Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Gemeente Sint-Oedenrode

Verordening op de heffing en invordering van de brandweerrechten 2012

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OverheidsorganisatieGemeente Sint-Oedenrode
Officiële naam regelingVerordening op de heffing en invordering van de brandweerrechten 2012
CiteertitelVerordening brandweerrechten 2012
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze verordening vervangt de Verordening Brandweerrechten 2011; datum ingang heffing 01-01-2012

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Gemeentewet, artikel 229, eerste lid, aanhef en onderdelen A en B

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerking-

treding

Terugwerkende

kracht tot en met

Datum uitwerking-

treding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

22-12-201101-01-2019nieuwe regeling

15-12-2011

Midden Brabant 21-12-2011

82/2011

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening brandweerrechten 2012

De raad van de gemeente Sint-Oedenrode;

Gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van 22 november 2011, met nummer 82/2011;

en gelet op artikel 229, eerste lid, aanhef en onderdelen A en B, van de Gemeentewet

Besluit

Vast te stellen de volgende verordening:

“VERORDENING OP DE HEFFING EN INVORDERING VAN DE BRANDWEERRECHTEN 2012”

(Verordening brandweerrechten 2012)

Artikel 1: Belastbaar feit

 • 1. Onder de naam “brandweerrechten” worden geheven:

  • a.

   rechten voor het gebruik overeenkomstig de bestemming van voor de openbare dienst bestemde bezittingen van de gemeentelijke brandweer of van voor de openbare dienst bestemde werken of inrichtingen die bij de gemeentelijke brandweer in beheer of in onderhoud zijn;

  • b.

   rechten voor het genot van door of vanwege de gemeentelijke brandweer verstrekte diensten.

 • 2. Geen rechten als bedoeld in het eerste lid worden geheven ter zake van:

  • a.

   het voorkomen, beperken en bestrijden van brand;

  • b.

   het beperken van brandgevaar;

  • c.

   het voorkomen en beperken van ongevallen bij brand;

  • d.

   al hetgeen met de onderdelen a,b en c verband houdt;

  • e.

   het beperken en bestrijden van gevaar voor mensen en dieren bij ongevallen anders dan bij brand;

  • f.

   de bestrijding en beperking van rampen, als bedoeld in artikel 1 van de Rampenwet.

Artikel 2: Belastingplicht

Belastingplichtig is:

 • a.

  degene die gebruik maakt van de bezittingen, werken of inrichtingen als bedoeld in artikel 1, eerste lid, onderdeel a;

 • b.

  degene die een dienst aanvraagt dan wel degene die te wiens behoeve een dienst is verleend, als bedoeld in artikel 1, eerste lid, onderdeel b.

Artikel 3: Maatstaf van heffing en tarief

 • 1. De rechten worden geheven naar de maatstaven en de tarieven, opgenomen in de bij deze verordening behorende tarieventabel.

 • 2. Voor de berekening van de rechten wordt een gedeelte van een in de tarieventabel genoemde eenheid als een volle eenheid aangemerkt.

Artikel 4: Belastingjaar

Voorzover in de bij deze verordening behorende tarieventabel tarieven zijn opgenomen die per jaar worden geheven, is het belastingjaar gelijk aan het kalenderjaar.

Artikel 5: Ontstaan van de belastingschuld en -heffing naar tijdsgelang

 • 1. De rechten waarop artikel 4 van toepassing is, zijn verschuldigd bij het begin van het belastingjaar of, zo dit later is, bij de aanvang van de belastingplicht.

 • 2. Indien de belastingplicht in de loop van het belastingjaar aanvangt, zijn de rechten, in zoverre in afwijking van artikel 3, tweede lid, verschuldigd voor zoveel twaalfde gedeelten van de voor dat jaar verschuldigde rechten als er in dat jaar, na de aanvang van de belastingplicht, nog volle kalendermaanden overblijven.

