Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Gemeente Bussum

Huisvestingsverordening Gooi en Vechtstreek 2006

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OverheidsorganisatieGemeente Bussum
Officiële naam regelingHuisvestingsverordening Gooi en Vechtstreek 2006
CiteertitelHuisvestingsverordening Gooi en Vechtstreek 2005 met aanvulling 2006
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpvolkshuisvesting en woningbouw
Eigen onderwerpgeen

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Datum inwerking treding geschat

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Huisvestingswet art. 2

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerking-

treding

Terugwerkende

kracht tot en met

Datum uitwerking-

treding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-02-200701-09-2011nieuwe regeling

01-02-2006

Onbekend

RV2001-072

Tekst van de regeling

HUISVESTINGSVERORDENING GOOI EN VECHTSTREEK 2006

De raad van de gemeente Bussum;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van Bussum d.d.

15 november 2006, nummer RV2006-072;

in te trekken de Huisvestingsverordening Gooi en Vechtstreek 2005 en vast te stellen de

HOOFDSTUK 1. ALGEMENE BEPALINGEN

Artikel 1.1 Begripsbepalingen

In deze verordening wordt verstaan onder:

 • a.

  wet: Huisvestingswet;

 • b.

  aftoppingsgrens: het daarover bepaalde in de Wet op de huurtoeslag;

 • c.

  besluit: het Huisvestingsbesluit;

 • d.

  Convenant Woonruimteverdeling: de overeenkomst tussen het gewest, namens de samenwerkende gemeenten, en de in de gewestgemeenten actieve corporaties, inhoudende afspraken over onder meer de woonruimteverdeling;

 • e.

  doorstromer: de woningzoekende die een zelfstandige herbezetbare woonruimte in de regio achterlaat voor verhuur of verkoop en die zich op de woningmarkt begeeft;

 • f.

  economische binding: de binding van een persoon aan de regio, daarin gelegen dat die persoon, met het oog op de voorziening in het bestaan, een redelijk belang heeft zich in dit gebied te vestigen, met dien verstande dat een economische binding in elk geval wordt aangenomen ten aanzien van personen die voor de voorziening in het bestaan zijn aangewezen op het duurzaam (dat is: ten minste 19 uur per week) verrichten van arbeid binnen of vanuit de regio en dat ook het duurzaam volgen van een dagopleiding in de regio hiermee wordt gelijkgesteld;

 • g.

  eigenaar: het daaromtrent in artikel 1, lid 2 van de wet bepaalde;

 • h.

  GBA: gemeentelijke basisadministratie;

 • i.

  gewest: het gewest Gooi en Vechtstreek;

 • j.

  huishouden: een alleenstaande, dan wel twee of meer personen die een gemeenschappelijke huishouding voert resp. voeren, dan wel wenst resp. wensen te voeren;

 • k.

  huurprijs: de rekenhuur van de Wet op de huurtoeslag;

 • l.

  ingezetene: degene die, gedurende tenminste een jaar direct voorafgaande aan de datum van aanvraag voor een urgentie, in de basisadministratie van één van de gemeenten in de regio is ingeschreven;

 • m.

  inkomen: het belastbaar inkomen, bedoeld in artikel 2.3 onder a, b en c van de Wet op de inkomstenbelasting 2001, dan wel indien geen aanslag is of wordt vastgesteld het loon, bedoeld in artikel 9 van de Wet op de loonbelasting 1964, of een op vergelijkbare wijze bepaald bedrag;

 • n.

  kamer: elke afzonderlijke ruimte in een woning bestemd voor woon- of slaapruimte;

 • o.

  maatschappelijke binding: het daaromtrent in artikel 1 onder m van de wet bepaalde, te weten de binding van een persoon aan de regio, daarin gelegen dat die persoon een redelijk, met de regionale samenleving verband houdend belang heeft zich in de regio te vestigen, met dien verstande dat een maatschappelijke binding in elk geval wordt aangenomen ten aanzien van personen die niet meer in de regio woonachtig zijn, maar gedurende de voorafgaande tien jaar ten minste zes jaar onafgebroken ingezetene zijn geweest van dit gebied;

 • p.

  onttrekken aan de bestemming tot wonen: het slopen of het gebruiken voor een ander doel dan permanente bewoning door een huishouden;

 • q.

  onttrekkingsvergunning: de vergunning als bedoeld in artikel 30 van de wet;

 • r.

  onzelfstandige woonruimte: woonruimte welke geen eigen toegang heeft en welke niet kan worden bewoond door een huishouden, zonder afhankelijkheid van wezenlijke voorzieningen buiten die woonruimte;

 • s.

  regio: het grondgebied van de gemeenten Blaricum, Bussum, Wijdemeren, Hilversum, Huizen, Laren, Muiden, Naarden en Weesp;

 • t.

  regionale urgentiecommissie: de commissie die in de regio het advies uitbrengt inzake de toekenning van urgentie, als bedoeld in deze verordening;

 • u.

  regionale volkshuisvestingscommissie (RVC): het portefeuillehoudersoverleg belast met intergemeentelijke beleidsvorming en afstemming op het terrein van de volkshuisvesting zoals nader aangegeven in artikel 8 van het geweststatuut;

