Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Gemeente Wieringermeer

Verordening verwerking persoonsgegevens gemeente Wieringermeer

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OverheidsorganisatieGemeente Wieringermeer
Officiële naam regelingVerordening verwerking persoonsgegevens gemeente Wieringermeer
CiteertitelVerordening verwerking persoonsgegevens gemeente Wieringermeer
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerpbestuur en recht

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Wet gemeentelijke basisregistratie persoonsgegevens, art. 14, 96, 100

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerking-

treding

Terugwerkende

kracht tot en met

Datum uitwerking-

treding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

16-07-200416-07-2004nieuwe regeling

27-05-2004

Wieringermeerbode, 04-06-2004

2004, 11

Tekst van de regeling

Raadsbesluit 2004, agendapunt 11 De raad der gemeente Wieringermeer; gelezen het voorstel van het college van 14 april 2004; gelezen het advies van de Commissie Bestuur en Financiën van 11 mei 2004; gelet op de bepalingen van de Wet bescherming persoonsgegevens en de Wet gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens, alsmede op de Gemeentewet; besluit: vast te stellen de navolgende Verordening verwerking persoonsgegevens gemeente Wieringermeer  

Hoofdstuk 1 ALGEMENE BEPALINGEN

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

In deze verordening wordt verstaan onder:a. wet: de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp, Staatsblad 2000, 302); b. verantwoordelijke: het college van burgemeester en wethouders; c. beheerder: degene die onder verantwoordelijkheid van de verantwoordelijke belast is met de dagelijkse zorg voor de verwerking van persoonsgegevens; d. betrokkene: degene op wie een persoonsgegeven betrekking heeft; e. bewerker: degene die ten behoeve van de verantwoordelijke persoonsgegevens verwerkt, zonder aan zijn rechtstreeks gezag te zijn onderworpen; f. verwerking van persoonsgegevens: elke handeling of elk geheel van handelingen met betrekking tot persoonsgegevens, waaronder in ieder geval het verzamelen, vastleggen, ordenen, bewaren, bijwerken, wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, verstrekken door middel van doorzending, verspreiding of enige andere vorm van terbeschikkingstelling, samenbrengen, met elkaar in verband brengen, alsmede het afschermen, uitwissen of vernietigen van gegevens; g. beheersregeling: een regeling als bedoeld in artikel 14 van de Wet gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens (GBA); h. reglement: privacyreglement verwerking persoonsgegevens gemeente Wieringermeer; i. privacyreglement GBA: privacyreglement voor de gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens; j. verstrekken van persoonsgegevens: het bekend maken of ter beschikking stellen van persoonsgegevens.  

Hoofdstuk 2 BEHEER EN TOEZICHT

Artikel 2 Het bereik van de verordening

1 Deze verordening is van toepassing op alle gemeentelijke verwerkingen van persoonsgegevens waarop de wet van toepassing is. 2 De verordening is tevens van toepassing op de basisadministratie persoonsgegevens die door de gemeente wordt bijgehouden in het kader van de uitvoering van de Wet gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens.  

Artikel 3 De verantwoordelijke

1 Het college van burgemeester en wethouders is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens. 2 De burgemeester is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens die ten dienste staan van de burgemeester. 3 De verantwoordelijke oefent toezicht uit op het beheer van de persoonsgegevensverwerking. 4 De bekendmaking van de persoonsgegevensverwerkingen, alsmede de aanmelding bij de gemeentelijke privacyfunctionaris of bij het College Bescherming Persoonsgegevens, geschiedt door de verantwoordelijke.  

Artikel 4 Beheerder

Als beheerders van de gemeentelijke persoonsgegevensverwerkingen fungeren de sectiehoofden, ieder voor wat betreft de bij dat organisatiedeel betrokken verwerkingen van persoonsgegevens. 2. De beheerder is verantwoordelijk voor: a. het aanmelden van een door hem beheerde persoonsgegevensverwerking bij het college van burgemeester en wethouders ten behoeve van opneming in het openbaar register zoals bedoeld in artikel 10; b. het opstellen van procedures ter uitoefening van de rechten van betrokkenen; c. het treffen van voorzieningen van technische en organisatorische aard ter bevordering van de juist heid en volledigheid van gegevens en ter voorkoming van onbevoegde kennisneming van gegevens.  

