Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
WVK-groep

Verordening Wsw-raad

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OverheidsorganisatieWVK-groep
Officiële naam regelingVerordening Wsw-raad
CiteertitelVerordening Wsw-raad
Vastgesteld dooralgemeen bestuur
Onderwerp
Eigen onderwerpVerordening Wsw-raad

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Onbekend

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerking-

treding

Terugwerkende

kracht tot en met

Datum uitwerking-

treding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-07-2008Onbekend

26-06-2008

Onbekend

Onbekend

Tekst van de regeling

Toelichting verordening cliëntenparticipatie (Wsw-raad)

Op 1 januari 2008 is de herziene Wet sociale werkvoorziening (Wsw) in werking getreden. Deze wet bevordert dat Wsw-geïndiceerden meer in een reguliere werkomgeving gaan werken. Om deze doelstelling te verwezenlijken zijn in de herziene wet enkele belangrijke wijzigingen doorgevoerd. Zo zijn regie en sturing op de Wsw nadrukkelijker in handen gelegd van gemeenten. Gemeenten worden hiermee gestimuleerd een visie te ontwikkelen op welke wijze zij het doel van de wet, het realiseren van aangepaste arbeid die aansluit bij de capaciteiten en mogelijkheden van de Wsw-geïndiceerde, het beste kunnen verwezenlijken.

Een tweede verandering heeft betrekking op het geven van meer rechten aan Wsw-geïndiceerden.

In dat verband is in artikel 2 lid 3 van de herziene Wsw geregeld dat Wsw-geïndiceerden ook bij de uitvoering van de wet worden betrokken. WVK-groep dient een verordening op te stellen waarin aangegeven is hoe de doelgroep van de Wsw of hun vertegenwoordigers hierbij worden betrokken. In deze verordening wordt geregeld op welke wijze periodiek met deze personen overleg plaatsvindt en op welke wijze ze worden voorzien van informatie die ze nodig hebben om adequaat aan het overleg te kunnen deelnemen.

In de kadernotitie modernisering Wsw is afgesproken om de uitkomst van de pilots cliëntenparticipatie Wsw te betrekken bij de opstelling van de verordening. Gezien de resultaten van deze pilot wordt gekozen voor de benaming Wsw-raad. Tevens is vastgelegd dat alleen Wsw-gerechtigden zitting hebben in de raad. Daarnaast is de keuze gemaakt om één Wsw-raad in te richten voor de 4 gemeenten die samen de regeling WVK-groep in stand houden. Ook wordt voorgesteld om de Ww-raad separaat te betrekken bij het Wsw-beleid en niet aan te haken bij de cliëntenparticipatie die geregeld is op basis van WWB en WMO.

Het Algemeen Bestuur van het WVK-groep

Gezien het voorstel van het Dagelijks Bestuur d.d. 27 maart 2008,

gelet op artikel 2 lid 3 van de Wet sociale werkvoorziening (Wsw);

Overwegende dat het noodzakelijk is te regelen de wijze waarop personen bedoeld in artikel 2 lid 3 van de Wsw, worden betrokken bij de uitvoering van de Wet sociale werkvoorziening;

BESLUIT:

Vast te stellen de:

Verordening Wsw-raad

Artikel 1 Begripsomschrijving

 • 1. Dagelijks Bestuur: het Dagelijks Bestuur van de regeling WVK-groep;

 • 2. Algemeen Bestuur: het Algemeen Bestuur van de regeling WVK-groep;

 • 3. Geïndiceerde: de persoon zoals vermeld in artikel 2 lid 3 van de Wsw.

Artikel 2 Instelling Wsw-raad

Door het Dagelijks Bestuur wordt een Wsw-raad ingesteld die het Dagelijks Bestuur en het Algemeen Bestuur gevraagd en ongevraagd adviseert over het beleid terzake van de uitvoering van de Wsw in het werkgebied van WVK-groep.

Artikel 3 Doelstelling en taakveld

 • 1. De Wsw-raad adviseert met als doel geïndiceerden invloed te kunnen laten uitoefenen op het beleid van de Wsw in het werkgebied van WVK-groep;

 • 2. WVK-groep verstrekt aan de Wsw-raad tijdig en desgevraagd schriftelijk, met inachtneming van de wettelijke beperkingen, alle inlichtingen en gegevens die de Wsw-raad voor de vervulling van haar taak redelijkerwijs nodig heeft;

 • 3. De Wsw-raad houdt zich niet bezig met:

  • ·

   individuele klachten, bezwaarschriften en andere zaken die een individueel karakter dragen, dan wel betrekking hebben op individuele geïndiceerden.

