Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Gemeente Bergambacht

Verordening outplacement gewezen wethouders Bergambacht 2007

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OverheidsorganisatieGemeente Bergambacht
Officiële naam regelingVerordening outplacement gewezen wethouders Bergambacht 2007
CiteertitelVerordening outplacement gewezen wethouders Bergambacht 2007
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Gemeentewet, art. 147, Algemene Pensioenwet politieke ambtsdragers art. 131 t/m 136

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerking-

treding

Terugwerkende

kracht tot en met

Datum uitwerking-

treding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

22-05-200701-01-2017nieuwe verordening

22-05-2007

onbekend

Onbekend

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening outplacement gewezen welhouders Bergambacht 2007

Bijlage 1 [Klik hier om het document te downloaden] Toelichting verordening outplacement gewezen wethouders Bergambacht 2007

De raad van de gemeente Bergambacht

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 6 maart 2007

gelet op artikel 147 van de Gemeentewet,

besluit vast te stellen de volgende verordening

Verordening outplacement gewezen wethouders Bergambacht 2007

Artikel 1 Begripsbepalingen

In deze regeling wordt verstaan onder:

 • 1.

  belanghebbende: hij die ophoudt wethouder te zijn en in het genot is van een uitkering op grond van artikel 131 tot en met 136 van de Algemene pensioenwet politieke ambtsdragers;

 • 2.

  outplacementbureau: bureau of organisatie bij voorkeur aangesloten bij een brancheorganisatie voor outplacement en loopbaanbegeleiding.

Artikel 2 Toekenning outplacementfaciliteiten

 • 1.

  Burgemeester en wethouders besluiten op aanvragen omtrent de toekenning van outplacementfaciliteiten.

 • 2.

  De kosten van de outplacementfaciliteiten komen voor rekening van de gemeente. Burgemeester en wethouders sluiten daartoe een schriftelijke overeenkomst met het outplacementbureau.

 • 3.

  Eventuele reis-, verblijf- en verwervingskosten komen voor rekening van belanghebbende.

Artikel 3 Maximale toekenningsduur

De outplacementfaciliteiten worden toegekend voor de periode van ten hoogste één jaar.

Artikel 4 Uitleg regeling

In de gevallen waarin deze regeling niet of niet in redelijkheid voorziet zijn burgemeester en wethouders bevoegd een voorziening te treffen.

Artikel 5 Slotbepalingen

 • 1.

  Deze regeling wordt aangehaald als: “Verordening outplacement gewezen wethouders Bergambacht 2007”.

 • 2.

  De “Regeling outplacement gewezen wethouders” vastgesteld op 29 augustus 1995 wordt ingetrokken.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de raad

van de gemeente Bergambacht op 22 mei 2007

de griffier, de voorzitter,