Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Gemeente Bergambacht

Verordening voor periodiek onderzoek naar de doelmatigheid en doeltreffendheid van het door het college gevoerde bestuur

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OverheidsorganisatieGemeente Bergambacht
Officiële naam regelingVerordening voor periodiek onderzoek naar de doelmatigheid en doeltreffendheid van het door het college gevoerde bestuur
CiteertitelVerordening voor periodiek onderzoek naar de doelmatigheid en doeltreffendheid van het door het college gevoerde bestuur
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Gemeentewet

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerking-

treding

Terugwerkende

kracht tot en met

Datum uitwerking-

treding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-200412-01-2016nieuwe verordening

28-10-2003

onbekend

Onbekend

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening voor periodiek onderzoek naar de doelmatigheid en de doeltreffendheid van het door het college gevoerde bestuur

Bijlage 1 [Klik hier om het document te downloaden] Toelichting verordening voor periodiek onderzoek naar de doelmatigheid en de doeltreffendheid van het door het college gevoerde bestuur

De raad van de gemeente Bergambacht;

gezien het voorstel van het college van burgemeester en wethouders;

b e s l u i t :

vast te stellen de:

VERORDENING voor periodiek onderzoek naar de doelmatigheid en doeltreffendheid van het door het college gevoerde bestuur.

Artikel 1. Definities

In deze verordening wordt verstaan onder:

 • a.

  Doelmatigheid

  De mate waarin de gewenste prestaties worden gerealiseerd met een zo beperkt mogelijke inzet van middelen.

 • b.

  Doeltreffendheid

  De mate waarin de beoogde maatschappelijke effecten van het beleid ook daadwerkelijk worden behaald.

Artikel 2. Onderzoeksfrequentie

 • 1. Het college onderzoekt jaarlijks de doelmatigheid van (onderdelen van) organisatie-eenheden van de gemeente en de uitvoering van taken door de gemeente. Iedere gemeentelijke organisatie-eenheid en gemeentelijke taak wordt minimaal eens in de acht jaar in zijn geheel aan een dergelijke toets onderworpen.

 • 2. Het college toetst jaarlijks de doeltreffendheid van (onderdelen van) de programma’s en de paragrafen. Ieder programma en paragraaf wordt minimaal eens in de acht jaar in zijn geheel aan een dergelijke toets onderworpen.

Artikel 3. Onderzoeksplan

 • 1.

  Het college zendt ieder jaar te gelijkertijd met de programmabegroting een onderzoeksplan naar de raad van de in het erop volgende jaar te verrichten interne onderzoeken naar de doelmatigheid en de doeltreffendheid.

 • 2.

  In het onderzoeksplan wordt per intern onderzoek globaal aangegeven:

  • a)

   het object van onderzoek

  • b)

   de reikwijdte van het onderzoek

  • c)

   de onderzoeksmethode

  • d)

   doorlooptijd van het onderzoek

  • e)

   de wijze van uitvoering

 • 3.

  In het jaarplan wordt aangegeven welke budgetten in de begroting zijn opgenomen voor

  de uitvoering van de onderzoeken.

Artikel 4. Voortgang onderzoeken

 • 1.

  Het college rapporteert in de bedrijfsvoeringparagraaf van de begroting en jaarstukken over de voortgang van de onderzoeken naar de doelmatigheid en doeltreffendheid en de uitputting van bijbehorende budgetten.

Artikel 5. Rapportage en gevolgtrekking

 • 1. De uitkomsten van een onderzoek worden vastgelegd in een rapportage. Elke rapportage bevat tenminste een analyse van de onderzoeksresultaten en aanbevelingen voor verbeteringen.

 • 2. Op basis van de resultaten van ieder onderzoek stelt het college indien nodig een plan van verbetering op. De rapportage en het plan van verbetering worden ter kennisgeving aan de raad aangeboden. Het college neemt op basis van het plan van verbetering organisatorische maatregelen.

Artikel 6. Inwerkingtreding

Deze verordening treedt in werking daags na bekendmaking en wordt voor het eerst toegepast op het begrotingsjaar 2004.

Artikel 7. Citeertitel

Deze verordening kan worden aangehaald als: “Verordening voor periodiek onderzoek naar de doelmatigheid en doeltreffendheid van het door het college gevoerde bestuur”.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de raad der gemeente Bergambacht op 28 oktober 2003.

de griffier, de voorzitter,