Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Gemeente Liesveld

Reglement Burgerlijke Stand Liesveld 2011

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OverheidsorganisatieGemeente Liesveld
Officiële naam regelingReglement Burgerlijke Stand Liesveld 2011
CiteertitelReglement Burgerlijke Stand
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Gemeentewet, artikel 147, Boek 1 Burgerlijk wetboek, artikel 16 en 16c en het Besluit Burgerlijke stand, artikel 1 t/m 4

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerking-

treding

Terugwerkende

kracht tot en met

Datum uitwerking-

treding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

05-05-201101-01-2013Onbekend

26-04-2011

Het Kontakt, 5 mei 2011

LSV1113359/VBO04605

Tekst van de regeling

Intitulé

Het reglement houdende bepalingen ten aanzien van de ambtenaren van de burgerlijke stand, de buitengewone ambtenaren van de burgerlijke stand, de trouwlocaties en de openstelling van het bureau van de burgerlijke stand.

Reglement Burgerlijke Stand

Burgemeester en wethouders van de gemeente Liesveld

Gelet op het bepaalde in artikelen 16 en 16c, Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek en de artikelen 1 tot en met 4 van het Besluit burgerlijke stand

Besluiten vast te stellen:

Het reglement houdende bepalingen ten aanzien van de ambtenaren van de burgerlijke stand, de buitengewone ambtenaren van de burgerlijke stand, de trouwlocaties en de openstelling van het bureau van de burgerlijke stand.

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

 • 1. Het reglement verstaat onder:

  • a.

   de wet: Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek;

  • b.

   het besluit: Besluit burgerlijke stand 1994

  • c.

   het college: het college van burgemeester en wethouders van Liesveld

  • d.

   ambtenaar van de burgerlijke stand: een ambtenaar werkzaam bij team Burgerzaken van de afdeling Klant Contact van werkorganisatie De Waard en als zodanig benoemd door het college van burgemeester en wethouders van Liesveld

  • e.

   buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand: een ambtenaar in dienst van de gemeente of van een andere gemeente, of een persoon die geen ambtenaar in gemeentelijke dienst is, als zodanig benoemd door burgemeester en wethouders (artikel 16, leden 2 en 3 van Boek1 van het Burgerlijk Wetboek);

  • f.

   gemeentehuis: alle locaties die door het college van burgemeester en wethouders als zodanig zijn aangewezen.

 • 2. Waar in dit reglement wordt gesproken over een huwelijk of geregistreerd partnerschap, wordt tevens bedoeld de ceremoniële omzetting van een huwelijk in een geregistreerd partnerschap of de ceremoniële omzetting van een geregistreerd partnerschap in een huwelijk.

Artikel 2 (Buitengewoon) ambtenaar van de burgerlijke stand

1.Het college kan tot ambtenaar van de burgerlijke stand benoemen:

ambtenaren werkzaam bij team Burgerzaken van werkorganisatie De Waard;

 • 2.

  Het minimum aantal ambtenaren van de burgerlijke stand is twee.

 • 3.

  Het college kan tot buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand benoemen:

  • a.

   de leden van de gemeenteraad van de gemeente Liesveld;

  • b.

   de wethouders van de gemeente Liesveld;

  • c.

   de burgemeester van de gemeente Liesveld

  • d.

   overige personen

Artikel 3 Benoeming (buitengewoon) ambtenaar burgerlijke stand

1.De ambtenaar van de burgerlijke stand wordt voor een in het benoemingsbesluit te bepalen periode benoemd. Deze periode mag maximaal het tijdvak betreffen gedurende hetwelk de ambtenaar in dienst zal zijn werkorganisatie De Waard.

