Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Gemeente Maasdonk

Geurverordening gemeente Maasdonk 2011

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OverheidsorganisatieGemeente Maasdonk
Officiële naam regelingGeurverordening gemeente Maasdonk 2011
CiteertitelGeurverordening gemeente Maasdonk 2011
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpmilieu
Eigen onderwerpMilieu

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

artikel 6 van de Wet geurhinder en veehouderij

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerking-

treding

Terugwerkende

kracht tot en met

Datum uitwerking-

treding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-2017Besluit tot in stand laten verordening

13-12-2016

Gemeenteblad nr. 6301 d.d. 13-01-2017

6387395
12-11-201101-01-2017Onbekend

18-10-2011

Streekwijzer 4 november 2011

Raad/11-00181

Tekst van de regeling

Intitulé

Geurverordening gemeente Maasdonk 2011

De gemeenteraad van 's-Hertogenbosch, in zijn openbare vergadering van 13 december 2016;

gezien het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 2 november 2016;

reg.nr. 6387395;

gelet op artikel 6 van de Wet geurhinder en veehouderij;

besluit

de Geurverordening Maasdonk 2011 met bijbehorende Gebiedsvisies in 2017 en volgende jaren in stand te laten in afwachting van een verkenning en herziening van het gemeentelijke geurbeleid.

De raad van de gemeente Maasdonk

gelet op artikel 6 van de Wet geurhinder en veehouderij;

gelet op het voorstel van burgemeester en wethouders van 27 september 2011;

gezien het advies van de opiniërende raad van 18 oktober 2011;

BESLUIT:

 • 1.

  tot het vaststellen de Geurverordening gemeente Maasdonk 2011 en de daarbij behorende gebiedsvisies;

Geurverordening gemeente Maasdonk

Artikel 1 Begripsomschrijving

De begrippen die in deze verordening worden gehanteerd zijn gelijk aan de overeenkomende begrippen in de Wet geurhinder en veehouderij (verder ook aangeduid met ‘Wgv’) en de bijbehorende uitvoeringsregeling (Regeling geurhinder en veehouderij).

Artikel 2 Wettelijke grondslag

Deze verordening is opgesteld op grond van artikel 6 van de Wet geurhinder en veehouderij. Hierbij is rekening gehouden met de voorwaarden uit de artikelen 8 en 9 van de Wet geurhinder en veehouderij.

Artikel 3 Wijzigen geurnorm lintbebouwing Heeseind

Het deelgebied waarop dit artikel (de aangepaste waarde) betrekking heeft is weergegeven op de kaart in bijlage 1 (‘Gebied waarvoor aangepaste waarden artikel 3 gelden’).

In afwijking van de waarde (de geurnorm), genoemd in artikel 3, eerste lid onder b Wgv voor een geurgevoelig object gelegen buiten de bebouwde kom (14,0 ouE/m3) is voor dit gebied als waarde van toepassing 10,0 ouE/m3.

Artikel 4 Wijzigen geurnorm plangebied Nuland-West

Het deelgebied waarop dit artikel (de aangepaste waarde) betrekking heeft is weergegeven op de kaart in bijlage 2 (‘Gebied waarvoor aangepaste waarden artikel 4 gelden’).

In afwijking van de waarde (de geurnorm), genoemd in artikel 3, eerste lid onder a Wgv voor een geurgevoelig object gelegen binnen de bebouwde kom (3,0 ouE/m3) is voor dit gebied als waarde van toepassing 5 ouE/m3.

In afwijking van de waarde (de geurnorm), genoemd in artikel 3, eerste lid onder b Wgv voor een geurgevoelig object gelegen buiten de bebouwde kom (14,0 ouE/m3) is voor dit gebied als waarde van toepassing 5 ouE/m3.

Artikel 5 Wijzigen geurnorm en afstand woongedeelte Nuland-Oost

Het deelgebied waarop dit artikel (de aangepaste waarde) betrekking heeft is weergegeven op de kaart in bijlage 3 (‘Gebied waarvoor aangepaste waarden artikel 5 gelden’).

In afwijking van de waarde (de geurnorm), genoemd in artikel 3, eerste lid onder a Wgv voor een geurgevoelig object gelegen binnen de bebouwde kom (3,0 ouE/m3) is voor dit gebied als waarde van toepassing 6,5 ouE/m3.

In afwijking van de waarde (de afstand), genoemd in artikel 4, eerste lid onder a Wgv voor een geurgevoelig object gelegen binnen de bebouwde kom (100 meter) is als waarde van toepassing 50 meter.

Artikel 6 Wijzigen geurnorm woon- en werkgedeelte Nuland-Oost

Het deelgebied waarop dit artikel (de aangepaste waarde) betrekking heeft is weergegeven op de kaart in bijlage 4 (‘Gebied waarvoor aangepaste waarden artikel 6 gelden’).

