Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Nederlandse Antillen

MINISTERIËLE BESCHIKKING met algemene werking van de 24ste september 1999 als bedoeld in artikel 3, zevende lid, van de Warenlandsverordening (P.B. 1997, no. 334) ter uitvoering van artikel 8, eerste lid, van het Landsbesluit visserijproducten 1999 (Beschikking levensmiddelenadditieven in visserijproducten)

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
Overheidsorganisatie Nederlandse Antillen
Officiële naam regelingMINISTERIËLE BESCHIKKING met algemene werking van de 24ste september 1999 als bedoeld in artikel 3, zevende lid, van de Warenlandsverordening (P.B. 1997, no. 334) ter uitvoering van artikel 8, eerste lid, van het Landsbesluit visserijproducten 1999 (Beschikking levensmiddelenadditieven in visserijproducten)
CiteertitelBeschikking levensmiddelenadditieven in visserijproducten
Vastgesteld doorMinister van Volksgezondheid en Sociale Ontwikkeling
Onderwerpmaatschappelijke zorg en welzijn
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Landsbesluit visserijproducten 1999 (P.B. 1999, no. 157), artikel 8, eerste lid

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerking-

treding

Terugwerkende

kracht tot en met

Datum uitwerking-

treding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

30-10-199924-09-1999Nieuwe regeling

24-09-1999

P.B. 1999, no. 163

onbekend

Tekst van de regeling

Intitulé

MINISTERIËLE BESCHIKKING met algemene werking van de 24ste september 1999 als bedoeld in artikel 3, zevende lid, van de Warenlandsverordening (P.B. 1997, no. 334) ter uitvoering van artikel 8, eerste lid, van het Landsbesluit visserijproducten 1999 (Beschikking levensmiddelenadditieven in visserijproducten)

§ 1. Algemene bepalingen

Artikel 1

In deze beschikking wordt verstaan onder:

 • a.

  niet-verwerkte visserijproducten : visserijproducten die niet zijn verwerkte producten in de zin van artikel 1, onderdeel s, van het Landsbesluit visserijproducten 1999 (P.B. 1999, no. 157), ongeacht of zij bewerkt, gekoeld, in- of diepgevroren of verpakt zijn;

 • b.

  quantum satis: een hoeveelheid van een additief of andere stof die overeenkomstig goede productiemethoden aan een visserijproduct is toegevoegd en niet groter is dan voor het beoogde doel nodig, met dien verstande dat de consument daaromtrent niet wordt misleid.

§ 2. Levensmiddelenadditieven (met uitzondering van zoet- en kleurstoffen)

Artikel 2

Als levensmiddelenadditieven die geen zoet- en kleurstoffen zijn zijn bij de be- of verwerking, de behandeling, de verpakking, de opslag of het vervoer van visserijproducten uitsluitend de navolgende stoffen toegelaten:

 • a.

  in alle visserijproducten:

  • 1.

   kooldioxide (E 290), argon (E 938), helium (E 939), stikstof (E 941), distikstofoxide (E 942) en zuurstof (E 948),

  • 2.

   sorbitol en sorbitolsiroop (E 420), quantum satis,

  • 3.

   glutaminezuur (E 620), tot een maximum van 10 gram per kilogram,

  • 4.

   kaliumguanylaat (E 628), tot een maximum van 500 milligram per kilogram, uitgedrukt als guanylzuur;

 • b.

  in in glas of blik verpakte visserijproducten: calciumdinatrium-ethyleendiaminetetra-acetaat (calciumdinatrium EDTA: E 385);

 • c.

  in verse, eventueel ingevroren of diepgevroren, doch niet-verwerkte visserijproducten:

  • 1.

   de kaliumcitraten (E 332) monokaliumcitraat en trikaliumcitraat,

  • 2.

   de calciumcitraten (E 333) monocalciumcitraat, dicalciumcitraat en tricalciumcitraat;

 • d.

  in half-verduurzaamde visserijproducten: sorbinezuur (E 200) en benzoëzuur (E 210), tot een maximum van 2.000 milligram per kilogram voor het gebruik van een der beide zuren afzonderlijk of gezamenlijk;

 • e.

  in half- en geheel verduurzaamde visserijproducten alsmede in ingevroren of diepgevroren vis met rode huid: natriumerythorbaat (E 316) tot een maximum van 1.500 milligram per kilogram, uitgedrukt als erythorbinezuur;

 • f.

  in ingevroren of diepgevroren niet-verwerkte visserijproducten: isomalt (isomaltitol: E 953);

 • g.

  in ingevroren of diepgevroren filets van niet-verwerkte visserijproducten: de polyfosfaten (E 452) natriumpolyfosfaat, kaliumpolyfosfaat, natriumcalciumpolyfosfaat en calciumpolyfosfaten, tot een maximum van 5 gram per kilogram;

 • h.

  in gezouten gedroogde vis:

  • 1.

   sorbinezuur (E 200) en benzoëzuur (E 210), tot een maximum van 200 milligram per kilogram voor het gebruik van een der beide zuren afzonderlijk of in combinatie;

  • 2.

   zwaveldioxide (E 220), natriumsulfieten (E 221, E 222 en E 224), kaliumsulfieten (E 224 en E 228) en calciumsulfieten (E 226 en E 227), tot een maximum van 200 milligram per kilogram, uitgedrukt in SO2 en berekend over de totale, uit alle genoemde bronnen afkomstige hoeveelheid;

 • i.

  in vispasta: de polyfosfaten natriumpolyfosfaat, kaliumpolyfosfaat, natriumcalciumpolyfosfaat, calciumpolyfosfaten, tot een maximum van 5 gram per kilogram.

§ 3. Slotbepalingen

Artikel 3

Deze beschikking treedt in werking met ingang van de dag na die der uitgifte van het Publicatieblad waarin zij geplaatst is en werkt terug tot en met 9 november 1998.

Artikel 4

Deze beschikking kan worden aangehaald als: Beschikking levensmiddelenadditieven in visserijproducten.