 • v.

  starter: de woningzoekende die zich vanuit een onzelfstandige woonsituatie op de woningmarkt begeeft; tevens dient hieronder te worden verstaan de in de regio ingezetene woningzoekende die in een proces van echtscheiding verkeert respectievelijk in een proces van ontbinding van de duurzame samenwoning;

 • w.

  statushouder: persoon van wie de asielaanvrage uitmondt in een geldige status tot verblijf (verblijfsvergunning) in Nederland en voor wie dientengevolge dezelfde rechten en plichten als Nederlanders gelden;

 • x.

  urgente: het daaromtrent in hoofdstuk 2 van deze verordening bepaalde;

 • y.

  van binding vrijgestelden: gepensioneerden, arbeidsongeschikten, langdurig werklozen, remigranten zonder economische binding, van echt gescheidenen zonder economische binding, wettelijk erkende vluchtelingen aan wie de verblijfstatus is toegekend en maatschappelijk gebondenen;

 • z.

  vestiger: de woningzoekende die niet in de regio woonachtig is, dan wel korter dan 1 jaar woonachtig is in de regio, met ofwel een economische binding ofwel een maatschappelijke binding ofwel van binding vrijgesteld;

 • aa.

  woning: zelfstandige woonruimte die valt onder de werkingsfeer van de Huurprijzenwet Woonruimte en bestemd is voor verhuur voor onbepaalde tijd;

 • bb.

  woonduur voor doorstromers: de periode welke is verstreken sinds de datum waarop een doorstromer zijn huidige woning (als huurder dan wel eigenaar) in één van de gewestgemeenten heeft betrokken;

 • cc.

  woonduur voor starters: de leeftijd van de starter minus 18 jaar;

 • dd.

  overige woningen: zelfstandige woonruimte niet vallend onder de werking van de Huurprijzenwet of niet bestemd voor verhuur;

 • ee.

  tweede kans: de aan een huurder van de woningcorporaties, die met uitzetting wordt bedreigd vanwege omstandigheden die in de sfeer van de huurder liggen, geboden gelegenheid tot verplichte begeleiding teneinde de problematiek, die tot huisuitzetting van de huurder zou kunnen leiden, op te lossen dan wel sterk te verminderen.

Artikel 1.2 Woningzoekenden die in een proces van ontbinding van de duurzame relatie verkeren
 • 1. Voor ingezetenen van de regio die in een echtscheidingsprocedure verkeren, en zich op de woningmarkt begeven, geldt het starterscriterium als bedoeld in artikel 1.1 onder v, indien hiervan blijkt uit een echtscheidingsconvenant of een voorlopige voorziening terzake.

 • 2. Voor ingezetenen van de regio, die hun duurzame samenwoningsrelatie beëindigen, en zich op de woningmarkt begeven, geldt eveneens het starterscriterium als bedoeld in artikel 1.1 onder v, indien hiervan blijkt uit de afstandsverklaring van de gezamenlijke woning zoals die bij de verhuurder van de gezamenlijke woning is overlegd, dan wel uit een gewijzigde eigendomsakte, c.q. notariële akte bij eigen woningbezit.

 • 3. Het gestelde onder lid 1 en lid 2 blijft van kracht gedurende een termijn van maximaal 1 jaar vanaf het afsluiten van het echtscheidingsconvenant of de voorlopige voorziening dan wel de afstandsverklaring van de gezamenlijke woning en eindigt in ieder geval op de datum van bijschrijving in het register van de burgerlijke stand. Vanaf die datum is de persoon/personen aan wie de woning is toegewezen “doorstromer” en de persoon/personen aan wie de woning niet is toegewezen “starter”. De persoon die een tijdelijke oplossing heeft gevonden buiten de regio wordt vanaf die datum een “vestiger”.

HOOFDSTUK 2. INSCHRIJVING ALS URGENT WONINGZOEKENDE

Artikel 2.1 Register van urgent woningzoekenden

Burgemeester en wethouders dragen zorg voor het aanleggen en bijhouden van een register van woningzoekenden met een urgentie.

Artikel 2.2 Behandeling van verzoeken om toekennen van urgentie.
 • 1. Degene die wegens een noodsituatie met voorrang voor een woning in aanmerking wenst te komen kan daartoe een schriftelijk verzoek indienen bij burgemeester en wethouders.

 • 2. Burgemeester en wethouders stellen ten behoeve van de in het eerste lid bedoelde verzoeken een model aanvraagformulier vast en bepalen welke gegevens bij het verzoek moeten worden overgelegd.

 • 3. Burgemeester en wethouders vermelden op een verzoek als bedoeld in het eerste lid de datum van ontvangst.

 • 4. Burgemeester en wethouders beslissen zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 8 weken, na de datum van ontvangst op een verzoek als bedoeld in het eerste lid.

Artikel 2.3 Criteria t.a.v. de aanvrager van een urgentie
 • 1. De aanvrager van een urgentie moet voldoen aan de navolgende criteria:

  ingezetene in de regio zijn, dan wel vestiger, te onderscheiden in woningzoekende

  • a.

   met een economische binding; of

  • b.

   met een maatschappelijke binding; of

  • c.

   die van binding zijn vrijgesteld.

