Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Nederlandse Antillen

MINISTERIELE-BESCHIKKING van de 18de november 1964 houdende een instructie voor de verantwoording van transactiegelden in het eilandgebied Curaçao

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
Overheidsorganisatie Nederlandse Antillen
Officiële naam regelingMINISTERIELE-BESCHIKKING van de 18de november 1964 houdende een instructie voor de verantwoording van transactiegelden in het eilandgebied Curaçao
CiteertitelInstructie Transactiegelden Curaçao
Vastgesteld doorMinister van Financiën
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Comptabiliteitslandsbesluit (P.B. 1957, no. 58), artikel 9

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerking-

treding

Terugwerkende

kracht tot en met

Datum uitwerking-

treding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-2000Nieuwe regeling

18-11-1964

P.B. 1964, no. 167

onbekend

Tekst van de regeling

Intitulé

MINISTERIELE-BESCHIKKING van de 18de november 1964 houdende een instructie voor de verantwoording van transactiegelden in het eilandgebied Curaçao

Artikel 1

Waar in deze beschikking de benaming ,,kassier” wordt gebezigd, wordt daarmede bedoeld de door de Minister van Financiën ingevolge artikel 9 van het ,,Comptabiliteitslandsbesluit” (P.B. 1957, no. 58) tot het innen van transactiegelden gemachtigde landsdienaar.

Artikel 2

Ten parkette van de Officier van Justitie worden de navolgende boeken en formulieren aangehouden:

 • A.

  Processen-verbaalboeken, waarin de door het Openbaar Ministerie ontvangen processen-verbaal, worden ingeboekt.

In de processen-verbaalboeken worden kolommen aangebracht, waarin de afloop van de processen-verbaal door middel van berechting, transactie of seponering wordt aangetekend.

B.Kasboek, waarvan de bladen doorlopend genummerd zijn en waarin de ontvangen transactiegelden en stortingen bij de Landsontvanger in chronologische volgorde worden aangetekend.

Bij elke ontvangst wordt het nummer van het proces-verbaal en van de afgegeven kwitantie vermeld.

 • C.

  Transactielijsten, waarop wekelijks, onder vermelding van de nummers van de kwitanties en de processen-verbal, de betaalde transacties worden genoteerd.

 • D.

  Voorgenummerde in duplo vervaardigde kwitanties, ingebonden in boekjes. Op deze kwitanties worden vermeld:

 • a.

  naam van de verdachte;

 • b.

  nummer van het proces-verbaal;

 • c.

  bedrag der transactie;

 • d.

  datum van betaling;

 • e.

  ondertekening door de aangewezen functionarissen.

Artikel 3

Indien een verdachte ingevolge artikel 76 van het Wetboek van Strafrecht van de Nederlandse Antillen ter voorkoming van strafvervolging tot transactie wordt toegelaten, wordt door de bevoegde ambtenaar van het Openbaar Ministerie het transactiebedrag op het proces-verbaal vermeld, welke vermelding door die ambtenaar wordt gedateerd en geparafeerd.

In de gevallen waarin transactie is toegelaten, wordt het bedrag waartegen kan worden getransigeerd, op de oproeping of dagvaarding aangetekend.

Artikel 4

De officier van Justitie wijst de volgende functionarissen en hun plaatsvervangers aan, welke geen ambtenaar van het Openbaar Ministerie mogen zijn:

 • 1.

  De functionaris die belast is met het opstellen der transactielijsten.

 • 2.

  De functionaris die belast is met het bijhouden van de in artikel 2 sub A genoemde processen-verbaalboeken.

Vermenging van deze functies mag niet plaatsvinden. De kassier mag deze functies nimmer vervullen.

Artikel 5

Wanneer een verdachte komt transigeren, wordt door een functionaris het proces-verbaal gelicht aan de hand van het originele oproepingsformulier.

De kassier en degene die belast is met het opstellen van de transactielijsten, geven gezamenlijk kwijting voor de ontvangen gelden.

Aan het loket wordt duidelijk leesbaar voor het publiek vermeld, dat alleen kwijting wordt verleend op voorgenummerde kwitanties.

Hierbij worden tevens aangegeven de namen en functies van de ambtenaren die gezamenlijk kwijting kunnen verlenen, alsmede de facsimile’s van hun handtekening.

Artikel 6

Direct na ondertekening van de kwitantie, noteert de kassier het ontvangen bedrag in het kasboek, plaatst een betalingsstempel op het proces-verbaal en reikt het proces-verbaal en de aangehechte oproepingsformulieren over aan de functionaris, die belast is met het medetekenen van de kwitantie en het opmaken van de transactielijst.

In het betalingsstempel worden het kwitantienummer, transactiebedrag en datum van betaling vermeld, terwijl beide functionarissen hierin hun paraaf plaatsen.

Artikel 7

De functionaris, die belast is met het bijhouden der transactielijsten, bewaart de ontvangen processen-verbaal in een afgesloten ruimte totdat de wekelijkse transactielijst is opgemaakt.

Artikel 8

De chef van de administratie, gaat na of het totaal van de wekelijkse transactielijst, overeenstemt met het totaal van de door de kassier verantwoorde bedragen. Na deze controle worden afschriften van de transactielijsten gezonden aan de Landsaccountantsdienst.

Artikel 9

Nadat de transactielijsten zijn opgesteld, worden de daarbij behorende processen-verbaal overhandigd aan de functionaris die belast is met het bijhouden van het processen-verbaalboek.

Deze tekent de datum van transactie in de desbetreffende kolom aan. De copie-oproepingsformulieren en de copiedagvaardingen alsmede de processen-verbaal die betrekking hebben op één verdachte worden bij de transactielijsten in volgorde der weken alfabetisch opgeborgen.

Artikel 10

De functionaris, die belast is met het bijhouden van het processen-verbaalboek, inventariseert maandelijks de processen-verbaal die ouder zijn dan zes maanden en die nog niet door berechting, transactie of seponering zijn afgewikkeld.

Omtrent zijn bevindingen brengt hij schriftelijk rapport uit aan de Officier van Justitie.

Artikel 11

Afdracht vindt plaats overeenkomstig het bepaalde in artikel 9 lid 3 van het ,,Comptabiliteitslandsbesluit P.B. 1957, no. 58), met dien verstande dat de kassier een bedrag van f 250.- (tweehonderdvijftig gulden) als wisselgeld in kas zal mogen houden en de afdracht der transactiegelden in elk geval moet plaatsvinden, wanneer het kassaldo het bedrag van f 1.250.- (eenduizend tweehonderdvijftig gulden) bereikt.

De van de Landsontvanger ontvangen kwitantie wordt door de kassier als kasbewijs bewaard.

Artikel 12

De chef van de administratie neemt op ongezette tijden, ten minste viermaal per jaar, de kas op en legt deze kasopneming vast in een proces-verbaal.

Artikel II

Deze instructie, die kan worden aangehaald als ,,Instructie Transactiegelden Curaçao”, wordt in het Publicatieblad opgenomen.