 1.2 2dat bestaat uit een afschrift van een, vanwege de aard van de verwerking, moeilijk toegankelijke gegevensverwerking     22,50
 Indien voor hetzelfde bericht op grond van de onderdelen 1.2.1 en 1.2.2 meerdere vergoedingen kunnen worden gevraagd, wordt slechts de hoogste gevraagd.  
 Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een:    
 1.2.3verzet als bedoeld in artikel 40 van de Wet bescherming persoonsgegevens  4,50
 Gemeentelijke basisadministratie      
Gemeente-lijke basis-administratie1.2.4Voor toepassing van dit onderdeel wordt het verstrekken van meer dan één gegeven als één inlichting beschouwd, zolang deze gegevens niet meer dan één persoon betreffen. Hebben de gegevens betrekking op meer dan één persoon, dan wordt de verstrekking daarvan geacht zovele inlichtingen op te leveren als personen daarbij betrokken zijn. Onder het verstrekken van gegevens is begrepen het vergelijken van gegevens.      
   In afwijking van het vorenstaande wordt als één inlichting berekend een opgaaf van een geboorte, indien naast de gegevens van het kind niet meer dan de namen van de ouders worden gevraagd.      
 1.2.4.1Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van één inlichting 8,50  
           
Massale verstrekking inlichtingen1.2.4.2Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om een selectie uit het geautomatiseerde bestand, per selectie en een bedrag per inlichting € € 108,-- 0,10  
 Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot:      
 1.2.4.3het verstrekken van statistische tabellen, per tabel8,50  
Nasporingen in gemeente lijke basis-administratie1.2.4.4het verstrekken van bijzondere inlichtingen ten aanzien van niet met naam en/of adres aangeduide personen of groepen van personen, ten behoeve waarvan de gemeentelijke basisadministratie dient te worden doorlopen teneinde de verlangde gegevens op te sporen, naast het gevorderde ingevolge de voorgaande paragrafen, voor ieder daaraan besteed kwartier: 13,40  
Uittreksel1.2.4.5het verstrekken van een uittreksel uit de gemeentelijke basisadministratie 8,50  
Persoons-lijst1.2.4.6het verstrekken van een persoonslijst uit de gemeentelijke basisadministratie 8,50  
 Burgerzaken      
 Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag voor:      
Verklaring gedrag1.2.5.1een verklaring omtrent het gedrag30,05  
Legalisatie1.2.5.2het legaliseren van een handtekening8,50  
Bewijs van in leven zijn1.2.5.3een bewijs van in leven zijn, met uitzondering van die, afgegeven voor pensioen of wachtgeld 8,50   
Rijbewijs1.2.5.4de navolgende handelingen ten aanzien van een rijbewijs: a.    de afgifte c.q. het vernieuwen b.    de bemiddeling bij het omwisselen van een buitenlands rijbewijs c.       het verkrijgen van gegevens uit het Centraal Rijbewijzen- en Bromfietscertificatenregister Het tarief genoemd in onderdeel 1.2.5.4 wordt bij een spoedlevering vermeerderd met € € € € 36,80 36,80 8,50 33,50  
Bewijs Neder-landerschap1.2.5.5een bewijs van Nederlanderschap8,50  
 1.2.5.6een verklaring in het bijzonder belang van de aanvrager/aanvraagster 8,50  
(faciliteiten-) Paspoort1.2.5.7het verstrekken van een nationaal paspoort, een reisdocument voor vluchtelingen, een reisdocument voor vreemdelingen of een reisdocument ten behoeve van een persoon die op grond van de Wet betreffende de positie van Molukkers als Nederlander wordt behandeld Indien bij de aanvraag van een vervangend document het vorige document niet kan worden overgelegd, wordt het genoemde tarief verhoogd met Deze verhoging vindt niet plaats indien het vorige document langer dan 11 jaar geleden is afgegeven. € € 48,70 25,30  
Zaken-paspoort1.2.5.8het verstrekken van een nationaal paspoort, een groter aantal bladzijden bevattende dan een nationaal paspoort bedoeld in 1.2.5.7 (zakenpaspoort) Indien bij de aanvraag van een vervangend document het vorige document niet kan worden overgelegd, wordt het genoemde tarief verhoogd met Deze verhoging vindt niet plaats indien het vorige document langer dan 11 jaar geleden is afgegeven. € € 48,70 25,30  
Bijschrijvenkind(eren)1.2.5.9het bijschrijven van een kind in een reisdocument als bedoeld in 1.2.5.7 en 1.2.5.8 direct bij de aanvraag van dit nieuwe reisdocument 9,35  
Bij-schrijvings-sticker1.2.5.10het bijschrijven van een kind middels een bijschrijvingssticker in een reeds uitgegeven reisdocument als bedoeld in 1.2.5.7 en 1.2.5.8 21,85  
Identiteits-kaartHet tarief bedraagt voor het verrichten van handelingen ten behoeve van een aanvraag van een Nederlandse identiteitskaart als bedoeld in artikel 2, tweede lid, van de Paspoortwet      
 1.2.5.11voor een persoon die op het moment van de aanvraag de leeftijd van veertien jaar nog niet heeft bereikt 30,--  
 1.2.5.12in andere gevallen dan bedoeld in onderdeel 1.2.5.11 Indien bij de aanvraag van een vervangend document het vorige document niet kan worden overgelegd, wordt het genoemde tarief verhoogd met Deze verhoging vindt niet plaats indien het vorige document langer dan 11 jaar geleden is afgegeven.€ €40,05 25,30
 De tarieven als genoemd in:    
Spoed-procedurereis-document1.2.5.13de onderdelen 1.2.5.7, 1.2.5.8, 1.2.5.11 en 1.2.5.12 worden bij een spoedlevering vermeerderd met een bedrag van 45,90
   Het tarief als genoemd in 1.2.5.13 wordt bij een gecombineerde spoedlevering van een nieuw reisdocument als bedoeld in 1.2.5.7 en 1.2.5.8 en het bijschrijven van één of  meer kinderen als bedoeld in 1.2.5.9, slechts één keer per reisdocument berekend.    
 Het tarief als genoemd in:    
Spoed-procedurebijschrijving1.2.5.14onderdeel 1.2.5.10 wordt bij een spoedlevering ver-meerderd met een bedrag per bijschrijvingssticker van 21,80
             
