Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Gemeente Sint-Oedenrode

Verordening op de heffing en invordering van reclamebelasting 2012

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OverheidsorganisatieGemeente Sint-Oedenrode
Officiële naam regelingVerordening op de heffing en invordering van reclamebelasting 2012
CiteertitelVerordening reclamebelasting 2012
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Datum ingang heffing 01-01-2012

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Gemeentewet, art. 227

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerking-

treding

Terugwerkende

kracht tot en met

Datum uitwerking-

treding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

24-12-201101-01-2014nieuwe regeling

15-12-2011

Midden Brabant 21-12-2011

82/2011

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening reclamebelasting 2012

De raad van de gemeente Sint-Oedenrode;

Gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van 29 november 2011, met nummer 77/2011;

en gelet op artikel 227 van de Gemeentewet

Besluit:

vast te stellen de volgende verordening:

Verordening op de heffing en invordering van reclamebelasting 2012

(Verordening reclamebelasting 2012)

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

Deze verordening verstaat onder:

 • a.

  Reclameobject: openbare aankondiging in letters, symbolen of kleuren, of een combinatie daarvan, zichtbaar vanaf de openbare weg;

 • b.

  Bouwwerk: elke constructie van enige omvang van hout, steen, metaal of ander materiaal, die hetzij direct of indirect met de grond verbonden is, hetzij directe of indirecte steun vindt in of op de grond;

 • c.

  Vestiging: een gebouw, of deel daarvan, dat door één organisatie of bedrijf wordt gebruikt;

 • d.

  Tussenpersoon: een natuurlijke persoon of rechtspersoon die zijn bedrijf maakt van het verlenen van bemiddeling bij het tot stand brengen en sluiten van overeenkomsten in opdracht en op naam van personen tot wie hij niet in vaste betrekking staat;

 • e.

  Exploitant: een natuurlijke persoon of rechtspersoon die zijn bedrijf maakt van het ten behoeve van derden tegen vergoeding aanbrengen van reclameobjecten op door hem daartoe beschikbaar gestelde oppervlakten;

 • f.

  Kwartaal: een kalenderkwartaal;

 • g.

  Jaar: een kalenderjaar

Artikel 2 Gebiedsomschrijving

Deze verordening is van toepassing binnen het centrumgebied van de gemeente Sint-Oedenrode zoals aangegeven op de bij deze verordening behorende kaart inclusief gebiedsomschrijving.

Artikel 3 Belastbaar feit

Onder de naam reclamebelasting wordt, binnen het gebied zoals aangewezen in artikel 2, een belasting geheven voor een openbare aankondiging die zichtbaar is vanaf de openbare weg.

Artikel 4 Belastingplicht

 • 1. De reclamebelasting wordt geheven van degene van wie, dan wel ten behoeve van wie de openbare aankondiging wordt aangetroffen.

 • 2. In afwijking in zoverre van het bepaalde in het eerste lid wordt de reclamebelasting voor een openbare aankondiging, die met vermelding van de naam van een tussenpersoon is gedaan in verband met de verhuur of de verkoop van roerende en onroerende zaken, geheven van die tussenpersoon.

 • 3. In afwijking in zoverre van het bepaalde in het eerste en tweede lid wordt de reclamebelasting voor een openbare aankondiging die is aangebracht door tussenkomst van een natuurlijk persoon of rechtspersoon die zijn beroep of bedrijf maakt van ten behoeve van derden tegen vergoeding aanbrengen van openbare aankondigingen op daartoe beschikbaar gestelde oppervlakken, geheven van die natuurlijk persoon of rechtspersoon.

Artikel 5 Vrijstellingen

De reclamebelasting wordt niet geheven voor openbare aankondigingen:

 • a.

  Waarvoor op grond van een privaatrechtelijke overeenkomst betaling aan de gemeente moet geschieden dan wel een vergoeding aan de gemeente verschuldigd is;

 • b.

  Die als algemene bewegwijzering waarmee een algemeen belang wordt gediend kunnen worden aangemerkt;

 • c.

  Die door de gemeente of in opdracht van de gemeente is geplaatst of aangebracht, indien en voor zover de openbare aankondiging geschiedt ter uitvoering van de publieke taak;

 • d.

  Die door politieke partijen zijn aangebracht of die een ideëel belang dienen;

 • e.

  Aangebracht door of namens winkeliersverenigingen of wijkorganen, waarbij het reclameobject uitsluitend bestaat uit een afbeelding met naam van de winkeliersvereniging of het wijkorgaan;

 • f.

  Die een onlosmakelijk onderdeel zijn van de voor verkoop of verhuur bestemde artikelen en producten in een etalage of winkel;

 • g.

  Bestemd voor de verkoop of verhuur van onroerende zaken, indien deze aanwezig zijn in de onmiddellijke nabijheid van de te verkopen of verhuren onroerende zaak;

 • h.

  Op bouwterreinen, voor zover de opschriften rechtstreeks betrekking hebben op de op dat terrein in uitvoering zijnde bouwwerkzaamheden;

 • i.

  Die uit cultureel, maatschappelijk, charitatief of ideëel belang zijn aangebracht door (semi-)overheden of cultureel-maatschappelijke instellingen of –verenigingen.

Artikel 6 Maatstaf van heffing en belastingtarief

 • 1. De reclamebelasting wordt geheven naar de oppervlakte van een reclameobject met inachtneming van het overige in deze verordening bepaalde.

 • 2. Voor de toepassing van dit artikel worden de op basis van artikel 7 bepaalde oppervlakte van reclameobjecten, die bij één vestiging, bouwwerk of deel daarvan behoren, bij elkaar opgeteld. Indien meerdere bouwwerken of delen daarvan naast elkaar zijn gelegen en tezamen worden gebruikt door één belastingplichtige voor één vestiging, worden de oppervlakten van reclameobjecten die bij deze bouwwerken of delen daarvan behoren voor de toepassing van dit artikel bij elkaar opgeteld.

