Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Nederlandse Antillen

LANDSVERORDENING van de 27ste juli 2000 houdende vaststelling van nieuwe regels inzake arbeidsduur, arbeidstijden en overwerk (Arbeidsregeling 2000)

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
Overheidsorganisatie Nederlandse Antillen
Officiële naam regelingLANDSVERORDENING van de 27ste juli 2000 houdende vaststelling van nieuwe regels inzake arbeidsduur, arbeidstijden en overwerk (Arbeidsregeling 2000)
CiteertitelArbeidsregeling 2000
Vastgesteld doorGouverneur van de Nederlandse Antillen
Onderwerpmaatschappelijke zorg en welzijn
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze landsverordening vervangt de Arbeidsregeling 1952 (P.B. 1952, no. 93).

Bij de inwerkingtreding van deze landsverordening vervallen de op de Arbeidsregeling 1952 (P.B. 1952, no. 93) berustende regelingen, met dien verstande dat het Arbeidsbesluit jeugdige personen (P.B. 1989, no. 47) met ingang van evengenoemd tijdstip geacht wordt te strekken ter uitvoering van artikel 21, tweede lid. Het gaat hierbij om de volgende regelingen: Lb. h.a.m. van 27 december 1989 (P.B. 1989, no. 92), Lb. h.a.m. van de 20ste september 1954 (P.B. 1954, no. 92),

Het tijdstip van inwerkingtreding van de wijzigingsregeling van 4-12-2001 (P.B. 2001, no. 129) is vastgesteld bij landsbesluit van 23-5-2002 (P.B. 2002, no. 82).

De artikelen 31 en 32 zijn op grond van artikel 43, derde lid, op 1-12-vervallen bij de inwerkingtreding van de Landsverordening administratieve rechtspraak.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Onbekend

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Arbeidsbesluit jeugdige personen

Arbeidsbesluit hotels, restaurants en casino’s 2000

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerking-

treding

Terugwerkende

kracht tot en met

Datum uitwerking-

treding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

05-07-2008art. 23

03-06-2008

P.B. 2008, no. 50

2006-2007-3219
01-06-2002art. 22

04-12-2001

P.B. 2001, no. 129

1984-1985-15; 1989-1990-15 (ontwerpen 524)
01-01-2001art. 8, 40, 41

27-12-2000

P.B. 2000, no. 172

2000-2001-2427
01-08-2000Nieuwe regeling

27-12-2000

P.B. 2000, no. 67

1999-2000-2329

Tekst van de regeling

Intitulé

LANDSVERORDENING van de 27ste juli 2000 houdende vaststelling van nieuwe regels inzake arbeidsduur, arbeidstijden en overwerk (Arbeidsregeling 2000)

Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen

Artikel 1 Toepassingsgebied
 • 1. Deze landsverordening en de daarop berustende bepalingen zijn van toepassing op het verrichten en het laten verrichten van arbeid.

 • 2. Deze landsverordening en de daarop berustende bepalingen zijn niet van toepassing op arbeid, verricht:

  • a.

   door het hoofd of de bestuurder van de onderneming en zijn echtgenoot of bloedverwant in de eerste graad, dan wel verricht door personen, niet zijnde hoofd of bestuurder, die dezelfde bevoegdheden hebben als het hoofd of de bestuurder;

  • b.

   door straatventers, vissers, kleine handelslieden en land- en tuinbouwers, die geen vergunning nodig hebben op grond van de Vestigingsregeling voor bedrijven;

  • c.

   met een wetenschappelijk doeleinde;

  • d.

   door geneeskundigen en verloskundigen, alsmede door personen die werkzaam zijn in een zieken- of verzorgingsinrichting anders dan op basis van een arbeidsovereenkomst of een publiekrechtelijke aanstelling;

  • e.

   door personen van 18 jaar of ouder ten behoeve van luchtvaartondernemingen en direct verband houdende met de aankomst of het vertrek van luchtvaartuigen en de daarmee vervoerde personen of goederen;

  • f.

   door personen van 18 jaar of ouder als bemanning ten behoeve van het luchtvaartuig waarop zij dienst doen;

  • g.

   door personen van 18 jaar of ouder ten behoeve van scheepvaartondernemingen en direct verband houdende met de aankomst of het vertrek van schepen en de daarmee vervoerde personen of goederen;

  • h.

   door personen van 18 jaar of ouder als opvarende van het schip waarop zij dienst doen;

  • i.

   door havenarbeiders van 18 jaar of ouder, waarop de Stuwadoorslandsverordening 1946 van toepassing is;

  • j.

   door personen van 18 jaar of ouder, die ambtenaar zijn in de zin van de Landsverordening Materieel Ambtenarenrecht of van wie de arbeidsvoorwaarden bij of krachtens wettelijke regeling door de Gouverneur dienen te worden goedgekeurd.

Artikel 2 Definities
 • 1. In deze landsverordening en de daarop berustende bepalingen wordt verstaan onder:

  • a.

   werknemer: de arbeider, bedoeld in artikel 1613a van het Burgerlijk Wetboek van de Nederlandse Antillen;

  • b.

   werkgever: de werkgever, bedoeld in artikel 1613a van het Burgerlijk Wetboek van de Nederlandse Antillen, met uitzondering van degene die beroepsmatig arbeidskrachten ter beschikking stelt aan een derde als bedoeld in de Landsverordening op het ter beschikking stellen arbeidskrachten, doch met inbegrip van degene aan wie arbeidskrachten ter beschikking worden gesteld als bedoeld in die landsverordening;

  • c.

   kinderen: personen die de leeftijd van vijftien jaar nog niet hebben bereikt;

  • d.

   jeugdigen: personen die de leeftijd van vijftien jaar, maar nog niet de leeftijd van achttien jaar, hebben bereikt;

  • e.

   Directeur: op Curaçao de Directeur van het Departement van Arbeid en Sociale Zaken en op Bonaire, Saba, Sint Eustatius en Sint Maarten diens vertegenwoordiger.