 Burgerlijke stand    
Huwelijks-voltrekking/partner-schaps-registratie1.2.6.1Het tarief bedraagt voor: a. het voltrekken van een huwelijk; b. de registratie van een partnerschap; c. het omzetten van een geregistreerd partnerschap in een huwelijk op - maandag van 10.00 tot 12.00 uur en van 13.30 tot 15.30 uur, alsmede - dinsdag t/m vrijdag van 9.00 tot 12.00 uur en van 13.30 tot 15.30 uur - zaterdag van 10.00 tot 12.00 uur en op tijden anders     dan hierboven gemeld Geen leges wordt geheven: € € 180,-- 320,--
 1.2.6.2Het tarief bedraagt voor: a.       het voltrekken van een huwelijk; b.       de registratie van een partnerschap; c.       het omzetten van een geregistreerd partnerschap in een huwelijk buiten het gemeentehuis 180,--
Getuigen1.2.6.3Indien door de gemeente getuigen ter beschikking worden gesteld worden de tarieven van de leges vermeld in 1.2.6.1 en 1.2.6.2 per getuige verhoogd met 22,--
Trouw-boekje1.2.6.4Het tarief bedraagt voor een trouw- of partnerschapsboekje in een leren uitvoering 22,-- 
Nasporingen burgerlijke stand1.2.6.5Het tarief bedraagt voor het doen van nasporingen in de registers van de burgerlijke stand, voor ieder daaraan besteed kwartier 13,40
Burgerlijke stand1.2.6.6Voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van een stuk als bedoeld in artikel 2 van de Wet rechten burgerlijke stand geldt het tarief zoals dat is opgenomen in het Legesbesluit akten burgerlijke stand.    

HOOFDSTUK 1.3.  AFDELING VERGUNNING & HANDHAVING

 1.3.1 Geluidhinder      
Geluidhinder1.3.1 Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag voor een ontheffing als bedoeld in artikel 4:6 van de Algemene plaatselijke verordening 89,--  
 1.3.2 Openbare grond      
Containers1.3.2.1Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag voor een vergunning ingevolge artikel 2:10 van de Algemene plaatselijke verordening met een geldigheidsduur van maximaal 1 jaar tot het plaatsen van glas- en bouwcontainers en dergelijke op de voor de openbare dienst bestemde grond. 151,--   
Reclame-borden1.3.2.2Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag voor een vergunning als bedoeld in artikel 4:15 van de Algemene plaatselijke verordening 81,--  
Gebruik openbare grond1.3.2.3een vergunning c.q. toestemming voor het plaatsen, aanbrengen of hebben van één of meer voorwerpen of stoffen, onder, op, in of boven de voor de openbare dienst bestemde grond of water indien het betreft: a.  verwijzingsborden b.  spandoeken of zonneschermen c.  snuffelmarkten e.d. d.  publicatieborden e.  feestversiering/verlichting masten e.d.  f.    een automaat of vitrine g.  schuttingen, hekwerken, bouwketen en materialen,   steigers c.a. € € € € € € € 85,-- 27,60 145,-- 27,60 27,60 27,60 27,60  
 1.3.3 Ventvergunning      
 Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag voor:      
Ventver-gunning1.3.3 a.       een incidentele ventvergunning met een geldigheidsduur variërend van één dag tot één maand b.       een ventvergunning met een geldigheidsduur van één maand of langer € € 15,50 84,--    
             
 1.3.4 Ontheffing sluitingsuur    
Ontheffing sluitingsuur1.3.4Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag voor een jaarlijkse ontheffing van het sluitingsuur als bedoeld in artikel 3:6 van de Algemene plaatselijke verordening 90,--
 1.3.5 Winkeltijdenwet    
Winkel-tijden-wet1.3.5Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag voor een vergunning c.q. ontheffing op grond van de Winkeltijdenwet 1996 of de daarop gebaseerde verordeningen 42,--
 1.3.6 Geautomatiseerde kadastrale registratie    
KadasterHet tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een verzoek tot het verlenen van inzage in de geautomatiseerde kadastrale registratie:    
 1.3.6.1per kadastrale informatie, per object (incl. een uitdraai op A-4 formaat) 14,80
 1.3.6.2per afdruk (op A-4 formaat) van de kadastrale situatie per object 14,80
 1.3.6.3per informatie uit het hypotheekregister, per object (incl. een uitdraai op A-4 formaat) 14,80
 1.3.7 Overige zaken    
Vastgoed-info1.3.7.1Het tarief bedraagt voor het verlenen van vastgoed informatie (niet ouder dan 20 jaar): € € 14,20 4,60
Foco bouw-tekening1.3.7.2Het tarief bedraagt voor het verstrekken van één uittreksel (fotokopie) van een bouwtekening op formaat: - A4: - A3: - > A3: € € € 2,20 3,40 22,70
Abonnement1.3.7.3Het tarief bedraagt voor het verlenen van inzage en het verstrekken van fotokopieën van bouwtekeningen en van bestemmingsplannen bij wijze van abonnement met een geldigheidsduur van 1 jaar  In dit abonnement zijn begrepen: a.       maximaal 2 kopieën op formaat A-3 of 3 kopieën op formaat A-4 per bouwdossier; b.       maximaal 5 kopieën op formaat A-4, per object, van het desbetreffende bestemmingsplan. 396,--
 Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag voor:    
Vuurwerk1.3.7.4een vuurwerkvergunning als bedoeld in artikel 2:72 van de Algemene plaatselijke verordening en het Vuurwerkbesluit 118,--
Standplaats1.3.7.5een vergunning tot het innemen van een standplaats, voor ideële (niet commerciële) doeleinden 28,80
Geluid- hinder1.3.7.6een ontheffing tot het in de gemeente met behulp van een geluidswagen dan wel door middel van een geluidsinstallatie doen van aankondigingen  27,60
Collecten inzameling1.3.7.7een collecte- of inzamelvergunning27,60
Loterijvergunning1.3.7.8een vergunning als bedoeld in artikel 3 van de Wet op de kansspelen 226,--
Kansspel-automaten1.3.7.9een aanwezigheidsvergunning als bedoeld in artikel 30b van de Wet op de kansspelen: a.       voor één kansspelautomaat b.       voor twee of meer kansspelautomaten, voor de eerste automaat en voor iedere volgende kansspelautomaat € € € 56,50 22,50 34,--
Speelauto-matenhal1.3.7.10een aanwezigheidsvergunning als bedoeld in artikel 3 van het Speelautomatenbesluit 2009: a.       voor een periode van twaalf maanden voor de eerste kansspelautomaat en voor iedere volgende kansspelautomaat b.       voor een periode van langer dan vier jaar voor de eerste kansspelautomaat en voor iedere volgende kansspelautomaat € € € € 22,50 34,-- 90,-- 136,--
Oriëntatie-ritten e.d.1.3.7.11een ontheffing als bedoeld in artikel 24 van de Wegenverkeerswet voor het houden van oriëntatieritten e.d. 27,60
Ontheffing openings-tijden1.3.7.12een ontheffing als bedoeld in artikel 2:29 van de Algemene plaatselijke verordening 44,20
tijdelijke verhuur Leegstand-wet 1.3.7.13een vergunning als bedoeld in artikel 15, eerste lid van de Leegstandwet c.q. een verlenging van deze vergunning 51,--
           