 • 3. Reclameobjecten behoren in elk geval tot één bouwwerk indien zij daarmee fysiek zijn verbonden of daarmee tezamen worden gebruikt.

 • 4. Het tarief van de reclamebelasting is opgenomen in de bij deze verordening behorende tarieventabel.

Artikel 7 Berekening van de reclamebelasting

 • 1. De oppervlakte van een reclameobject wordt vastgesteld als volgt:

  • A.

   Indien de openbare aankondiging wordt gedaan op een zuil, bord, vlag, (span)doek, poster of soortgelijk aankondigingsvoorwerp, wordt de oppervlakte van de aankondiging bepaald op de oppervlakte van het voorwerp waarop de aankondiging wordt gedaan. Indien het voorwerp niet rechthoekig is, wordt de oppervlakte van het aankondigingsvoorwerp bepaald door de lengte of de hoogte en de breedte van de denkbeeldige rechthoek die het voorwerp omsluit.

  • B.

   Indien de openbare aankondiging wordt gedaan door middel van een combinatie van verschillende losse voorwerpen of een opschrift met losse letters of symbolen, wordt de oppervlakte van het reclameobject bepaald door de lengte c.q. hoogte en de breedte van de denkbeeldige rechthoek die de voorwerpen of het opschrift omsluit.

 • 2. Indien het reclameobject slechts voor een deel zichtbaar is vanaf de openbare weg wordt de oppervlakte van het reclameobject bepaald op het van de openbare weg zichtbaar gedeelte van het reclameobject

Artikel 8 Belastingtijdvak

Het belastingtijdvak is gelijk aan het kalenderjaar.

Artikel 9 Ontstaan van de belastingschuld en heffing naar tijdsgelang

 • 1. De belastingschuld ontstaat bij het begin van het belastingtijdvak.

 • 2. Indien de belastingplicht na het begin van het belastingtijdvak aanvangt, ontstaat de belastingschuld bij de aanvang van de belastingplicht.

 • 3. Indien de belastingplicht in de loop van het belastingtijdvak aanvangt is de reclamebelasting verschuldigd voor zoveel kalanderkwartalen als er in dat jaar, na het tijdstip van de aanvang van de belastingplicht, nog volle kalenderkwartalen overblijven.

 • 4. Indien de belastingplicht in de loop van het belastingtijdvak eindigt dan wel vermindert, wordt de aanslag op verzoek van belastingplichtige verminderd met zoveel vierde gedeelten van de voor dat jaar verschuldigde reclamebelasting als er in dat jaar na het tijdstip van de beëindiging of vermindering van de belastingplicht, nog volle kalenderkwartalen overblijven.

Artikel 10 Wijze van heffing

De reclamebelasting wordt bij wege van aanslag geheven.

Artikel 11 Termijn van betaling

 • 1. De aanslag dient te worden betaald in één termijn, welke vervalt één maand na de dagtekening van het aanslagbiljet.

 • 2. De Algemene termijnenwet  is niet van toepassing op de in het eerste lid gestelde termijn.

Artikel 12 Kwijtschelding

Bij de invordering van de reclamebelasting wordt geen kwijtschelding verleend.

Artikel 13 Nadere regels door het college van burgemeester en wethouders

Het college van burgemeester en wethouders kan nadere regels geven met betrekking tot de heffing en de invordering van de reclamebelasting.

Artikel 14 Inwerkingtreding en citeerartikel

 • 1. Deze verordening treedt in werking met ingang van de derde dag na die van bekendmaking

 • 2. De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2012

 • 3. Deze verordening wordt aangehaald als “Verordening reclamebelasting 2012”

Ondertekening

Aldus besloten in de openbare vergadering van de raad, gehouden op 15 december 2011.

De griffierM.H.J.van Els
De voorzitterP.M.Maas

TARIEVENTABEL BEHORENDE BIJ DE VERORDENING RECLAMEBELASTING 2012

Het tarief voor het hebben van een reclameobject bedraagt per jaar:

a.Indien de oppervlakte van het reclameobject niet meer is dan 0,1 m2€ 0,00
b.Indien de oppervlakte van het reclameobject meer is dan 0,1 m2 en minder dan 10 m2€ 450,00
c.Indien de oppervlakte van het reclameobject 10 m2 od meer is maar minder dan 20 m2€ 650,00
d.Indien de oppervlakte van het reclameobject 20 m2 of meer € 850,00

Behorende bij het raadsbesluit van 15 december 2011

De griffier van de gemeente Sint-Oedenrode

Gebiedsomschrijving en kaart behorende bij de verordening reclamebelasting Sint-Oedenrode 2012

De verordening is van toepassing in het gebied zoals weergegeven op onderstaande kaart (voor de gebieds-afbakening is aangesloten bij de door de gemeenteraad in de vergadering van 1 juli 2010 vastgestelde detailhandelsvisie). Het totale gebied wordt begrensd door:

 • -

  Borchmolendijk oneven tot en met nummer 15 en even tot en met nummer 24 (pand hoek Passtraat).

 • -

  Markt

 • -

  Kerkplein

 • -

  Kerkstraat

 • -

  Heuvel

 • -

  Borchgrave

 • -

  Kofferen oneven tot en met nummer 29 en even tot en met nummer 26

 • -

  Streepenstraat tot nummer 8

 • -

  Hertog Hendrikstraat even tot en met 16 en oneven tot en met 5a

Gebieden

Behoort bij de verordening reclamebelasting 2012

De griffier