Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Gemeente Spijkenisse

Beleidsregels inzake het verhalen van planschade op aanvragers van een planologische wijziging

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OverheidsorganisatieGemeente Spijkenisse
Officiële naam regelingBeleidsregels inzake het verhalen van planschade op aanvragers van een planologische wijziging
CiteertitelBeleidsregels inzake het verhalen van planschade op aanvragers van een planologische wijziging
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpruimtelijke ordening, verkeer en vervoer
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Er is geen afzonderlijke regeling opgemaakt; de tekst van het besluit en de datum van ondertekening zijn overgenomen van het hiervoor in de organisatie bestemde document

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. Wet ruimtelijke ordening, art. 6.4a
  2. Algemene wet bestuursrecht, art. 4:81

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

N.v.t.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerking-

treding

Terugwerkende

kracht tot en met

Datum uitwerking-

treding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

13-07-2011nieuwe regeling

01-03-2011

Weekblad Spijkenisse, 12-07-2011

SWVVHVG

Tekst van de regeling

Het college besluit tot wijziging van de beleidsregels inzake het verhalen van planschade op aanvragers van een planologische wijziging, naar aanleiding van de inwerkingtreding van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht.

[Red: Deze beleidsregels luiden als volgt:]

  • 1.

    Bij een planologische afwijking waarop de uitgebreide procedure van de Wabo van toepassing is, te weten de omgevingsvergunning ex artikel 2.12 lid 1, onder a, sub 3, dient de aanvrager alvorens medewerking wordt verleend aan de planologische wijziging, een deugdelijke planschaderisico-analyse te laten uitvoeren bij een erkend bedrijf. Indien uit deze analyse blijkt dat er een verwachting bestaat dat omwonenden schade kunnen lijden, dient een verhaalsovereenkomst te worden gesloten tussen de gemeente en de aanvrager. Tot slot dient, indien het te verwachten totale schadebedrag meer bedraagt dan € 10.000,-, aanvrager een bankgarantie te overleggen. Dit geldt ook indien op aanvraag medewerking wordt verleend aan een wijziging van het bestemmingsplan op grond van de Wet ruimtelijke ordening. De planschaderisico-analyse kan achterwege gelaten worden, indien ambtelijk wordt geoordeeld dat de te verwachten planschade nihil is of dusdanig lager, dat de kosten van de risico-analyse hoger zouden zijn dat de te verwachten planschade. Wel dient dan nog steeds een verhaalsovereenkomst te worden gesloten.

  • 2.

    Bij een planologische afwijking waarop de reguliere procedure van de Wabo van toepassing is, te weten de omgevingsvergunning ex artikel 2.12 lid 1, onder a, sub 2 – alleen voor zover het de wijziging van het gebruik betreft – dient een verhaalsovereenkomst te worden gesloten tussen de gemeente en aanvrager. Indien de aanvrager, alvorens een dergelijke overeenkomst aan te gaan, een planschaderisico-analyse wenst uit te laten voeren, dient dit door aanvrager zelf geïnitieerd te worden en zal – in verband met de beperkte termijn van acht weken – de aanvraag om omgevingsvergunning geweigerd worden en dient een nieuwe aanvraag ingediend te worden nadat de analyse is uitgevoerd. Ook bestaat de mogelijkheid dat aanvrager de aanvraag in dit geval zelf intrekt, vooruitlopend op een nieuwe aanvraag na uitvoering van de analyse.