Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
WVK-groep

Verordening wachtlijstbeheer WVK-groep

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OverheidsorganisatieWVK-groep
Officiële naam regelingVerordening wachtlijstbeheer WVK-groep
CiteertitelOnbekend
Vastgesteld dooralgemeen bestuur
Onderwerp
Eigen onderwerpVerordening wachtlijstbeheer WVK-groep

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Onbekend

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerking-

treding

Terugwerkende

kracht tot en met

Datum uitwerking-

treding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-07-2008Onbekend

26-06-2008

Onbekend

Onbekend

Tekst van de regeling

Toelichting verordening wachtlijstbeheer

Op 1 januari 2008 is de herziene Wet sociale werkvoorziening (Wsw) in werking getreden. Deze wet bevordert dat Wsw-geïndiceerden meer in een reguliere werkomgeving gaan werken. Om deze doelstelling te verwezenlijken zijn in de herziene wet enkele belangrijke wijzigingen doorgevoerd. Zo zijn regie en sturing op de Wsw nadrukkelijker in handen gelegd van gemeenten. Gemeenten worden hiermee gestimuleerd een visie te ontwikkelen op welke wijze zij het doel van de wet, het realiseren van aangepaste arbeid die aansluit bij de capaciteiten en mogelijkheden van de Wsw-geïndiceerde, het beste kunnen verwezenlijken.

Een tweede verandering heeft betrekking op het geven van meer rechten aan Wsw-geïndiceerden, waaronder het recht op tijdige plaatsing.

In artikel 12 lid 2 van de Wsw is geregeld dat bij verordening regels kunnen worden gesteld over de volgorde waarin ingezetenen die op de wachtlijst zijn geplaatst, voor een dienstbetrekking in aanmerking kunnen worden gebracht. Bij het ontbreken van een dergelijke verordening geldt de volgorde van de plaatsing op de wachtlijst.

Door deze verordening vast te stellen regelt het Algemeen Bestuur dat de volgorde van plaatsing wordt bepaald door de volgorde waarop kandidaten op de wachtlijst zijn geplaatst.

In afwijking van dat principe worden in de navolgende volgorde met voorrang geplaatst

ad a. Schoolverlaters (voornamelijk uit het VSO/praktijkonderwijs) worden met voorrang geplaatst vanwege de kwetsbare groep die zij vormen. Wanneer deze groep na afronding van het onderwijs thuis komen te zitten is er een grote kans aanwezig dat zij tussen wal en schip vallen en afglijden naar een ongewenste situatie.

ad b. Kandidaten met een WWB-uitkering krijgen voorrang vanwege het optimaliseren van de schadelastbeheersing in de bijstand. Door versnelde plaatsing in een Wsw-dienstverband kan op het inkomensdeel van de bijstand besparing plaatsvinden, mits het duurzame uitstroom betreft.

ad c. De nieuwe Wsw legt de nadruk op de beweging van binnen naar buiten. In dit verband wil WVK-groep bereiken dat zoveel mogelijk geïndiceerden geplaatst worden in een detacheringsfunctie of kiezen voor de regeling begeleid werken.

ad d. Door de inzet van UWV-reïntegratiemiddelen kunnen Wsw-kandidaten versneld gaan werken bij WVK-groep, zonder dat dit ten laste gaat van het Wsw-budget.

Daarnaast is voorrangsruimte gereserveerd voor zogenaamde schrijnende gevallen.

Bijzondere omstandigheden van een individuele kandidaat op de wachtlijst kunnen voor het Dagelijks Bestuur bij wijze van uitzondering aanleiding zijn om af te wijken van bovenbeschreven plaatsingsbeleid.

Benadrukt wordt dat toepassing van deze verordening op regionale schaal en niet per gemeente plaatsvindt. Wel wordt per gemeente gerapporteerd wat de effecten zijn van deze regionale toepassing.

Indien deze regionale toepassing leidt tot onevenredige nadelige effecten voor een individuele gemeente, kan het Dagelijks Bestuur vacatureruimte reserveren om deze nadelige effecten op te heffen.