 • 2. De aanvrager dient 18 jaar of ouder te zijn.

 • 3. De aanvrager van de urgentie voor het huishouden moet de Nederlandse nationaliteit bezitten of over een geldige verblijfstitel in Nederland beschikken.

Artikel 2.4 Toekennen van urgentie
 • 1. Burgemeester en wethouders kennen op een verzoek als bedoeld in artikel 2.2 lid 1 de gevraagde urgentie slechts toe op basis van uitgangspunten en randvoorwaarden als nader bepaald in artikel 2.6 en artikel 2.7.

 • 2. Alvorens een besluit te nemen winnen burgemeester en wethouders over het verzoek als bedoeld in artikel 2.2 lid 1, het advies in van de regionale urgentiecommissie.

 • 3. Burgemeester en wethouders zenden een afschrift van hun besluit aan de in het tweede lid bedoelde commissie.

 • 4. Indien burgemeester en wethouders besluiten tot het toekennen van een of meer urgentie(s) schrijven zij de naam van de verzoeker in het register in als bedoeld in artikel 2.1.

 • 5. Een urgentie heeft een geldigheid van drie maanden vanaf de datum van toezending van het besluit tot toekenning.

 • 6. De urgentie geeft voorrang op de kandidaten die volgens het convenant woonruimteverdeling voor een woning in aanmerking zouden komen.

 • 7. De urgentie dient in principe gebruikt te worden om te reflecteren op aangeboden woningen in de gehele regio, tenzij burgemeester en wethouders, op grond van de omstandigheden van verzoeker, een beperkter gebied hebben aangewezen.

  Artikel 2.4.a Intrekken urgentie

  • 1.

   Burgemeester en wethouders kunnen een toegekende urgentie intrekken indien de aanvrager niet meer voldoet aan het criterium of de criteria op grond waarvan de urgentie is toegekend.

  • 2.

   Alvorens een besluit te nemen winnen burgemeester en wethouders het advies in van de regionale urgentiecommissie over de voorgenomen intrekking.

  Artikel 2.5 Verlenging geldigheid urgentie

  • 1.

   Een verzoek om verlenging van de geldigheid van een urgentie wordt schriftelijk gericht aan het college van burgemeester en wethouders.

  • 2.

   Alvorens een besluit te nemen winnen burgemeester en wethouders over het verzoek als bedoeld in artikel 2.2 lid 1, het advies in van de regionale urgentiecommissie.

  • 3.

   Verlenging van de geldigheid van een urgentie wordt alleen verleend indien de urgent woningzoekende binnen de geldigheidstermijn van drie maanden van de toegekende urgentie in voldoende mate heeft gereageerd op het aanbod van beschikbaar komende woningen die zijn afgestemd op de aard van de urgentie én de urgent woningzoekende geen aangeboden woning(en) ongegrond heeft geweigerd.

  Artikel 2.6 Randvoorwaarden

  • 1.

   Een urgentieverklaring wordt alleen toegekend indien sprake is van een noodsituatie die het noodzakelijk maakt dat direct dan wel op zeer korte termijn – uiterlijk binnen 3 maanden – een (andere) woning beschikbaar komt, ter voorkoming van ernstige schade voor het welzijn van aanvrager, die het rechtstreeks gevolg is van de woonsituatie.

  • 2.

   De individuele situatie van de aanvrager is uitgangspunt voor de beoordeling van de urgentieaanvraag.

  • 3.

   De eigen verantwoordelijkheid van de woningzoekende voor het ontstaan en het oplossen van de eigen woonsituatie staat voorop.

  • 4.

   De aanvrager dient aan te geven op welke wijze(n) hij geprobeerd heeft het probleem op te lossen.

  • 5.

   Een vestiger dient voorts aan te tonen dat zijn woonprobleem uitsluitend in deze regio opgelost kan worden.

  Artikel 2.7 Urgentiecriteria

  • 1.

   Een woningzoekende komt voor een urgentieverklaring in aanmerking, indien hij voldoet aan een of meer van de onder lid 2 t/m 7 opgenomen criteria en per criterium aan alle daarbij gestelde en van toepassing zijnde voorwaarden.

  • 2.

   Medische gronden.

  Voorwaarden:

  • a.

   er moet sprake zijn van een medische problematiek waarop de huidige woonsituatie een zeer ernstige, negatieve invloed heeft en die binnen de huidige woonsituatie redelijkerwijs niet oplosbaar is;

  • b.

   de beoordeling van de medische situatie geschiedt door een regionaal optredend medisch deskundige, wiens advies wordt gevraagd door het regionaal urgentiebureau die dat verwerkt in haar rapportage aan de regionale urgentiecommissie als bedoeld in artikel 2.4 lid 2 van deze verordening.

  • 3.

   Dakloosheid ten gevolge van brand en andere calamiteiten.

  Voorwaarde:

  • a.

   de woning dient blijvend onbewoonbaar te zijn en de woningzoekende kan niet zelf in andere woonruimte voorzien.

