Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Gemeente Maasdonk

Coördinatieverordening gemeente Maasdonk 2011

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OverheidsorganisatieGemeente Maasdonk
Officiële naam regelingCoördinatieverordening gemeente Maasdonk 2011
CiteertitelCoördinatieverordening gemeente Maasdonk 2011
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpruimtelijke ordening, verkeer en vervoer
Eigen onderwerp(Ver)bouwen en welstand (omgevingsvergunning)

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Artikel 3.30 e.v. van de Wet ruimtelijke ordening

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerking-

treding

Terugwerkende

kracht tot en met

Datum uitwerking-

treding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

28-09-2011Onbekend

27-09-2011

Streekwijzer

Raad/11-00158

Tekst van de regeling

De raad van de gemeente Maasdonk;

gezien het voorstel van het college van Burgemeester en Wethouders van 30 augustus 2011;

gezien het advies van de opiniërende raad 27 september 2011;

gelet op artikel 3.30 e.v. van de Wet ruimtelijke ordening;

B E S L U I T:

Vast te stellen de coördinatieverordening Gemeente Maasdonk 2011

Hoofdstuk 1: Algemeen

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

In deze verordening wordt verstaan onder:

 • a.

  college: het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Maasdonk;

 • b.

  raad: de gemeenteraad van de Gemeente Maasdonk;

 • c.

  ander bestuursorgaan: elk ander bestuursorgaan in de zin van artikel 1:1 Awb, niet het college of de gemeenteraad betreffende;

 • d.

  gecoördineerde behandeling: de toepassing van de in afdeling 3.6 van de Wro opgenomen bepalingen.

 • e.

  gemeentelijk ruimtelijk beleid: ruimtelijk beleid zoals neergelegd in ruimtelijke visies, ruimtelijke plannen, beleidsnota’s en andere bestuursdocumenten en -handelingen;

 • f.

  verordening: verordening gemeentelijke coördinatiebepalingen Wro 2011;

 • g.

  Wet ruimtelijke ordening: Wro;

 • h.

  Algemene wet bestuursrecht: Awb;

 • i.

  Algemene plaatselijke verordening Maasdonk: APV.

 • j.

  melding: kennisgeving aan het bevoegd gezag van een voorgenomen activiteit voorafgaand aan de uitvoering van deze activiteit, dan wel kennisgeving aan het bevoegd gezag van een gewijzigde omstandigheid;

 • k.

  project: één of meer bouwwerken, of één of meer werken geen bouwwerken zijnde, of werkzaamheden en het daarbij behorende gebruik;

Hoofdstuk 2: Projecten en besluiten

Artikel 2 Projecten

Het college kan besluiten tot een gecoördineerde behandeling van (omvangrijke) projecten, waarbij, ter verwezenlijking van een onderdeel van het gemeentelijk ruimtelijk beleid, meer dan een toestemming van de gemeente nodig is.

Hoofdstuk 3: Coördinatie

Artikel 3 Toepassing van coördinatie
 • 1) Het college kan ambtshalve of op aanvraag beslissen tot een gecoördineerde behandeling van de aanvragen.

 • 2) Het college beslist, bij besluiten op aanvraag, tot een gecoördineerde behandeling indien de aanvrager daarom verzoekt, tenzij het college binnen acht weken na ontvangst van de aanvraag beslist dat geheel of gedeeltelijk van gecoördineerde behandeling wordt afgezien.

 • 3) Het college kan besluiten geheel of gedeeltelijk van gecoördineerde behandeling af te zien indien:

  • a)

   aan het bepaalde in artikel 5 van de verordening niet is voldaan, of;

  • b)

   de besluitvorming omvangrijk en complex is, hetgeen coördinatie belemmert, of

  • c)

   specifieke redenen een gecoördineerde behandeling van besluiten onwenselijk maken.

 • 4) Het college gaat niet over tot een gecoördineerde behandeling als de aanvrager het college binnen twee weken na het indienen van de eerste aanvraag dan wel binnen twee weken na de ontvangst van de kennisgeving dat tot gecoördineerd afhandelen wordt overgegaan schriftelijk te kennen heeft gegeven geen gebruik te willen maken van de mogelijkheid van gecoördineerde behandeling.

Artikel 4 Verzoek tot coördinatie
 • 1) De aanvrager richt een verzoek tot gecoördineerde behandeling, samen met de eerste aanvraag dan wel uiterlijk twee weken na de eerste aanvraag aan het college.

