Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Gemeente Zijpe

Verordening VROM starterslening

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OverheidsorganisatieGemeente Zijpe
Officiële naam regelingVerordening VROM starterslening
CiteertitelVerordening VROM starterslening
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpvolkshuisvesting en woningbouw
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling is alleen van kracht voor het grondgebied van de voormalige gemeente Zijpe. De regeling is vastgesteld door de gemeenteraad van de voormalige gemeente Zijpe, welke is opgeheven met ingang van 1 januari 2013. Op grond van artikel 28 van de Wet algemene regels gemeentelijke indeling behoudt deze regeling haar rechtskracht voor het grondgebied waarvoor ze is vastgesteld gedurende twee jaar, tenzij de regeling eerder wordt ingetrokken.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Gemeentewet, art. 147
 2. Gemeentewet, art. 149
Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerking-

treding

Terugwerkende

kracht tot en met

Datum uitwerking-

treding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-07-2009Onbekend

30-06-2009

Schager Weekblad/Zijper Nieuws 22-07-2009

Onbekend
01-07-200931-01-2013Onbekend

30-06-2009

Schager Weekblad/Zijper Nieuws 22-07-2009

voorstel van college d.d. 26 mei 2009

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening VROM Starterslening

De raad van de gemeente Zijpe; nr. 12

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 26 mei 2009;

gelet op de artikelen 147 en 149 van de Gemeentewet;

BESLUIT:

vast te stellen de volgende:

VERORDENING VROM Starterslening

Hoofdstuk 1 - Begripsbepalingen

Artikel 1

In deze verordening wordt verstaan onder:

 • a.

  SVn: stichting Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse gemeenten;

 • b.

  Gemeenterekening VROM Starterslening: de rekening die de gemeente bij SVn aanhoudt en waaruit op grond van de deelnemingsovereenkomst met SVn, VROM Startersleningen kunnen worden toegekend en waarin, voor wat betreft het gemeentelijk leningdeel, rente en de aflossingen over deze leningen worden teruggestort;

 • c.

  VROM Starterslening: een lening verstrekt door SVn aan een starter waarbij de hoofdsom van de lening voor minimaal 50% afkomstig is uit de Gemeenterekening VROM Starterslening, terwijl het resterende deel van de Starterslening verstrekt wordt door SVn;

 • d.

  Aanvrager: de starter, die voor de eerste maal een eigen woning koopt en op grond van deze verordening tot de doelgroep van de VROM Starterslening behoort. Bij twee aanvragers ten aanzien van eenzelfde woning gelden deze gezamenlijk als aanvrager;

 • e.

  NHG: Nationale Hypotheek Garantie;

 • f.

  Koopsubsidie (Wet Bevordering Eigenwoningbezit, BEW+): een maandelijkse bijdrage in de hypotheeklasten die afhankelijk is van het inkomen van de gebruiker en de hoogte van de lening;

 • g.

  Huishouden: de aanvrager dan wel de aanvrager en zijn niet duurzaam gescheiden levende echtgenoot of geregistreerd partner die een gezamenlijke huishouding zal dan wel zullen gaan voeren in de aan te kopen woning, niet zijnde kinderen of pleegkinderen; er kunnen niet meer dan twee personen tot het aldus gedefinieerde huishouden behoren.

Hoofdstuk 2 - Algemene bepalingen

Artikel 2
 • 1. De gemeente Zijpe heeft een Gemeenterekening VROM Starterslening ingericht waaruit aan in artikel 6, lid 2, sub a bedoelde aanvragers VROM Startersleningen kunnen worden toegekend voor de verwerving van in artikel 6, lid 2, sub b bedoelde woningen;1.

 • 2. De Gemeenterekening VROM Starterslening is ondergebracht bij SVn.

Artikel 3

Op deze verordening is de deelnemingsovereenkomst tussen de gemeente Zijpe en de SVn van toepassing.