In afwijking van de waarde (de geurnorm), genoemd in artikel 3, eerste lid onder a Wgv voor een geurgevoelig object gelegen binnen de bebouwde kom (3,0 ouE/m3) is voor dit gebied als waarde van toepassing 6,5 ouE/m3.

In afwijking van de waarde (de geurnorm), genoemd in artikel 3, eerste lid onder b Wgv voor een geurgevoelig object gelegen buiten de bebouwde kom (14,0 ouE/m3) is voor dit gebied als waarde van toepassing 6,5 ouE/m3.

Artikel 7 Wijzigen geurnorm en afstand Schotsheuvel

Het deelgebied waarop dit artikel (de aangepaste waarde) betrekking heeft is weergegeven op de kaart in bijlage 5 (‘Gebied waarvoor aangepaste waarden artikel 7 gelden’).

In afwijking van de waarde (de geurnorm), genoemd in artikel 3, eerste lid onder b Wgv voor een geurgevoelig object gelegen buiten de bebouwde kom (14,0 ouE/m3) is voor dit gebied als waarde van toepassing 10,0 ouE/m3.

In afwijking van de waarde (de afstand), genoemd in artikel 4, eerste lid onder a Wgv voor een geurgevoelig object gelegen binnen de bebouwde kom (100 meter) is als waarde van toepassing 50 meter.

In afwijking van de waarde (de afstand), genoemd in artikel 4, eerste lid onder b Wgv voor een geurgevoelig object gelegen buiten de bebouwde kom (50 meter) is als waarde van toepassing 25 meter.

Artikel 8 Wijzigen geurnorm Heesch-West

Het deelgebied waarop dit artikel (de aangepaste waarde) betrekking heeft is weergegeven op de kaart in bijlage 6 (‘Gebied waarvoor aangepaste waarden artikel 8 gelden’).

In afwijking van de waarde (de geurnorm), genoemd in artikel 3, eerste lid onder a Wgv voor een geurgevoelig object gelegen binnen de bebouwde kom (3,0 ouE/m3) is voor dit gebied als waarde van toepassing 14 ouE/m3.

Artikel 9 Wijzigen geurnorm en afstand uitbreidingslocaties Vinkel

Het deelgebied waarop dit artikel (de aangepaste waarde) betrekking heeft is weergegeven op de kaart in bijlage 7 (‘Gebied waarvoor aangepaste waarden artikel 9 gelden’).

In afwijking van de waarde (de geurnorm), genoemd in artikel 3, eerste lid onder a Wgv voor een geurgevoelig object gelegen binnen de bebouwde kom (3,0 ouE/m3) is voor dit gebied als waarde van toepassing 6,5 ouE/m3.

In afwijking van de waarde (de afstand), genoemd in artikel 4, eerste lid onder a Wgv voor een geurgevoelig object gelegen binnen de bebouwde kom (100 meter) is als waarde van toepassing 50 meter.

Toelichting bij de artikelen 3 tot en met 9:

De aangepaste waarden gelden voor geurgevoelige objecten die zijn gelegen binnen het aangegeven gebied. Deze gelden niet voor geurgevoelige objecten als bedoeld in artikel 3, tweede lid en artikel 14, tweede en derde lid van de Wet geurhinder en veehouderij. De bedoelde uitzonderingen betreffen geurgevoelige objecten die behoren tot een veehouderij of daartoe op of na 19 maart 2000 behoord hebben of die op of na 19 maart 2000 op een voormalig agrarisch perceel zijn gerealiseerd in het kader van de Regeling beëindiging veehouderijtakken.

Artikel 10 Motivering

Voor de onderbouwing en motivering van deze verordening verwijzen wij naar het rapport ‘Gebiedsvisie Maasdonk, onderbouwing verordening ogv Wet geurhinder en veehouderij’ d.d. 12 maart 2008 en het rapport ‘Gebiedsvisie, onderbouwing herziening verordening ogv Wet geurhinder en veehouderij’ d.d. 15 september 2011. Deze rapporten zijn als bijlage bij deze verordening opgenomen.

Artikel 11 Inwerkingtreding en citeertitel

 • 1.

  Deze verordening treedt in werking met ingang van de eerste dag na die van bekendmaking.

 • 2.

  De verordening kan worden aangehaald als “Geurverordening gemeente Maasdonk”.

Bijlagen

 • ·

  Gebiedsvisie Maasdonk, onderbouwing verordening o.g.v. Wet geurhinder en veehouderij, d.d. 12 maart 2008

 • ·

  Gebiedsvisie, onderbouwing herziening verordening o.g.v. Wet geurhinder en veehouderij, d.d. 15 september 2011

  • 2.

   tot het intrekken van de Geurverordening gemeente Maasdonk, d.d. 16 september 2008.

Aldus vastgesteld in de openbare raadsvergadering d.d 18 oktober 2011.

De griffier, De voorzitter,

drs. M.J.H.N. Collombon          drs. R.H. Augusteijn

Ondertekening

De griffier, De voorzitter,

drs. W.G. Amesz, mr.dr. A.G.J.M. Rombouts