Artikel 5 Het reglement

1. De verantwoordelijke stelt voor de gemeentelijke verwerkingen van persoonsgegevens, niet zijnde ver werkingen als bedoeld in artikel 27 van de wet, een reglement vast. 2. De verantwoordelijke kan voor andere verwerkingen van persoonsgegevens dan bedoeld in het eerste lid een reglement vaststellen.  

Artikel 6 Privacyreglement GBA

1. In aanvulling op de wettelijke voorschriften betreffende de gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens bevat het privacyreglement GBA een duidelijke regeling van de volgende zaken: a. welke personen of categorieën van personen binnen de gemeente rechtstreeks toegang hebben tot de basisadministratie en tot welke gegevens; b. aan welke personen en organisatieonderdelen binnen de gemeente systematisch gegevens worden verstrekt; c. welke verbanden er bestaan tussen de gemeentelijke basisadministratie en andere registratiesystemen; d. op welke gronden tot het verstrekken van gegevens aan derden zal worden overgegaan en welke gegevens verstrekt mogen worden.

2. Onder derden wordt in het eerste lid verstaan de derden als bedoeld in artikel 1 van de Wet op de gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens.  

Artikel 7 Beheersregeling

De hoofdlijnen van het beheer van de gegevensverwerking in het kader van de wet GBA zijn in een beheersregeling vastgesteld.

 

Hoofdstuk 3 VERSTREKKEN EN BEWERKEN

Artikel 8 Verstrekkingen algemeen

1 Besluiten tot verstrekking van persoonsgegevens worden genomen met inachtneming van hetgeen in de wet is bepaald. 2 De besluiten van het eerste lid worden genomen door het college van burgemeester en wethouders.  

Artikel 9 Verstrekkingen GBA

1 Verstrekkingen zoals bedoeld in de Wet GBA (artikelen 96 en 100) aan binnengemeentelijke afnemers en Vrije derden zijn nader geregeld in het privacyreglement GBA. 2 Verstrekkingen aan andere personen of instanties dan die vermeld zijn in het privacyreglement GBA mogen alleen plaatsvinden na schriftelijke toestemming van het college van burgemeester en wethouders. 3 Afschriften van deze besluiten worden als aanhangsel aan het privacyreglement GBA toegevoegd en vormen daarmee een onlosmakelijk geheel.  

Artikel 10 Het openbaar register

1 Het college van burgemeester en wethouders houdt een openbaar register bij waarin alle persoonsgegevensbestanden en besluiten tot verstrekking zijn opgenomen. 2 Het register ligt voor iedereen kosteloos ter inzage in het gemeentehuis. 3 De beheersregeling en de genoemde reglementen liggen kosteloos ter inzage op het adres waar de beheerder contact met de betrokkene onderhoudt.  

Artikel 11 Verbanden met andere gegevensverwerkingen

1 Koppeling en integratie van gegevens mag alleen plaatsvinden op grond van een schriftelijk besluit van het college van burgemeester en wethouders. 2 Afschriften van deze besluiten worden als aanhangsel aan het reglement toegevoegd en vormen daar mee een onlosmakelijk geheel.  

Artikel 12 Beveiligingsplan

Burgemeester en wethouders stellen regels vast waarin is aangegeven welke voorzieningen van technische en organisatorische aard zijn getroffen tegen verlies of aantasting van gegevens en tegen onbevoegde kennis neming, wijziging of verstrekking ervan.

Hoofdstuk 4 OVERGANGS- EN SLOTBEPALINGEN

Artikel 13 Inwerkingtreding

1 Deze verordening treedt in werking zes weken na de dag van bekendmaking. 2 Op deze datum wordt ingetrokken de Verordening persoonsregistraties gemeente Wieringermeer, vast gesteld op 27september1991.  

Artikel 14 Citeertitel

Deze verordening kan worden aangehaald als de “Verordening verwerking persoonsgegevens gemeente Wieringermeer”. Wieringerwerf, 27 mei 2004