Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Gemeente Zeevang

Mandaatregeling Zeevang

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OverheidsorganisatieGemeente Zeevang
Officiële naam regelingMandaatregeling Zeevang
CiteertitelMandaatregeling Zeevang
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling is tevens vastgesteld door de burgemeester.

Deze regeling vervangt de Mandaatregeling Zeevang van 7 april 2009, laatst gewijzigd 22 juni 2010.

De historie bij "Het overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen" is mogelijk niet compleet. Er kunnen wijzigingen ontbreken tussen het ontstaan van de regeling en de eerste opgenomen wijziging daarvan.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Gemeentewet
 2. Algemene wet bestuursrecht, afdeling 10.1.1.

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerking-

treding

Terugwerkende

kracht tot en met

Datum uitwerking-

treding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-201517-06-2016art. 1, bijlage 1

16-12-2014

Polder Express, 17-12-2014

BW-2014-2413, -2.08.5
08-05-201401-01-2015art. 1, bijlage 1

29-04-2014

Polder Express, 07-05-2014

BW-2014-2100, -2.08.5
28-09-201208-05-2014bijlage 1

18-09-2012

Polder Express, 26-09-2012

BW-2011-0926, -2.08.5
01-01-201228-09-2012nieuwe regeling

13-12-2011

Ons Streekblad, 22-12-2011

BW-2011-0926, -2.08.5

Tekst van de regeling

Intitulé

Mandaatregeling Zeevang

Het college van burgemeester en wethouders van Zeevang, respectievelijk de burgemeester van Zeevang, elk voorzover het hun bevoegdheden betreft,

overwegende dat het nemen en ondertekenen van besluiten waar het gaat om zogenaamde standaardbeschikkingen binnen wettelijke of beleidskaders door een coördinator of medewerker genomen kunnen worden,

gelet op de Gemeentewet, afdeling 10.1.1 van de Algemene wet bestuursrecht en de Organisatieverordening van Zeevang,

gelet op de wijziging van de organisatie naar een directiemodel met een aanpassing per 1 januari 2012,

gelet op diverse wetswijzigingen die het nodig maken dat de huidige algemene Mandaatregeling Zeevang wordt herzien;

B E S L U I T E N:

vast te stellen de volgende Mandaatregeling Zeevang.

Artikel 1 – Begripsbepalingen

In dit besluit en de daarop berustende bepalingen wordt verstaan onder:

 • a.

  bestuursorgaan: het college van burgemeester en wethouders of de burgemeester;

 • b.

  budgethouder: de budgethouder zoals beschreven in het Besluit budgethouderschap gemeente Zeevang;

 • c.

  burgemeester: de burgemeester van de gemeente Zeevang;

 • d.

  college: het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Zeevang;

 • e.

  coördinator zorgteam: de medewerker belast met de coördinatie van het breed sociaal loket en zorgteam;

 • f.

  coördinator: de integraal manager van een cluster;

 • g.

  directie: het hoogste ambtelijke orgaan, bestaande uit de secretaris, door ons benoemd als eindverantwoordelijke voor de algemene leiding en bedrijfsvoering van de ambtelijke organisatie;

 • h.

  gegevensbeheerder BAG-Wkpb: de door het college aanwezen beheerder als bedoeld in de Wet basisregistraties adressen en gebouwen en de Wet kenbaarheid publiekrechtelijke beperkingen;

 • i.

  machtiging: de bevoegdheid om namens een bestuursorgaan handelingen te verrichten die noch een besluit als bedoeld in artikel 1:3 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb), noch een privaatrechtelijke rechtshandeling zijn;

 • j.

  managementteam: de secretaris en de coördinatoren van alle clusters;

 • k.

  mandaat: het opdragen van de bevoegdheid aan iemand (de gemandateerde) om in naam van een bestuursorgaan (de mandaatverlener) besluiten in de zin van artikel 1 van de Awb te nemen en te ondertekenen;

 • l.

  medewerker: een binnen een cluster werkzame medewerker, zijnde ambtenaar of extern ingehuurde (tijdelijke) krachten niet zijnde ambtenaar, inclusief de coördinator;

 • m.

  ondermandaat: de door de mandaatgever aan de gemandateerde verleende bevoegdheid het mandaat door te mandateren aan een derde;

 • n.

  secretaris: de gemeentesecretaris van de gemeente Zeevang, tevens algemeen directeur van de ambtelijke organisatie;

 • o.

  secretaris bezwaarschriftencommissie: de medewerker van het cluster Staf dan wel een extern aangewezen persoon die belast is met de secretariaatswerkzaamheden voor de bezwaarschriftencommissie zoals bedoeld in artikel 7:13 Awb;

 • p.

  portefeuillehouder: de wethouder of burgemeester met een bepaalde portefeuille belast;

 • q.

  register: een bij dit besluit behorende bijlage waarin bevoegdheden zijn opgesomd die gemandateerd zijn of waarvoor volmacht of machtiging is verleend;

 • r.