  • ·

   verplichte uitvoering van wettelijke voorschriften voor zover bij de uitvoering geen ruimte voor eigen beleid van WVK-groep aanwezig is.

  • ·

   taken en bevoegdheden die op grond van de Wet op de ondernemingsraden zijn voorbehouden aan de ondernemingsraad van de WVK-groep.

Artikel 4 Samenstelling

 • 1. De Wsw-raad wordt samengesteld uit de kring van geïndiceerden uit de bij WVK-groep aangesloten gemeenten;

 • 2. De leden van de Wsw-raad worden benoemd door het Dagelijks Bestuur;

 • 3. De Wsw-raad bestaat uit:

  • a.

   een onafhankelijk voorzitter

  • b.

   maximaal 8 geïndiceerden

 • 4. Leden van het Algemeen Bestuur, leden van het Dagelijks Bestuur en personen in dienst van WVK-groep, dan wel een van de aan regeling WVK-groep deelnemende gemeenten of werkzaam bij de WVK-groep, m.u.v. werknemers werkzaam in het kader van de Wsw, kunnen geen lid zijn van de Wsw-raad.

 • 5. De voorzitter van de Wsw-raad ontvangt voor zijn werkzaamheden een door het Dagelijks Bestuur vast te stellen vergoeding. Alle overige leden ontvangen een vergoeding voor de noodzakelijk gemaakte kosten.

artikel 5 Lidmaatschap

 • 1. De voorzitter en de leden worden voor een periode van 4 jaar benoemd en kunnen eenmaal voor een periode van 4 jaar worden herbenoemd;

 • 2. Het lidmaatschap eindigt indien een lid geen geïndiceerde meer is;

 • 3. Aftredende leden blijven hun functie waarnemen totdat een nieuwe benoeming heeft plaatsgevonden. De benoeming van de nieuwe leden geschiedt binnen drie maanden na het aftreden van de voorgaande leden.

Artikel 6 De voorzitter

1.Tot de taak van de voorzitter behoort

 • a.

  het vaststellen van de agenda;

 • b.

  het bepalen van het tijdstip en de dag van de vergadering;

 • c.

  het leiden van de vergadering;

 • d.

  het vertegenwoordigen van de Wsw-raad.

Artikel 7 Vergadering en werkwijze

 • 1.

  De Wsw-raad vergadert ten minste twee keer per jaar en verder zo dikwijls als de voorzitter of ten minste eenderde van de leden dat nodig oordeelt;

 • 2.

  De vergaderingen zijn openbaar;

 • 3.

  Een vergadering vindt geen doorgang indien niet ten minste de helft van het aantal zittende leden aanwezig is;

 • 4.

  De adviezen van de Wsw-raad aan het Dagelijks Bestuur en/of het Algemeen Bestuur worden gegeven in overeenstemming met de mening van de meerderheid van de

Wsw-raad;

 • 5.

  In de vergadering kan een vertegenwoordiger van de WVK-groep aanwezig zijn voor het geven van een toelichting, advies of algemene informatie;

 • 6.

  De voorzitter en de Wsw-raad laten zich ambtelijk ondersteunen door het bestuurssecretariaat van WVK-groep;

Deze draagt zorg voor:

 • a.

  het schriftelijk oproepen van de leden en het toesturen van de agenda met bijbehorende stukken;

 • b.

  de verslaglegging van de vergaderingen;

 • c.

  het verzenden van de verslagen aan het Dagelijks Bestuur.

Artikel 8 Rechtsbescherming

 • 1. Het lidmaatschap van de Wsw-raad is van geen enkele invloed op de behandeling van de geïndiceerde van WVK-groep;

 • 2. Klachten over een behandeling in strijd met het eerste lid worden rechtstreeks gericht aan het dagelijks bestuur van WVK-groep.

Artikel 9 Inwerkingtreding

Deze verordening treedt met ingang van 1 juli 2008 in werking en kan worden aangehaald als Verordening Wsw-raad.

Aldus besloten door het Algemeen Bestuur van WVK-groep in de openbare vergadering van 26 juni 2008.

mr. L.W.A.M. van Erp S.P. Grem.

secretaris voorzitter