HOOFDSTUK 1.4.  AFDELING RUIMTE

 Parkeervergunningen/Blauwe zone    
 Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag voor:    
Schilgebied1.4.1.1een vergunning als bedoeld in de belanghebbendenregeling 28,60
 1.4.1.2een boekje, waarin 25 bezoekersvergunningen voor de schilgebieden rond het centrum zijn opgenomen 6,70 6,60
 1.4.1.3een vergunning voor het verrichten van tijdelijke werkzaamheden in het centrum en in de schilgebieden rond het centrumper week of 7 aaneengesloten dagenper maand of 30 aaneengesloten dagen € € 8,20 26,90
 1.4.1.4de tussentijdse vervanging van een parkeervergunning (onder andere kentekenwijziging) 6,70
Blauwe zone1.4.1.5het verkrijgen van een ontheffing voor een parkeerschijfzone als bedoeld in artikel 87 van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 56,--
 Verkeer en vervoer    
 Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:    
Onth. bijz. transporten1.4.2.1tot het verkrijgen van een ontheffing als bedoeld in artikel 87 van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 31,--
 1.4.2.2tot het verkrijgen van een ontheffing als bedoeld in artikel 7.1 van het Voertuigreglement 31,--
 Parkeren gehandicapten    
 Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag voor:    
Gehandi-capten-parkeerkaart1.4.3.1een gehandicaptenparkeerkaart als bedoeld in artikel 49 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer 11,20
Gehandi- captenpar-1.4.3.2de reservering van een gehandicaptenparkeerplaats170,--
keerplaats  Indien een ingediende aanvraag om een gereserveerde gehandicaptenparkeerplaats (1.4.3.2) wordt ingetrokken, of op een dergelijke aanvraag afwijzend wordt beschikt, wordt op verzoek teruggaaf van 50% van de geheven leges verleend.    
 1.4.3.3het plaatsen van een nieuw kentekenbordje bij een gereserveerde gehandicaptenparkeerplaats 39,20
       
 Bodemonderzoek    
 Het tarief voor:    
Historisch bodem-onderzoek1.4.4.1het op verzoek verrichten van een historisch bodemonderzoek naar de gesteldheid van de bodem;    
 1.4.4.2het verstrekken van bescheiden, informatie en/of verlenen van inzage ten behoeve van het door derden uitvoeren van een historisch onderzoek naar de gesteldheid van de bodem; wordt berekend door de tarieven genoemd in onderstaande tabel te vermenigvuldigen met de factor: 1,00   indien het een perceel betreft met een           woonbestemming; 1,50   indien het een perceel betreft ten behoeve van           een bedrijf, die onder AmvB valt; 2,00   indien het een perceel betreft ten behoeve van           een bedrijf, die onder een milieuvergunning           valt; 1,25   indien het een perceel betreft met een andere           bestemming (bijv. detailhandel).    
 tabel: a.    het inzien van een kadastraal plan, (maken van een kopie A3 formaat en samenstellen van een situatietekening) b.    het opvragen van kadastrale informatie (inclusief uitdraai beeldscherm computer) c.    het raadplegen van een bestemmingsplan d.    het raadplegen van kaartmateriaal en overzichtsfoto's e.    het raadplegen van het fotoarchief (te Naarden) f.      het raadplegen van een bouwdossier g.    het raadplegen van een hinderwetdossier/dossier WABM h.    het raadplegen van een dossier rioleringen i.      het raadplegen van geautomatiseerde gegevensbestanden j.      het raadplegen van reeds bestaande historische onderzoeken k.    het raadplegen van een bodemkwaliteitsdossier l.      een inspectie van de onderzoekslokatie m.  een literatuuronderzoek n.    digitale kopie van een Kiwa-certificaat (binnen 5 werkdagen) o.    digitale kopie van een bodemonderzoek (binnen 5 werkdagen) (uitgezonderd dossierdelen ouder dan 20 jaar) € € € € € € € € € € € € € € € 3,60 10,20 27,40 3,60 59,-- 13,50 39,20 4,60 6,60 39,20 39,20 59,-- 59,-- 27,-- 43,80
 Vooraf wordt medegedeeld welke werkzaamheden zullen worden verricht. Een en ander blijkt uit een door of vanwege burgemeester en wethouders opgestelde begroting.    
 Het tarief bedraagt voor:    
Overig bodem onderzoek1.4.4.3het in behandeling nemen van een aanvraag voor het beoordelen van de resultaten van een onderzoeks-rapport inzake de gesteldheid van de bodem voor: a.          terreinen voor bedrijven, kantoorpanden of detail-handel, indien de oppervlakte van de locatie:- kleiner dan 500 m2 is:- 500 m2 of groter dan 500 m2 is: b.          alle overige terreinen € € € 330,-- 451,-- 218,--
inzagemilieu-dossier1.4.4.4het verlenen van inzage in milieudossiers: a.       voor het eerste dossier b.       voor elk volgende dossier € € 13,40 4,40
  Plattegronden, tekeningen, kaarten en plannen    
 Het tarief bedraagt voor:    
Bestem-mingsplan1.4.5.1a.       het verstrekken van een (ontwerp)bestemmingsplan met 1 zwart/wit kaart, toelichting en voorschriften b.       het verstrekken van een (ontwerp)bestemmingsplan met meerdere zwart/wit kaarten, toelichting en voorschriften € € 41,20 75,-- 
Inzage be-stemmings-plannen1.4.5.2het verlenen van hulp bij de inzage in bestemmings-plannen voor ieder daaraan besteed kwartier 13,40
Huisnum-merkaart1.4.5.3de afgifte van een huisnummerkaart, per deel22,70
Lichtdrukken1.4.5.4het vervaardigen van kopieën groter dan A3 formaat van plattegronden, kaarten en tekeningen, per stuk 22,70
  Graafwerkzaamheden    
Graafwerk-zaamheden1.4.6Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een melding in verband met het verkrijgen van instemming omtrent tijdstip, plaats en werkwijze van uitvoering van werkzaamheden als bedoeld in artikel 5.2, derde lid van de Telecommunicatiewet. 238,--  
 1.4.7Het tarief bedoeld in onderdeel 1.4.6 wordt verminderd met de van de melder verkregen of te verkrijgen privaatrechtelijke vergoeding voor beheerskosten in verband met de werkzaamheden, met dien verstande dat de uitkomst van de vermindering niet minder dan nihil kan bedragen.      