 • 2. In deze landsverordening en de daarop berustende bepalingen wordt verstaan onder:

  • a.

   arbeidsduur: het aantal uren dat de werknemer per week of per dag werkt met uitzondering van overwerk;

  • b.

   arbeidstijd: de tijdstippen waarbinnen de werknemer arbeid verricht;

  • c.

   werktijden: de tijdstippen van aanvang en beëindiging van de arbeid;

  • d.

   rusttijd: de tijd gedurende welke het verboden is arbeid te laten verrichten, anders dan bij wijze van overwerk;

  • e.

   schemawerk: arbeid, niet zijnde overwerk, verricht volgens een periodiek werkrooster op verschillende, met het oog op de aard van de onderneming noodzakelijke, tijdstippen waardoor de arbeidstijd geheel of gedeeltelijk valt binnen de in artikel 9, eerste lid, bedoelde rusttijd;

  • f.

   overwerk: arbeid, verricht gedurende de voor de werknemer geldende rusttijd, alsmede arbeid welke ten aanzien van de werknemer de op grond van deze landsverordening of de daarop berustende bepalingen maximaal toegestane arbeidsduur per dag of per week overschrijdt;

  • g.

   week: een periode van zeven opeenvolgende dagen;

  • h.

   rustdag: de zondag dan wel de dag die voor de werknemer, die op zondag schemawerk verricht, volgens zijn werkrooster voor de zondag in de plaats komt. De Directeur is bevoegd desverzocht te bepalen, dat voor de belijder van een godsdienst, die een andere wekelijkse rustdag voorschrijft dan de zondag, de voorgeschreven dag voor de toepassing van deze landsverordening in de plaats treedt van de zondag.

Artikel 3 Inkomensgrens
 • 1. Deze landsverordening is niet van toepassing op werknemers van wie het bruto jaarinkomen meer bedraagt dan 260 maal het dagloon, bedoeld in artikel 8, tweede lid, van de Landsverordening Ziekteverzekering.

 • 2. Voor de toepassing van deze landsverordening en de daarop berustende bepalingen wordt onder inkomen verstaan: alle inkomsten uit arbeid in één onderneming, waaronder mede begrepen het naar tijdruimte vastgestelde loon, het vakantiegeld, provisie en winstbonussen en dergelijke, die als grondslag dienen voor de inkomstenbelasting, met uitzondering van de vergoeding voor overwerk en de toeslag, bedoeld in artikel 11, negende lid.

Artikel 4

Het is verboden arbeid te laten verrichten in strijd met de bepalingen van deze landsverordening of de daarop berustende bepalingen.

Artikel 5

De ouder of de voogd van het kind dat of de jeugdige die onder zijn ouderlijke macht respec-tievelijk voogdij staat, dan wel het hoofd van het gezin, waarin het kind of de jeugdige wordt opgevoed, zorgt ervoor dat het betreffende kind of de betreffende jeugdige geen arbeid verricht die bij of krachtens deze landsverordening wordt verboden.

Artikel 6

Voor de toepassing van deze landsverordening en de daarop berustende bepalingen kunnen meerdere werkgevers jegens de werknemer als één werkgever worden aangemerkt door de Directeur, indien de eigendom van de ondernemingen grotendeels in handen is van dezelfde natuurlijke persoon of rechtspersoon, dan wel indien de feitelijke bestuursbevoegdheid of enige vorm van leiding in handen is van dezelfde natuurlijke persoon of rechtspersoon.

Artikel 7

Van het bepaalde bij of krachtens deze landsverordening kan niet ten nadele van de werknemer worden afgeweken, tenzij dit uitdrukkelijk in de landsverordening bepaald is.

Hoofdstuk 2 Algemene bepalingen ten aanzien van de arbeidsduur, werktijden en rusttijden

Artikel 8 Arbeidsduur
 • 1. De arbeidsduur bedraagt ten hoogste 40 uur per week, berekend over een periode van vier weken, met dien verstande dat de arbeidsduur per dag niet meer dan tien uur bedraagt.

 • 2. De arbeidsduur voor de werknemer, die schemawerk verricht, bedraagt ten hoogste 45 uur per week, berekend over een periode van vier weken, met dien verstande dat de arbeidsduur per dag niet meer dan tien uur bedraagt.

 • 3. Het is verboden een werknemer arbeid te laten verrichten, waardoor de arbeidsduur genoemd in het eerste en tweede lid, wordt overschreden, anders dan bij wijze van overwerk.

 • 4. Bij collectieve arbeidsovereenkomst kan van het eerste en tweede lid worden afgeweken.

Artikel 9 Rusttijden
 • 1. Als rusttijd geldt:

  • a.

   dagelijks de tijd voor 7.00 uur en de tijd na 20.00 uur, met dien verstande dat voor de werknemer in een onderneming, die krachtens enige wettelijke regeling een voorgeschreven sluitingstijd heeft, de laatst bedoelde rusttijd ten hoogste een half uur na die sluitingstijd valt, waarbij het tijdstip van aanvang van de arbeid op de volgende dag zodanig moet zijn dat voor die werknemer een aaneengesloten rusttijd van tenminste 11 uren geldt;

  • b.

   de wekelijkse rustdag;

  • c.

   wekelijks tenminste twee maal het gedeelte van een dag, anders dan de rustdag bedoeld onder b, voorafgaand aan of volgend op 13.00 uur;

  • d.

   feestdagen, als bedoeld in artikel 23.

 • 2. In afwijking van het eerste lid geldt als rusttijd voor de werknemer, die schemawerk verricht:

  • a.

   dagelijks de tijd buiten de tijdstippen van aanvang en afloop van zijn arbeidstijd, met dien verstande dat zijn rusttijd in een aaneengesloten tijdruimte van 24 uren tenminste 11 uren aaneengesloten is, zij het dat de aaneengesloten rusttijd éénmaal in een aaneengesloten tijdruimte van zeven maal 24 uren, aanvangende op het tijdstip van de dag waarop de werknemer arbeid verricht, mag worden ingekort tot tenminste acht uren;

  • b.

   de voor de werknemer volgens zijn werkrooster geldende wekelijkse rustdag;

  • c.

   wekelijks tenminste eenmaal het gedeelte van een dag, anders dan de rustdag bedoeld onder b, voorafgaand aan of volgend op 13.00 uur;

  • d.

   feestdagen, als bedoeld in artikel 23, voor zover de werknemer op die feestdagen niet conform zijn werkrooster arbeid verricht, met dien verstande dat de werknemer per kalenderjaar tenminste op vijf feestdagen is vrijgesteld van arbeid.