 • 2) Als de aanvrager voorafgaand aan een verzoek tot gecoördineerde behandeling een aanvraag voor een besluit heeft ingediend, beslist het college over de afstemming met de eerder door aanvrager gedane aanvraag.

 • 3) Het college kan op verzoek van aanvrager de besluitvorming over het al dan niet overgaan tot een gecoördineerde behandeling eenmaal opschorten met maximaal vier weken.

Artikel 5 Informeren aanvrager bij coördinatie
 • 1) Het college stelt de aanvrager van een besluit binnen twee weken na ontvangst van de eerste aanvraag in kennis van andere op aanvraag te nemen besluiten waarvan het college redelijkerwijs kan aannemen dat deze nodig zijn voor de door de aanvrager te verrichten activiteit en welke onder de gecoördineerde behandeling kunnen vallen.

 • 2) De aanvragen worden zoveel mogelijk gelijktijdig bij het college ingediend om tot een gecoördineerde behandeling te komen. De laatste aanvraag wordt niet later ingediend dan zes weken na ontvangst van de eerste aanvraag.

 • 3) Het college kan besluiten geheel of gedeeltelijk van een gecoördineerde behandeling af te zien, indien aanvrager niet binnen de in lid twee gestelde termijn de aanvragen voor de besluiten heeft ingediend

 • 4) Het college schort de behandeling van de aanvraag op tot de dag waarop aanvrager aan het in lid twee bepaalde heeft voldaan, de door het college gestelde termijn voor indienen van de aanvragen ongebruikt is gelaten of de aanvrager schriftelijk te kennen heeft gegeven van een gecoördineerde behandeling af te willen zien.

 • 5) Het college kan op verzoek van aanvrager besluiten tot afwijking van de in het tweede lid genoemde termijn en een nieuwe termijn bepalen.

Artikel 6 Onvolledige aanvraag
 • 1) Het college kan beslissen geheel of gedeeltelijk van een gecoördineerde behandeling af te zien, indien ten aanzien van één of meer van de betreffende besluiten:

  • a)

   aanvrager bij de aanvraag van het besluit niet heeft voldaan aan enig wettelijk voorschrift voor het in behandeling nemen van de aanvraag, of;

  • b)

   de verstrekte gegevens of bescheiden onvoldoende zijn voor de beoordeling van de aanvraag voor het besluit of de voorbereiding van het betreffende besluit, of;

  • c)

   de aanvraag of de bijbehorende gegevens of bescheiden omvangrijk en complex zijn en een noodzakelijke samenvatting ontbreekt.

 • 2) Het college kan aan het eerste lid toepassing geven, mits aanvrager de gelegenheid heeft gehad om de aanvraag voor het besluit binnen een termijn van vier weken aan te vullen of te herstellen.

 • 3) De besluitvorming over de aanvragen waarop de gecoördineerde behandeling betrekking heeft, wordt opgeschort tot de dag waarop de aanvraag is aangevuld c.q. hersteld of de dag waarop de daartoe gestelde termijn ongebruikt is verstreken.

Artikel 7 Relatie met besluiten van andere bestuursorganen
 • 1) Het college verzoekt de medewerking van andere betrokken bestuursorganen, die voor het welslagen van de gecoördineerde behandeling nodig is.

 • 2) Het college zendt na ontvangst van een aanvraag welke betrekking heeft op de gecoördineerde behandeling onverwijld een afschrift daarvan aan de andere betrokken bestuursorganen.

 • 3) De andere betrokken bestuursorganen bevestigen schriftelijk binnen twee weken of zij wel of niet aan de gecoördineerde behandeling zullen deelnemen. Indien deze termijn is verstreken, wordt aangenomen dat het andere betrokken bestuursorgaan heeft aangegeven niet mee te werken aan gecoördineerde behandeling.

 • 4) Het college kan besluiten geheel of gedeeltelijk van gecoördineerde behandeling af te zien indien een ander betrokken bestuursorgaan heeft aangegeven niet aan een gecoördineerde behandeling te zullen meewerken of niet tijdig op een verzoek hiertoe heeft gereageerd. Indien het andere betrokken bestuursorgaan geen medewerking verleent aan de gecoördineerde behandeling, vallen de besluiten van dat bestuursorgaan buiten de gecoördineerde behandeling.

