Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Gemeente Dirksland

Verordening Cliëntenparticipatie Wet sociale werkvoorziening gemeente Dirksland 2011

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OverheidsorganisatieGemeente Dirksland
Officiële naam regelingVerordening Cliëntenparticipatie Wet sociale werkvoorziening gemeente Dirksland 2011
CiteertitelVerordening Cliëntenparticipatie Wet sociale werkvoorziening gemeente Dirksland 2011
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpmaatschappelijke zorg en welzijn
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Wet sociale werkvoorziening, art. 2, lid 3

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerking-

treding

Terugwerkende

kracht tot en met

Datum uitwerking-

treding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

04-11-201101-10-201106-03-2013nieuwe regeling

27-10-2011

Gemeenteblad 2011, nummer 19

2011.06160

Tekst van de regeling

De raad van de gemeente Dirksland;

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 29 september 2011;

gelet op artikel 2, lid 3 van de Wet sociale werkvoorziening;

b e s l u i t :

vast te stellen de Verordening Cliëntenparticipatie Wet sociale werkvoorziening gemeente Dirksland 2011.

Artikel 1 Begripsbepalingen

In dit besluit wordt verstaan onder: a. cliëntenparticipatie Wsw: de gestructureerde wijze waarop de raad Wsw-gerechtigden betrekt in de beleidsvoorbereiding, beleidsvaststelling, uitvoering en evaluatie van het Wsw-beleid; b. beleid arbeidsparticipatie: de samenhangende wijze waarop de raad in haar beleid en verantwoordelijkheden, werkt aan de verbetering van de mogelijkheden tot deelname aan reguliere arbeid van Wsw-gerechtigden en aangepaste arbeid waar nodig; c. Cliëntenraad Wsw: de door de raad als zodanig erkende cliëntenraad van Wswgerechtigden, hierna te noemen: Wsw-raad; d. Wsw-gerechtigden: ingezetenen van de gemeente die voor de Wsw geïndiceerd zijn of hun wettelijk vertegenwoordigers, te weten:  Wsw-gerechtigden op de wachtlijst; Wsw-gerechtigden als werknemer van een SW-bedrijf; of  Wsw-gerechtigden als werknemer bij een reguliere werkgever en/of hun vertegenwoordigers die als zodanig gerechtigd zijn.  

Artikel 2 Doelstellingen

Het beleid cliëntenparticipatie Wsw heeft de volgende doelstellingen:  het bewerkstelligen dat belanghebbenden bij het beleid inzake de uitvoering van de Wet Sociale Werkvoorziening vanuit een onafhankelijke positie optimaal betrokken zijn bij de voorbereiding, vaststelling, uitvoering en evaluatie van het voor hen gevoerde beleid;  het bijdragen aan de totstandkoming of verbetering van het Wsw-beleid, gericht op het bieden van gelijke arbeidsmogelijkheden aan burgers met een functiebeperking of chronische aandoening wat bijdraagt aan het realiseren van volwaardig burgerschap.

Artikel 3 Beleidsterreinen

In het kader van de cliëntenparticipatie Wsw wordt de Wsw-raad onder andere betrokken bij het bestuurlijke Wsw-beleid en de volgende onderwerpen:  visie van de raad ten aanzien van de invulling van de doelstelling 'de cliënt centraal en waar mogelijk werk bij een gewone werkgever';  verordeningen Cliëntenparticipatie en PGB, en eventuele andere verordeningen;  wachtlijstbeheer;  beleid van de raad om werkgevers actief te benaderen voor het beschikbaar stellen van werkplekken voor begeleid werken;  beleid met betrekking tot behoud verworven vaardigheden wachtende Wsw-gerechtigden (sluitende aanpak);  keuze begeleidingsorganisaties voor mensen die begeleid willen werken zonder gebruik te maken van het PGB;  beleid inzake de kwaliteit van het werk in beschutte omgevingen dan wel de rol die het bestuur van de WGR hierbij speelt. De OR heeft hier een ook rol in de richting van de directie van het SW- bedrijf;  gemeentelijke verantwoording met betrekking tot gemeentelijk Wsw-beleid;  financiële verantwoording met betrekking tot de Wsw;  gemeentelijk beleid met betrekking tot benutten faciliteiten SW-bedrijf voor andere groepen;  beleid gemeente met betrekking tot verwijderen van wachtlijst Wsw bij weigering 'passend' werk  aanbod door gemeente;  de Wsw-raad mag adviseren over de klachten- of bezwaarprocedures en regelingen.