 

 

HOOFDSTUK 1.5.  AFDELING BESTUURS- EN MANAGEMENTONDERSTEUNING

 

 Bestuursstukken   
  In dit hoofdstuk wordt een abonnement geacht te zijn ingegaan op de dag, waarop het verschuldigde recht is voldaan, tenzij een andere datum is overeengekomen. Een abonnement is niet overdraagbaar.    
Abonnement op Raads- en Commissie-stukken1.5.1Het tarief bedraagt voor: een abonnement voor een kalenderjaar op: a.de raads-/commissieagenda, -voorstellen en –notulen b.de raadsnotulen c.de notulen van de raadscommissies (voor zover de     raadscommissies openbaar vergaderen)      € €   €      167,-- 63,--   51,--
Besluitenlijst  d.de openbare besluitenlijst van het college van     burgemeester en wethouders    €  82,--
  Geen leges worden geheven voor verstrekking van agenda’s, die betrekking hebbende op raads- of  commissievergaderingen, een en ander indien deze agenda’s op het raadhuis worden afgehaald en zolang de voorraad strekt.    
Aangaan/op-zeggen van abonnement in de loop van het jaar  Indien in de loop van een kalenderjaar een abonnement, als bedoeld in artikel 1.5.1, wordt afgesloten, worden de leges geheven over de dan lopende maand en de daarop volgende maanden in het desbetreffende kalenderjaar.   Indien het abonnement in de loop van een kalenderjaar wordt opgezegd, dan zal op verzoek teruggaaf van de geheven leges plaatsvinden over de nog niet ingetreden kalendermaanden in het desbetreffende kalenderjaar.    
Raads- en commissie-stukken c.a.1.5.2Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag voor de afgifte van afzonderlijke nummers van de raads- of commissiestukken, per bladzijde        €      0,30

 

 

HOOFDSTUK  1.6  AFDELING FINANCIEN

 

 Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag voor de afgifte van:  
Begroting1.6.1een exemplaar van de programmabegroting 27,--  
Jaarstukken1.6.2een exemplaar van jaarstukken  27,--
 Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag voor:  
Gemeente garantie1.6.3het instemmen met het wijzigen/omzetten van een door de gemeente gegarandeerde hypothecaire geldlening als bedoeld in de Regeling deelneming in garanties woning gebonden subsidies        €      45,20

 

HOOFDSTUK  1.7  POLITIE

 

Ontheffing RVV1.7.1 Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag voor een ontheffing als bedoeld in artikel 138 van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990        €      15,50

 

 Titel 2 Dienstverlening vallend onder fysieke leefomgeving/ omgevingsvergunning

 HOOFDSTUK  2.1.  BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN

 

 2.1.1 Voor de toepassing van deze titel wordt verstaan onder:    
 2.1.1.1aanlegkosten:  
Aanleg-kosten de aannemingssom inclusief omzetbelasting, bedoeld in paragraaf 1, eerste lid, van de Uniforme Administratieve Voorwaarden voor de uitvoering van werken 1989 (UAV), voor het uit te voeren werk, of voor zover deze ontbreekt, een raming van de aanlegkosten, de omzetbelasting inbegrepen. Indien de werken of werkzaamheden geheel of gedeeltelijk door zelfwerkzaamheid geschieden wordt in deze titel onder aanlegkosten verstaan: de prijs die aan een derde in het economisch verkeer zou moeten worden betaald voor de werken of werkzaamheden waarop de aanvraag betrekking heeft;    
 2.1.1.2bouwkosten:  
Bouw-kosten de aannemingssom inclusief omzetbelasting, bedoeld in paragraaf 1, eerste lid, van de Uniforme Administratieve Voorwaarden voor de uitvoering van werken 1989 (UAV 1989), voor het uit te voeren werk, of voor zover deze ontbreekt een raming van de bouwkosten, inclusief omzetbelasting, bedoeld in het normblad NEN 2631, uitgave 1979, of zoals dit normblad laatstelijk is vervangen of gewijzigd. Indien het bouwen geheel of gedeeltelijk door zelfwerkzaamheid geschiedt wordt in deze titel onder bouwkosten verstaan: de prijs die aan een derde in het economisch verkeer zou moeten worden betaald voor het tot stand brengen van het bouwwerk waarop de aanvraag betrekking heeft;    
 2.1.1.3sloopkosten:  
Sloop-Kosten de aannemingssom inclusief omzetbelasting,, bedoeld in paragraaf 1, eerste lid, van de Uniforme Administratieve Voorwaarden voor de uitvoering van werken 1989 (UAV), voor het uit te voeren werk, of voor zover deze ontbreekt, een raming van de sloopkosten, de omzetbelasting inbegrepen. Indien het slopen geheel of gedeeltelijk door zelfwerkzaamheid geschiedt wordt in deze titel onder sloopkosten verstaan: de prijs die aan een derde in het economisch verkeer zou moeten worden betaald voor het slopen van het bouwwerk waarop de aanvraag betrekking heeft;    
 2.1.1.4Wabo: Wet algemene bepalingen omgevingsrecht.    
 2.1.2In deze titel voorkomende begrippen die in de Wabo zijn omschreven, hebben dezelfde betekenis als bij of krachtens de Wabo bedoeld.  
     