2.a. De buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand wordt voor onbepaalde tijd benoemd;

 • b.

  de benoeming van een buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand voor de periode van één dag betreft een specifiek huwelijk of geregistreerd partnerschap

 • c.

  de voltrekking van een huwelijk of geregistreerd partnerschap door een buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand benoemd voor de periode van één dag, vindt onbezoldigd plaats;

 • d.

  de benoeming van een buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand voor een periode van één dag, vindt slechts plaats als hij/zij benoemd is als buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand of ambtenaar van de burgerlijke stand in een andere Nederlandse gemeente en nog actief de taken van een buitengewoon ambtenaar of ambtenaar van de burgerlijke stand uitvoert.

Artikel 4 Locatie burgerlijke stand

 • 1. De ambtenaar van de burgerlijke stand en de buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand verrichten hun wettelijke taken in het gemeentehuis of een hiertoe aangewezen locatie.

 • 2. De ambtenaar van de burgerlijke stand en de buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand kunnen, voor zover daartoe gewichtige redenen bestaan, elders binnen de gemeente hun wettelijke taken verrichten.

Artikel 5 Trouwlocatie

Naast de door het college aangewezen trouwlocaties zijn alle panden/percelen in de gemeente Liesveld aangewezen als mogelijke trouwlocatie.

Om in een pand of op een perceel te kunnen trouwen of een partnerschap te registreren zijn de volgende voorwaarden gesteld:

 • a.

  de locatie is gelegen binnen het grondgebied van de gemeente Liesveld of is daarmee verbonden;

 • b.

  de locatie is tijdens de huwelijksvoltrekking voor iedereen vrij toegankelijk;

 • c.

  indien een huwelijk wordt voltrokken in een kerk of ander gebouw voor Erediensten, dient de huwelijksceremonie strikt gescheiden te zijn van de kerkelijke inzegening.

Artikel 6 Leiding werkzaamheden burgerlijke stand

Het afdelingshoofd Klant Contact is belast met de leiding van het bureau van de burgerlijke stand.

Artikel 7 Openstelling bureau van de burgerlijke stand

 • 1. Het bureau van de burgerlijke stand is geopend:

  • a.

   Voor huwelijksvoltrekkingen en partnerschapregistraties op maandag tot en met zaterdag van 09.00 uur tot 16.30 uur;

  • b.

   Voor kosteloze huwelijksvoltrekkingen en partnerschapregistraties op maandag om 09.00 uur en 09.30 uur, deze vinden uitsluitend plaats in het Klant Contact Centrum;

  • c.

   Voor overige werkzaamheden op maandag tot en met vrijdag van 09.00 uur tot 12.00 uur en op afspraak van maandag tot en met donderdag van 12.00 uur tot 16.30 uur.

 • 2. Het bureau van de burgerlijke stand is gesloten op algemeen erkende en daarmee gelijkgestelde feestdagen in de zin van artikel 3 van de Algemene termijnenwet en op andere door het college aangewezen dagen.

 • 3. Het bureau van de burgerlijke stand kan op dagen dat het bureau regulier gesloten is voor publiek beperkt geopend zijn op door het college, na voorafgaande bekendmaking, te bepalen uren.

 • 4. Het bureau van de burgerlijke stand zal op verzoek van een belanghebbende gedaan aan het college, worden geopend op dagen dat het bureau gesloten is, mits kan worden aangetoond dat met de te verrichten werkzaamheden niet kan worden gewacht tot de eerstvolgende openstelling van het bureau.

 • 5. In bijzondere gevallen kan het college besluiten tot afwijking van de in het eerste lid aangegeven uren.

Artikel 8 Citeertitel

Dit reglement kan worden aangehaald als: Reglement Burgerlijke Stand

Artikel 9 Inwerkingtreding

 • 1.

  Dit reglement treedt in werking op 5 mei 2011.

 • 2.

  Alle hiervoor vastgestelde gemeentelijke reglementen betreffende de burgerlijke stand worden ingetrokken.

Burgemeester en wethouder van Liesveld

de secretaris, de burgemeester,

ir. J.C. van Ginkel mr. drs. W. Gradisen