 • 3. De werkgever organiseert de arbeid zodanig dat de rustdag van de werknemer, die schemawerk verricht, tenminste éénmaal per zeven weken op een zondag valt, een en ander met inachtneming van artikel 2, tweede lid, onder h, tweede volzin. Bij collectieve arbeidsovereenkomst kan van het bepaalde in de eerste volzin worden afgeweken.

 • 4. Het is verboden de werknemer arbeid te laten verrichten gedurende de voor hem geldende rusttijd, anders dan bij wijze van overwerk.

Artikel 10 Pauze
 • 1. De arbeidstijd van een werknemer moet op elke dag waarop hij, al dan niet bij wijze van overwerk, meer dan zes uren arbeid verricht, na ten hoogste vijf uren arbeid worden onderbroken door een pauze van tenminste een half uur.

 • 2. Het is verboden de werknemer gedurende diens pauze arbeid te laten verrichten, anders dan bij wijze van overwerk.

 • 3. Een onderbreking van de arbeidstijd van minder dan 15 minuten geldt niet als pauze.

Artikel 11 Consignatie-dienst
 • 1. Onder consignatie wordt voor de toepassing van deze landsverordening verstaan: een tijdruimte tussen twee elkaar opeenvolgende diensten of tijdens een pauze, waarin de werknemer verplicht is bereikbaar te zijn om in geval van onvoorziene omstandigheden op oproep zo spoedig mogelijk de bedongen arbeid te verrichten.

 • 2. Het is verboden consignatie op te leggen aan werknemers jonger dan 18 jaar.

 • 3. De werkgever deelt de arbeid zo in, dat:

  • a.

   per vier weken gedurende tenminste 14 aaneengesloten dagen geen consignatie aan de werknemer wordt opgelegd;

  • b.

   geen consignatie wordt opgelegd op de dag of dagen waarop arbeid in nachtdienst wordt verricht.

 • 4. In afwijking van artikel 8, tweede en vierde lid, bedraagt de arbeidsduur over een periode van 13 weken berekend niet meer dan 40 uur per week, indien de consignatie ook de periode tussen 0.00 uur en 6.00 uur bestrijkt.

 • 5. Als arbeidstijd geldt tijdens de consignatie de werkelijk als gevolg van een oproep gewerkte tijd, met dien verstande dat de arbeid als gevolg van één oproep of meerdere oproepen binnen een half uur geacht wordt tenminste een half uur te duren. Indien na beëindiging van de arbeid als gevolg van een oproep binnen een half uur weer een oproep volgt, geldt die tussenliggende periode ook als arbeidstijd.

 • 6. De arbeid, die voortvloeit uit de consignatie, telt niet mee voor de berekening van de totale arbeidsduur, bedoeld in artikel 8.

 • 7. Op de arbeid, die voortvloeit uit de consignatie, zijn de artikelen 9 en 10 niet van toepassing.

 • 8. De arbeid, die gedurende consignatie wordt verricht, is overwerk, waarvan de beloning geschiedt conform artikel 15.

 • 9. Tenzij anders overeengekomen bij schriftelijke overeenkomst, betaalt de werkgever de werknemer aan wie consignatie is opgelegd, onverminderd het achtste lid en ongeacht of er daadwerkelijk oproepen zijn gedaan of arbeid als gevolg van een oproep is verricht, per dag, waarop die consignatie wordt opgelegd, een toeslag van één percent van zijn bruto-maandloon.

 • 10. De Directeur is bevoegd het opleggen van consignatiedienst aan een of meer werknemers in een onderneming te verbieden, dan wel daaraan nadere voorwaarden te verbinden of beperkingen te stellen indien hem dat met het oog op de gezondheid of het welzijn van de betrokken werknemer of werknemers wenselijk voorkomt.

Artikel 12 Nachtdienst
 • 1. Er is sprake van nachtdienst, indien de werknemer, die schemawerk verricht, volgens zijn werkrooster arbeid verricht op of na 0.00 uur of voor 6.00 uur, anders dan bij wijze van overwerk.

 • 2. De arbeidsduur per nachtdienst, exclusief pauze, bedraagt ten hoogste acht uren.

 • 3. In afwijking van artikel 8, tweede lid, bedraagt de arbeidsduur van de werknemer, die arbeid in nachtdienst verricht, over een periode van 13 weken berekend niet meer dan 40 uur per week.

 • 4. De werkgever deelt de arbeid zo in, dat:

  • a.

   de werknemer in elke periode van vier aaneengesloten weken ten hoogste 14 maal arbeid in nachtdienst verricht;

  • b.

   de werknemer na het verrichten van arbeid in nachtdienst een onafgebroken rusttijd heeft van tenminste 12 uren indien de nachtdienst voor of op 2.00 uur eindigt dan wel van 14 uren indien de nachtdienst na 2.00 uur eindigt, met dien verstande dat de rusttijd in een aaneengesloten periode van zeven maal 24 uren éénmaal kan worden bekort tot tenminste 8 uren;

  • c.

   de werknemer na ten hoogste 6 maal achtereen arbeid in nachtdienst te hebben verricht een onafgebroken rusttijd heeft van tenminste 48 uren.

 • 5. Het bepaalde in het vierde lid, onder a, is niet van toepassing op de werknemer, wiens werkzaamheden naar de aard ervan hoofdzakelijk of uitsluitend en geheel of gedeeltelijk worden verricht tussen de in het eerste lid bedoelde tijdstippen.

 • 6. Bij collectieve arbeidsovereenkomst kan van het tweede en derde lid worden afgeweken.

