Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Nederlandse Antillen

BESLUIT van den 21sten April 1947 ter uitvoering van artikel 30 van de Bouw- en Woningverordening 1935 (P.B. 1935, no. 64)

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
Overheidsorganisatie Nederlandse Antillen
Officiële naam regelingBESLUIT van den 21sten April 1947 ter uitvoering van artikel 30 van de Bouw- en Woningverordening 1935 (P.B. 1935, no. 64)
CiteertitelOnbekend
Vastgesteld doorGouverneur van de Nederlandse Antillen
Onderwerpalgemeen
Eigen onderwerpvolkshuisvesting

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Bouw- en Woningverordening 1935 (P.B. 1935, No. 64), artikel 30

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerking-

treding

Terugwerkende

kracht tot en met

Datum uitwerking-

treding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

26-04-1947Nieuwe regeling

21-04-1947

P.B. 1947, no. 53

onbekend

Tekst van de regeling

Intitulé

BESLUIT van den 21sten April 1947 ter uitvoering van artikel 30 van de Bouw- en Woningverordening 1935 (P.B. 1935, no.

Artikel 1.

De hierna te noemen perceelen zijn in het belang van stelselmatige bebouwing in de naaste toekomst bestemd voor den aanleg, de verbreeding of verbetering van openbare wegen:

1e). de perceelen kadastraal bekend als Stadsdistrict Sectie A nos. 581, 582, 583 en 584;

2e). het perceel kadastraal bekend als Stadsdistrict Sectie A no. 438.

Artikel 2.

Het is verboden op die perceelen een gebouw op te richten of voor een gedeelte te vernieuwen of als eigenaar te laten oprichten of voor een gedeelte te laten vernieuwen of eenig voorwerp te plaatsen, aan te brengen of te hebben.

Artikel 3.

Dit besluit treedt in werking met ingang van den dag na dien zijner afkondiging.