Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Gemeente Bergambacht

Verordening cliëntenparticipatie gemeente Bergambacht 2008

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OverheidsorganisatieGemeente Bergambacht
Officiële naam regelingVerordening cliëntenparticipatie gemeente Bergambacht 2008
CiteertitelVerordening cliëntenparticipatie gemeente Bergambacht 2008
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpalgemeen
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Wet werk en bijstand, art. 47
 2. Gemeentewet, art. 150 en 149
 3. Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers
 4. Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen
Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerking-

treding

Terugwerkende

kracht tot en met

Datum uitwerking-

treding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-200804-02-2010nieuwe verordening

25-09-2007

Gemeentepagina13-11-2007

Onbekend

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening cliëntenparticipatie gemeente Bergambacht 2008

Bijlage 1 [Klik hier om het document te downloaden] Toelichting verordening cliëntenparticipatie gemeente Bergambacht 2008

De raad van de gemeente Bergambacht;

gelezen het voorstel van het K5 bestuur d.d 3 juli 2007;

overwegende dat:

 • -

  de gemeente verantwoordelijk is voor de realisatie en vormgeving van cliëntenparticipatie in het kader van de Wet werk en bijstand (WWB);

 • -

  een verordening die het vorenstaande regelt daarbij noodzakelijk is;

gelet op:

 • -

  artikel 47 van de Wet werk en bijstand (WWB);

 • -

  artikel 42 van de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers (Ioaw);

 • -

  artikel 42 van de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen (Ioaz);

 • -

  en met inachtneming van artikel 150 van de Gemeentewet;

  besluit:

vast te stellen de:

Verordening cliëntenparticipatie gemeente Bergambacht 2008

Artikel 1 - Begripsomschrijving

 • 1. In deze verordening wordt verstaan onder:

  • 1.

   cliënten: alle personen die gebruik maken van de diensten op grond van de WWB, Ioaw en Ioaz van de afdeling Sociale Zaken K5;

  • 2.

   cliëntenraad: onafhankelijk orgaan bestaande uit cliënten van Sociale Zaken K5 met een adviserende taak ten aanzien van het beleid van de afdeling Sociale Zaken K5;

  • 3.

   K5-bestuur: het dagelijks bestuur van de K5-gemeenten.

 • 2. Alle begrippen die in deze verordening worden gebruikt en die niet nader worden omschreven hebben dezelfde betekenis als in de WWB, Ioaw en Ioaz.

Artikel 2 - Doel cliëntenparticipatie

Het doel van cliëntenparticipatie is de communicatie te bevorderen tussen Sociale Zaken K5 en haar cliënten.

 • 1.

  Voor Sociale Zaken K5 betekent dit het vergroten van het inzicht in de beleving en ervaring van haar cliënten ten aanzien van de dienstverlening van Sociale Zaken K5 en de kwaliteit van haar producten.

 • 2.

  Voor de cliëntenraad betekent dit reageren op en adviseren over de dienstverlening en de producten van Sociale Zaken K5.

Artikel 3 - Opdracht aan het K5-bestuur

Het K5-bestuur draagt zorg voor het instellen van de cliëntenraad. De benoeming van de cliëntenraadsleden geschiedt door het K5-bestuur.

Artikel 4 - Doelstelling cliëntenraad

De cliëntenraad functioneert ten behoeve van alle cliënten die gebruik maken van de diensten van de afdeling Sociale Zaken op K5 het gebied van de WWB, Ioaw en Ioaz en heeft tot doel:

 • 1.

  Behartiging van de collectieve belangen van cliënten. Deze belangen dienen verband te houden met de diensten van de afdeling Sociale Zaken K5 op het gebied van de WWB, Ioaw en Ioaz.

 • 2.

  Advisering aan het K5-bestuur en de gemeenteraden over de dienstverlening, de beleidsterreinen WWB, Ioaw en Ioaz en daaraan verwante terreinen voorzover zij de cliënt direct aangaan.

 • 3.

  Het kritisch volgen van het beleid van de gemeente, met name waar dit het collectieve belang van de cliënten van de afdeling Sociale Zaken K5 raakt, het signaleren van knelpunten in dat beleid en het doen van aanbevelingen.

 • 4.

  Het erop toezien dat cliënten voldoende informatie en voorlichting krijgen van de afdeling Sociale Zaken K5.

 • 5.

  Het bevorderen van een goede verstandhouding tussen cliënten en medewerkers van de afdeling Sociale Zaken K5.

Artikel 5 - Samenstelling van de cliëntenraad

 • 1. De cliëntenraad wordt gevormd door 11 cliënten.

 • 2. Het streven is om minimaal 2 leden vanuit elke gemeente te laten deelnemen aan de cliëntenraad.

 • 3. De cliëntenraad wijst een voorzitter, een vice-voorzitter en een secretaris aan.