Artikel 13 Afwijking van werktijden

Indien de werknemer in opdracht van de werkgever zijn werkzaamheden moet aanvangen op een tijdstip dat meer dan een uur afwijkt van de voor de werknemer geldende of gebruikelijke werktijd als aangegeven op de arbeidslijst bedoeld in artikel 28, dan wel indien de werkgever voorziet dat de werknemer langer zal moeten werken dan de op die lijst aangeven arbeidsduur of dat van de op die lijst aangegeven tijdstippen zal moeten worden afgeweken anders dan bij wijze van overwerk, is de werkgever verplicht die opdracht tenminste twee maal 24 uren voorafgaand aan dat afwijkende tijdstip aan de werknemer kenbaar te maken.

Hoofdstuk 3 Overwerk

Artikel 14 Arbeidsduur inclusief overwerk
 • 1. De arbeidsduur, bedoeld in artikel 8, eerste lid, bedraagt inclusief overwerk ten hoogste 50 uren per week, berekend over een periode van vier weken, met dien verstande dat de arbeidsduur inclusief overwerk per dag niet meer dan 11 uren bedraagt en de arbeidsduur inclusief overwerk berekend over een periode van 13 weken niet meer dan 45 uren per week bedraagt.

 • 2. De arbeidsduur bedoeld in artikel 8, tweede lid, bedraagt inclusief overwerk ten hoogste 55 uren per week, berekend over een periode van vier weken, met dien verstande dat de arbeidsduur inclusief overwerk per dag niet meer dan 11 uren bedraagt en de arbeidsduur inclusief overwerk berekend over een periode van 13 weken niet meer dan 50 uren per week bedraagt.

 • 3. De arbeidsduur van de werknemer, die arbeid in nachtdienst verricht als bedoeld in artikel 12, bedraagt inclusief overwerk maximaal negen uren per dag, met dien verstande dat de arbeidsduur inclusief overwerk berekend over een periode van 13 weken niet meer dan 45 uren per week bedraagt.

 • 4. Voor de bepaling van de duur van overwerk wordt het totale aantal minuten overwerk telkens op halve uren naar boven afgerond.

 • 5. Voor de toepassing van deze landsverordening en de daarop berustende bepalingen wordt overwerk, dat per dag minder dan 15 minuten duurt en dat geen regelmatig karakter draagt, niet als overwerk beschouwd.

 • 6. De Directeur is, onverminderd het bepaalde in artikel 17, bevoegd te bepalen dat in een bepaalde onderneming, al dan niet ten aanzien van één of meerdere werknemers, overwerk, als bedoeld in het vijfde lid, als overwerk in de zin van deze landsverordening moet worden beschouwd, indien hij oordeelt dat zulk overwerk binnen die onderneming, al dan niet ten aanzien van één of meerdere werknemers, een regelmatig karakter draagt.

 • 7. Bij collectieve arbeidsovereenkomst kan van het eerste, tweede en derde lid worden afgeweken.

Artikel 15 Compensatie voor overwerk
 • 1. Voor verricht overwerk ontvangt de werknemer per uur, naast het voor hem geldende volle uurloon, een overwerktoeslag van tenminste 50 percent van zijn uurloon ter compensatie.

 • 2. Naast de overwerktoeslag, bedoeld in het eerste lid, moet aan de werknemer die geen schemawerk verricht, bovendien een overwerktoeslag worden betaald van:

  • a.

   tenminste 25 percent van zijn uurloon, indien het overwerk wordt verricht gedurende de rusttijd als bedoeld in artikel 9, eerste lid, onder c; dan wel

  • b.

   tenminste 50 percent van zijn uurloon, indien het overwerk wordt verricht op diens rustdag, bedoeld in artikel 9, eerste lid, onder b; dan wel

  • c.

   tenminste 100 percent van zijn uurloon, indien het overwerk wordt verricht op een feestdag, zulks inclusief het bepaalde in artikel 22, eerste lid.

 • 3. Naast de overwerktoeslag, bedoeld in het eerste lid, moet aan de werknemer die schemawerk verricht, bovendien een overwerktoeslag worden betaald van:

  • a.

   tenminste 25 percent van zijn uurloon, indien het overwerk wordt verricht gedurende de rusttijd als bedoeld in artikel 9, tweede lid, onder c; dan wel

  • b.

   tenminste 25 percent van zijn uurloon, indien het overwerk wordt verricht op dezelfde dag als die waarop arbeid in nachtdienst wordt verricht; dan wel

  • c.

   tenminste 50 percent van zijn uurloon, indien het overwerk plaatsvindt op de dag die volgens zijn werkrooster een rustdag is; dan wel

  • d.

   tenminste 100 percent van zijn uurloon, indien het overwerk plaatsvindt op een feestdag, zulks inclusief het bepaalde in artikel 22, eerste lid.

 • 4. Bij collectieve arbeidsovereenkomst kunnen lagere toeslagen dan die genoemd in het eerste, tweede en derde lid, worden overeengekomen.

 • 5. Indien het overwerk geen volle uren betreft, vindt, met inachtneming van artikel 14, eerste tot en met derde lid, evenredige compensatie op de voet van het eerste tot en met het derde lid plaats.

 • 6. Bij schriftelijke overeenkomst kan worden overeengekomen dat de in dit artikel bedoelde compensatie voor overwerk geheel of gedeeltelijk in betaald verlof plaatsvindt op voet van de in het eerste tot en met het derde lid genoemde toeslagen.

Artikel 16 Bijzondere voorwaarden voor het laten verrichten van overwerk
 • 1. Indien de werkgever de werknemer oproept overwerk te verrichten op een dag, waarop hij geen arbeid verricht, wordt het overwerk geacht tenminste drie uren te duren.

 • 2. In het geval de arbeidsduur per dag inclusief overwerk tenminste tien uren is, is de werkgever verplicht de werknemer een warme maaltijd of een daartoe toereikende vergoeding te geven.

 • 3. Bij collectieve arbeidsovereenkomst kan van het eerste en tweede lid worden afgeweken.

 • 4. Een opdracht tot het verrichten van overwerk wordt door de werkgever zo tijdig mogelijk aan de werknemer gegeven. Bij het geven van een opdracht tot overwerk dient de werkgever de belangen van de werknemer zo veel mogelijk in acht te nemen.