  • 4.

   Dakloosheid van een ouder met minderjarig(e) kind(eren).

  Voorwaarden:

  • a.

   de ouder kan bij een scheiding, dan wel na beëindiging van opname in een psychiatrische inrichting, niet over woonruimte beschikken voor hem/haar en zijn/haar minderjarig(e) kind(eren);

  • b.

   de andere ouder kan het kind/de kinderen van aanvrager aantoonbaar evenmin huisvesten;

   c . de aanvrager moet aantonen dat redelijkerwijze niet van hem of haar kan worden gevergd dat de echtelijke woning wordt opgeëist.

  • 5.

   Financiële ontwrichting.

  Voorwaarde:

  • a.

   er dient sprake te zijn van een onvoorziene en niet aan aanvrager te wijten financiële ontwrichting van het huishouden waarvoor geen oplossing (in financiële zin) is, zodat de huidige woonlasten niet (meer) kunnen worden opgebracht.

  • 6.

   Geweld.

  Voorwaarden:

  • a.

   er moet sprake zijn van zeer ernstige overlast in de vorm van geweld of reële bedreiging die tot gevolg heeft dat aanvrager niet langer in de huidige woonruimte kan blijven wonen en direct elders geen (tijdelijk) onderdak beschikbaar is;

  • b.

   het geweld of de bedreiging moet aantoonbaar zijn, zo mogelijk door een rapport van de politie.

  • 7.

   Sociale indicatie.

  Voorwaarden:

  • a.

   er moet sprake zijn van zeer ernstige problemen met betrekking tot de huidige woonsituatie én

  • b.

   er moet sprake zijn van een situatie waarin de aanvrager in samenhang met zeer ernstige woonproblemen niet meer in staat dreigt te zijn zelfstandig te functioneren in gezin (of als alleen-staande) en/of maatschappij.

Artikel 2.8 Status van een urgentie
 • 1. De urgentie betekent een voorrangspositie ten opzichte van andere woningzoekenden conform het bepaalde in artikel 6 van het Convenant Woonruimteverdeling en voorts in die zin dat dit de gestelde leeftijdseisen bij alle woningen overstijgt tenzij de woningen bestemd zijn voor specifieke doelgroepen als ouderen en lichamelijk gehandicapten, blijkende uit aangebrachte fysieke kenmerken of wanneer het specifiek benoemde jongeren-complexen betreft.

 • 2. Om met een urgentieverklaring voor woningtoewijzing in aanmerking te komen moet het desbetreffende huishouden voldoen aan de volgende eisen:

 • a. de in de advertentie gestelde inkomenseisen;

 • b. het in de advertentie gestelde woningtype moet overeenkomen met het woningtype zoals dat vermeld is op de urgentiebeschikking.

  Artikel 2.8.a Weigering urgentie

  • 1.

   Burgemeester en wethouders weigeren de gevraagde urgentie indien:

   a.de aanvrager heeft geweigerd gebruik te maken van een tweede kans, als gedefinieerd in artikel 1.1 onder ee, dan wel

  • b.

   de aanvrager gebruik heeft gemaakt van de tweede kans maar door aan aanvrager te wijten oorzaken de tweede kans is mislukt.

  • 2.

   Indien er een termijn van drie jaar is verstreken gerekend vanaf de datum van het besluit als bedoeld in artikel 10 van het convenant, is het bepaalde inzake de weigering van urgentie als bedoeld in lid 1 van dit artikel niet meer van toepassing.

Artikel 2.9 Doorhalen van de inschrijving

Burgemeester en wethouders halen de naam van de urgent woningzoekende in het register als bedoeld in artikel 2.1 door, indien:

 • a.

  de urgent woningzoekende daarom heeft verzocht;

 • b.

  de urgent woningzoekende na afgifte van de toegekende urgentie een woning in gebruik heeft genomen;

 • c.

  de urgent woningzoekende binnen een termijn van drie maanden na afgifte van de toegekende urgentie niet heeft gereageerd op het aanbod van beschikbaar komende woningen die zijn afgestemd op de aard van de urgentie;

 • d.

  de urgent woningzoekende een aangeboden woning ongegrond heeft geweigerd;

 • e.

  de urgentie is toegekend op basis van gegevens waarvan de aanvrager wist of redelijkerwijs kon vermoeden dat zij onjuist of onvolledig waren.

Artikel 2.10 Nadere bepalingen omtrent urgentiecommissie

Het college van burgemeester en wethouders stelt – gecoördineerd door middel van de RVC – nadere regelen vast waarin de taak, samenstelling, werkwijze en bevoegdheden van de in artikel 2.4 lid 2 bedoelde commissie worden vastgelegd.

Artikel 2.11 Deelname aan aanbiedingssysteem

De urgent woningzoekende dient, om voor een woning in aanmerking te komen, te reflecteren op een woning die volgens het convenant woonruimteverdeling wordt aangeboden, tenzij sprake is van een acute noodsituatie. In dat geval kunnen burgemeester en wethouders rechtstreeks bemiddelen bij een eigenaar van woonruimte.

