Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Gemeente Zeevang

Verordening klachtencommissie toewijzing corporatiewoningen voor de gemeente Zeevang

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OverheidsorganisatieGemeente Zeevang
Officiële naam regelingVerordening klachtencommissie toewijzing corporatiewoningen voor de gemeente Zeevang
CiteertitelVerordening op de klachtencommissie toewijzing corporatiewoningen Zeevang 2008
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpvolkshuisvesting en woningbouw
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling vervangt de Verordening op de klachtencommissie toewijzingen woningen ROAC-Huisvesting Zeevang 2000 van 1 februari 2000.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Huisvestingswet, art. 4, lid 2
 2. Gemeentewet, art. 84
 3. Convenant woonruimteverdeling
 4. Regionale huisvestingsverordening

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerking-

treding

Terugwerkende

kracht tot en met

Datum uitwerking-

treding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

20-02-200901-01-2018nieuwe regeling

06-01-2009

Ons Streekblad, 12 februari 2009

-2.07.515

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening klachtencommissie toewijzing corporatiewoningen voor de gemeente Zeevang

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Zeevang;

gelet op artikel 84 van de Gemeentewet en de Huisvestingswet;

overwegende dat op grond van het convenant woonruimteverdeling Stadsregio 2008 en de regionale huisvestingsverordening Stadsregio 2008 het noodzakelijk is dat opnieuw wordt voorzien in een klachtencommissie;

B E S L U I T:

vast te stellen de navolgende Verordening klachtencommissie toewijzing corporatiewoningen voor de gemeente Zeevang.

Artikel 1 Begripsbepalingen

In deze verordening wordt verstaan onder:

 • a.

  commissie: de klachtencommissie als bedoeld in artikel 4, tweede lid, van de Huisvestingswet, genaamd: klachtencommissie toewijzing corporatiewoningen Zeevang;

 • b.

  convenant: het Convenant Woonruimteverdeling Stadsregio 2008;

 • c.

  klacht: een door de belanghebbende schriftelijk aan de commissie kenbaar gemaakt ongenoegen, betrekking hebbend op beslissingen van één der convenantspartijen, ter uitvoering van het convenant, waardoor de klager rechtstreeks in zijn belang is getroffen;

 • d.

  college: het college van burgemeester en wethouders van Zeevang.

Artikel 2 Samenstelling van de commissie

 • 1. De commissie behandeling bezwaarschriften ingesteld op grond van de Verordening commissie bezwaar en beroep Zeevang 2008 is tevens aangewezen als de commissie die belast is met de behandeling van en advisering over klachten.

 • 2. Ten aanzien van samenstelling is de Verordening commissie bezwaar en beroep Zeevang 2008 van op bezwaarschriften van overeenkomstige toepassing, met dien verstande dat ter uitvoering van onderhavige verordening er uitsluitend leden en plaatsvervangende leden kunnen worden benoemd, die geen zodanige binding hebben met de convenantspartijen, dat de commissie haar taak niet onafhankelijk van de convenantspartijen kan uitoefenen.

Artikel 3 Secretariaat

Het college stelt ten behoeve van de commissie een ambtelijk secretaris aan. Deze verleent administratieve en organisatorische ondersteuning en draagt zorg voor het goed kunnen functioneren van de commissie.

Artikel 4 Taak van de commissie

 • 1. De commissie heeft tot taak alle klachten te onderzoeken en brengt daarover een bindend advies uit aan het college.

 • 2. De commissie beoordeelt alle aan haar gerichte klachten op ontvankelijkheid en bij gebleken ontvankelijkheid op gegrondheid.

 • 3. De commissie heeft tevens een signalerende en adviserende taak. De commissie kan naar aanleiding van de behandeling van klachten die haar bereiken knelpunten signaleren die zich voordoen bij de uitvoering van het stelsel van woonruimteverdeling. Op grond van deze signalering kan de commissie aanbevelingen doen aan de convenantspartijen.

Artikel 5 Vergaderingen van de commissie

 • 1. De commissie komt ten minste eenmaal per jaar ter vergadering bijeen teneinde uitvoering te geven aan het bepaalde in artikel 9. De commissie komt voorts zo vaak als nodig bijeen ter behandeling van ingediende klachten.

 • 2. De secretaris draagt zorg voor het tijdig uitnodigen van de leden van de commissie onder mededeling van de punten, vermeld op de agenda. De secretaris draagt zorg voor het verzenden aan de leden van de op de agenda betrekking hebbende stukken.

 • 3. Vergaderingen van de commissie vinden geen doorgang indien minder dan twee leden en/of plaatsvervangende leden aanwezig zijn.

 • 4. De secretaris draagt zorg voor verslaglegging van de vergadering van de commissie.

 • 5. De vergaderingen van de commissie zijn niet openbaar.

Artikel 6 De klachtenprocedure

 • 1. Een klacht dient voorzien van naam, adres en handtekening van de klager en met omschrijving van de gronden van de klacht te worden ingediend bij het secretariaat van de commissie.

 • 2. De klager ontvangt binnen twee weken na ontvangst van de klacht schriftelijk bericht van ontvangst. Binnen twee weken na ontvangst van de klacht wordt de convenantspartij waartegen de klacht zich richt, schriftelijk van de klacht op de hoogte gesteld.

