Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Gemeente Dirksland

Uitvoeringsvoorschriften naamgeving en nummering gemeente Dirksland 2011

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OverheidsorganisatieGemeente Dirksland
Officiële naam regelingUitvoeringsvoorschriften naamgeving en nummering gemeente Dirksland 2011
CiteertitelUitvoeringsvoorschriften naamgeving en nummering gemeente Dirksland 2011
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpalgemeen
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Verordening naamgeving en nummering gemeente Dirksland 2010, art. 7

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerking-

treding

Terugwerkende

kracht tot en met

Datum uitwerking-

treding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

09-01-201301-01-201309-01-2013intrekking

02-01-2013

Groot Goeree-Overflakkee, 08-01-2013

Z-13-00357
23-12-201108-01-2013nieuwe regeling

12-12-2011

Gemeenteblad 2011, nummer 20

2011.07860

Tekst van de regeling

Burgemeester en wethouders van Dirksland;

overwegende dat: de raad van de gemeente Dirksland op 29 april 2010 heeft vastgesteld de Verordening naamgeving en nummering gemeente Dirksland 2010; deze verordening op 13 mei 2010 in werking is getreden; het college uitvoeringvoorschriften kan vaststellen betreffende het proces en de wijze van: naamgeving en begrenzing van woonplaatsen, wijken, buurten en bouwblokken; naamgeving en begrenzing van de openbare ruimte; nummering van verblijfsobjecten, ligplaatsen en standplaatsen en afgebakende terreinen; opmaak van formulieren, besluiten en verklaringen; het gewenst uitvoeringsvoorschriften vast te stellen

gelet op artikel 7 van de Verordening naamgeving en nummering gemeente Dirksland 2010;

b e s l u i t e n :

vast te stellen de Uitvoeringsvoorschriften naamgeving en nummering gemeente Dirksland 2011.

Hoofdstuk 1 Naamgeving en begrenzing woonplaatsen, wijken, buurten en bouwblokken

Artikel 1 Straatnaamgeving

 • 1 Voor straatnamen gelden de volgende regels en bestuurlijke, taalkundige en inhoudelijke uitgangspunten:a. straatnamen moeten herkenbaar en zichtbaar zijn;b. straatnamen moeten uitspreekbaar zijn;c. straatnamen moeten schrijfbaar zijn;d. straatnamen mogen niet te lang zijn;e. straatnamen moeten bruikbaar zijn;f. straatnamen moeten maatschappelijk aanvaardbaar zijn;g. straatnamen mogen geen klankverwantschap vertonen met reeds bestaande straatnamen;h. straatnamen moeten uniek zijn binnen een woonplaats;i. straatnamen in bestaand gebied moeten aansluiten op de categorie van omliggende straten in een afgerond gebied (buurt, wijk of bouwfase)j. een categorie straatnamen mag niet op meerdere locaties in woonplaatsen gebruikt worden;k. bij het vernoemen van personen tot straatnamen geldt in het algemeen dat de persoon overleden moet zijn, dat zijn of haar (politieke) rol al geruime tijd is uitgespeeld ,dat de onomstredenheid van de persoon vaststaat en dat derhalve bij voorkeur niet kort na iemands overlijden tot vernoeming wordt overgegaan.l. een straat kan indien dit de vindbaarheid en duidelijkheid ten goede komt een functionele benaming krijgen.

 • 2 Bij herbenoeming van (gedeelten van) straten geldt een overgangstermijn van één jaar, waarin beide straatnamen nog ter plekke terug te vinden zijn ( de oude naam met een kruis erop). Herbenoeming van straten moet indien mogelijk voorkomen worden.

 • 3 Voor het plaatsen en het uiterlijk van straatnaamborden wordt verwezen naar de volgende uitgaven van het Nederlands Normalisatie-instituut:a. NEN 1772, uitgave mei 2010: Straatnaamborden;b. NEN 3381, uitgave september 1993: Verkeerstekens.

Hoofdstuk 2 Naamgeving en begrenzing van openbare ruimte

Artikel 2 Naamgeving en begrenzing van openbare ruimte

Voor de benoeming van de openbare ruimte gelden dezelfde uitgangpunten als bij straatnaamgeving.

Artikel 3 De indeling in wijken en buurten

De indeling in wijken en buurten is gelijk aan die van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Alvorens nieuwe wijken en buurten worden vastgesteld of de indeling van bestaande wijken en buurten wordt gewijzigd vindt overleg plaats met het Centraal Bureau voor de Statistiek.

Hoofdstuk 3 Nummering van verblijfsobjecten. ligplaatsen en standplaatsen en afgebakende terreinen

Artikel 4 Wijze van toekenning van nummers

 • 1 De wijze van toekenning van de nummers, al dan niet na splitsing van objecten, gebeurt overeenkomstig systeem A uit de Nederlandse norm NEN 1773, uitgave 1983 met de volgende aanvullingen:a. er wordt genummerd oplopend gezien vanuit de binnenstad of gezien vanuit de ontsluitingswegen.b. rechts zijn even nummers, links zijn oneven nummers.

 • 2 Indien nummertoevoegingen nodig zijn geldt het volgende:a. in boven elkaar liggende objecten: cijfers;b. in naast elkaar liggende objecten: letters.

 • 3 Indien toepassing van deze regel leidt tot inconsistente adressering in relatie tot de overige adressering in de straat of omgeving, kan hiervan worden afgeweken.