Artikel 2.12 Bemiddeling

Voor woningzoekenden die beschikken over een urgentieverklaring als bedoeld in dit hoofdstuk kunnen burgemeester en wethouders bij eigenaren van woningen waarmee geen convenant is afgesloten actief bemiddelen, opdat voor hen een passende woning ter beschikking komt binnen de bij urgentietoekenning gestelde termijn.

Artikel 2.13 Relatie tussen woning en huisvestingsproblematiek

De in artikel 2.2 lid 1 bedoelde voorrang en de in artikel 2.11 en 2.12 bedoelde bemiddeling beperken zich uitsluitend tot toewijzing van een woning die passend is in verband met de specifieke huisvestings-problematiek die aan de urgentietoekenning ten grondslag ligt.

HOOFDSTUK 3. WIJZIGING VAN DE SAMENSTELLING VAN DE WOONRUIMTEVOORRAAD

Artikel 3.1 Werkingsgebied

Het bepaalde in dit hoofdstuk is van toepassing op alle woningen.

Artikel 3.2 Vergunningsvereiste
 • 1. Het is verboden om zonder vergunning van burgemeester en wethouders een woning geheel of gedeeltelijk aan de bestemming tot woning te onttrekken.

 • 2. Onder het onttrekken aan de bestemming tot woning wordt in deze verordening verstaan het slopen of het gebruiken voor een ander doel dan bewoning. Onder onttrekking wordt mede verstaan het samenvoegen met een andere woning en het omzetten van een zelfstandige woning in onzelfstandige woonruimte.

 • 3. In afwijking van het bepaalde in lid 1 is een vergunning voor de onttrekking van een woning aan de bestemming tot woning niet vereist indien de sloop van de woning als bedoeld in lid 2 plaatsvindt met het oog op vervangende woningbouw, zodanig dat het aantal te slopen woningen gelijk is aan of kleiner is dan het aantal nieuw te bouwen woningen.

Artikel 3.3 Aanvragen van een onttrekkingsvergunning

De aanvraag om een woonruimte-onttrekkingsvergunning als bedoeld in artikel 3.2 wordt schriftelijk ingediend bij burgemeester en wethouders en vermeldt:

 • a.

  naam en adres van de eigenaar;

 • b.

  de personalia van de bewoner(s);

 • c.

  de huur- of koopprijs van het pand;

 • d.

  een exacte aanduiding van de te onttrekken vertrekken van het pand;

 • e.

  het beoogde gebruik van (de onttrokken delen van) het pand na de onttrekking.

Artikel 3.4 Ongenoegzaamheid van stukken
 • 1. Als de ingevolge artikel 3.3 in te dienen gegevens niet volledig zijn, stellen burgemeester en wethouders aanvrager schriftelijk in de gelegenheid om de benodigde ontbrekende gegevens alsnog binnen vier weken in te dienen.

 • 2. Als de aanvullende gegevens niet tijdig worden ingediend c.q. ook in tweede instantie niet voldoen aan de eisen, genoemd in artikel 3.3, nemen burgemeester en wethouders het verzoek niet in behandeling.

  Artikel 3.5 Besluitvormingstermijn

  Burgemeester en wethouders beslissen binnen 8 weken op een verzoek om vergunning als bedoeld in artikel 3.2.

Artikel 3.6 Afwegingscriterium

Burgemeester en wethouders verlenen de vergunning als bedoeld in artikel 3.2 tenzij het belang van het behoud of de samenstelling van de woning-voorraad groter is dan het met het onttrekken aan de bestemming tot bewoning gediende belang, en het belang van het behoud of de samen-stelling van de woningvoorraad niet door het stellen van voorwaarden of voorschriften voldoende kan worden gediend.

Artikel 3.7 Compensatie
 • 1. Burgemeester en wethouders verbinden aan het ontlenen van een onttrekkingsvergunning de voorwaarde van het naar keuze van vergunninghouder hetzij bieden van compensatie door het toevoegen aan de woningvoorraad van andere, vervangende woning(en), welke naar hun oordeel gelijkwaardig zijn aan de te onttrekken woning(en), hetzij de voorwaarde van het bieden van een financiële compensatie, overeenkomstig het bepaalde in lid 2.

 • 2. Burgemeester en wethouders kunnen richtlijnen vaststellen tot het beschikbaar stellen van vervangende woningen c.q. heffing van een financiële bijdrage bij onttrekking van woningen.

HOOFDSTUK 4. VERDERE BEPALINGEN

Artikel 4.1 Het Convenant Woonruimteverdeling
 • 1. Burgemeester en wethouders komen met de besturen van de toegelaten instellingen een Convenant voor de Woonruimteverdeling overeen. Dit Convenant vormt een aanvulling op deze verordening.

 • 2. De overeenkomsten als bedoeld in het 1e lid worden ter goedkeuring voorgelegd aan het college van burgemeester en wethouders en ter kennis gebracht van het portefeuillehoudersoverleg volkshuisvesting/ woonruimtezaken van het gewest Gooi en Vechtstreek.

