Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Gemeente Lemsterland

Beleidsregels Verhaal WWB en WIJ.

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OverheidsorganisatieGemeente Lemsterland
Officiële naam regelingBeleidsregels Verhaal WWB en WIJ.
CiteertitelBeleidsregels Verhaal WWB en WIJ gemeente lemsterland.
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpmaatschappelijke zorg en welzijn
Eigen onderwerpmaatschappelijke zorg en welzijn

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

WWB

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerking-

treding

Terugwerkende

kracht tot en met

Datum uitwerking-

treding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-10-201101-01-2015Onbekend

13-09-2011

Zuid-Friesland

Onbekend

Tekst van de regeling

Beleidsregels verhaal Wet Werk en Bijstand WWB en Wet investeren in Jongeren WIJ, gemeente Lemsterland.

Artikel 1: Begripsbepalingen

 • 1. Alle begrippen die in deze beleidsregels worden gebruikt en die niet nader worden omschreven hebben dezelfde betekenis als in de Wet werk en bijstand, de Wet investeren in jongeren, het Burgerlijk Wetboek en de Algemene wet bestuursrecht.

 • 2. In deze beleidsregels wordt verstaan onder:

  • a.

   de WWB: de Wet werk en bijstand;

  • b.

   de WIJ: de Wet investeren in jongeren;

  • c.

   de Awb: de Algemene wet bestuursrecht;

  • d.

   het BG: Burgerlijk Wetboek:

  • e.

   college: het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Lemsterland;

  • f.

   uitkering: de door het college betaalde kosten van bijstand als bedoeld in de WWB en de inkomensvoorziening als bedoeld in de WIJ;

  • g.

   inlichtingenplicht: de verplichtingen genoemd in artikel 17, lid 1 en lid 2 WWB, artikel 44, lid 1 en lid 2 WIJ.

Artikel 2: Verhaal

a.Het college verhaalt de kosten van bijstand naar de regels aangegeven in

paragraaf 6.5 van de WWB .

b.Het college verhaalt de kosten van inkomensvoorziening op grond van artikel 57

van de WIJ en paragraaf 6.5 van de WWB.

Artikel 3: Verplichting van de bijstandsgerechtigde

1.Het college kan ingevolge artikel 55 WWB de verplichting aan de

1. bijstandsgerechtigde opleggen dat hij of zij de benodigde stappen onderneemt om

de onderhoudsbijdrage conform de rechterlijke uitspraak met betrekking tot de

alimentatie, van de onderhoudsplichtige af te dwingen, zo nodig door inschakeling

van derden, zoals het LBIO of deurwaarder.

2.Indien incasso volgens lid 1 niet tot resultaat leidt of indien in bijzondere gevallen

dit in redelijkheid niet van de bijstandsgerechtigde gevergd kan worden, of een

rechterlijke uitspraak over alimentatie ontbreekt, zal het college gebruik maken

van zijn bevoegdheden zoals vastgelegd in artikel 62 en 62b van de WWB.

Artikel 4: Afzien van verhaal

In afwijking van artikel 2 wordt van het opleggen van een verhaalsbijdrage, zoals bedoeld in Artikel 62g WWB, afgezien indien:

a.het op te leggen verhaalsbedrag lager is dan € 50,00 per maand of € 600,00 op

jaarbasis.

b.daarvoor gelet op de omstandigheden van degene op wie verhaal wordt gezocht

of degene die de bijstand ontvangt of heeft ontvangen, dringende redenen

aanwezig zijn.

Artikel 5: Verhaal en schuldregeling

1.Indien een belanghebbende de volledige medewerking verleent aan de

totstandkoming van een minnelijke schuldsanering of wettelijk

schuldsaneringstraject ingevolge de WSNP, besluit het college gedurende de

bemiddeling tot opschorting van de verschuldigde verhaalsbedragen die op het

moment van het besluit opeisbaar zijn.