  [vervallen];

 • s.

  terugkoppeling: een verplichte consultatie door de gemandateerde van het desbetreffende bestuursorgaan, na overleg met de desbetreffende portefeuillehouder, secretaris of coördinator, vóórdat een besluit wordt genomen, waarbij het bestuursorgaan de betrokken gemandateerde het (voorgenomen) besluit laat nemen;

 • t.

  volmacht: de bevoegdheid die het college verleent aan de gevolmachtigde om in zijn naam tot privaatrechtelijke rechtshandelingen te besluiten als bedoeld in artikel 160, eerste lid, onder e van de Gemeentewet.

 • u.

  zorgteam: de aangewezen interne en externe professionals op het terrein 'wonen, welzijn en zorg' van de SMD, Stichting MEE en Wonen Plus en de door hen ingeschakelde externe deskundigen ter uitvoering van het taakveld 'jeugdzorg'.

Artikel 2 – Reikwijdte

 • 1. Het in de bijlage opgenomen register is een onlosmakelijk onderdeel van dit besluit.

 • 2. Voor het in onze naam nemen van besluiten als bedoeld in artikel 1:3 van de wet evenals het ondertekenen van de daaruit voortvloeiende stukken, wordt mandaat verleend aan de in het register bij die bevoegdheid vermelde ambtelijke functionarissen.

 • 3. Volmacht en machtiging worden aan ambtelijke functionarissen verleend.

 • 4. Mandatering van bevoegdheden op grond van dit besluit geldt niet als de bevoegdheid inhoudelijk betrekking heeft op de eigen functie.

Artikel 3 – Mandaat, mandaatregister en gebruik van het mandaat

 • 1. Mandaat wordt verleend aan de in het bij dit besluit behorende mandaatregister vermelde functionarissen voor de daarbij vermelde bevoegdheden.

 • 2. Van het mandaat of volmacht en machtiging mag uitsluitend gebruik worden gemaakt wanneer deze uitoefening van de bevoegdheid:

  • a.

   geschiedt in overeenstemming met terzake vastgestelde regelgeving, vastgestelde beleidsregels, door het bestuursorgaan vastgestelde beleidsnotities en met onderliggende adviezen;

  • b.

   past binnen de voor de uitvoering van de taak beschikbaar gestelde budgetten en de vastgestelde personeelsformatie;

  • c.

   past binnen de functie-inhoud van de gemandateerde.

 • 3. De gemandateerde maakt van de hem opgedragen bevoegdheid geen gebruik indien:

  • a.

   een intern dan wel extern advies over de desbetreffende aangelegenheid niet overeenstemt met eerder uitgebrachte adviezen of beleidsnotities;

  • b.

   het beslissingen betreft:

   • op Awb-bezwaarschriften;

   • betreffende het instellen van (hoger) beroep of het vragen van een voorlopige voorziening dan wel andere gerechtelijke procedures;

   • het toepassen van een last onder bestuursdwang of het opleggen van een last onder dwangsom, tenzij uitdrukkelijk in het register specifiek is beschreven;

   • het doen van voorstellen aan de gemeenteraad;

   • het vaststellen van beleidsregels ten aanzien van de bevoegdheden die onderwerp van het mandaat zijn.

  • c.

   de beslissing leidt tot een besluit van controversiële aard.

Artikel 4 – Volmacht

Aan de secretaris wordt volmacht verleend om in naam van de gemeente privaatrechtelijke rechtshandelingen te verrichten ter uitvoering van besluiten waartoe is besloten:

 • a.

  door de raad;

 • b.

  door of namens het college, of

 • c.

  door of namens de burgemeester.

Artikel 5 – Overige bevoegdheden

 • 1. De gemandateerde is tevens bevoegd alle handelingen te verrichten die nodig zijn ter voorbereiding van het nemen van het gemandateerde besluit.

 • 2. De handelingen bedoeld in het eerste lid omvatten in ieder geval:

  de beoordeling van de ontvankelijkheid van aanvragen;

  • -

   het bevestigen van de ontvangst van aanvragen;

  • -

   het bieden van de gelegenheid tot het herstel van vormfouten (artt. 4:5 en 4:15 Awb);

  • -

   het verzorgen van de voorgeschreven publicaties van aanvragen en ontwerpbesluiten;

  • -

   het horen van (derden-)belanghebbenden indien wettelijk voorgeschreven (artt. 4:7 en 4:8 Awb);

  • -

   het beleggen van een hoorzitting in het kader van een uitgebreide voorbereidingsprocedure (afdeling 3.4 Awb, met kennisgeving aan portefeuillehouder);

  • -

   het toezenden van afschriften van ingebrachte bedenkingen of naar voren gebrachte zienswijzen aan de aanvrager en de adviserende bestuursorganen;het verdagen van de beslissingstermijn;

  • -

   het opvragen van voorgeschreven of noodzakelijke adviezen.