 • 4. De selectie van de leden van de cliëntenraad geschiedt door de beleidsafdeling van Sociale Zaken K5 in overleg met het afdelingshoofd, daarbij eventueel bijgestaan door een portefeuillehouder of de voorzitter van de cliëntenraad.

 • 5. Het lidmaatschap van de cliëntenraad wordt beëindigd na afloop van de cliëntenrelatie. Hiervan kan afgeweken worden voor een periode van maximaal één jaar na afloop van de cliëntenrelatie zolang nog niet in vervanging is voorzien.

 • 6. De leden treden na drie jaar af met mogelijkheid van herbenoeming (éénmalig) tenzij lid 5 van toepassing is.

 • 7. De leden van de cliëntenraad hebben zitting op persoonlijke titel.

Artikel 6 - Taken en bevoegdheden van de cliëntenraad

 • 1. De cliëntenraad heeft de bevoegdheid gevraagd en ongevraagd advies uit te brengen aan het K5-bestuur.

 • 2. De cliëntenraad stelt een agenda op ten behoeve van de vergaderingen, waarbij agendapunten kunnen worden aangedragen die een relatie hebben met de in artikel 4 van deze verordening genoemde onderwerpen.

 • 3. Wanneer het K5-bestuur belangrijke wijzigingen wil doorvoeren in zijn beleid op het terrein van de door de K5gemeenten uit te voeren wettelijke regelingen met betrekking tot sociale zaken op het gebied van de WWB, Ioaw en Ioaz wordt de cliëntenraad in het participatieproces betrokken op het moment dat het ambtelijk stuk is uitgewerkt en het K5-bestuur onder voorbehoud van het advies van de cliëntenraad heeft ingestemd met het voorstel. Onder belangrijke wijzigingen wordt verstaan verordeningen en beleidsvoornemens.

 • 4. De cliëntenraad houdt zich niet bezig met de behandeling van individuele zaken/klachten.

Artikel 7 – Werkwijze

 • 1. Het K5-bestuur verschaft de cliëntenraad minimaal 3 weken voor de eerstvolgende cliëntenraadvergadering gegevens die deze voor de vervulling van haar taak redelijkerwijs nodig heeft, te weten beleidsstukken die betrekking hebben op de doelstellingen of het functioneren van de cliëntenraad.

 • 2. De cliëntenraad komt naar behoefte, doch ten minste éénmaal per twee maanden bijeen.

 • 3. Ten minste één maal per jaar zal de verantwoordelijk wethouder een vergadering bijwonen en overleg voeren met de cliëntenraad.

 • 4. Eenmaal per jaar wordt de verordening geëvalueerd.

 • 5. De vergaderingen van de cliëntenraad worden bijgewoond door ten minste één medewerker van de afdeling Sociale Zaken.

 • 6. De cliëntenraad kan specifieke medewerkers van de afdeling Sociale Zaken uitnodigen voor zijn vergaderingen voor het verstrekken van informatie of het geven van toelichting.

 • 7. Adviezen (gevraagde en ongevraagd) van de cliëntenraad worden schriftelijk vastgelegd.

 • 8. Het K5-bestuur is verantwoordelijk voor terugrapportage (na beslissing van het K5-bestuur) aan de cliëntenraad ten aanzien van de uitgebrachte adviezen.

Artikel 8 - Budget

 • 1. Het K5-bestuur stelt aan de cliëntenraad een budget ter hoogte van € 4500 op jaarbasis ter beschikking.

 • 2. Uit het in lid 1 genoemde budget dienen alle voorkomende kosten te worden voldaan die met het functioneren van de cliëntenraad samenhangen.

 • 3. De cliëntenraad dient uiterlijke drie maanden na afloop van het kalenderjaar een overzicht te geven van de uitgaven. Nadat dit overzicht is overgelegd aan het K5-bestuur vindt definitieve vaststelling van het budget plaatsvinden. Een overschot vloeit terug naar het K5-bestuur.

Artikel 9 - Uitvoering

De uitvoering van deze verordening berust bij het K5-bestuur.

Artikel 10 - Verantwoording

Over de uitvoering van deze verordening legt het K5-bestuur jaarlijks verantwoording af aan de gemeenteraad. Hierin komen de volgende zaken aan de orde: de samenstelling van de cliëntenraad, de vergaderfrequentie, het aantal gevraagde adviezen en het aantal ongevraagde adviezen.

Artikel 11 – Onvoorziene situaties

In situaties waarin deze verordening niet voorziet, beslist het K5-bestuur.

Artikel 12 - Inwerkingtreding

Deze verordening treedt in werking met ingang van 1 januari 2008, waarmee de voorgaande Verordening cliëntenparticipatie Wet werk en bijstand, vastgesteld bij raadbesluit van 28 september 2004, komt te vervallen.

Artikel 13 - Citeertitel

Deze verordening wordt aangehaald als Verordening cliëntenparticipatie gemeente Bergambacht 2008

Aldus vastgesteld in de openbare raadsvergadering van de gemeente Bergambacht op 25 september 2007

De griffier De voorzitter