 • 3. De inhoud van de in het 1e lid bedoelde overeenkomsten wordt in ruime mate door burgemeester en wethouders bij de ingezetenen en andere belangstellenden bekend gemaakt.

Artikel 4.2 Hardheidsclausule
 • 1. Burgemeester en wethouders zijn bevoegd van de bepalingen in deze verordening af te wijken, indien strikte toepassing daarvan zou leiden tot niet gerechtvaardigde hardheid.

 • 2. Alle besluiten op grond van hardheid worden ter kennis gebracht van de RVC.

Artikel 4.3 Overleg bij wijziging

Bij de voorbereiding van een besluit tot wijziging van deze verordening plegen burgemeester en wethouders – gecoördineerd door middel van de RVC – overleg met de in de gemeente werkzame, ingevolge artikel 70, eerste lid van de Woningwet (Stb 1991, 439) toegelaten instellingen en met andere daarvoor naar hun oordeel in aanmerking komende organisaties die binnen de gemeente op het gebied van de woonruimteverdeling werkzaam zijn.

Artikel 4.4 Status toelichting

De bij deze verordening behorende toelichting op de regionale huisvestings-verordening wordt geacht onlosmakelijk deel uit te maken van de verordening.

Artikel 4.5 Overgangsbepalingen
 • 1. Verzoeken om toekenning van urgentie welke zijn ingediend vóór 1 juli 2005 worden afgedaan op de voet van het bepaalde in de huisvestingsverordening 1994.

 • 2. Aanvragen tot verlenging van een onttrekkingsvergunning welke zijn ingediend vóór 1 juli 2005 worden afgedaan op de voet van het bepaalde in de huisvestingsverordening 1994.

Artikel 4.6 Citeertitel

Deze verordening kan worden aangehaald als de Huisvestingsverordening Gooi en Vechtstreek 2005 met aanvulling 2006 .

Artikel 4.7 Inwerkingtreding

Deze verordening treedt in werking op de eerste van de maand, volgend op de 43e dag na de bekendmaking.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de raad van de gemeente Bussum, gehouden op 7 december 2006.

de griffier, de voorzitter,

TOELICHTING OP DE HUISVESTINGSVERORDENING GOOI EN VECHTSTREEK 2006

HOOFDSTUK 1 BEGRIPSBEPALINGEN

Artikel 1.1 sub e (doorstromer)

De zelfstandige woning die de woningzoekende achterlaat kan ook een herbezetbare koopwoning of huurwoning boven de koopprijsgrens respectievelijk huurprijsgrens zijn. Er moet sprake zijn van een zelfstandige herbezetbare woning. Indien de woning wordt gesloopt is de voormalige bewoner geen doorstromer maar starter.

Artikel 1.1 sub l (ingezetene)

Bewoners van vakantiewoningen en tweede woningen waar een deel van het jaar verbleven wordt vallen niet onder de definitie van ingezetene.

Artikel 1.1 sub m (inkomen)

Voor de bepaling van het inkomen van een huishouden hanteren burgemeester en wethouders de volgende uitvoeringsregels:

 • a.

  als inkomen wordt het laatst bekende belastbare jaarinkomen gehanteerd; als bewijs hiervoor geldt de daarop betrekking hebbende aanslag t.b.v. de inkomstenbelasting;

 • b.

  indien geen aanslag t.b.v. de inkomstenbelasting is opgelegd, geldt als bewijsstuk de laatste jaaropgave van de werkgever(s) en/of uitkerende instantie(s) met betrekking tot het bruto inkomen;

 • c.

  indien alleen bewijsstukken van het meest recente bruto-inkomen worden gehanteerd, kunnen burgemeester en wethouders voor de omrekening van het bruto-inkomen naar belastbaar inkomen een door hen vastgestelde regionaal uniforme conversietabel hanteren;

 • d.

  indien de aanvrager kan aantonen dat het inkomen sinds de vaststelling van het laatst bekende inkomen overeenkomstig a. en b. is verminderd of spoedig zal verminderen, geldt in afwijking van het in sub a. en b. gestelde, het lagere inkomen;

 • e.

  burgemeester en wethouders, dan wel de woningcorporaties, kunnen de woningzoekende vragen een IB-60 formulier m.b.t. het meest recente kalenderjaar te overleggen ter verificatie van het inkomen;

 • f.

  onder het begrip inkomen in deze verordening wordt begrepen het totaal van de inkomens van het huishouden, verminderd met de inkomens van inwonende kinderen, pleegkinderen en kleinkinderen die op 1 januari van het jaar waarin woningtoewijzing plaatsvindt 26 jaar of jonger zijn. Negatieve inkomens blijven buiten beschouwing.

Artikel 1.1 sub o (maatschappelijke binding)

Van belang voor de verdelingssystematiek van woningen in de regio is, dat woningzoekenden met een maatschappelijke binding woningzoekenden zijn die in het verleden ingezetene waren van de regio maar de regio hebben verlaten en elders hun hoofdverblijf hebben gevonden. Deze maatschappelijk gebondenen, die dus willen terugkeren, maken deel uit van de categorie vestigers. Dat ingezetenen in de regio uiteraard een maatschappelijke binding hebben met de regio is hier niet van belang; zij behoren ofwel tot de categorie starters ofwel tot de categorie doorstromers.