 • 3. Geen mandaat is vereist voor het verrichten van handelingen die geen besluit in de zin van de wet oplevert of privaatrechtelijke rechtshandelingen zijn, en die volgen uit de functieomschrijving van de functionaris, waaronder administratieve handelingen, correspondentie of het verstrekken van gegevens en stukken van louter informatieve aard.

Artikel 6 – Vervangingsregeling

 • 1. Als mandaat aan een medewerker is verleend en deze afwezig is, wordt de gemandateerde bevoegdheid uitgeoefend door de coördinator van het betreffende cluster.

 • 2. Als mandaat aan een coördinator is verleend, en deze afwezig is, wordt de gemandateerde bevoegdheid uitgeoefend door een coördinator van een ander cluster.

 • 3. Als mandaat aan een coördinator is verleend en geen van de plaatsvervangende coördinatoren aanwezig zijn, wordt de gemandateerde bevoegdheid uitgeoefend door de secretaris.

 • 4. Als de secretaris afwezig is, wordt de gemandateerde bevoegdheid uitgeoefend door de coördinator die dan optreedt als 1e, 2e of 3e plaatsvervanger van de secretaris.

 • 5. Als de 1e, 2e en 3e plaatsvervangende secretaris en de secretaris afwezig zijn, wordt de gemandateerde bevoegdheid uitgeoefend door de door het college aangewezen plaatsvervanger.

Artikel 7 – Ondermandaat

 • 1. Het mandaat voor het nemen van de in de bijlage opgenomen besluiten namens het college van burgemeester en wethouders, respectievelijk de burgemeester, wordt verleend aan de in de bijlage vermelde functionarissen, waaronder de secretaris en de coördinator.

 • 2. De secretaris kan de hem in mandaat verleende bevoegdheid in ondermandaat verlenen tenzij in het register deze mogelijkheid expliciet is uitgesloten.

 • 3. De coördinator kan de hem in mandaat verleende bevoegdheid in ondermandaat verlenen tenzij in het register deze mogelijkheid expliciet is uitgesloten. Voor verlening van het ondermandaat is toestemming van de secretaris nodig.

 • 4. Een besluit tot het verlenen, wijzigen en intrekken van ondermandaat wordt schriftelijk vastgelegd en opgenomen in een centraal dossier.

 • 5. De gemandateerde ziet erop toe dat het gebruik van het door hem verleende ondermandaat op een rechtmatige wijze plaatsvindt.

 • 6. Bij ondermandaat als bedoeld in het tweede en derde lid zijn de bepalingen van deze regeling onverkort van toepassing.

Artikel 8 – Ondertekening

 • 1. Een besluit dat in mandaat is genomen namens het college, wordt als volgt ondertekend:

  Hoogachtend,

  het college van burgemeester en wethouders van Zeevang,

  namens deze,

  [handtekening]

  [naam gemandateerde],

  [functie gemandateerde].

 • 2. Een besluit dat in mandaat is genomen namens de burgemeester, wordt als volgt ondertekend:

  Hoogachtend,

  de burgemeester van Zeevang,

  namens deze,

  [handtekening]

  [naam gemandateerde],

  [functie gemandateerde].

Artikel 9 – Elektronische handtekening

Het elektronisch plaatsen van een handtekening is mogelijk binnen de door het college nader te stellen regels.

Artikel 10 – Informatieverstrekking en terugkoppeling

De toepassing van dit mandaatbesluit vormt een onderdeel van het overleg tussen de burgemeester en de coördinator of secretaris. Desgewenst worden overzichten of afschriften overgelegd van in mandaat genomen besluiten.

Artikel 11 – Citeertitel en inwerkingtreding

 • 1. Dit besluit wordt aangehaald als: Mandaatregeling Zeevang.

 • 2. Dit besluit treedt in werking op 1 januari 2012.

 • 3. De Mandaatregeling Zeevang zoals vastgesteld op 7 april 2009 en laatst gewijzigd op 22 juni 2010 wordt ingetrokken.

Ondertekening

Aldus besloten te Oosthuizen op 13 december 2011.

Het college van burgemeester en wethouders van Zeevang,

H.C.P. van Duivenvoorde,

secretaris.

H.C. Heerschop,

burgemeester.

De burgemeester van Zeevang,

H.C. Heerschop.

Bijlagen, deeluitmakend van dit besluit:

1. Mandaatregister behorende bij Mandaatbesluit.