Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Gemeente Zeevang

Verordening cliëntenparticipatie Wet sociale werkvoorziening Zeevang 2008

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OverheidsorganisatieGemeente Zeevang
Officiële naam regelingVerordening cliëntenparticipatie Wet sociale werkvoorziening Zeevang 2008
CiteertitelVerordening cliëntenparticipatie Wsw Zeevang 2008
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpmaatschappelijke zorg en welzijn
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

De datum inwerkingtreding wijkt af van artikel 12 van de regeling.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Wet sociale werkvoorziening, art. 2, lid 3

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerking-

treding

Terugwerkende

kracht tot en met

Datum uitwerking-

treding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

11-07-200801-01-2012nieuwe regeling

24-06-2008

Ons Streekblad, 10 juli 2008

2008 06 17, -1.844.61

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening cliëntenparticipatie Wet sociale werkvoorziening Zeevang 2008

De raad van de gemeente Zeevang;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d 20 mei 2008;

gelet op artikel 2, derde lid, van de Wet sociale werkvoorziening;

overwegende dat de raad bij verordening regels dient te stellen over de wijze waarop Wsw-geïndiceerden of hun vertegenwoordigers worden betrokken bij de uitvoering van deze wet;

B E S L U I T:

vast te stellen de volgende verordening: Verordening cliëntenparticipatie Wet sociale werkvoorziening Zeevang 2008.

Artikel 1 Begripsbepalingen

In deze verordening wordt verstaan onder:

 • a.

  De wet: de Wet sociale werkvoorziening;

 • b.

  Het bestuur: het algemeen bestuur van de gemeenschappelijke regeling Werkvoorzieningschap Zaanstreek-Waterland (GR);

 • c.

  Het werkvoorzieningschap: de gemeenschappelijke regeling Werkvoorzieningschap Zaanstreek-Waterland;

 • d.

  Cliënten: personen die een indicatiestelling als bedoeld in artikel 11, eerste lid Wsw bezitten;

 • e.

  Belangengroeperingen: groeperingen die de belangen van cliënten of mede de belangen van cliënten behartigen.

Artikel 2 Doelstelling SW-raad

De SW-raad heeft tot taak om desgevraagd of uit eigen beweging het bestuur te adviseren over alle aangelegenheden van beleidsvoorbereiding en beleidsuitvoering die betrekking hebben op het terrein van de wet en van invloed zijn op de positie van de cliënten.

Artikel 3 Samenstelling SW-raad

 • 1. De SW-raad bestaat uit een oneven aantal leden met een minimum van vijf en een maximum van negen leden.

 • 2. De SW-raad is samengesteld uit cliënten en vertegenwoordigers van de belangengroeperingen.

 • 3. Een meerderheid van het aantal leden van de SW-raad bestaat uit cliënten.

 • 4. De leden verrichten hun werkzaamheden zonder last, maar voeren voor zover van toepassing wel ruggespraak met hun achterban.

Artikel 4 Voordracht en benoeming leden

 • 1. De leden van de SW-raad worden door het bestuur benoemd. Bij de selectie en benoeming wordt een profiel kandidaat-leden SW-raad gehanteerd.

 • 2. De leden van de belangengroeperingen worden voorgedragen door die groeperingen.

 • 3. De leden vanuit de cliënten worden voorgedragen door een door het bestuur ingestelde selectiecommissie.

 • 4. Het bestuur benoemt de leden van de SW-raad, behoudens tussentijds aftreden, voor de periode van vier jaren, met de mogelijkheid tot verlenging van deze periode met nog eens vier jaren.

Artikel 5 Overleg tussen bestuur en SW-raad

 • 1. De SW-raad heeft twee keer per jaar overleg met een delegatie vanuit het bestuur. De bestuursdelegatie kan zich in dit overleg laten bijstaan door de directeur van het werkvoorzieningschap.

 • 2. Alle deelnemers aan het overleg hebben de bevoegdheid om alle aangelegenheden die het beleid ten aanzien van de uitvoering van de Wet sociale werkvoorziening raken op de agenda te laten zetten.

Artikel 6 Taken van de SW-raad

 • 1. De SW-raad adviseert gevraagd en ongevraagd het bestuur en behartigt op deze wijze de belangen van de cliënten.