Artikel 4 Werkwijze

  • 1 Advies  In het kader van de cliëntenparticipatie Wsw-beleid vraagt de raad de Wsw-raad tijdig (zes weken van tevoren) om advies.  De Wsw-raad is ook gerechtigd uit eigener beweging advies uit te brengen aan de raad.  De raad vraagt de Wsw-raad in ieder geval om advies bij de onderwerpen als bedoeld in artikel 3. Het advies wordt op een zodanig tijdstip gevraagd, dat het van wezenlijke invloed kan zijn op het te nemen besluit.  De aan de Wsw-raad gevraagde adviezen worden binnen acht weken uitgebracht. De adviestermijn gaat in als de Wsw-raad de benodigde stukken ontvangen heeft.  Het advies van de Wsw-raad wordt schriftelijk meegedeeld aan de raad.  In het geval dat de raad afwijkt van het advies van de Wsw-raad, wordt dit bij het voorstel vermeld, waarbij tevens is aangegeven op welke gronden van het advies van de Wsw-raad is afgeweken.  De raad voorziet de Wsw-raad van de informatie ten behoeve van het naar behoren kunnen functioneren van de cliëntenraad. Het betreft hier alle informatie die noodzakelijk is om beleid en uitvoering te begrijpen en om ontwikkelingen en wijzigingen te kunnen volgen.  

  • 2 Overleg Tussen de raad en de Wsw-raad vindt minimaal twee keer per jaar een structureel overleg plaats. Van overleg en afspraken met de Wsw-raad doet de raad binnen acht weken schriftelijke rapportage aan de cliëntenraad. Daarbij wordt in ieder geval aangegeven wat er met de door de Wsw-raad gegeven adviezen is gedaan. Indien er geen Wsw-raad functioneert, zal de raad de totstandkoming van een Wsw-raad actief bevorderen. De samenwerking tussen de raad en de Wsw-raad wordt jaarlijks geëvalueerd en eventueel wordt de verordening daarop aangepast of gewijzigd.  

  • 3 Samenstelling  De Wsw-raad bestaat uit personen als bedoeld in artikel 1 van de Wsw.  De Wsw-raad telt maximaal vijf leden.  De leden worden door de raad benoemd op voordracht van de Wsw-raad.  De leden kiezen uit hun midden een bestuur en benoemen een voorzitter.

Artikel 5 Faciliteiten

  • 1 De raad stelt aan de Wsw-raad zodanige middelen ter beschikking dat de cliënten¬raad redelijkerwijze in staat kan worden geacht om in het kader van de uitvoering van deze verordening de belangen te behartigen van de in de gemeente woonachtige Wsw-gerechtigden in het kader van de Wsw.

  • 2 De middelen als bedoeld in het eerste lid worden jaarlijks toegekend op basis van een begroting. 

  • 3 De gemaakte kosten worden voor [datum] aan de raad verantwoord.

  • 4 Voor niet reguliere activiteiten kan de Wsw-raad bij de raad een projectsubsidie aanvragen.

Artikel 6 Hardheidsclausule

In gevallen waarin deze verordening niet voorziet beslist de raad.

Artikel 7 Citeertitel en inwerkingtreding

  • 1 Deze verordening wordt aangehaald als: Verordening Cliëntenparticipatie Wet sociale werkvoorziening gemeente Dirksland 2011.

  • 2 Zij treedt in werking op 1 oktober 2011.

Ondertekening

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de raad van de gemeente Dirksland, gehouden op 27 oktober 2011.

De griffier,                                                                                                                                                      De voorzitter,P.J. de Pagter.                                                                                                                                              drs. S. Stoop.