2.Wanneer het minnelijke schuldsaneringstraject met goed gevolg is doorlopen of

het wettelijk schuldsaneringstraject ingevolge de WSNP met een schone lei is

afgehandeld besluit het college tot het buiten invorderingstelling van de

verschuldigde verhaalsbedragen die op dat moment opeisbaar zijn.

Artikel 6: Maatstaven verhaalsbedrag

Bij de maatstaven bedoeld in artikel 62a WWB wordt door het college gebruik gemaakt van het Rapport alimentatienormen van de NVvR of Tremanormen.

Artikel 7: Geen splitsing verhaalsbedrag

Het verhaalsbedrag dat wordt verlangd ten behoeve van de (ex-) partner mede ten behoeve van minderjarige kinderen wordt gesteld op het gehele voor verhaal beschikbare bedrag, tenzij deze methode niet mogelijk is.

Artikel 8: Ingangsdatum

1.De ingangsdatum van de betalingsverplichting verhaalsbijdrage vastgesteld

ex artikel 62 g WWB wordt bepaald op de eerste dag volgende op de eerste

aanschrijving, tenzij individuele omstandigheden tot een andere redelijke

ingangsdatum noodzaken.

2.De ingangsdatum van de betalingsverplichting verhaalsbijdrage ex artikel 62 b

WWB is gelijk aan de ingangsdatum van het recht op bijstand dan wel de datum

waarop de bijstandsgerechtigde recht heeft op de alimentatie conform de

rechterlijke alimentatie uitspraak.

Artikel 9: Verhaal in rechte

Van verhaal in rechte conform de bepalingen van artikel 62h WWB wordt afgezien, indien het te verhalen bedrag een bedrag van € 50,00 per maand of € 600,00 op jaarbasis niet

te boven gaat.

Artikel 10: Executie verhaalsbijdrage

1.Indien de belanghebbende niet bereid is de door de rechter vastgestelde bijdrage

voor levensonderhoud of de op verzoek van de gemeente vastgestelde bijdrage

dan wel zijn achterstand te voldoen,.wordt een beschikking met een executoriale

titel ten uitvoer gelegd door middel van een executoriaal beslag overeenkomstig

de artikelen 479b tot en met 479g, behoudens artikel 479e lid 2 van het Wetboek

van Burgerlijke Rechtsvordering.

 • 2.

  Er wordt zoveel mogelijk gebruik gemaakt van vereenvoudigd derdenbeslag.

 • 3.

  Het maandelijks te betalen bedrag wordt vastgesteld op het voor beslag vatbare

bedrag.

 • 4.

  Op grond van bijzondere omstandigheden van de belanghebbende kan de

  betalingsverplichting tijdelijk lager worden vastgesteld.

 • 5.

  Vorderingen met een gecompliceerde incasso of met een beslag op roerende of

onroerende zaken worden overgedragen aan de gerechtsdeurwaarder.

Artikel 11: Wettelijke rente en kosten

Indien moet worden overgegaan tot beslaglegging als bedoeld in artikel 10 van deze beleidsregels dan wordt de vordering slechts verhoogd met de wettelijke rente en de op de invordering betrekking hebbende kosten, indien de invordering is overgedragen aan een deurwaarder.

Artikel 12: Afwijkingsbevoegdheid

Het college handelt in overeenstemming met bovenstaande beleidsregels, tenzij dat naar het oordeel van het college voor een of meer belanghebbenden gevolgen zou hebben die wegens dringende redenen of bijzondere omstandigheden onevenredig zijn in verhouding tot de met de beleidsregel te dienen uitgangspunten, conform artikel 4:84 van de Algemene wet bestuursrecht.

Artikel 13: Citeertitel

Deze beleidsregel kan worden aangehaald als: 'Beleidsregels Verhaal WWB en WIJ gemeente Lemsterland”.

Artikel 14: Inwerkingtreding

De beleidsregels Verhaal WWB en WIJ treden in werking met ingang van 1 oktober 2011. De beleidsregels, zoals vastgesteld op 15 december 2010, komen hierbij te vervallen.

Lemmer, 13 september 2011.

De secretaris/algemeen directeur De burgemeester

B.G.W. Siebers D.J. Stellingwerf