 • 2. De SW-raad adviseert niet over:

  • a.

   de uitvoering van wettelijke voorschriften inclusief de CAO-SW als er voor die uitvoering geen ruimte voor gemeentelijk beleid is gelaten;

  • b.

   klachten, bezwaar- en beroepschriften en andere zaken die op individuele cliënten betrekking hebben; en

  • c.

   de bedrijfsvoering van het werkvoorzieningschap.

Artikel 7 Werkwijze SW-raad

 • 1. De SW-raad stelt een huishoudelijk reglement vast. In dit huishoudelijk reglement kunnen onder meer nadere regels worden opgenomen met betrekking tot stemprocedures, het aantal vergaderingen, de consultatie van de achterbannen/doelgroepen, enz.

 • 2. De SW-raad benoemt een voorzitter en een secretaris. Het bestuur kan een onafhankelijke voorzitter voorstellen.

 • 3. De vergaderingen van de SW-raad zijn openbaar en de vergaderdata worden minimaal 10 dagen voorafgaand aan de vergadering gepubliceerd. De SW-raad kan besluiten tot het houden van een besloten vergadering.

 • 4. De SW-raad heeft het recht haar advisering af te stemmen met adviesorganen van de gemeenten.

Artikel 8 Informatievoorziening

 • 1. Het bestuur draagt zorg voor een goede en tijdige informatievoorziening aan de SW-raad met betrekking tot zaken die tot het taakgebied van de SW-raad behoren.

 • 2. Het bestuur is verplicht gehoor te geven aan een verzoek van de SW-raad om toelichting te geven op de stukken waarover advies is gevraagd of die de SW-raad ter informatie van het bestuur heeft ontvangen. Zij kan zich daarbij laten vertegenwoordigen door een ambtenaar.

Artikel 9 Facilitering van de SW-raad

 • 1. Ten behoeve van de SW-raad wordt jaarlijks in de begroting van het werkvoorzieningschap een budget opgenomen ten behoeve van onder meer kosten die verband houden met de ambtelijke ondersteuning, deskundigheidsbevordering en organisatiekosten.

 • 2. Het bestuur draagt er zorg voor dat noodzakelijke faciliteiten kosteloos aan de SW-raad beschikbaar worden gesteld om te bewerkstelligen dat de SW-raad naar behoren invulling kan geven aan zijn functie.

 • 3. Ten laste van het in het eerste lid genoemde budget ontvangen de leden van de SW-raad een door het bestuur vast te stellen onkostenvergoeding.

Artikel 10 Wijziging en intrekking verordening

Wijziging of intrekking van deze verordening kan alleen plaatsvinden nadat de SW-raad daarover is gehoord.

Artikel 11 Onvoorziene situaties

In alle andere gevallen waarin deze verordening niet voorziet, beslist het bestuur.

Artikel 12 Citeertitel en inwerkingtreding

 • 1. Deze verordening kan worden aangehaald als: Verordening cliëntenparticipatie Wsw Zeevang 2008.

 • 2. Zij treedt in werking op 1 juli 2008.

Ondertekening

Aldus vastgesteld in de openbare raadsvergadering van 24 juni 2008

De raad voornoemd,

de wnd. griffier, de voorzitter,

drs. G.C.I. Kager drs. M.E. Smit

Toelichting

Toelichting op de verordening cliëntenparticipatie Wsw 2008

Met de verordening cliëntenparticipatie wordt voldaan aan artikel 2, derde lid van de Wet sociale werkvoorziening zoals geldend op 1 januari 2008, waar staat:

“De gemeenteraad stelt bij verordening regels over de wijze waarop de ingezetenen die geïndiceerd zijn of hun vertegenwoordigers worden betrokken bij de uitvoering van deze wet…”

Artikelsgewijs:

Artikel 1 Begripsbepalingen

De gemeente heeft de uitvoering van de Wet sociale werkvoorziening volledig overgedragen aan de gemeenschappelijke regeling Werkvoorzieningschap Zaanstreek-Waterland. Het bestuur van deze gemeenschappelijke regeling treedt voor de toepassing van deze wet, met uitzondering van de artikelen 8, 9, 13, vierde lid, en 14, eerste lid, in de plaats van het college.

Artikel 2 spreekt voor zich.