Artikel 4
 • 1. Het college is bevoegd om met inachtneming van het bepaalde in deze verordening een VROM Starterslening toe te kennen;

 • 2. Het college stelt de hoogte van de VROM Starterslening vast, met dien verstande dat de hoogte van de VROM Starterslening maximaal 20% bedraagt van de verwervingskosten met een maximum van € 40.000,- ;

 • 3. De VROM Starterslening kan niet worden verstrekt indien Koopsubsidie BEW + is toegekend;

 • 4. De VROM Starterslening moet worden verstrekt met Nationale Hypotheek Garantie (NHG);

 • 5. De eerste hypotheek moet worden verstrekt met NHG;

 • 6. Het college kan aan de toekenning van VROM Startersleningen nadere voorschriften verbinden.

Artikel 5
 • 1. Het college geeft per jaar een prognose van de te verwachten aantallen aanvragen VROM Starterslening en heeft het benodigde budget overgemaakt op de Gemeenterekening VROM Starterslening;

 • 2. VROM Startersleningen worden enkel toegekend voor zover het vastgestelde budget hiervoor toereikend is;

 • 3. Aanvragen die in verband met het tweede lid niet kunnen worden toegekend, worden door het college afgewezen.

Hoofdstuk 3 - Toepassingsbereik

Artikel 6
 • 1. Deze verordening is uitsluitend van toepassing op leningaanvragen:

  • a.

   Van in Nederland woonachtige verblijfsgerechtigde personen, die inwonend zijn of zelfstandig een huurwoning bewonen en nooit eerder eigenaar van een woning zijn geweest behalve de woning waarvoor de VROM Starterslening wordt aangevraagd.

  • b.

   Voor het verwerven van nieuwe en bestaande koopwoningen in de gemeente Zijpe waarvan de kosten voor het verkrijgen in eigendom van de woning niet hoger zijn dan het maximum volgens de meest actuele normen van Nationale Hypotheek Garantie.

  • c.

   De aanvrager moet de woning waarvoor een VROM Starterslening wordt verstrekt zelf gaan bewonen.

Hoofdstuk 4 - Aanvraag en toekenning

Artikel 7
 • 1. Huishoudens die, op grond van artikel 6 binnen het toepassingsbereik van de VROM Starterslening vallen, kunnen bij de gemeente een op naam gesteld aanvraagformulier verkrijgen;

 • 2. De verdere afhandeling en besluitvorming vindt plaats conform de in de Procedures en Gemeentelijke Uitvoeringsregels VROM Starterslening vastgelegde procedures welke uit de deelnemingsovereenkomst voortvloeien;

 • 3. Het college deelt de beslissing middels een toewijzingsbesluit mee aan de aanvrager.

Hoofdstuk 5 - Intrekken van de VROM Starterslening

Artikel 8
 • 1. Het college trekt een besluit waarin wordt voorzien in de toekenning van een VROM Starterslening in als:

   • a.

    er niet is voldaan aan de bij of krachtens deze verordening gestelde voorschriften en/of bepalingen;

   • b.

    de VROM Starterslening is toegekend of vastgesteld op grond van onjuiste gegevens;

   • c.

    als de koopovereenkomst wordt ontbonden;

 • 2. Bij de intrekking vordert het college de contante waarde van het al genoten en/of toekomstige rentevoordeel geheel of gedeeltelijk terug, eventueel met de mogelijkheid van beslaglegging;

 • 3. Indien bij overtreding van de bepalingen in deze verordening de aanvrager verschoonbaar is, kan het college besluiten de bovengenoemde sancties geheel of gedeeltelijk achterwege te laten.

Hoofdstuk 6 - Hardheidsclausule, slot- en overgangsbepalingen

Artikel 9 Hardheidsclausule

Het college kan artikel 6 buiten toepassing laten of daarvan afwijken, voorzover toepassing gelet op het belang van de aanvrager leidt tot een onbillijkheid van overwegende aard.

Artikel 10 Inwerkingtreding
 • 1. Deze verordening treedt in werking op 1 juli 2009;

 • 2. Met de inwerkingtreding van de VERORDENING VROM Starterslening wordt de VROM Starterslening VERORDENING in Zijpe ingetrokken.

Artikel 11 Citeertitel

Deze verordening kan worden aangehaald als " VERORDENING VROM Starterslening".

Ondertekening

Schagerbrug, 30 juni 2009