 2.1.3In deze titel voorkomende begrippen die niet nader in de Wabo zijn omschreven en die betrekking hebben op activiteiten waarvoor het toetsingskader in een ander wettelijk voorschrift is uitgewerkt, hebben dezelfde betekenis als in dat wettelijk voorschrift bedoeld.  
           

 HOOFDSTUK 2.2.  VOOROVERLEG/BEOORDELING CONCEPTAANVRAAG

 

 2.2Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om beoordeling van een conceptaanvraag om een omgevingsvergunning: 25%
  van de leges zoals deze bij een daadwerkelijke aanvraag om een omgevingsvergunning voor het project zouden worden vastgesteld.  

 HOOFDSTUK 2.3.  OMGEVINGSVERGUNNING

 

 2.3Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om een omgevingsvergunning voor een project: de som van de verschuldigde leges voor de verschillende activiteiten of handelingen waaruit het project geheel of gedeeltelijk bestaat en waarop de aanvraag betrekking heeft en de verschuldigde leges voor de extra toetsen die in verband met de aanvraag moeten worden uitgevoerd, berekend naar de tarieven en overeenkomstig het bepaalde in dit hoofdstuk en hoofdstuk 2.4 van deze titel. In afwijking van de vorige volzin kan ook per activiteit, handeling of andere grondslag een legesbedrag worden gevorderd.  
     
 2.3.1Bouwactiviteiten  
Bouwac-tiviteiten2.3.1.1Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een bouwactiviteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder a, van de Wabo, bedraagt het tarief:  
 2.3.1.1.1indien de bouwkosten minder dan € 500.000 bedragen:  3,55%
  van de bouwkosten met een minimum van132,--
 2.3.1.1.2indien de bouwkosten € 500.000 tot € 2.500.000 bedragen:  €17.750
  vermeerderd met: 3,30%
  van de bouwkosten boven € 500.000;  
 2.3.1.1.3indien de bouwkosten € 2.500.000 of meer bedragen:83.750,--
  vermeerderd met: 3,00%
  van de bouwkosten boven € 2.500.000.  
     

 

 

 2.3.1.2Achteraf ingediende aanvraag  
  Onverminderd het bepaalde in onderdeel 2.3.1.1 bedraagt het tarief, indien de in dat onderdeel bedoelde aanvraag wordt ingediend na aanvang of gereedkomen van de bouwactiviteit:      €66,--.
     
 2.3.2Aanlegactiviteiten  
Aanlegac-tiviteiten Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een aanlegactiviteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder b, van de Wabo, bedraagt het tarief: 3,55%
  van de aanlegkosten met een minimum van132,--
  en een maximum van396,--.
     
 2.3.3Planologisch strijdig gebruik waarbij tevens sprake is van een bouwactiviteit  
          Binnen- Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een activiteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder c, van de Wabo, en tevens sprake is van een bouwactiviteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder a van de Wabo, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de onderdeel 2.3.1.  
planseafwijking2.3.3.1indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 1º, van de Wabo wordt toegepast (binnenplanse afwijking):   10%
  van het op grond van onderdeel 2.3.1.1 verschuldigde bedrag met een minimum van  €132,--;
Buiten-Planse2.3.3.2indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 2º, van de Wabo wordt toegepast (buitenplanse kleine afwijking):   20%
kleineafwijking van het op grond van onderdeel 2.3.1.1 verschuldigde bedrag met een minimum van  €132,--;
Buiten-planse2.3.3.3indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 3º, van de Wabo wordt toegepast (buitenplanse afwijking): 20%
afwijking  van het op grond van onderdeel 2.3.1.1 verschuldigde bedrag met een minimum van  €132,--;
Tijdelijkeafwijking2.3.3.4indien artikel 2.12, tweede lid, van de Wabo wordt toegepast (tijdelijke afwijking)    20%
  van het op grond van onderdeel 2.3.1.1 verschuldigde bedrag met een minimum van  €  132,--
Afwijkingexpl. plan2.3.3.5indien artikel 2.12, eerste lid, onder b, van de Wabo wordt toegepast (afwijking van exploitatieplan)   20%
  van het op grond van onderdeel 2.3.1.1 verschuldigde bedrag met een minimum van  €  132,--
Afwijking Prov.regels2.3.3.6indien de aanvraag een project van provinciaal belang betreft, de activiteit in strijd is met de regels die zijn gesteld krachtens artikel 4.1, derde lid, van de Wet ruimtelijke ordening en artikel 2.12, eerste lid, onder c, van de Wabo wordt toegepast (afwijking van provinciale regelgeving): 20%
  van het op grond van onderdeel 2.3.1.1 verschuldigde bedrag met een minimum van  €132,--;
     

 

AfwijkingNationaleregels2.3.3.7indien de aanvraag een project van nationaal belang betreft, de activiteit in strijd is met de regels die zijn gesteld krachtens artikel 4.3, derde lid, van de Wet ruimtelijke ordening en artikel 2.12, eerste lid, onder c, van de Wabo wordt toegepast (afwijking van nationale regelgeving): 20%
  van het op grond van onderdeel 2.3.1.1 verschuldigde bedrag met een minimum van  €132,--;
AfwijkingVoorbe-2.3.3.8indien artikel 2.12, eerste lid, onder d, van de Wabo wordt toegepast (afwijking van voorbereidingsbesluit): 20%
reidings-besluit van het op grond van de onderdelen 2.3.1.1 verschuldigde bedrag met een minimum van  €132,--.
     