Artikel 3 Samenstelling SW-raad

Bij het opstellen van de verordening cliëntenparticipatie is gekozen voor de vorming van één SW-raad voor alle gemeenten binnen de Gemeenschappelijke Regeling en niet voor een aparte cliëntenraad binnen elke gemeente. Deze keuze sluit een combinatie met binnen de individuele gemeenten bestaande WWB- en/of WMO-raden uit. Het gestelde maximum van 9 leden houdt geen verband met het aantal gemeenten dat deelneemt aan de gemeenschappelijke regeling. Er zal naar gestreefd worden de samenstelling van de SW-raad een afspiegeling te laten zijn van de verschillende doelgroepen in de zin dat geïndiceerden die op de wachtlijst staan, die beschut werken, die gedetacheerd zijn en die begeleid werken vertegenwoordigd zijn. Om de SW-geïndiceerden zelf een stem te geven, is er bewust voor gekozen de meerderheid van het aantal leden te laten bestaan uit cliënten. Door ook vertegenwoordigers van belangengroeperingen zitting te laten nemen in de SW-raad, is het bijvoorbeeld haalbaar de groep geïndiceerden met een verstandelijke handicap op zinvolle wijze een stem te geven in de cliëntenparticipatie. De vertegenwoordiging is voorbehouden aan directe belangenvertegenwoordigers van de doelgroep (overleg met aan het werkvoorzieningschap verwante organisaties, die soortgelijke activiteiten ontplooien, loopt niet via de SW-raad en dient elders te worden ingevuld).

Artikel 4 Voordracht en benoeming leden

Allereerst wordt hier genoemd dat het bestuur van het werkvoorzieningschap de leden van de SW-raad benoemt. Wanneer meer belangenverenigingen een vertegenwoordiger naar voren schuiven, dan er plaatsen zijn te verdelen, maakt het bestuur een keuze. Het bestuur zal bij haar besluit ten aanzien van de te benoemen leden stimuleren dat waar mogelijk een deel van de binnen de raad opgebouwde kennis aanwezig blijft. Een vertegenwoordiger van de OR kan deel uitmaken van de hier genoemde selectiecommissie. Na de eerste periode van 4 jaar kan ook een lid van de SW-raad deel uitmaken van de selectiecommissie.

Artikel 5 spreekt voor zich.

Artikel 6 Taken van de SW-raad

De SW-raad functioneert voor het werkvoorzieningschap Zaanstreek-Waterland naast de Ondernemingsraad. Iedereen die een arbeidsovereenkomst heeft met het werkvoorzieningschap kan zich verkiesbaar stellen voor de OR. Dit zijn niet alleen de SW-geïndiceerden, maar ook de sleutelmedewerkers die een andere rechtspositie hebben. De OR heeft inspraak m.b.t. de bedrijfsvoering van het werkvoorzieningschap. Deelname aan de SW-raad is niet beperkt tot SW-geïndiceerden met een arbeidsovereenkomst bij het werkvoorzieningschap. Ook geïndiceerden die nog op de wachtlijst staan, zij die begeleid werken bij een reguliere werkgever en geïndiceerden die werkzaam zijn bij andere SW-bedrijven, kunnen zitting krijgen in de SW-raad binnen de regio Zaanstreek-Waterland. De SW-raad zal zich niet bezig houden met de bedrijfsvoering van het werkvoorzieningschap maar met beleidsmatige aspecten van de uitvoering van de Wet sociale werkvoorziening.

Artikel 7 Werkwijze SW-raad

Uitgangspunt is dat de voorzitter van de SW-raad benoemd wordt door en vanuit de leden van de raad. De optie wordt opengelaten dat het bestuur een onafhankelijke voorzitter voorstelt van buitenaf. Deze onafhankelijke voorzitter wordt vervolgens benoemd door de SW-raad, maar heeft geen stemrecht.

Artikel 8 spreekt voor zich.

Artikel 9 Facilitering van de SW-raad

Bij de in lid 2 genoemde facilitering kan gedacht worden aan het beschikbaar stellen van binnen het werkvoorzieningschap aanwezige vergaderruimte en toebehoren. Bij de in lid 3 genoemde onkostenvergoeding is bijvoorbeeld bestemd voor de reiskosten.

Artikelen 10, 11 en 12 spreken voor zich.