Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Gemeente Wieringermeer

Verordening op de heffing en de invordering van havengeld Oude Zeug 2001.

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OverheidsorganisatieGemeente Wieringermeer
Officiële naam regelingVerordening op de heffing en de invordering van havengeld Oude Zeug 2001.
CiteertitelVerordening havengeld Oude Zeug 2001
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerpFinanciën en economie

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Gemeentewet, art. 229

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerking-

treding

Terugwerkende

kracht tot en met

Datum uitwerking-

treding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-201001-01-2014Bijlage Tarieventabel 2010.

17-12-2009

Wieringermeerbode, 22-12-2009

2009 – 086A

Tekst van de regeling

De raad der gemeente Wieringermeer; gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders d.d. 13 februari 2001; gelezen het advies van de Commissie Bestuur en Financiën d.d. 6 maart 2001; gelet op artikel 229, aanhef en onderdelen a en b, van de GemeentewetBesluit:

vast te stellen de Verordening op de heffing en de invordering van havengeld Oude Zeug 2001.

Artikel 1 Begripsomschrijving

Voor de toepassing van deze verordening wordt verstaan onder:a. vaartuig : elk drijvend lichaam dat wegens zijn drijfvermogen wordt gebruikt dan wel bestemd of geschikt is voor het vervoer te water van personen, stoffen, goederen of voorwerpen, al dan niet met het drijvend lichaam één geheel uitmakend, waaronder begrepen pontons, vlotten en andere drijvende werktuigen;

b. vrachtschip : een vaartuig dat hoofdzakelijk is bestemd of wordt gebruikt voor het vervoer van goederen en als vrachtschip op de meetbrief is aangemerkt;

c.vissersschip :een vaartuig dat is ingericht en wordt gebruikt voor de visvangst en als zodanig is ingeschreven in het Visserijregister van het Ministerie van Landbouw en Visserij;

d.pleziervaartuig : een vaartuig dat hoofdzakelijk wordt gebruikt voor de recreatie, niet zijnde een passagierschip

e.passagiersschip : een vaartuig dat bestemd is voor het bedrijfsmatig vervoer van ten minste twaalf personen, dan wel een vaartuig dat bedrijfsmatig twaalf personen vervoert

f. Meetbrief : het document als bedoeld in artikel 782, vierde lid, van het Wetboek van Koophandel, juncto het besluit van 24 oktober 1983, Stb. 548 (Besluit binnenschependocumenten);

g. dag : aaneengesloten tijdvak van 24 uur. 

Artikel 2 Belastbaar feit

Onder de naam “havengeld” wordt een recht geheven ter zake van het gebruik overeenkomstig de bestemming van de voor de openbare dienst bestemde haven “De Oude Zeug”.

Artikel 3 Belastingplicht

Het havengeld wordt geheven van de gezagvoerder, de schipper, de reder, de eigenaar of de gebruiker van het vaartuig, met dien verstande, dat betaling door één der belastingplichtigen de anderen daarvan bevrijdt.

Artikel 4 Heffingsgrondslag

Als grondslag voor de berekening van het havengeld geldt een vast bedrag per vaartuig.

Artikel 5 Maatstaf van heffing en belastingtarieven

De rechten worden geheven naar de maatstaven en de tarieven, opgenomen in de bij deze verordening behorende tarieventabel. Voor de berekening van de rechten wordt een gedeelte van de in de tarieventabel genoemde eenheid als een volle eenheid gerekend.

Artikel 6 Vrijstellingen

Het havengeld wordt niet geheven van: oorlogsschepen; politie -of douaneschepen; hospitaalschepen roeiboten of vlotten, behorende bij schepen waarvoor havengeld verschuldigd is; vaartuigen die gedurende een tijdvak van ten hoogste drie aaneengesloten uren ligplaats innemen; een vaartuig waarmee werkzaamheden worden verricht ten behoeve van de gemeente.

Artikel 7 Meldingsplicht

De belastingplichtigen zijn verplicht terstond nadat het gebruik van de haven een aanvang heeft genomen daar van melding te doen aan de daartoe door het college van burgemeester en wethouders aangewezen ambtenaar of degene die hem vervangt.

Artikel 8 Wijze van heffing

Het recht wordt geheven bij wege van gedagtekende schriftelijke kennisgeving waarop het gevorderde bedrag is vermeld. Indien zich ten aanzien van eenzelfde belastingplichtige meerdere belastbare feiten voordoen, kan het recht ter zake daarvan worden geheven bij wege van één gedagtekende schriftelijke kennisgeving.

Artikel 9 Termijnen van betaling

Het recht moet worden betaald op het moment van uitreiking van de in artikel 8 bedoelde kennisgeving. Ingeval de kennisgeving wordt toegezonden moet het recht worden betaald binnen één maand na de dag tekening van de schriftelijke kennisgeving.

Artikel 10 Kwijtschelding

Bij de invordering van havengeld wordt geen kwijtschelding verleend. Het college van burgemeester en wethouders kan nadere regels geven met betrekking tot de heffing en de invordering van het havengeld.

Artikel 12 Inwerkingtreding, overgangsbepaling en citeertitel

Deze verordening treedt in werking met ingang van de eerste dag van de maand volgende op die van de bekendmaking, De datum van ingang van de heffing is 1 februari 2001. Deze verordening kan worden aangehaald als “Verordening havengeld Oude Zeug 2001”.

Ondertekening

Aldus vastgesteld in de openbare raadsvergadering van 22 maart 2001.

Nieuwe Bijlage 1

Tarieventabel 2011 behorende bij de Verordening havengeld Oude Zeug 2001 Het tarief bedraagt per vaartuig per dag:

  • 1.

    voor vrachtschepen : een vast bedrag van …………………………………..… € 14,80

  • 2.

    voor vissersschepen : een vast bedrag van ………………………………….…. € 5,90

  • 3.

    voor pleziervaartuigen : een vast bedrag van …………………………………..… € 4,50

.5 voor overige vaartuigen : een vast bedrag van ……………………………….……. € 14,80

Behoort bij raadsbesluit van 23 december 2010

De griffier van Wieringermeer, S. Kromkamp