 • 3. De klachten worden door de commissie mondeling behandeld in een daarvoor bijeengeroepen vergadering.

 • 4. De commissie gaat niet over tot de inhoudelijke behandeling van de klacht indien zij vaststelt dat deze niet-ontvankelijk is. De commissie acht de klacht niet-ontvankelijk, indien:

  • a.

   de brief geen klacht bevat;

  • b.

   de klacht niet voldoet aan het eerste lid;

  • c.

   meer dan 12 weken verstreken zijn sinds de gebeurtenis waarop de klacht betrekking heeft;

  • d.

   de klacht is gericht tegen een besluit waartegen een bestuursrechtelijke voorziening openstaat of heeft opengestaan op grond van de Algemene wet bestuursrecht.

 • 5. De commissie stelt de klager en andere betrokken partijen in de gelegenheid zich te laten horen en nadere inlichtingen te geven. Partijen worden daartoe tijdig schriftelijk opgeroepen. Partijen kunnen zich laten bijstaan door een ter zake deskundige en zich laten vertegenwoordigen.

 • 6. De commissie kan bepalen anderen dan partijen genoemd in het vijfde lid te horen als zij meent dat dit bijdraagt tot de juiste afhandeling van de klacht. In dat geval zal de klager en andere betrokken partijen in de uitnodiging voor de vergadering worden medegedeeld wie mede zijn uitgenodigd.

 • 7. De commissie kan bepalen anderen dan partijen genoemd in het vijfde lid in de gelegenheid te stellen schriftelijke inlichtingen te verstrekken, als zij meent dat dit bijdraagt tot de juiste afhandeling van de klacht.

 • 8. De voor het horen in de vergadering van de commissie uitgenodigde personen krijgen inzage in de stukken die betrekking hebben op de klacht.

 • 9. Partijen worden in elkaars aanwezigheid gehoord, tenzij de commissie anders beslist. Indien partijen hiertoe verzoeken kan de voorzitter van de commissie in afwijking van artikel 5, vijfde lid bepalen dat het gedeelte van de vergadering van de commissie waarin betrokkenen worden gehoord, openbaar is.

Artikel 7 Beraadslaging, advies en beslissing

 • 1. De commissie beraadslaagt en beslist over de ingediende klacht op basis van de ingebrachte stukken welke betrekking hebben op de klacht en op basis van hetgeen ter hoorzitting naar voren is gebracht.

 • 2. De commissie beslist bij meerderheid van stemmen.

 • 3. De commissie brengt zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk zes weken na ontvangst van de klacht, schriftelijk advies uit. De commissie kan de beslissing voor ten hoogste vier weken verdagen.

 • 4. De klager, de betrokken partijen en de commissie worden van de beslissing van het college op het advies van de commissie in kennis gesteld.

 • 5. In het geval dat de klacht niet ontvankelijk wordt verklaard, verwijst het college de klager zo mogelijk naar een instantie die zij ter zake wel bevoegd achten.

 • 6. Bij de beslissing worden de overwegingen die tot het advies van de commissie hebben geleid, weergegeven.

Artikel 8 Informatievoorziening

 • 1. Convenantspartijen zijn verplicht de commissie kennis te laten nemen van alle relevante informatie, betrekking hebbende op de klacht.

 • 2. Onverminderd het bepaalde in artikel 7, derde lid, en artikel 9, zijn de leden en de plaatsvervangende leden van de commissie verplicht tot geheimhouding van hetgeen hen bij de uitoefening van hun taak bekend is geworden, voor zover dat uit de aard der zaak volgt.

Artikel 9 Verslag en werkzaamheden

 • 1. Jaarlijks stelt de commissie binnen zes maanden na afloop van de verslagperiode, welke loopt van 1 januari tot 31 december van enig jaar, een verslag op van haar werkzaamheden ten behoeve van het college.

 • 2. Het verslag bevat ten minste:

  • a.

   een overzicht van de behandelde klachten en de daarop genomen beslissingen;

  • b.

   de aanbevelingen die op grond van artikel 4, derde lid, zijn uitgebracht;

  • c.

   de eventuele adviezen van de commissie ten aanzien van de wenselijkheid deze verordening te wijzigen.

 • 3. In afwijking van het eerste lid stelt de commissie binnen negen maanden nadat zij voor de eerste maal benoemd is, een verslag op van de eerste zes maanden van haar functioneren.

Artikel 10 Slotbepaling

 • 1. In gevallen waarin deze verordening niet voorziet, beslist de commissie.

 • 2. De commissie zoekt daarbij aansluiting bij het bepaalde in de Algemene wet bestuursrecht.

Artikel 11 Inwerkingtreding

Deze verordening treedt in werking op de 8e dag na de datum van haar bekendmaking.

Artikel 12 Citeertitel

Deze verordening kan worden aangehaald als de Verordening op de klachtencommissie toewijzing corporatiewoningen Zeevang 2008.

Ondertekening

Oosthuizen, 6 januari 2009,

het college van burgemeester en wethouders van Zeevang,

H.C.P. van Duivenvoorde, secretaris.

drs. M.E. Smit, burgemeester.