 2.3.4Planologisch strijdig gebruik waarbij geen sprake is van een bouwactiviteit  
     Binnen- Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een activiteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder c, van de Wabo, en niet tevens sprake is van een bouwactiviteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder a van de Wabo, bedraagt het tarief:  
planseafwijking2.3.4.1indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 1º, van de Wabo wordt toegepast (binnenplanse afwijking):  €132,--
Buiten-Plansekleineafwijking   2.3.4.2  indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 2º, van de Wabo wordt toegepast (buitenplanse kleine afwijking):    €    264,--    
Buiten-planseafwijking   2.3.4.3  indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 3º, van de Wabo wordt toegepast (buitenplanse afwijking):    €1.020,--  
TijdelijkeAfwijking 2.3.4.4indien artikel 2.12, tweede lid, van de Wabo wordt toegepast (tijdelijke afwijking)   €  264,--
Afwijkingexpl. Plan 2.3.4.5indien artikel 2.12, eerste lid, onder b, van de Wabo wordt toegepast (afwijking van het exploitatieplan)  €  1.020,--
Afwijking Prov.regels2.3.4.6indien de aanvraag een project van provinciaal belang betreft, de activiteit in strijd is met de regels die zijn gesteld krachtens artikel 4.1, derde lid, van de Wet ruimtelijke ordening en artikel 2.12, eerste lid, onder c, van de Wabo wordt toegepast (afwijking van provinciale regelgeving):            €1.020,--  
AfwijkingNationaleregels2.3.4.7indien de aanvraag een project van nationaal belang betreft, de activiteit in strijd is met de regels die zijn gesteld krachtens artikel 4.3, derde lid, van de Wet ruimtelijke ordening en artikel 2.12, eerste lid, onder c, van de Wabo wordt toegepast (afwijking van nationale regelgeving):            €1.020,--  
AfwijkingVoorbe-reidings-besluit    2.3.4.8    indien artikel 2.12, eerste lid, onder d, van de Wabo wordt toegepast (afwijking van voorbereidingsbesluit):      €1.020,--
     
 2.3.5In gebruik nemen of gebruiken bouwwerken in relatie tot brandveiligheid  
Brand-Veilig-heid Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een activiteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder d, van de Wabo, bedraagt het tarief:      €306,--
     
 2.3.6Vervallen  
     
 2.3.7Sloopactiviteiten   
Slopen2.3.7.1Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op het slopen van een bouwwerk bedraagt het tarief:  
     
 2.3.7.1.1in gevallen waarin dat in een bestemmingsplan, beheersverordening of voorbereidingsbesluit is bepaald, bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder f, g of h, van de Wabo, of waarvoor op grond van een provinciale verordening een vergunning of ontheffing is vereist, bedoeld in artikel 2.2, eerste lid, aanhef en onder a, b of c, van de Wabo:            €132,--  
 2.3.7.1.2In gevallen waarvoor op grond van artikel 8.1.1 van de Bouwverordening een vergunning of ontheffing is vereist, bedoeld in artikel 2.2, eerste lid, aanhef en onder a, b of c van de Wabo,                0,5%
  van de sloopkosten, met een minimum van: 132,--
  en een maximum van: 612,--.
     
 2.3.7.2Asbesthoudende materialen  
Slopen enasbest Onverminderd het bepaalde in de onderdeel 2.3.7.1.2 bedraagt het tarief, indien de in die onderdelen bedoelde aanvraag betrekking heeft op een bouwwerk waarin asbest of een asbesthoudend product aanwezig is:        €66,--.
     
 2.3.8Aanleggen of veranderen weg  
Aan-leggenofver-anderenweg Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op het aanleggen van een weg of verandering brengen in de wijze van aanleg van een weg waarvoor op grond van een bepaling in een provinciale verordening of artikel 2:11 van de Algemene plaatselijke verordening een vergunning of ontheffing is vereist, als bedoeld in artikel 2.2, aanhef en eerste lid, onder d, van de Wabo, bedraagt het tarief: 3,55%
  van de aanlegkosten met een minimum van132,--.
     
 2.3.9Uitweg/inrit  
Uitweg/Inrit Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op het maken, hebben, veranderen of veranderen van het gebruik van een uitweg waarvoor op grond van een bepaling in een provinciale verordening of artikel 2:12 van de Algemene plaatselijke verordening een vergunning of ontheffing is vereist, als bedoeld in artikel 2.2, eerste lid, aanhef en onder e, van de Wabo, bedraagt het tarief:              €132,--.
     

 

 2.3.10Kappen  
Kappen Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op het vellen of doen vellen van houtopstand, waarvoor op grond van een bepaling in een provinciale verordening of artikel 2, eerste lid van de Bomenverordening Bussum 2010 of op grond van een vastgesteld bestemmingsplan een vergunning of ontheffing is vereist, als bedoeld in artikel 2.2, eerste lid, aanhef en onder g, van de Wabo, bedraagt het tarief:              €33,--
                 
 2.3.11Opslag van roerende zaken  
Opslagroerendezaken Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op de opslag van roerende zaken in een bepaald gedeelte van de provincie of gemeente, waarvoor op grond van een bepaling in een provinciale verordening of artikel 4:13 van de Algemene plaatselijke verordening een vergunning of ontheffing is vereist, bedraagt het tarief:  
 2.3.11.1indien de activiteit bestaat uit het daar opslaan van roerende zaken, bedoeld in artikel 2.2, eerste lid, onder j, van de Wabo:    €66,--;
 2.3.11.2indien de activiteit bestaat uit het als eigenaar, beperkt gerechtigde of gebruiker van een onroerende zaak toestaan of gedogen dat daar roerende zaken worden opgeslagen, bedoeld in artikel 2.2, eerste lid, onder k, van de Wabo:        €66,--.
     
 2.3.12Projecten of handelingen in het kader van de Natuurbeschermingswet 1998   
Natuurbe-scherm-ingswet19982.3.12.1Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op handelingen in een beschermd natuurgebied die schadelijk kunnen zijn voor het natuurschoon, de natuurwetenschappelijke betekenis of voor de dieren of planten, als bedoeld in artikel 16, eerste lid, van de Natuurbeschermingswet 1998 bedraagt het tarief:            €132,--.
 2.3.12.2Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op het realiseren van projecten of andere handelingen met gevolgen voor habitats en soorten in een door de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit aangewezen gebied als bedoeld in artikel 19d, eerste lid, van de Natuurbeschermingswet 1998            €132,--.
     