Artikel 1.1 sub q (onttrekkingsvergunning)

De tekst van artikel 30 van de wet luidt:

 • 1.

  Het is verboden een woning die behoort tot een door de gemeenteraad in de huisvestings-verordening daartoe met het oog op het behoud of de samenstelling van de woningvoorraad aangewezen categorie, zonder vergunning van burgemeester en wethouders:

  • a.

   aan de bestemming tot bewoning te onttrekken, of voor een zodanig gedeelte aan die bestemming te onttrekken, dat die woning daardoor niet langer geschikt is voor bewoning door een huishouden van dezelfde omvang als waarvoor deze zonder zodanige onttrekking geschikt is;

  • b.

   met (een) andere woning(en) samen te voegen;

  • c.

   van zelfstandige in een onzelfstandige woning om te zetten.

 • 2.

  Onder een zelfstandige woning als bedoeld in het eerste lid, onder c, wordt verstaan een woning welke een eigen toegang heeft en welke door een huishouden kan worden bewoond zonder dat dit daarbij afhankelijk is van wezenlijke voorzieningen buiten die woning.

 • 3.

  Een woning, aangewezen overeenkomstig artikel 5 van de wet, wordt tevens aangewezen overeenkomstig het eerste lid, tenzij een zodanige aanwijzing naar het oordeel van de gemeenteraad met het oog op het behoud of de samenstelling van de woningvoorraad niet noodzakelijk is.

Artikel 1.1. sub v (starter)

Voor wat betreft de woningzoekenden die in een proces van echtscheiding verkeren respectievelijk in een proces van ontbinding van de duurzame samenwoning wordt verwezen naar de bepalingen in artikel 1.2 Woningzoekenden die in een proces van ontbinding van de duurzame relatie verkeren en de toelichting op dat artikel.

Artikel 1.1 sub bb (woonduur voor doorstromers)

De begripsbepaling voor woonduur is van belang voor de doelgroep doorstromers. Bij de toetsing van de woonduur is uitgangspunt het moment van inschrijving in de basisadministratie van de desbetreffende gemeente in de regio. De woonduur vangt in ieder geval niet eerder aan dan na het ondertekenen van het huur- of koopcontract. Hiermee wordt voorkomen dat inwonende kinderen die de (koop)woning overnemen van bijvoorbeeld hun ouders, woonduur opbouwen over een periode dat zij niet de huurder of eigenaar van de woning waren.

Artikel 1.2 (woningzoekenden die in een proces van ontbinding van de duurzame relatie verkeren)

Door het opnemen van artikel 1.1 sub v en artikel 1.2 wordt de positie op de “startersmarkt”van woningzoekende gehuwden en samenwonenden, die in een proces van ontbinding van de duurzame relatie verkeren, gelijkgeschakeld aan die van samenwonenden die hun duurzame relatie verbreken.

Vaak zal een als tijdelijk bedoelde oplossing van de woningbehoefte worden gevonden, in een zelfstandige dan wel onzelfstandige woning, in de regio dan wel buiten de regio. Met het opnemen van lid 3 wordt beoogd de periode af te bakenen (d.w.z. tot maximaal een jaar na het afsluiten van het echtscheidingsconvenant of de voorlopige voorziening dan wel de afstandsverklaring van de gezamenlijke woning) waarbinnen de tijdelijke oplossing geen gevolgen heeft. Men blijft gedurende die periode starter. Deze periode, die dus maximaal een jaar duurt, eindigt op de datum van bijschrijving in het register van de burgerlijke stand. Vanaf die datum is de persoon/personen aan wie de woning is toegewezen “doorstromer” en de persoon/personen aan wie de woning niet is toegewezen “starter”. Na deze periode wordt de woonsituatie van dat moment dus tot uitgangspunt genomen. Concreet: de in een proces van echtscheiding verkerende woningzoekende die een tijdelijke oplossing buiten de regio heeft gevonden wordt, vanaf het moment zijnde 1 jaar na het afsluiten van het echtscheidingsconvenant of de voorlopige voorziening, een vestiger.

TOELICHTING HOOFDSTUK 2

Deze paragraaf maakt het mogelijk dat burgemeester en wethouders aan woningzoekenden een urgentie kunnen toekennen. De paragraaf behandelt de procedure voor het indienen van een aanvraag om urgentie, de behandeling van de aanvraag en de uiteindelijke beslissing.

Artikel 2.1 Register van urgent woningzoekenden

In dit artikel wordt vastgesteld dat er een register dient te worden aangelegd en bijgehouden waarin de urgent woningzoekenden zijn ingeschreven. Aan de opname in dit register kan de woningzoekende rechten ontlenen op voorrang bij het verkrijgen van passende woonruimte. Burgemeester en wethouders kunnen bevoegdheden rond de urgentieverlening mandateren aan derden.

