Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Gemeente Het Bildt

Beleidsregels voor het aanwijzen van een belanghebbende in het kader van de Wet WOZ in een keuzesituatie

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OverheidsorganisatieGemeente Het Bildt
Officiële naam regelingBeleidsregels voor het aanwijzen van een belanghebbende in het kader van de Wet WOZ in een keuzesituatie
CiteertitelBeleidsregels voor het aanwijzen van een belanghebbende in het kader van de Wet WOZ in een keuzesituatie
Vastgesteld doorgeattribueerde functionaris
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. Gemeentewet, art. 231, lid 2
  2. Wet Waardering Onroerende Zaken

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerking-

treding

Terugwerkende

kracht tot en met

Datum uitwerking-

treding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-2005nieuwe regeling

09-12-2004

Bildtse Post 22-12-2004

Onbekend.

Tekst van de regeling

Beleidsregels voor het aanwijzen van een belanghebbende in het kader van de Wet WOZ in een keuzesituatie

De heffingsambtenaar van de gemeente het Bildt;

Gelet op artikel 231, tweede lid, onderdeel b, van de Gemeentewet en hoofdstuk 4 van de Wet waardering onroerende zaken;

Besluit:

onder intrekking van eerder genomen besluiten terzake vast te stellen de volgende:

Beleidsregels voor het aanwijzen van een belanghebbende te wiens name de beschikking als bedoeld in artikel 22 van de Wet waardering onroerende zaken gesteld wordt

ALGEMEEN

Het komt voor, dat er ten aanzien van één onroerende zaak meer dan één genothebbende krachtens eigendom, bezit of beperkt recht dan wel meer dan één gebruiker al dan niet krachtens eigendom, bezit, beperkt recht of persoonlijk recht aangewezen kan worden.

Artikel 24 van de Wet waardering onroerende zaken bepaalt dat in die situatie de bekendmaking van de beschikking plaats kan vinden aan één van hen. De gemeente het Bildt hanteert in deze gevallen een voorkeursvolgorde bij de aanwijzing van de belanghebbende te wiens name de beschikking gesteld wordt.

De in de voorkeursvolgorde neergelegde criteria bevatten geen limitatieve opsomming. Zij moeten worden beschouwd als richtlijnen voor de meest voorkomende gevallen.

VOORKEURSVOLGORDE

Genothebbenden krachtens eigendom, bezit of beperkt recht

1. Indien er meer personen genothebbende zijn, gelden de volgende criteria.

1.1. Allereerst wordt bezien of er verschillende categorieën genothebbenden zijn. Indien dat het geval is, wordt de onderstaande volgorde tussen de categorieën aangehouden:

1.1.1. de vruchtgebruiker c.q. gerechtigde krachtens recht van gebruik en bewoning;

1.1.2. de opstaller, met uitzondering van degene die een afhankelijk opstalrecht, dan wel een opstalrecht ten behoeve van de aanleg en het onderhoud van onder- of bovengrondse leidingen heeft;

1.1.3. de erfpachter;

1.1.4. de eigenaar of de appartementsgerechtigde;

1.1.5. degene die naar (andere) omstandigheden beoordeeld daarvoor in aanmerking komt, daaronder begrepen de bezitter.

1.2. Als één categorie uit meer personen bestaat, wordt de onderstaande volgorde tussen de personen aangehouden:

1.2.1. indien er één of meer personen zijn die volgens de beschikbare gegevens in het Bildt wonen of gevestigd zijn, wordt de beschikking in onderstaande volgorde gesteld ten name van degene van hen:

1.2.1.1. die ook als gebruiker wordt aangemerkt;

1.2.1.2. die het grootste aandeel in het genotsrecht heeft;

1.2.1.3. die een natuurlijk persoon is;

1.2.1.4. die bij de Gemeente het Bildt reeds als belastingplichtige in de administratie voorkomt;

1.2.1.5. die de oudste in leeftijd is;

1.2.1.6. die de eerstgerechtigde is in de volgorde die door het kadaster wordt aangehouden;

1.2.2. indien er geen personen zijn die volgens de beschikbare gegevens in het Bildt wonen of gevestigd zijn, maar wel één of meer personen die volgens de beschikbare gegevens elders in Nederland wonen of gevestigd zijn, wordt de beschikking in onderstaande volgorde gesteld ten name van degene van hen:

1.2.2.1. die het grootste aandeel in het genotsrecht heeft;

1.2.2.2. die een natuurlijk persoon is;

1.2.2.3. die bij de gemeente het Bildt reeds als belastingplichtige in de administratie voorkomt;

1.2.2.4. die de oudste in leeftijd is;

1.2.2.5. die de eerstgerechtigde is in de volgorde die door het kadaster wordt aangehouden;

1.2.3. indien er geen personen zijn die volgens de beschikbare gegevens in Nederland wonen of gevestigd zijn, en dus alleen personen die volgens de beschikbare gegevens in het buitenland wonen of gevestigd zijn, wordt de beschikking in onderstaande volgorde gesteld ten name van degene van hen:

1.2.3.1. die het grootste aandeel in het genotsrecht heeft;

1.2.3.2. die bij de Gemeente het Bildt reeds als belastingplichtige in de administratie voorkomt;

1.2.3.3. die de eerstgerechtigde is in de volgorde die door het kadaster wordt aangehouden.

Gebruikers al dan niet krachtens eigendom, bezit, beperkt recht of persoonlijk recht

2. Indien er meer personen gebruiker zijn, gelden de volgende criteria. De beschikking wordt in onderstaande volgorde gesteld ten name van:

2.1. degene die ook als genothebbende krachtens eigendom, bezit of beperkt recht wordt aangemerkt;

2.2. de man bij echtgenoten met of zonder kinderen;

2.3. de ouder bij één-oudergezinnen;

2.4. degene die bij de gemeente het Bildt reeds als belastingplichtige in de administratie voorkomt;

2.5. de oudste in leeftijd;

2.6. degene die de energievoorziening van de onroerende zaak op naam heeft;

2.7. degene die naar (andere) omstandigheden beoordeeld daarvoor in aanmerking komt.

Overige bepalingen

3. Bij de toepassing van de voorkeursvolgorde is beslissend de situatie bij de aanvang van het kalenderjaar.

4. Deze beleidsregels gelden met ingang van 1 januari 2005.

St.Annaparochie, 9 december 2004

De heffingsambtenaar van de gemeente het Bildt,

A. van der Weide

Deze beleidsregels zijn bekend gemaakt op 22 december 2004 en treden in werking op 1 januari 2005.