Het Algemeen Bestuur van de regeling WVK-groep

Gezien het voorstel van het Dagelijks Bestuur d.d. 27 maart 2008, gelet op artikel 12 lid 2 van de Wet sociale werkvoorziening (Wsw);

Overwegende dat het wenselijk is te regelen de volgorde waarop personen, die geïndiceerd zijn voor de Wsw en geen dienstbetrekking hebben aanvaard, in aanmerking worden gebracht voor een dienstbetrekking;

BESLUIT:

Vast te stellen de:

Verordening wachtlijstbeheer WVK-groep

Artikel 1 Begripsomschrijving

 • 1. De Wet: de Wet sociale werkvoorziening;

 • 2. Alle begrippen die in deze verordening worden gebruikt en die niet nader worden omschreven, hebben dezelfde betekenis als in de Wet sociale werkvoorziening (Wsw);

 • 3. Dagelijks Bestuur: het Dagelijks Bestuur van de regeling WVK-groep;

 • 4. Algemeen Bestuur: het Algemeen Bestuur van de regeling WVK-groep;

 • 5. Kandidaat: de persoon zoals vermeld in artikel 12 lid 1 van de Wsw;

 • 6. Schoolverlaters: kandidaten afkomstig uit SVO/praktijkonderwijs;

 • 7. WWB-geïndiceerden: kandidaten met een Wsw-indicatie en tevens een WWB-uitkering;

 • 8. Extern georiënteerde geïndiceerden: kandidaten die externe plaatsingsmogelijkheden hebben in een detachering of begeleid werken;

 • 9. Geïndiceerde UWV-cliënten: kandidaten met een Wsw-indicatie en een WAJONG of WIA uitkering.

Artikel 2 Wachtlijst

 • 1. Het Dagelijks Bestuur registreert per, aan de regeling WVK-groep deelnemende gemeente, een wachtlijst;

 • 2. Deze wachtlijst bevat een overzicht van ingezetenen die geïndiceerd zijn, geen dienstbetrekking hebben als bedoeld in de hoofdstukken 2 en 3 van de Wet en beschikbaar zijn om een dergelijke dienstbetrekking te aanvaarden;

 • 3. Het Dagelijks Bestuur draagt er zorg voor dat kandidaten op de wachtlijst periodiek worden geïnformeerd over hun positie op de wachtlijst en het tijdstip waarop zij naar verwachting zullen worden geplaatst.

Artikel 3 Volgorde van plaatsing

 • 1. Uitgangspunt is dat de volgorde waarop de ingezetenen die op de wachtlijst zijn geplaatst, voor een dienstbetrekking als bedoeld in de hoofdstukken 2 en 3 in aanmerking worden gebracht, wordt bepaald door de volgorde waarop zij op de wachtlijst zijn geplaatst;

 • 2. In afwijking van het vorige lid zullen in de navolgende volgorde met voorrang worden geplaatst:

  • a.

   schoolverlaters;

  • b.

   WWB-geïndiceerden;

  • c.

   extern georiënteerde geïndiceerden;

  • d.

   geïndiceerde UWV-cliënten;

 • 3. Bijzondere omstandigheden van een individuele kandidaat op de wachtlijst kunnen voor het Dagelijks Bestuur bij wijze van uitzondering aanleiding zijn om af te wijken van de vorige leden van dit artikel.

 • 4. Jaarlijks rapporteert het Dagelijks Bestuur over de mate waarin van het vorige artikel gebruik is gemaakt;

 • 5. Het Dagelijks Bestuur draagt er zorg voor dat kandidaten een klacht kunnen indienen indien zij naar hun mening ten onrechte in afwijking van hetgeen in deze verordening is bepaald, niet worden geplaatst.

Artikel 4 Inwerkingtreding

Deze verordening treedt met ingang van 1 juli 2008 in werking en kan worden aangehaald als Verordening wachtlijstbeheer WVK-groep.

Aldus besloten door het Algemeen Bestuur in de openbare vergadering van 26 juni 2008.

mr. L.W.A.M. van Erp S.P. Grem

secretaris voorzitter