Artikel 5 Plaatsing van nummerdragers

Nummerdragers worden aangebracht overeenkomstig het gestelde in de Nederlandse norm NEN 1773, uitgave 1983.

Artikel 6 Afmetingen en vormgeving nummerdragers

 • 1 Nummerdragers moeten voldoen aan het gestelde inzake afmetingen en vormgeving in de Nederlandse norm NEN 1772, uitgave 2010.

 • 2 Indien niet kan worden voldaan aan het voorschrift van het eerste lid, hebben de nummerdragers een mate van leesbaarheid die ten minste gelijkwaardig is aan wat wordt beoogd met het lid 1.

 • 3 Een nummer wordt afgebeeld in Arabische cijfers.

Artikel 7 Materiaalkeuze voor de nummerdragers

Het materiaal dat wordt toegepast voor de vervaardiging van al dan niet te verlichten nummerdragers, is in overeenstemming met het over de uitvoering van de dragers gestelde in de Nederlandse norm NEN 1772, uitgave 2010.

Artikel 8 Zelfvervaardigde nummerdragers

Het aanbrengen van zelfvervaardigde nummerdragers is uitsluitend toegestaan indien naast de zelfvervaardigde nummerdrager ook de op grond van het bepaalde in de artikelen 6 en 7 van dit besluit voorgeschreven nummerdrager aanwezig is op de plaats die is voorgeschreven op grond van het bepaalde in artikel 5 van dit besluit.

Artikel 9 Voeren van oude en nieuwe nummers

Bij het gedurende een half jaar naast elkaar gebruiken van de oude naam of het oude nummer naast de nieuwe naam of het nieuwe nummer wordt de oude naam met een streep en het oude nummer met een kruis doorgehaald.

Artikel 10 Naamdragers

De naamdragers moeten voldoen aan de gestelde functionele eisen ten aanzien van de afmetingen, de uitvoering, de constructie, de kleursoorten en de lichttechnische eigenschappen van de toegepaste materialen en de plaatsing van naamborden en naamverwijsborden, zoals vervat in de Nederlandse norm NEN 1772, uitgave 2010, en NEN 3381, uitgave september 1993, Verkeerstekens.

Artikel 11 Werkwijze bij samenvoegen van objecten

 • 1 Het nummer behorend bij de toegang welke onbruikbaar wordt gemaakt, komt te vervallen. Indien sprake is van één object met meerdere ingangen, krijgt het object één nummer, overeenkomstig het bepaalde in artikel 4 van dit besluit.

 • 2 Indien er sprake is van samenvoeging van objecten en er wordt geen toegang onbruikbaar gemaakt gelden de volgende uitgangspunten: bij samenvoeging van twee boven elkaar gelegen objecten komt het nummer van het bovenste object te vervallen. bij samenvoeging van twee naast elkaar gelegen objecten komt het hoogste nummer te vervallen, dan wel, in geval van verfijning middels toevoeging van een letter, het nummer met de toevoeging, dan wel, in geval van verfijning middels toevoeging van een cijfer, het nummer met de toevoeging met het hoogste cijfer.

Artikel 12 Regeling van gevolgen van besluiten tot wijziging van naamgeving of van nummering

 • 1 De periode tussen een besluit tot wijziging van naamgeving of van nummering en de inwerkingtreding daarvan dient minimaal zes maanden te bedragen.  

 • 2 Particulieren kunnen maximaal vijftig adreswijzigingkaarten krijgen.

 • 3 Bedrijven kunnen maximaal duizend adresstickers krijgen.

 • 4 Bijzondere gevallen, zoals sterk naar buiten tredende bedrijven met een groot klantenpotentieel, worden op zichzelf bezien.

Hoofdstuk 4 Opmaak van formulieren, besluiten en verklaringen

Artikel 13 Opmaak van formulieren, besluiten en verklaringen

 • 1 Een straatnaambesluit dient vergezeld te gaan van een straatnaamtekening.

 • 2 Het straatnaambesluit bevat in ieder geval de aanleiding tot het besluit, een overzicht van de nieuwe straatnamen, en een verwijzing naar de bijbehorende straatnaamtekening.

 • 3 De straatnaamtekening bevat een situatietekening, de begrenzing van het weggedeelte en de bijbehorende straatnaam.

 • 4 Een nummerbeschikking dient vergezeld te gaan van een nummertekening.

 • 5 De nummerbeschikking bevat in ieder geval de aanleiding tot het besluit, het nieuwe adres en de bijbehorende postcode, en een verwijzing naar de bijbehorende nummertekening. Voorts bevat de nummerbeschikking bepalingen omtrent het aanbrengen van een nummer.

 • 6 De nummertekening bevat in ieder geval een situatietekening en een overzicht van de nummers per verdieping van het betreffende object.

Hoofdstuk 5 Slotbepalingen

Artikel 14 Inwerkingtreding

Dit besluit treedt in werking op de eerste dag na die van zijn bekendmaking.

Artikel 15 Citeertitel

Dit besluit wordt aangehaald als: Uitvoeringsvoorschriften naamgeving en nummering gemeente Dirksland 2011.

Ondertekening

Dirksland, 12 december 2011.

Burgemeester en wethouders voornoemd,De secretaris,                  De burgemeester,K. Kasteleijn.                             drs. S. Stoop.