 2.3.13Handelingen in het kader van de Flora- en Faunawet  
Flora- enFaunawet Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een handeling waarvoor op grond van artikel 75, derde lid, van de Flora- en Faunawet ontheffing nodig is, bedraagt het tarief      €132,--.

 

 2.3.14Andere activiteiten  
Andereactivi-teiten Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op het verrichten van een andere activiteit of handeling dan in de voorgaande onderdelen van dit hoofdstuk bedoeld en die activiteit of handeling:  
 2.3.14.1behoort tot een bij algemene maatregel van bestuur aangewezen categorie activiteiten die van invloed kunnen zijn op de fysieke leefomgeving, als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder i, van de Wabo, bedraagt het tarief:      €      132,--;
 2.3.14.2behoort tot een bij provinciale verordening, gemeentelijke verordening of waterschapsverordening aangewezen categorie activiteiten die van invloed kunnen zijn op de fysieke leefomgeving, als bedoeld in artikel 2.2, tweede lid, van de Wabo, bedraagt het tarief:  
 2.3.14.2.1als het een gemeentelijke verordening betreft132,--;
 2.3.14.2.2als het een provinciale of waterschapsverordening betreft132,--.
     
 2.3.15Omgevingsvergunning in twee fasen  
Tweefasen Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning op verzoek in twee fasen plaatsvindt, als bedoeld in artikel 2.5, eerste lid, van de Wabo, bedraagt het tarief:  
Eerste fase2.3.15.1voor het in behandeling nemen van de aanvraag voor een beschikking met betrekking tot de eerste fase: het bedrag dat voortvloeit uit toepassing van de tarieven in dit hoofdstuk voor de activiteiten waarop de aanvraag voor de eerste fase betrekking heeft;  
Tweede fase2.3.15.2voor het in behandeling nemen van de aanvraag voor een beschikking met betrekking tot de tweede fase: het bedrag dat voortvloeit uit toepassing van de tarieven in dit hoofdstuk voor de activiteiten waarop de aanvraag voor de tweede fase betrekking heeft.  
     
 2.3.16Beoordeling bodemrapport  
Bodem-rapport Onverminderd het bepaalde in de voorgaande onderdelen van dit hoofdstuk bedraagt het tarief, indien krachtens wettelijk voorschrift voor de in dat onderdeel bedoelde aanvraag een bodemrapport wordt beoordeeld:  
 2.3.16.1 voor de beoordeling van een milieukundig bodemrapport  
  a. locaties met een kaveloppervlakte tot en met 100 m2132,--
  b. locaties met een kaveloppervlakte > 100 tot en     met 500 m2  €264,--
  c. locaties met een kaveloppervlakte > 500 m2528,--
     
 2.3.16.2 voor de beoordeling van een archeologisch bodemrapport132,--.
     
 2.3.17Advies  
Externadvies2.3.17.1Onverminderd het bepaalde in de voorgaande onderdelen van dit hoofdstuk bedraagt het tarief, indien een daartoe bij algemene maatregel van bestuur, provinciale of gemeentelijke verordening aangewezen bestuursorgaan of andere instantie advies moet uitbrengen over de aanvraag of het ontwerp van de beschikking op de aanvraag om een omgevingsvergunning, als bedoeld in artikel 2.26, derde lid, van de Wabo: het bedrag van de voorafgaand aan het in behandeling nemen van de aanvraag om een omgevingsvergunning aan de aanvrager meegedeelde kosten, blijkend uit een begroting die door het college van burgemeester en wethouders is opgesteld.  
 2.3.17.2Indien een begroting als bedoeld in 2.3.17.1 is uitgebracht, wordt een aanvraag in behandeling genomen op de vijfde werkdag na de dag waarop de begroting aan de aanvrager ter kennis is gebracht, tenzij de aanvraag voor deze vijfde werkdag schriftelijk is ingetrokken.  
     
 2.3.18Verklaring van geen bedenkingen  
Geenbedenk-ingen2.3.18.1Onverminderd het bepaalde in de voorgaande onderdelen van dit hoofdstuk bedraagt het tarief, indien een daartoe bij wet of algemene maatregel van bestuur aangewezen bestuursorgaan een verklaring van geen bedenkingen moet afgeven voordat de omgevingsvergunning kan worden verleend, als bedoeld in artikel 2.27, eerste lid, van de Wabo:   
 2.3.18.1.1indien de gemeenteraad een verklaring van geen bedenkingen moet afgeven:  €357,--;
 2.3.18.1.2indien een ander bestuursorgaan een verklaring van geen bedenkingen moet afgeven:  €357,--.

 HOOFDSTUK 2.4.  VERMINDERING

 

Ver-mindering2.4Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning is voorafgegaan door een aanvraag om vooroverleg of beoordeling van een conceptaanvraag als bedoeld in hoofdstuk 2.2, waarop de eerstgenoemde aanvraag betrekking heeft, worden de ter zake van het vooroverleg of de beoordeling van de conceptaanvraag geheven leges in mindering gebracht op de leges voor het in behandeling nemen van de aanvraag om de omgevingsvergunning bedoeld in hoofdstuk 2.3. 

 HOOFDSTUK 2.5.  TERUGGAAF

 

 2.5.1Teruggaaf als gevolg van intrekking aanvraag omgevingsvergunning voor  bouw-, aanleg- of sloopactiviteiten 
Terug-gaaf Als een aanvrager zijn aanvraag om een omgevingsvergunning voor een project dat geheel of gedeeltelijk bestaat uit bouw-, aanleg- of sloopactiviteiten, als bedoeld in de onderdelen 2.3.1, 2.3.2 en 2.3.7, intrekt terwijl deze reeds in behandeling is genomen door de gemeente, bestaat aanspraak op teruggaaf van een deel van de leges. De teruggaaf bedraagt:50%
  van de op grond van die onderdelen voor de betreffende activiteit verschuldigde leges.  
    
 2.5.2 Teruggaaf als gevolg van intrekking verleende omgevingsvergunning voor bouw-, aanleg- of sloopactiviteiten 
  Als de gemeente een verleende omgevingsvergunning voor een project dat geheel of gedeeltelijk bestaat uit bouw-, aanleg- of sloopactiviteiten als bedoeld in de onderdelen 2.3.1, 2.3.2 en 2.3.7, intrekt op aanvraag van de vergunninghouder, bestaat aanspraak op teruggaaf van een deel van de leges. De teruggaaf bedraagt:50%
  van de op grond van die onderdelen voor de betreffende activiteit verschuldigde leges.  
    
