Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Gemeente Zeevang

Verordening wachtlijstbeheer Wet sociale werkvoorziening Zeevang 2008

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OverheidsorganisatieGemeente Zeevang
Officiële naam regelingVerordening wachtlijstbeheer Wet sociale werkvoorziening Zeevang 2008
CiteertitelVerordening wachtlijstbeheer Wsw Zeevang 2008
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpmaatschappelijke zorg en welzijn
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

De datum inwerkingtreding wijkt af van artikel 4 van de regeling.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Wet sociale werkvoorziening, art. 12, lid 2

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerking-

treding

Terugwerkende

kracht tot en met

Datum uitwerking-

treding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

11-07-200801-01-200801-01-2012nieuwe regeling

24-06-2008

Ons Streekblad, 10 juli 2008

2008 06 17, -1.844.61

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening wachtlijstbeheer Wet sociale werkvoorziening Zeevang 2008

Gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 20 mei 2008;

gelet op artikel 12, tweede lid, van de Wet sociale werkvoorziening;

overwegende dat de raad bij verordening nadere regels kan stellen met betrekking tot het wachtlijstbeheer;

B E S L U I T:

vast te stellen de volgende verordening: Verordening wachtlijstbeheer Wet sociale werkvoorziening Zeevang 2008.

Artikel 1 Begripsbepalingen

In deze verordening wordt verstaan onder

 • a.

  De wet: de Wet sociale werkvoorziening;

 • b.

  Het bestuur: het algemeen bestuur van de gemeenschappelijke regeling Werkvoorzieningschap Zaanstreek-Waterland (GR);

 • c.

  Het werkvoorzieningschap: de gemeenschappelijke regeling Werkvoorzieningschap Zaanstreek-Waterland;

 • d.

  Cliënten: personen die een indicatiestelling als bedoeld in artikel 11, eerste lid Wsw bezitten;

 • e.

  Wachtlijst: overzicht van ingezetenen van de gemeente die conform artikel 11 van de wet geïndiceerd zijn, geen dienstbetrekking hebben als bedoeld in hoofdstuk 2 en 3 van de wet en wel beschikbaar zijn om een dergelijke dienstbetrekking te aanvaarden;

 • f.

  Voortraject: een met reïntegratiegelden van het UWV of de gemeenten gefinancierd traject waarin cliënten worden voorbereid op het verrichten van arbeid in het kader van de Wsw.

Artikel 2 Prioritaire groepen

 • 1. Voor het in aanmerking komen voor een dienstbetrekking in het kader van de Wsw geldt de volgorde van plaatsing op de wachtlijst, waarbij de datum van de indicatiestelling bepalend is.

 • 2. Het bestuur kan in afwijking van het bepaalde in het eerste lid ingezetenen van de gemeente, die op de wachtlijst zijn geplaatst, met voorrang in aanmerking doen komen voor een dienstbetrekking als bedoeld in artikel 2, eerste lid van de wet indien:

  • a.

   de capaciteiten en mogelijkheden van de belanghebbende dit in verband met de aanwezige dienstbetrekking naar haar oordeel wenselijk maken; dan wel

  • b.

   de belanghebbende een voortraject als bedoeld in artikel 1, onder f volgt of heeft gevolgd; dan wel

  • c.

   de belanghebbende uitstroomt uit het VSO-MLK; dan wel

  • d.

   voor de belanghebbende als gevolg van een door het werkvoorzieningschap uitgevoerd traject een werkplek beschikbaar is bij een reguliere werkgever op basis van de regeling begeleid werken.

Artikel 3 Uitvoering

De uitvoering van deze verordening berust bij het bestuur.

Artikel 4 Citeertitel en inwerkingtreding

 • 1. Deze verordening kan worden aangehaald als: Verordening wachtlijstbeheer Wsw Zeevang 2008.

 • 2. Zij treedt met terugwerkende kracht in werking op 1 januari 2008.

Ondertekening

Aldus vastgesteld in de openbare raadsvergadering van 24 juni 2008

De raad voornoemd,

de wnd. griffier, de voorzitter,

drs. G.C.I. Kager. drs. M.E. Smit.

Nota-toelichting

Toelichting op de verordening wachtlijstbeheer Wsw 2008

Met de verordening wachtlijstbeheer wordt gebruik gemaakt van de mogelijkheid die artikel 12, tweede lid, van de Wet sociale werkvoorziening, zoals geldend op 1 januari 2008, biedt, waar staat:

"De gemeenteraad kan bij verordening regels stellen over de volgorde waarin de ingezetenen die op de wachtlijst zijn geplaatst voor een dienstbetrekking als bedoeld in artikel 2, eerste lid, in aanmerking worden gebracht."

Artikelsgewijs:

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

De gemeente heeft de uitvoering van de Wet sociale werkvoorziening volledig overgedragen aan de gemeenschappelijke regeling Werkvoorzieningschap Zaanstreek-Waterland. Het bestuur van deze gemeenschappelijke regeling treedt voor de toepassing van deze wet, met uitzondering van de artikelen 8, 9, 13, vierde lid, en 14, eerste lid, in de plaats van het college.

Artikel 2 Prioritaire groepen

Het bestuur van het werkvoorzieningschap volgt het uitgangspunt van de wetgever, dat de volgorde van plaatsing op de wachtlijst bepalend is voor het in aanmerking komen voor een dienstbetrekking in het kader van de Wsw.

Toch wil het bestuur het mogelijk maken van dit uitgangspunt af te wijken. De in het tweede lid genoemde prioritaire groepen zijn voornamelijk gekozen om een sluitende aanpak mogelijk te maken. Het zou immers onwerkbaar zijn een reguliere werkgever, die na een intensieve zoektocht bereid is een SW-geïndiceerde een begeleid-werkenplaats te bieden, te moeten melden, dat de kandidaat pas na geruime tijd daadwerkelijk kan starten, omdat hij vanwege een wachtlijst nog lang niet aan de beurt is.

Nadrukkelijk wordt gesteld dat het in het tweede lid gaat om een 'kan-bepaling'; geïndiceerden kunnen aan dit artikel geen rechten ontlenen. Het bestuur van het werkvoorzieningschap zal nader beleid uitwerken voor de toepassing van dit artikel.

Artikel 3 en 4 spreken voor zich.