Artikel 17

De Directeur is bevoegd het laten verrichten van overwerk binnen een bepaalde onderneming, al dan niet ten aanzien van een bepaalde werknemer of groep van werknemers, te verbieden, aan een maximum omvang te verbinden of hieraan voorwaarden te verbinden, indien hem dat met het oog op de gezondheid of het welzijn van die werknemer of werknemers wenselijk voorkomt, dan wel indien hij oordeelt, dat de behoefte aan overwerk binnen die onderneming het gevolg is van een structureel tekort aan werknemers binnen die onderneming.

Hoofdstuk 4 Verbod van kinderarbeid

Artikel 18 Verbod van kinderarbeid

Het is verboden kinderen, al dan niet tegen betaling en al dan niet op grond van een arbeidsovereenkomst, arbeid te laten verrichten.

Artikel 19
 • 1. Voor de toepassing van artikel 18 wordt onder arbeid mede verstaan alle werkzaamheden buiten een onderneming, met uitzondering van werkzaamheden:

  • a.

   in of ten behoeve van het gezin, waarin het kind wordt opgevoed;

  • b.

   in scholen, werkkampen en opvoedingsgestichten, mits deze werkzaamheden een opvoedkundig karakter dragen en niet in de eerste plaats gericht zijn op het behalen van een economisch voordeel.

 • 2. Bij of krachtens landsbesluit houdende algemene maatregelen kan, al dan niet onder het stellen van beperkingen of voorwaarden, worden bepaald dat voor de toepassing van artikel 18 onder arbeid niet wordt verstaan: werkzaamheden, verricht door kinderen van twaalf jaar of ouder, die:

  • a.

   noodzakelijk zijn voor het leren van een vak of beroep mits niet plaatsvindend voor 7.00 uur en niet na 19.00 uur;

  • b.

   uit de aard ervan door kinderen plegen te worden verricht, mits niet plaatsvindend gedurende schooltijd en niet voor 7.00 uur en niet na 19.00 uur;

  • c.

   lichamelijk of geestelijk geen hoge eisen stellen of een gevaarlijk karakter dragen, mits niet plaatsvindend gedurende schooltijd en niet voor 7.00 uur en niet na 19.00 uur.

Hoofdstuk 5 Arbeid door jeugdigen

Artikel 20 Verbod nachtarbeid door jeugdigen

Het is verboden jeugdigen arbeid te laten verrichten gedurende de tijd voorafgaand aan 7.00 uur en volgend op 19.00 uur.

Artikel 21 Verbod gevaarlijke arbeid door jeugdigen
 • 1. Het is verboden jeugdigen gevaarlijke arbeid te laten verrichten.

 • 2. Bij landsbesluit houdende algemene maatregelen wordt bepaald welke arbeid tenminste als gevaarlijke arbeid moet worden aangemerkt voor de toepassing van het eerste lid.

Hoofdstuk 6 Feestdagen

Artikel 22
 • 1. De werknemer behoudt over een feestdag aanspraak op tenminste het loon dat hij op die dag gedurende de voor hem geldende normale arbeidstijd zou hebben verdiend, indien die dag geen feestdag zou zijn.

 • 2. In afwijking van het eerste lid, heeft de werknemer, die daadwerkelijk schemawerk verricht op een feestdag, aanspraak op tenminste tweemaal het loon, dat hij op die dag gedurende de voor hem geldende normale arbeidstijd zou hebben verdiend, indien die dag geen feestdag zou zijn.

 • 3. Iedere aanspraak op grond van dit artikel vervalt van rechtswege indien, de werknemer verplicht is werk te verrichten op een feestdag en hij deze verplichting zonder wettige reden geheel of gedeeltelijk niet nakomt.

 • 4. De vergoeding van één of meer feestdagen mag niet in de vorm van een opslag op het loon worden uitgekeerd.

Artikel 23
 • 1. Voor de toepassing van deze landsverordening en de daarop berustende bepalingen wordt verstaan onder feestdag:

  • a.

   Nieuwjaarsdag;

  • b.

   de datum vallende na de datum van de in de eilandgebieden Bonaire, Curaçao, Saba en St. Eustatius afzonderlijk gehouden Carnavalsoptocht voor wat betreft die eilandgebieden en de datum vallende voor de datum van de in het eilandgebied Sint Maarten gehouden Carnavalsoptocht voor wat betreft dat eilandgebied;

  • c.

   de Goede Vrijdag;

  • d.

   de Eerste en Tweede Paasdag;

  • e.

   de Hemelvaartsdag;

  • f.

   de Pinksterzondag;

  • g.

   de Eerste en Tweede Kerstdag;

  • h.

   de dag waarop de verjaardag van de Koningin officieel wordt gevierd;

  • i.

   de Dag van de Arbeid;

  • j.

   de datum 15 december als zijnde “Koninkrijksdag, danwel Dia di Reino, danwel Kingdom Day”

  • k.

   de datum 6 september voor het eilandgebied Bonaire, de datum 2 juli voor het eilandgebied Curaçao, de datum 11 november voor het eilandgebied Sint Maarten, de datum 16 november voor het eilandgebied Sint Eustatius en de datum van de eerste vrijdag van december voor het eilandgebied Saba.

 • 2. De Dag van de Arbeid wordt jaarlijks gevierd op 1 mei, tenzij die dag op een zondag valt of op die dag de verjaardag van de Koningin officieel wordt gevierd, in welke gevallen de Dag van de Arbeid op de eerst volgende werkdag wordt gevierd.

 • 3. Het Bestuurscollege van een eilandgebied is bevoegd te bepalen dat in het eilandgebied de in het eerste lid onder b of k bedoelde feestdag op een andere datum wordt gevierd.

 • 4. Bij landsbesluit houdende algemene maatregelen kan worden bepaald dat andere dan in de vorige leden bedoelde dagen als feestdagen gelden.

Hoofdstuk 7 Bijzondere bepalingen

Artikel 24 Verlenging arbeidsduur
 • 1. In afwijking van de artikelen 8 en 14 kan de Directeur op een daartoe strekkend verzoek bij beschikking de arbeidsduur inclusief overwerk voor een onderneming voor een bepaalde tijd vaststellen op ten hoogste 60 uren per week, berekend over een periode van vier weken, voor zover dit voor die onderneming, gezien de bijzondere omstandigheden van het geval, noodzakelijk is voor een gezonde bedrijfsvoering.

