Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Deelgemeente Amsterdam - Oost

Regeling voorzieningen voor de leden van het Dagelijks Bestuur Stadsdeel Oost

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OverheidsorganisatieDeelgemeente Amsterdam - Oost
Officiële naam regelingRegeling voorzieningen voor de leden van het Dagelijks Bestuur Stadsdeel Oost
CiteertitelRegeling voorzieningen voor de leden van het Dagelijks Bestuur Stadsdeel Oost
Vastgesteld doordeelraad
Onderwerp
Eigen onderwerpBestuurlijke organisatie

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Datum ondertekening inwerkingtredingsbesluit:

Bron bekendmaking inwerkingtredingsbesluit: -

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Gemeentewet, artikel 44

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerking-

treding

Terugwerkende

kracht tot en met

Datum uitwerking-

treding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

03-05-201003-05-201025-11-2015nieuwe regeling

31-05-2011

Amsterdams Stadsblad, 2011, week 27, 6 juli 2011

235589

Tekst van de regeling

Regeling

Hoofdstuk 1 Begripsomschrijvingen

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

In deze regeling wordt verstaan onder:

a. Rechtspositiebesluit wethouders: het Koninklijk Besluit van 22 maart 1994, Stb. 243, zoals nadien gewijzigd;

b. Regeling rechtspositie wethouders: de ministeriële regeling van 20 februari 2001, Stcrt. 41 als bedoeld in artikel 23 van het Rechtspositiebesluit wethouders, zoals nadien gewijzigd;

c. Verplaatsingskostenregeling 1989: het besluit van de Minister van Binnenlandse Zaken van 20 oktober 1989, nr. AB87/74/U6DGMP/AV/FAR, Stcrt. 212 en het Verplaatsingskostenbesluit 1989: het Koninklijk Besluit van 6 oktober 1989, Stb. 424, zoals nadien gewijzigd;

d. Reisregeling binnenland: het besluit van de Minister van Binnenlandse Zaken van 16 maart 1993, nr. AB93/U280, Stcrt. 56, zoals nadien gewijzigd;

e. Reisregeling buitenland: het besluit van de Minister van Binnenlandse Zaken van 12 september 1994, nr. AD94/U1011, Stcrt. 181, zoals nadien gewijzigd;

f. stadsdeelsecretaris: de stadsdeelsecretaris, bedoeld in artikel 23 van Verordening op de stadsdelen.

Hoofdstuk 2 Voorzieningen voor leden van het Dagelijks Bestuur

Artikel 2 Onkostenvergoeding

Aan het lid van het Dagelijks Bestuur wordt een onkostenvergoeding toegekend voor overige aan de uitoefening van het ambt verbonden kosten gelijk aan 75% van het maximum genoemd in artikel 25, eerste lid, van het Rechtspositiebesluit wethouders.

Artikel 3

Behoudens de kosten opgenomen in de artikelen 4, 5, 6 en 11 kunnen geen andere (al dan niet specifieke) kosten worden gedeclareerd.

Artikel 4 Zakelijke reiskosten

Aan het lid van het Dagelijks Bestuur wordt een vergoeding verleend voor gemaakte reiskosten ter zake van reizen ten behoeve van het stadsdeel. De vergoeding betreft:

a. bij gebruik van openbare middelen van vervoer en van een (trein)taxi: een volledige vergoeding van de gemaakte reiskosten;

b. bij gebruik van een eigen vervoermiddel: een vergoeding als bedoeld in artikel 4, onderdeel b, van de Regeling rechtspositie wethouders;

c. een vergoeding van de noodzakelijke en redelijkerwijs gemaakte verblijfkosten.

Artikel 5 Buitenlandse dienstreis

1. Indien het lid van het Dagelijks Bestuur in het stadsdeelbelang een reis buiten Nederland maakt, worden de in redelijkheid gemaakte noodzakelijke reis- en verblijfkosten vergoed.

2. Voor een reis in het stadsdeelbelang buiten Nederland, niet zijnde een reis naar een Europese instelling, is vooraf toestemming van het Dagelijks Bestuur vereist. De deelraad kan aan deze toestemming voorwaarden verbinden.

Artikel 6 Cursus, congres, seminar of symposium

1. De kosten van deelname van een lid van het Dagelijks Bestuur aan cursussen, congressen, seminars en symposia die in het stadsdeelbelang door of namens het stadsdeel worden aangeboden of verzorgd komen voor rekening van het stadsdeel, voor zover het past binnen de financiële kaders van het bestuursbudget.

2. Het lid van het Dagelijks Bestuur dat wil deelnemen aan een cursus, congres, seminar of symposium dat niet door of namens het stadsdeel wordt aangeboden of verzorgd, dient daartoe een gemotiveerde aanvraag in bij het Dagelijks Bestuur. De aanvraag gaat vergezeld van inhoudelijke informatie en een kostenspecificatie. De kosten komen voor rekening van het stadsdeel als deelname van belang is in verband met de uitoefening van het ambt, voor zover het past binnen de financiële kaders van het bestuursbudget.

Artikel 7 Mobiele telefoon

1. Aan het lid van het Dagelijks Bestuur wordt voor de uitoefening van zijn ambt op aanvraag een mobiele telefoon in bruikleen ter beschikking gesteld.