Artikel 6: Wijze van heffing

 • 1. De rechten worden geheven door middel van een gedagtekende schriftelijke kennisgeving waarop het gevorderde bedrag is vermeld.

 • 2. Indien zich ten aanzien van eenzelfde belastingplichtige meerdere belastbare feiten voordoen, kunnen de rechten ter zake daarvan worden geheven bij wege van één gedagtekende schriftelijke kennisgeving.

Artikel 7: Termijn van betaling

 • 1. In afwijking van artikel 9, eerste lid, van de Invorderingswet 1990 moeten de rechten worden betaald op het moment van uitreiking van de in artikel 6 bedoelde kennisgeving.

 • 2. Ingeval de kennisgeving wordt toegezonden, moeten de rechten worden betaald binnen 30 dagen na de dagtekening van de kennisgeving.

 • 3. De Algemene termijnenwet is niet van toepassing op de in de voorgaande leden gestelde termijnen.

Artikel 8: Nadere regels door het college van burgemeester en wethouders

Het college van burgemeester en wethouders kan nadere regels geven met betrekking tot de heffing en invordering van de brandweerrechten.

Artikel 9: Inwerkingtreding en citeertitel

 • 1. De “Verordening Brandweerrechten 2010” van 17 december 2009 wordt ingetrokken met ingang van de in het vierde lid genoemde datum van ingang van heffing, met dien verstande dat zij van toepassing blijft op belastbare feiten die zich voor die datum hebben voorgedaan.

 • 2. Deze verordening treedt in werking met ingang van de eerste dag na die van de bekendmaking.

 • 3. In afwijking in zoverre van het voorgaande leden bepaalde, blijft, indien de datum van inwerkingtreding van deze verordening ligt na de in het vierde lid genoemde datum van ingang van heffing, de ingetrokken verordening gelden voor de in de tussenliggende periode plaatsvindende belastbare feiten voor zover terzake daarvan de heffing van de brandweerrechten in die periode plaatsvindt.

 • 4. De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2012.

 • 5. Deze verordening kan worden aangehaald als de “Verordening brandweerrechten 2012”.

Ondertekening

Aldus besloten in de openbare vergadering van de raad, gehouden op 15 december 2011.

De griffierM.H.J.van Els
De voorzitterP.M.Maas

Tarieventabel brandweerrechten 2012

Algemeen

Alle tarieven zijn inclusief omzetbelasting indien deze verschuldigd is.

Voor wat betreft tijdsgebonden tarieven telt de verstreken tijd vanaf het moment van vertrek tot terugkomst brandweergarage.

Hoofdstuk 1 Wacht- en controlediensten.

1.1Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag tot:    
1.1.1het verrichten van wacht- en waakdiensten per personeelslid per kwartier:    
1.1.1.1voor commerciële activiteiten:10,00
1.1.1.2voor niet-commerciële activiteiten:4,50
1.1.2.het verrichten van reinigingswerkzaamheden per personeelslid per kwartier:10,00
1.1.2.1Indien het reinigen plaatsvindt met behulp van een reinigingsmiddel wordt het tarief verhoogd per liter verbruikt reinigingsmiddel met:6,75
1.1.3Het verrichten van overige personele diensten voor zover niet begrepen in de overige in deze tabel genoemde diensten, per personeelslid per kwartier:10,00

Hoofdstuk 2 Verrichten van rookproeven.

Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verrichten van een rookproef:

per schoorsteen163,00

Hoofdstuk 3 Verrichten van diensten.

Voor zover niet elders in deze tabel een tarief is opgenomen, bedraagt het tarief ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag tot het ter beschikking stellen met personeel, per kwartier, van:

3.1.1een kleine bluswagen14,75
3.1.2een grote bluswagen18,50

Hoofdstuk 4 Overige diensten

4.1Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag tot:
4.1.1het verrichten van diensten in geval van opheffing van de afsluiting van een perceel of buitensluiting
per kwartier:10,00

Behorende bij het raadsbesluit van 15 december 2011

De griffier van de gemeente Sint-Oedenrode