 • 2. Aan de beschikking bedoeld in het eerste lid, kunnen voorwaarden worden verbonden.

 • 3. Wijzigingen in de werktijden, rusttijden en arbeidsduur in een onderneming, waarvoor een beschikking, bedoeld in het eerste lid, geldt, alsmede alle andere relevante wijzigingen in de bedrijfsvoering, worden niet doorgevoerd zonder voorafgaande schriftelijke goedkeuring van de Directeur. De Directeur kan aan zijn goedkeuring nadere voorwaarden verbinden.

Artikel 25 Bijzondere bepalingen ten aanzien van huishoudelijk personeel
 • 1. Op huishoudelijk werk of persoonlijke diensten, verricht in dienst van een natuurlijke persoon in de huishouding van die persoon, zijn de artikelen 8 tot en met 17 niet van toepassing, met dien verstande dat ten aanzien van de werknemer, die bedoelde arbeid verricht, geldt dat:

  • a.

   de arbeidsduur per dag ten hoogste 11 uren en per week ten hoogste 55 uren bedraagt;

  • b.

   de werknemer in iedere periode van zeven dagen zijn wekelijkse rustdag geniet;

  • c.

   de arbeidstijd tussen 6.00 uur en 22.00 uur ligt, tenzij de dienstbetrekking uitsluitend of hoofdzakelijk ziet op de verzorging van de natuurlijke persoon of één of meer van diens huisgenoten en deze verzorging uitsluitend of hoofdzakelijk dient plaats te vinden buiten de vorenbedoelde tijdstippen.;

  • d.

   de werknemer na iedere vijf uur arbeid een pauze van tenminste een half uur geniet;

  • e.

   de werknemer gedurende feestdagen is vrijgesteld van dienst met behoud van loon;

  • f.

   dat arbeid, welke de dagelijkse of wekelijkse arbeidsduur bedoeld onder a, overschrijdt, alsmede arbeid, verricht buiten de arbeidstijd of gedurende diens pauze wordt beloond met een toeslag van 50 percent van het loon van de werknemer per gewerkt uur, waarbij afronding naar boven geschiedt op halve uren;

  • g.

   dat arbeid verricht op de rustdag of op een feestdag wordt beloond met een toeslag van 100 percent van het loon van de werknemer per gewerkt uur, waarbij afronding naar boven geschiedt op halve uren.

 • 2. De verplichtingen bedoeld in de artikelen 28 tot en met 30, zijn niet van toepassing op de natuurlijke persoon, bedoeld in het eerste lid.

Artikel 26 Bijzondere bepalingen voor arbeid in een vol-continu bedrijf
 • 1. Voor de toepassing van dit artikel wordt verstaan onder arbeid in een vol-continu bedrijf: arbeid, die niet uitsluitend een ondersteunend karakter draagt, en die wordt verricht in een onderneming waarbinnen naar de aard van het bedrijfs- of productieproces gedurende 24 uur per dag zonder onderbreking arbeid dient te worden verricht.

 • 2. Ten aanzien van arbeid, verricht in een vol-continu bedrijf, geldt in afwijking van de desbetreffende bepalingen van deze landsverordening, het volgende:

  • a.

   Artikel 9, tweede lid, onder c, is niet van toepassing;

  • b.

   In afwijking van artikel 9, derde lid, organiseert de werkgever de arbeid zodanig dat de rustdag van de werknemer tenminste éénmaal per dertien weken op zondag valt;

  • c.

   In afwijking van artikel 10, eerste lid, geldt dat de werkgever de werknemer op een dag waarop deze meer dan zes uren arbeid verricht een pauze van tenminste een half uur toestaat, tenzij de dienst dat niet toelaat;

  • d.

   Artikel 11, derde, vierde en negende lid, is niet van toepassing;

  • e.

   Artikel 12, derde lid, is niet van toepassing;

  • f.

   Artikel 14, tweede en derde lid, is niet van toepassing, met dien verstande dat de arbeidsduur inclusief overwerk per week in geen geval meer dan 60 uur bedraagt.

 • 3. De Directeur is bevoegd ten aanzien van een bepaalde onderneming te bepalen dat de in die onderneming verrichte arbeid niet wordt beschouwd als arbeid bedoeld in het eerste lid.

 • 4. Niettegenstaande het bepaalde in het tweede lid is de Directeur bevoegd ten aanzien van een werknemer of een groep van werknemers, die in een bepaalde onderneming arbeid als bedoeld in het eerste lid verrichten, aanvullende voorwaarden te verbinden ten aanzien van de arbeidsduur, de arbeidsduur inclusief overwerk, de werktijden, de pauze en de rusttijden, indien hem dat met het oog op de gezondheid of het welzijn van die werknemer of groep van werknemers wenselijk voorkomt.

Artikel 27

Bij landsbesluit, houdende algemene maatregelen, kunnen ten aanzien van een bepaalde bedrijfstak of ten aanzien van een bepaalde soort arbeid nadere of afwijkende regels worden gesteld ten aanzien van de artikelen 8 tot en met 16.

Hoofdstuk 8 Administratieve bepalingen

Artikel 28 Arbeidslijst en werkroosters
 • 1. In de onderneming wordt op een plaats, die vrij toegankelijk is voor de betrokken werknemers, een arbeidslijst op zodanige wijze opgehangen, dat daarvan gemakkelijk kennis kan worden genomen. De arbeidslijst geeft een systematisch overzicht van de verschillende binnen de onderneming aanwezige functies en het daarbij begrote personeelsbestand, alsmede van de binnen de onderneming gehanteerde werktijden of werkroosters en van de binnen de onderneming geldende rusttijden.

 • 2. Indien de op de arbeidslijst vermelde arbeidstijden geheel of gedeeltelijk vallen binnen de in artikel 9, eerste lid, bedoelde rusttijd, dan wel indien de arbeidslijst geheel of gedeeltelijk betrekking heeft op werknemers, die schemawerk verrichten, zendt de werkgever onverwijld een afschrift van de arbeidlijst, alsmede bericht van iedere wijziging daarvan, toe aan de Directeur.