Artikel 2.2 onder 1. Noodsituatie

De woningmarktsituatie in Gooi en Vechtstreek is en blijft naar verwachting zeer krap. Een woningaanbodsysteem dat in principe toegankelijk is voor een ieder, met objectieve toewijzingscriteria, moet de kansen op een woning zo rechtvaardig mogelijk verdelen. Als op grond van persoonlijke omstandigheden voorrang wordt toegekend aan een woningzoekende, dient deze voorrang, gezien de krappe woningmarktsituatie, uiterst beperkt te worden toegekend en wel op zodanige wijze dat deze verdedigbaar is ten opzichte van andere woningzoekenden.

Een urgentieverklaring wordt alleen toegekend indien sprake is van een noodsituatie die het noodzakelijk maakt dat direct dan wel op zeer korte termijn – uiterlijk binnen 3 maanden – een (andere) woning beschikbaar komt, ter voorkoming van ernstige schade voor het welzijn van aanvrager, die het rechtstreeks gevolg is van de woonsituatie. De aanvrager moet aantonen dat hij zelf gedurende een behoorlijke termijn – gelet op de individuele omstandigheden – heeft geprobeerd een woning toegewezen te krijgen in de gehele regio via het gepubliceerde woningaanbod of geprobeerd heeft een tijdelijk onderkomen te vinden.

Artikel 2.4 onder 2. Toekennen van urgentie

Het beoordelen van aanvragen om urgenties vereist specifieke deskundigheid. Daarom is hier voorgeschreven dat over binnengekomen aanvragen het advies van een onafhankelijke commissie moet worden ingewonnen. De individuele situatie van de aanvrager is uitgangspunt voor de beoordeling van de urgentieaanvraag.

Artikel 2.7 Urgentiecriteria

Dit artikel bevat de criteria en de voorwaarden per criterium waaraan getoetst wordt of sprake is van een noodsituatie die toekenning van een urgentie rechtvaardigt. De criteria zijn niet uitputtend.

De praktijk heeft geleerd dat waar de criteria over het algemeen toereikend zijn voor de beoordeling van de aanvraag of sprake is van een noodsituatie, in uitzonderlijke gevallen het gegeven kader niet toereikend is, en de urgentiecommissie toch adviseert tot verlening van urgentie op basis van de geconstateerde noodsituatie.

Het mag duidelijk zijn dat er diverse klachten of problemen kunnen zijn, die in duidelijk verband staan met de woonsituatie, echter zonder dat er sprake hoeft te zijn van een noodsituatie. Een verandering in de woonsituatie zal leiden tot een algemene vermindering van de klachten. Toch zijn deze problemen van een andere orde omdat hulp op wat langere termijn geboden kan worden.

Als voorbeelden van dergelijke gevallen waarin de situatie geen toekenning van een urgentie rechtvaardigt omdat geen sprake is van een noodsituatie, kunnen o.m. worden genoemd situaties van inwoning/kamerbewoning met of zonder kinderen, tijdelijk onderdak elders is mogelijk, burenruzie/hinder van buren, het werken in onregelmatige diensten, relatie/generatieconflicten, bezwaarlijke reisafstand in verband met economische binding, huis te groot/klein, tuin te bewerkelijk, dichterbij voorzieningen/familie willen wonen, co-ouderschap, problemen met flatbewoning, terugkeer uit het buitenland, het willen laten overkomen van partner en/of kinderen uit het buitenland, heimwee, lang op een woning wachten.

Artikel 2.10 Nadere bepalingen omtrent urgentiecommissie

De taak, samenstelling en werkwijze van de commissie worden geregeld in het Reglement op de regionale urgentiecommissie huisvesting Gooi en Vechtstreek.

Artikel 2.11 Deelname aan aanbiedingssysteem

In dit artikel wordt het beginsel vastgelegd dat ook urgent woningzoekenden zelf actief moeten zijn in het verkrijgen van passende woonruimte. Zij dienen zelf te reflecteren op de aangeboden woonruimte. Zij verkrijgen met hun status van urgent woningzoekende binnen de gestelde termijn voorrang boven andere reguliere kandidaten.

Van de in dit artikel bedoelde actieve bemiddelingsmogelijkheid door burgemeester en wethouders wordt slechts dan gebruik gemaakt indien binnen het reguliere aanbod geen passende woning ter beschikking komt binnen de in de urgentietoekenning gestelde termijn.

Artikel 2.13 Relatie tussen woning en huisvestingsproblematiek

Bij het toekennen van urgentie wordt aangegeven voor welk type woning de urgentie geldt. Het toekennen van urgentie is uitsluitend bedoeld om de specifieke woonproblematiek van de aanvrager op te lossen. Het is niet mogelijk en niet wenselijk met een toegekende urgentie “promotie” te maken in de wooncarrière.

TOELICHTING HOOFDSTUK 3

Artikel 3.2 Vergunningsvereiste

Het vergunningstelsel in het kader van de onttrekking van woningen aan de woonbestemming is opgenomen teneinde het college van burgemeester en wethouders zicht te laten blijven houden op

de ontwikkelingen in deze, dit vanwege de in de regio Gooi en Vechtstreek aanhoudende schaarste op de woningmarkt.

HOOFDSTUK 4 BEHOEFT GEEN NADERE TOELICHTING