 2.5.3 Teruggaaf als gevolg van het weigeren van een omgevingsvergunning voor bouw-, aanleg- of sloopactiviteiten 
 2.5.3.1Als de gemeente een omgevingsvergunning voor een project dat geheel of gedeeltelijk bestaat uit  bouw-, aanleg- of sloopactiviteiten als bedoeld in de onderdelen 2.3.1, 2.3.2, of 2.3.7 weigert, bestaat aanspraak op teruggaaf van een deel van de leges. De teruggaaf bedraagt:        50%
  van de op grond van die onderdelen voor de betreffende activiteit verschuldigde leges.  
 2.5.3.2Onder een weigering bedoeld in onderdeel 2.5.3.1 wordt mede verstaan een vernietiging van de beschikking waarbij de vergunning is verleend bij rechtelijke uitspraak 
    
 2.5.4Minimumbedrag voor teruggaaf 
  Een bedrag minder dan € 132 wordt niet teruggegeven. 
    
 2.5.5Geen teruggaaf legesdeel advies of verklaring van geen bedenkingen 
  Van de leges verschuldigd op grond van de onderdelen 2.3.17 en 2.3.18 wordt geen teruggaaf verleend. 

 HOOFDSTUK 2.6.  INTREKKING OMGEVINGSVERGUNNING

 

 2.6Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot gehele of gedeeltelijke intrekking van een omgevingsvergunning als bedoeld in artikel 2.33, tweede lid, onder b, van de Wabo, tenzij onderdeel 2.5.2 van toepassing is:        €66,--.

 HOOFDSTUK 2.7.  WIJZIGING OMGEVINGSVERGUNNING ALS GEVOLG VAN WIJZIGING PROJECT

 

 2.7Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot wijziging van een omgevingsvergunning als gevolg van een, naar de omstandigheden beoordeeld, geringe wijziging in het project:      €264,--.

 HOOFDSTUK 2.8.  BESTEMMINGSWIJZIGINGEN ZONDER ACTIVITEITEN

 2.8.1Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het vaststellen van een bestemmingsplan als bedoeld in artikel 3.1, eerste lid, van de Wet ruimtelijke ordening      €      7.650,-.
 2.8.2Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het wijzigen van een bestemmingsplan als bedoeld in artikel 3.6, eerste lid, onder a, van de Wet ruimtelijke ordening      €      7.650,-.

 HOOFDSTUK 2.9.  SLOOPMELDING

 2.9Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een sloopmelding als bedoeld in artikel 8.2.1 van de Bouwverordening    €66,--.

 HOOFDSTUK  2.10.  IN DEZE TITEL NIET BENOEMDE BESCHIKKING

 2.10Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om een andere, in deze titel niet benoemde beschikking:     €132,--.

 

 

 Titel 3 Dienstverlening vallend onder Europese dienstenrichtlijn

 

 HOOFDSTUK  3.1.  DRANK EN HORECA

 

 Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag voor:  
Drank- enHorecaver-gunning 3.1.1het verkrijgen van een vergunning ingevolge artikel 3, eerste lid, van de Drank- en Horecawet  €  206,--
Ontheffing sterke drank3.1.2een ontheffing van het verbod om sterke drank te verstrekken als bedoeld in artikel 3.4 van de drank- en horecaverordening    €  146,--
Verlof ver-koop alcohol-vrije drank 3.1.3een verlof voor de verkoop van alcoholvrije dranken ingevolge de drank- en horecaverordening  €  173,--
Tijdelijke ontheffing3.1.4een tijdelijke ontheffing als bedoeld in artikel 35 van de  Drank- en Horecawet    €  44,30
Horeca exploitatie-vergunning3.1.5een vergunning als bedoeld in artikel 2:28 van de Algemene plaatselijke verordening  €  262,--

 

 HOOFDSTUK 3.2.  SEKSINRICHTING

 

 Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag voor:  
Seks-inrichting3.2.1een vergunning als bedoeld in artikel 3:4 van de Algemene plaatselijke verordening voor een escortbedrijf of een seksinrichting, voor zover het vergunningplichtig thuiswerk betreft        €      274,--
 3.2.2een vergunning als bedoeld in artikel 3:4 van de Algemene plaatselijke verordening voor een seksinrichting vallend onder het begrip “overige seksinrichtingen”:voor zover het betreft een nieuwe seksinrichtingvoor zover het betreft een seksinrichting als bedoeld in artikel 3:16 van de Algemene plaatselijke verordeningbij overname van een seksinrichting door een andere exploitantin andere gevallen        €   €   € €      737,--   737,--   183,-- 183,--

 

HOOFDSTUK  3.3.  SPITSINGSVERGUNNING WOONRUIMTE

 

 Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag voor:  
Splitsings-vergunning3.3een splitsingsvergunning als bedoeld in artikel 3A van de Huisvestingsverordening per woning, appartement of per eenheid    €    850,-- 
  met een maximum per aanvraag van 17.000,- 

 HOOFDSTUK  3.4.  IN DEZE TITEL NIET BENOEMDE BESCHIKKING

 

 3.4Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om een andere, in deze titel niet benoemde beschikking:     € 132,--.

 

 

 Deze tarieventabel is samengesteld uit het raadsbesluit van 8 november 2011 en het B&W besluit van 29 november 2011.      

 

 • 1.

  a.  per perceel

 • 2.

  b.  en voor elk volgende perceel

 • 3.

 • 1.

  1)      wanneer voor het omzetten als genoemd onder c van deze rubriek geen gebruik wordt gemaakt van de daarvoor bestemde zaal in het gemeentehuis.

 • 2.

  2)      voor het voltrekken van een huwelijk of de registratie van een partnerschap op maandag om 9.00 en om 9.30 uur. Hierbij gelden als voorwaarden, dat:

  • 1.

   a.       minimaal één van beiden in Bussum woonachtig moet zijn;

  • 2.

   b.       geen toespraak zal worden gehouden.

 • 3.