Artikel 8 Relatie met meldingen

Het college verzoekt de aanvrager de vereiste meldingen in het kader van een project waarop een gecoördineerde behandeling van toepassing is, zo veel mogelijk gelijktijdig te doen met aanvragen om besluiten.

Hoofdstuk 4: Besluitvorming

Artikel 9 Procedure

Op de voorbereiding van besluiten vallende onder de gecoördineerde behandeling is afdeling 3.4 Awb, overeenkomstig artikel 3.31 lid 3 Wro van toepassing.

Artikel 10 Besluitvorming
 • 1) In afwijking van artikel 3:18 Awb neemt het college de besluiten, welke vallen onder de gecoördineerde behandeling, binnen een nader te bepalen termijn na de ter inzage legging van de ontwerpbesluiten.

 • 2) Deze termijn wordt bepaald in overeenstemming met de andere bestuursorganen, indien deze bestuursorganen hebben aangegeven mee te willen werken aan de gecoördineerde behandeling.

 • 3) Het college maakt de termijn waarbinnen de besluiten worden genomen bekend in de kennisgeving van de procedure als bedoeld in artikel 9.

Artikel 11 Bekendmaking

Het college maakt de kennisgevingen bedoeld in artikel 9 en de genomen besluiten welke onder de gecoördineerde behandeling vallen ook bekend door middel van publicatie in de Staatscourant en langs elektronische weg.

Artikel 12 Beroep

Tegen de gecoördineerde besluiten is rechtstreeks beroep mogelijk bij de Afdeling Bestuursrechtspaak van de Raad van State.

Hoofdstuk 5: Beëindiging coördinatie

Artikel 13 Verzoek tot beëindiging
 • 1) De aanvrager kan bij het college een verzoek indienen om geheel of gedeeltelijk van een verdere gecoördineerde behandeling af te zien ten aanzien van één of meerdere besluiten.

 • 2) Het college beslist binnen twee weken op het in lid 1 bedoeld verzoek.

 • 3) Indien het college beslist dat behandeling van een besluit buiten de gecoördineerde behandeling mogelijk is, wordt de aanvraag behandeld overeenkomstig de geldende wettelijke voorschriften voor de behandeling van deze aanvraag, met inachtneming van artikel 15 van deze verordening

Artikel 14 Beëindiging door bevoegd gezag
 • 1) Het college kan de gecoördineerde behandeling op eigen initiatief geheel of gedeeltelijk beëindigen indien een meer uitgebreide behandeling van een aanvraag is vereist en dit zich verzet tegen de voortgang van de gecoördineerde behandeling van de andere aanvragen.

 • 2) Indien het college beslist dat een bepaalde aanvraag buiten de gecoördineerde behandeling wordt gelaten, wordt deze aanvraag behandeld overeenkomstig de geldende wettelijke voorschriften voor de behandeling van deze aanvraag, met inachtneming van artikel 15 van deze verordening

Artikel 15 Algemene terugvalregeling

Als een aanvraag uit de gecoördineerde behandeling wordt gehaald, wordt het tijdstip waarop deze aanvraag uit de gecoördineerde behandeling wordt gehaald, geacht het tijdstip te zijn waarop de aanvraag is ingediend. De voor deze aanvraag gebruikelijke wettelijke procedures en termijnen vangen aan op dit tijdstip.

Hoofdstuk 6: Slotbepalingen

Artikel 16 Verslaglegging
 • 1) Het college brengt jaarlijks verslag uit aan de raad over de projecten welke met een gecoördineerde behandeling zijn doorlopen.

 • 2) Het jaarlijkse verslag bevat in elk geval:

  • a)

   een overzicht en een omschrijving van de projecten welke met een gecoördineerde behandeling zijn doorlopen;

  • b)

   een overzicht van de termijnen waarbinnen de besluitvorming heeft plaatsgevonden.

Artikel 17 Inwerkingtreding

Deze verordening treedt op 28 september 2011 in werking.

Artikel 18 Citeertitel

Deze verordening wordt aangehaald als: Coördinatieverordening gemeente Maasdonk 2011.

Ondertekening

Aldus besloten in de openbare vergadering van de raad van 27 september 2011

De raad voornoemd,

griffier, voorzitter,

drs. M.J.H.N. Collombon         drs. R.H. Augusteijn