 • 3. De Directeur is bevoegd de toepassing van de werktijden of een werkrooster, zoals opgenomen in de arbeidslijst, ten aanzien van een werknemer of een bepaalde groep werknemers in een onderneming geheel of gedeeltelijk te verbieden dan wel daaromtrent bindende aanwijzingen te geven, indien:

  • a.

   hij oordeelt, dat de aard van de onderneming, bedoeld in artikel 2, tweede lid onder e, arbeid gedurende de op de arbeidslijst vermelde arbeidstijden niet noodzakelijk maakt. Een en ander uitsluitend voor zover die arbeidstijden vallen binnen de in artikel 9, eerste lid, bedoelde rusttijd; dan wel

  • b.

   hem dat met het oog op de gezondheid of het welzijn van de betreffende werknemer of werknemers wenselijk voorkomt.

 • 4. Indien er ten behoeve van de betreffende onderneming een beschikking, bedoeld in artikel 24, is afgegeven, wordt een afschrift daarvan aan de arbeidslijst gehecht, op zodanige wijze dat daarvan door de betrokken werknemers gemakkelijk kennis kan worden genomen.

 • 5. Bij landsbesluit houdende algemene maatregelen kunnen nadere regels gesteld worden waaraan de arbeidslijst dient te voldoen.

Artikel 29 Personeelsregister

De werkgever overlegt op verzoek van de Directeur een personeelsregister, waarin de namen, geboortedata en nationaliteiten van de werknemers in de onderneming vermeld staan. Van werknemers, die niet van rechtswege zijn toegelaten in de Nederlandse Antillen, wordt het nummer en de datum van afgifte van de verblijfsvergunning vermeld.

Artikel 30 Overwerkregister

De werkgever overlegt op verzoek van de Directeur een register van het binnen zijn on-derneming verrichte overwerk over ten hoogste de afgelopen twaalf maanden. Het register geeft een overzicht van de namen van de werknemers, die overwerk hebben verricht, de data waarop het overwerk is verricht, de duur van het verrichte overwerk per werknemer en de voor het overwerk gegeven compensatie.

Hoofdstuk 9 Bezwaar en beroep

Artikel 31 Bezwaar

[vervallen]

Artikel 32 Beroep

[vervallen]

Hoofdstuk 10. Naleving en toezicht op de naleving

Artikel 33
 • 1. De werkgever draagt er zorg voor, dat in de onderneming geen arbeid wordt verricht in strijd met het bepaalde bij of krachtens deze landsverordening. Tevens draagt de werkgever er zorg voor, dat de voorwaarden, die door de Directeur krachtens deze landsverordening worden gesteld, nageleefd worden.

 • 2. Met de werkgever bedoeld in het eerste lid, worden gelijkgesteld het hoofd en de bestuurder van de onderneming.

 • 3. Gelijke verplichtingen als bedoeld in het eerste lid, rusten op het toezichthoudend personeel, voor zover door de werkgever belast met de zorg voor de naleving van de in dat lid bedoelde bepalingen.

 • 4. De werkgever dan wel het toezichthoudend personeel worden geacht aan de verplichtingen als bedoeld in het eerste respectievelijk derde lid te hebben voldaan, indien zij aantonen dat door hen de nodige bevelen zijn gegeven, de nodige maatregelen zijn genomen, de nodige middelen zijn verschaft en tevens het redelijkerwijze te vorderen toezicht is gehouden om de naleving te verzekeren van de bepalingen, voor de naleving waarvan zij verplicht zijn zorg te dragen.

Artikel 34
 • 1. Met het toezicht op de naleving van het bij deze landsverordening bepaalde zijn belast de daartoe bij landsbesluit aan te wijzen ambtenaren en andere personen.

 • 2. Een aanwijzing als bedoeld in het eerste lid wordt bekendgemaakt in de Curaçaosche Courant.

 • 3. Bij de uitoefening van hun taak dragen de toezichthoudende ambtenaren en personen een legitimatiebewijs bij zich. Desgevraagd tonen zij hun legitimatiebewijs aanstonds. Het legitimatiebewijs bevat een foto van de toezichthoudende ambtenaar of persoon en vermeldt in ieder geval diens naam en hoedanigheid.

 • 4. De krachtens het eerste lid aangewezen ambtenaren en personen zijn, uitsluitend voorzover dat voor de uitoefening van hun taak redelijkerwijs noodzakelijk is, bevoegd:

  • a.

   alle inlichtingen te vragen;

  • b.

   inzage te verlangen van alle boeken, bescheiden en andere informatiedragers en daarvan afschrift te nemen of deze daartoe tijdelijk mee te nemen;

  • c.

   alle plaatsen, met uitzondering van woningen, zonder de uitdrukkelijke toestemming van de bewoner, te betreden, vergezeld van de daartoe door hen aangewezen personen;

  • d.

   woningen of tot woning bestemde gedeelten van vaartuigen zonder de uitdrukkelijke toe-stemming van de bewoner te betreden.

 • 5. Zonodig, wordt de toegang tot een plaats als bedoeld in het vierde lid, onderdeel c, verschaft met behulp van de sterke arm.

 • 6. Op het binnentreden van woningen of van tot woning bestemde gedeelten van vaartuigen als bedoeld in het vierde lid, onderdeel d, is titel X van het Derde Boek van het Wetboek van Strafvordering van overeenkomstige toepassing, met uitzondering van de artikelen 155, vierde lid, 156, tweede lid, 157, tweede en derde lid, 158, eerste lid, laatste volzin, en 160, eerste lid, en met dien verstande dat de machtiging wordt verleend door de procureur-generaal.

 • 7. Een ieder is verplicht de in het eerste lid bedoelde ambtenaren en personen alle medewerking te verlenen die op grond van het vierde lid wordt gevorderd.

Artikel 35

Een ieder die betrokken is bij de uitvoering van deze landsverordening en daarbij de beschikking krijgt over gegevens waarvan hij het vertrouwelijke karakter kent of redelijkerwijs moet vermoeden, en voor wie niet reeds uit hoofde van ambt, beroep of wettelijk voorschrift ter zake van die gegevens een geheimhoudingsplicht geldt, is verplicht tot geheimhouding van die gegevens, behoudens voor zover enig wettelijk voorschrift hem tot mededeling verplicht of uit zijn taak de noodzaak tot mededeling voortvloeit.

