Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Nederlandse Antillen

BESLUIT van de 8ste September 1949 ter uitvoering van artikel 30 van de Bouw- en Woning Verordening 1935 (P.B. 1935, no. 64)

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
Overheidsorganisatie Nederlandse Antillen
Officiële naam regelingBESLUIT van de 8ste September 1949 ter uitvoering van artikel 30 van de Bouw- en Woning Verordening 1935 (P.B. 1935, no. 64)
CiteertitelOnbekend
Vastgesteld doorGouverneur van de Nederlandse Antillen
Onderwerpalgemeen
Eigen onderwerpvolksgezondheid

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Bouw- en Woningverordening 1935 (P.B. 1935, No. 64), artikel 30

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerking-

treding

Terugwerkende

kracht tot en met

Datum uitwerking-

treding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

16-09-1949Nieuwe regeling

08-09-1949

P.B. 1949, no. 91

onbekend

Tekst van de regeling

Intitulé

BESLUIT van de 8ste September 1949 ter uitvoering van artikel 30 van de Bouw- en Woning Verordening 1935 (P.B. 1935, no. 64)

Artikel 1.

De hierna te noemen percelen zijn in het belang van een stelselmatige bebouwing in de naaste toekomst bestemd voor de aanleg, de verbreding of verbetering van openbare wegen:

1°. het perceel kadastraal bekend onder rooibrief No. 230 van 1947;

2°. het perceel kadastraal bekend onder rooibrief no. 28 van 1917 en no. 29 van 1917 verminderd met het perceel no. 41 van 1927.

Artikel 2.

Het is verboden op die percelen een gebouw op te richten of voor een gedeelte te vernieuwen of als eigenaar te laten oprichten of voor een gedeelte te laten vernieuwen of enig voorwerp te plaatsen, aan te brengen, of te hebben.

Artikel 3.

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na die zijner afkondiging.