2. Het lid van het Dagelijks Bestuur ondertekent daartoe een bruikleenovereenkomst met het stadsdeel.

3. Voor zover de in bruikleen beschikbaar gestelde mobiele telefoon voor privédoeleinden is gebruikt, vindt maandelijks een verrekening van de gesprekskosten plaats.

Artikel 8 Spaarloonregeling/levensloopregeling

1. Het lid van het Dagelijks Bestuur kan op aanvraag deelnemen aan de voor het stadsdeelpersoneel geldende spaarloonregeling.

2. Het lid van het Dagelijks Bestuur kan deelnemen aan de levensloopregeling als bedoeld in artikel 19g van de Wet op de loonbelasting 1964.

3. Deelname aan de spaarloonregeling is niet mogelijk indien het lid van het Dagelijks Bestuur gebruik maakt van de wettelijke levensloopregeling (en andersom).

4. Gelet op het bepaalde in artikel 44 derde lid van de Gemeentewet bestaat geen aanspraak op enige vergoeding van het stadsdeel.

Artikel 9 Laptop

1. Op aanvraag wordt ten laste van het stadsdeel aan het lid het Dagelijks Bestuur een laptop, bijbehorende apparatuur en software in bruikleen ter beschikking gesteld.

2. Voor zover er sprake is van een belastingheffing in verband met een ten laste van de gemeente ter beschikking gestelde laptop, bijbehorende apparatuur en software als bedoeld in het eerste lid ontvangt het lid van het Dagelijks Berstuur ten laste van de gemeente op aanvraag per jaar een tegemoetkoming ter grootte van de verschuldigde belasting. Dit bedrag zal gebruteerd worden uitgekeerd om financieel nadeel bij het DB-lid te voorkomen.

3. Indien geen computer en bijbehorende apparatuur en software ter beschikking is gesteld wordt door het stadsdeel aan leden van het Dagelijks Bestuur op aanvraag voor de uitoefening van het lidmaatschap van het Dagelijks Bestuur, een vergoeding verleend voor:

* a. aanschaf van een laptop, bijbehorende apparatuur en software, of,

* b. gebruik van een eigen computer, bijbehorende apparatuur en software

Daarbij wordt ten hoogste uitgegaan van een aanschafwaarde van de computer, bijbehorende apparatuur en software, waarbij de totale maximale vergoeding niet meer dan € 500,-- bedraagt.

4. Het lid van het Dagelijks bestuur ondertekent voor de bruikleen een bruikleenovereenkomst met het stadsdeel

Artikel 10 Fietsregeling

1. Het lid van het Dagelijks Bestuur kan deelnemen aan de fietsregeling. Naar keuze van het lid van het Dagelijks Bestuur wordt de bezoldiging dan wel vaste onkostenvergoeding dan wel eindejaarsuitkering verminderd met de vergoeding voor de fiets als bedoeld in artikel 37 van de Uitvoeringsregeling loonbelasting 2001.

2. Gelet op het bepaalde in artikel 44 van de Gemeentewet bestaat geen aanspraak op enige vergoeding van het stadsdeel.

Artikel 11 Reis-, pensionkosten en verhuiskosten bij benoeming

Het lid van het Dagelijks Bestuur dat bij benoeming nog niet over woonruimte in het stadsdeel beschikt heeft ten laste van het stadsdeel aanspraak op vergoeding van:

a. reis- en pensionkosten overeenkomstig het bepaalde in artikel 1 van de Regeling rechtspositie wethouders;

b. verhuiskosten in verband met de benoeming als lid van het Dagelijks Bestuur overeenkomstig het bepaalde in artikel 2 van de Regeling rechtspositie wethouders

Hoofdstuk 3 De procedure van declaratie

Artikel 12 Betaling van kosten

Betaling van kosten op grond van deze regeling vindt plaats door:

a. betaling uit eigen middelen; of

b. rechtstreekse toezending van de factuur aan het stadsdeel.

Artikel 13 Declaratie van vooruit betaalde kosten

1. Voor de vergoeding van kosten die vooruit zijn betaald, wordt gebruik gemaakt van een declaratieformulier, indien deze kosten uit eigen middelen vooruit zijn betaald en voor zover het past binnen de financiële kaders van het bestuursbudget.

2. Het declaratieformulier wordt volledig ingevuld en ondertekend en binnen twee maanden ingediend onder toevoeging van de originele bewijsstukken bij de stadsdeelsecretaris of een door het Dagelijks Bestuur aangewezen ambtenaar.

Artikel 14 Rechtstreekse facturering bij het stadsdeel

1. De vergoeding van kosten, bedoeld in de artikelen 3, 4, 5 en 10 kan plaatsvinden door rechtstreekse toezending van een factuur aan het stadsdeel.

2. Verantwoording van deze wijze van vergoeding vindt plaats door het desbetreffende begeleidingsformulier volledig in te vullen en te ondertekenen.

3. De factuur wordt binnen twee maanden ingediend bij de stadsdeelsecretaris.

Hoofdstuk 4 Citeertitel en inwerkingtreding

Artikel 15 Inwerkingtreding

Deze regeling heeft terugwerkende kracht en treedt in werking op 3 mei 2010.

Artikel 16 Citeertitel

Deze regeling wordt aangehaald als Regeling voorzieningen voor de leden van het Dagelijks Bestuur Stadsdeel Oost.