Hoofdstuk 11 Strafbepalingen

Artikel 36
 • 1. Hij, die opzettelijk de artikelen 8, derde lid, 9, vierde lid, 10, tweede lid, 11, tweede lid, 18, 20 of 21, eerste lid, overtreedt, wordt gestraft met een gevangenisstraf van ten hoogste vier jaren, een geldboete van ten hoogste honderdduizend gulden of met beide straffen.

 • 2. Hij, die een voorschrift, verplichting of voorwaarde, bij of krachtens deze landsverordening gesteld, niet of niet volledig naleeft, wordt gestraft met hechtenis van ten hoogste een jaar, een geldboete van ten hoogste vijfentwintigduizend gulden of met beide straffen.

 • 3. De in het eerste lid strafbaar gestelde feiten zijn misdrijven. De in het tweede lid strafbaar gestelde feiten zijn overtredingen.

Hoofdstuk 12 Overgangs- en slotbepalingen

Artikel 37

Indien en voor zover op het tijdstip van inwerkingtreding van deze landsverordening overeen-komsten of reglementen bestaan, welke in voor de werknemer nadelige zin afwijken van het bij of krachtens deze landsverordening bepaalde, dan blijft het bij die overeenkomsten of reglementen bepaalde voor ten hoogste een jaar na inwerkingtreding van deze landsverordening ten aanzien van die werknemer gelden.

Artikel 38

Indien toepassing van het bij of krachtens deze landsverordening bepaalde voor de werknemer, op wie de Arbeidsregeling 1952 tot het moment van inwerkingtreding van deze landsverordening van toepassing was, voor hem nadelig is ten opzichte van toepassing van de Arbeidsregeling 1952 of de daarop berustende bepalingen, dan vindt toepassing daarvan niet eerder plaats dan na een jaar na inwerkingtreding van deze landsverordening, tenzij de werknemer uitdrukkelijk schriftelijk instemt met een eerdere toepassing daarvan, dan wel indien die eerdere toepassing bij collectieve arbeidsovereenkomst wordt overeengekomen.

Artikel 39

De werkgever, die op het moment van inwerkingtreding van deze landsverordening beschikt over een goedgekeurde werktijdenregeling als bedoeld in artikel 2, eerste lid, van Arbeidsbesluit I (PB 1954, no. 93), waarin een arbeidsduur wordt toegepast welke afwijkt van de artikelen 8 of 14 van deze landsverordening, wordt geacht voor een periode van ten hoogste een jaar, te rekenen vanaf de dag van inwerkingtreding van deze landsverordening, te beschikken over de toestemming bedoeld in artikel 24. De eerste volzin is van overeenkomstige toepassing op de werkgever die beschikt over een goedgekeurde werktijdenregeling, bedoeld in artikel 1, eerste lid van het Horeca-besluit (P.B. 1968, no. 3) of een goedgekeurde werktijdenregeling, bedoeld in artikel 1, eerste lid, van het Arbeidsbesluit Casino (P.B. 1977, no. 35).

Artikel 40
 • 1. Ten aanzien van de werknemer van 18 jaar of ouder, die schemawerk verricht in een bakkersbedrijf en wiens arbeid bestaat uit het bakken van brood of banket dan wel uit werkzaamheden die daarmee direct samenhangen en op wie op tot het moment van inwerkingtreding van deze landsverordening het bepaalde in Arbeidsbesluit II (P.B. 1954, no. 94) van toepassing was, geldt gedurende ten hoogste een jaar na inwerkingtreding van deze landsverordening dat:

  • a.

   in afwijking van artikel 8, tweede lid, de arbeidsduur per week ten hoogste 45 uur bedraagt, berekend over een periode van vier weken met dien verstande dat de arbeidsduur per dag ten hoogste 10 uren bedraagt;

  • b.

   als rusttijd geldt de rusttijd bepaald in artikel 9, tweede lid, met dien verstande dat in afwijking daarvan tevens de tijd na 23.00 uur en de tijd voor 5.00 uur als rusttijd geldt;

  • c.

   de arbeidsduur inclusief overwerk gelijk is aan de arbeidsduur, bedoeld in artikel 14, tweede lid, en dat voorts ten aanzien van overwerk de bepalingen, die gelden voor de werknemer die schemawerk verricht, van overeenkomstige toepassing zijn.

 • 2. Het eerste lid laat de toepassing van artikel 24 onverlet.

 • 3. Artikel 28, derde lid, is van overeenkomstige toepassing.

Artikel 41

[vervallen]

Artikel 42

Alle ten gevolge van deze landsverordening opgemaakte, overgelegde en over te leggen stukken zijn vrij van zegel en worden, indien registratie verplicht is gesteld, kosteloos geregistreerd.

Artikel 43
 • 1. Deze landsverordening treedt in werking met ingang van de eerste dag van de maand, volgend op de maand van uitgifte van het Publicatieblad, waarin haar afkondiging is geschied.

 • 2. Met ingang van de datum van inwerkingtreding van deze landsverordening komen te vervallen de Arbeidsregeling 1952 (P.B. 1952, no. 93) en de daarop berustende regelingen, met dien verstande dat het Arbeidsbesluit jeugdige personen (P.B. 1989, no. 47) met ingang van evengenoemd tijdstip geacht wordt te strekken ter uitvoering van artikel 21, tweede lid.

 • 3. Indien de door de regering op 26 oktober 1999 aan de Staten aangeboden ontwerp-Landsverordening administratieve rechtspraak (Zitting 1999-2000-2303) nadat deze tot landsverordening is verheven, in werking treedt, dan komen de artikelen 31 en 32 op het zelfde tijdstip te vervallen.

Artikel 44

De Minister van Arbeid en Sociale Zaken zendt binnen drie jaar na inwerkingtreding van deze Landsverordening aan de Staten een verslag over de doeltreffendheid en de effecten van deze Landsverordening.

Artikel 45

Deze landsverordening kan worden aangehaald als de "Arbeidsregeling 2000".